Banner Image

Isolering og karakterisering av Paramoeba perurans med vekt på fenotypisk og genetisk karakterisering av utvalgte kloner fra laks og andre verter

Prosjektnummer: 901053
Status: Pågår
Startdato: 01.02.2015
Sluttdato: 01.03.2018
Søk etter andre prosjekter
 

Publikasjoner (1)

Disse publikasjonene er tilgjengelige via denne adressen:
http://www.fhf.no/prosjektdetaljer/?projectNumber=901053

Bakgrunn

Et betydelig problem for produksjon av atlantisk laks i Norge har siden midten av 1990-tallet vært forekomst av gjellesykdommer (GD). Hovedvekten av disse tilfellene har vært lokalisert til Vestlandet.

En rekke med forskjellige patogener er knyttet til gjelleproblemer hos laks, og de siste to årene har flere anlegg hatt betydelige tap assosiert med tilstedeværelse av amøben, Paramoeba perurans. Flere av disse anleggene har fått diagnosen amøbisk gjellebetennelse (AGD – amoebic gill disease).

P. perurans forekommer i oppdrett av laksefisk i de fleste lakseproduserende land og ble først påvist i Norge i 2006 mens betydelige tap knyttet til denne parasitten har i hovedsak vært registrert høsten 2013 og 2014 (>50 tilfeller i året). I

tillegg til laksefisk har amøben vært påvist på flere marine arter som berggylte, rødnebb/blåstål, rognkjeks, sei og makrell. Det kan ikke utelukkes at alle disse artene kan være viktige for spredning av parasitten mellom oppdrettspopulasjoner, men det kan også være at det foreligger flere varianter av P. perurans hvor disse er tilpasset forskjellige marine fiskearter.

Foreløpige data fra innledende smitteforsøk indikerer at forskjellige kloner av P. perurans har forskjellig virulens i smitte på laks. Kunnskapen om denne parasitten i norske farvann er svært mangelfull med henblikk på variasjon mellom kloner, virulens, vertspreferanser, vekstbetingelser, naturlige reservoar, spredning, og toleranse for forskjellige terapeutiske behandlinger.

Resultatmål

Å fremskaffe kunnskap om variasjon hos kloner av P. perurans fra laks i oppdrett og fra utvalgte villfisk-arter, etablere et system for nedfrysing av isolater, utvikle verktøy for studier av spredning, og fremskaffe virulensmarkører.

Delmål
A. Å foreta innsamling av isolater av Paramoeba spp. fra alle oppdrettsområder i Norge med AGD.
B. Å foreta fenotypisk karakterisering av klonede isolater av P. perurans.
C. Å optimalisere dyrkingsbetingelser med henblikk på nedfrysing og opptining av disse klonene. En vil i denne sammenheng prøve å fremprovosere dannelse av hvilestadier/cyster.
D. Å kartlegge vertstropisme og virulens hos utvalgte kloner fra laks og villfiskarter (rensefisk, sei etc) knyttet til oppdrett av laks (smitteforsøk).
E. Å kartlegge eventuell betydning av symbionter (bakterier, Perkinsela sp.) for variasjon av virulens hos P. perurans.
F. Å utvikle verktøy for genotyping av isolater av P. perurans.
G. Å kartlegge isolatvariasjon (vertsvariasjon, geografisk variasjon og variasjon i virulens) hos P. perurans fra lakseoppdrett og villfisk i nærheten av positive anlegg (bruk av verktøy for genotyping).
H. Å kartlegge prevalens av P. perurans i historisk materiale fra oppdrettslaks med gjellesykdommer (materiale lagret ved Universitetet i Bergen).

Forventet nytteverdi

Gjellesykdommer er blant de mest tapsbringende faktorer i produksjon av laks og de siste to årene (2013–2014). AGD, assosiert med P. perurans, har påført næringen store tap.
 
Forebygging og behandling forutsetter at nødvendig kunnskap om denne amøben er tilgjengelig slik at korrekte og optimale tiltak kan gjennomføres. Forskning på amøben forutsetter at denne kan dyrkes og holdes i laboratorier gjennom hele året med moderate kostnader, og dette prosjektet skal etablere den nødvendige teknologien.

Prosjektet skal også fremskaffe kunnskap om variasjon mellom isolater av P. perurans, dvs. variasjon i virulens, vertstropisme og geografisk forekomst. Denne kunnskapen vil være nødvendig for at næringen skal kunne implementere nødvendige og målrettede tiltak for å forhindre fremtidig tap knyttet til amøbeinfeksjoner.
 
Prosjektet skal også utvikle diagnostikk som skal kunne skille mellom virulente og mindre virulente varianter av P. perurans slik at tiltak mot amøben vil være effektiv med en lavest mulig kostnad.

Gjennomføring

Prosjektet består av følgende arbeidspakker:

Arbeidspakke I: Fenotypisk karakterisering av amøbekloner og etablering av nedfrysningsmetode.

Arbeidspakke II: Smitteforsøk og cellekulturstudier for å kartlegge vertstropisme og virulens hos utvalgte kloner.

Arbeidspakke III: Fullgenomsekvensering av en virulent klon av P. perurans.

Arbeidspakke IV: Genotyping av kloner.

Arbeidspakke V: Kartegging av geografisk og historisk utbredelse, identifisering av virulensmarkører, og variasjon hos isolater fra oppdrett og villfisk.

Arbeidspakke VI: Utvikling av real time (sanntids) polymerasekjedereaksjon (RT PCR) for rask og sikker identifisering av arter (Paramoeba spp) og virulente kloner av P. perurans.

Resultater fra alle avsluttede milepæler vil bli gjort tilgjengelig for næring og forvaltning via presentasjoner på fagmøter og i fagtidsskrifter.

Formidlingsplan

Brukere av kunnskapen som fremkommer i prosjektet er oppdrettsindustrien, Mattilsynet, og nasjonale og internasjonale forskningsgrupper.

Resultatene fra arbeidspakkene vil bli presentert på møter organisert av FHF, nasjonale og internasjonale konferanser og symposier. Videre vil resultatene bli gjort tilgjengelig i norske tidsskrifter rettet mot næring og forvaltning. Viktig ny kunnskap med spesiell interesse for oppdrettsnæringen vil også bli publisert fortløpende som populærvitenskapelige artikler i Norsk Fiskeoppdrett.

Sluttrapporten gjøres tilgjengelig på FHFs nettsider.

Alle resultater av vitenskapelig interesse vil også bli publisert i internasjonale tidsskrifter og presentert på internasjonale vitenskapelig konferanser.


Enkelte eldre prosjekter i databasen, særlig fra før år 2008, kan fremstå med mangelfull informasjon på grunn av overgang til nytt nettsted. Vi jobber fortløpende med forbedringer, skulle du oppdage feil, ikke nøl med å ta kontakt med prosjektansvarlig hos oss.

Skriv ut
Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215