Banner Image

Standardisering av AGD-gjellescore: Unison gjellescoring basert på data fra eksperimentelle forsøk og felt

Prosjektnummer: 901333
Status: Pågår
Startdato: 15.03.2017
Sluttdato: 30.07.2018
Søk etter andre prosjekter
 

Bakgrunn

Prosjektet baserer seg på bruk av data fra prosjektet “AGD: Behandlingsstrategier/dose-respons-studier hos oppdrettslaks” (FHF-901036), og på data fra supplerende smitteforsøk. Feltdata vil også bli brukt i prosjektet for å adressere et signalisert behov for et unisont AGD-gjellescoringssystem. Dette behovet har blitt formidlet fra forskningsmiljøer og nøringsaktører i forbindelse med FHF-dialogmøter der prosjekt FHF-901036 har blitt presentert. På bakgrunn av dette har FHF invitert Veterinærinstituttet og Stiftelsen Industrilaboratoriet (ILAB) til å gjøre en vurdering av det makroskopiske AGD-gjellescoringssystemet.

Prosjektet er forankret i FHFs handlingsplan for sterk og robust laksefisk og i Veterinærinstituttets strategiplan om utvikling av rollen en nasjonal beredskapsinstitusjon og som kunnskapsleverandør til norsk oppdrettsnæring.

Resultatmål

• Å oppnå et forbedret AGD-gjellescoresystemet som er mer entydig enn det som brukes i dag.
• Å utarbeide en manual (faktaark med bilder) som gir grunnlag for en mer unison gjellescoring.
• Å utvikle et AGD-gjellescoresystem som er bedre egnet til å måle behandlingseffekt.
•  Å øke den totale forståelsen for hvordan AGD utvikler seg etter at fisk har blitt smittet med amøben P. perurans gjennom sluttrapporten fra prosjektet og formidling på seminarer/møter.

Forventet nytteverdi

Prosjektet har som mål å øke overførbarheten av erfaringsbasert kunnskap fra AGD-utbrudd mellom anlegg og regioner. Gjellescore anses som den viktigste parameteren i felt for å avgjøre om fisk må behandles mot AGD. Her anses erfaringsbasert kunnskap som svært nyttig i sammenhenger der behandling mot AGD vurderes, og når behandlingstidspunkt skal bestemmes. Et mer unisont gjellescoresystem vil øke nytteverdien av erfaringsbasert kunnskap. Behandling mot AGD er kostbart, og et forbedret gjellescoresystem vil gi et bedre beslutningsgrunnlag for hvordan AGD skal håndteres, og om behandling skal iverksettes. Et godt beslutningsgrunnlag reduserer risikoen for at det behandles mot AGD på feil grunnlag. Det er også et mål å forbedre/tilpasse AGD-gjellescoresystemet, slik at det blir bedre egnet til å måle behandlingseffekt. Prosjektet vil dermed bidra til å øke kunnskapen om effekt av behandlinger mot AGD.

Gjennomføring

Data fra prosjektet “AGD: Behandlingsstrategier/dose-respons-studier hos oppdrettslaks” (FHF-901036) vil bli brukt som grunnlag for vurderingen av dagens gjellescoresystem. Prosjektet mangler data for gjellescore på den nederste delen av skalaen, fra score 0–2. Et supplerende smitteforsøk vil bli gjennomført for å skaffe data til gjellescoreutvikling på den nedre delen av skalaen. I tillegg til gjellescore vil det bli tatt prøver til real time (sanntids) polymerasekjedereaksjon (RT PCR) og gjellehistologi. Prosjektet inneholder også en feltstudie der det skal undersøkes for de mest vanlige makroskopiske gjelleskadene som forekommer sammen med AGD. Dette skal gjøres ved prøvetaking av gjeller og påfølgende analyse fra fisk i tre anlegg under AGD-utbrudd, ved tre tidspunkt i AGD-utviklingen (9 prøveuttak). Det screenes for de vanligste agensene som forårsaker gjellehelseproblemer.

Prosjektorganisering
Veterinærinstituttet er ansvarlig for prosjektledelsen. I tillegg vil Veterinærinstituttet bidra med sin kompetanse innenfor forsøksdesign og prosjektgjennomføring, samt delta aktivt i feltarbeidet. Histopatologiske- og molekylærbiologiske analyser vil bli gjort ved Veterinærinstituttets laboratorier. Veterinærinstituttet vil også gjøre de biostatistiske analysene i forbindelse med behandling av eksisterende og nye gjellescoredata.
 
Det eksperimentelle forsøket vil bli gjennomført i ILABs forsøksavdeling. ILAB har lang erfaring og stor kompetanse med gjennomføring av smitteforsøk med amøben Paramoeba peruras. ILAB vil også delta aktivt i med sin kompetanse på gjellescoring under feltarbeidet.

Fiskehelsetjenesten FoMAS vil ha en sentral rolle under feltstudien. FoMAS har lang erfaring med gjellescoring i felt, har kompetanse på å skille AGD-gjellescore fra andre makroskopiske gjelleskader. Dette er essensiell kompetanse i feltstudien. I tillegg vil FoMAS med sin praktiske erfaring sikre at en AGD-gjellescoremanual, en hovedleveranse i prosjektet, blir best mulig tilpasset til feltbruk.

Formidlingsplan

FHF arrangerer et arbeidsmøte (workshop) med tema behandling av AGD i juni 2017. Her vil prosjektet formidles. Det vil utarbeides en gjellescoremanual som formidles til næringen.


Enkelte eldre prosjekter i databasen, særlig fra før år 2008, kan fremstå med mangelfull informasjon på grunn av overgang til nytt nettsted. Vi jobber fortløpende med forbedringer, skulle du oppdage feil, ikke nøl med å ta kontakt med prosjektansvarlig hos oss.

Skriv ut
Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215