Banner Image

Nytt fra luseforskningen

Lusenytt er FHFs siste nyhetsbrev hvor formålet er å informere om prosjekter i vår strategiske lusesatsing.

FHF har over lang tid hatt fokus på å fremskaffe kunnskap som kan bidra til å redusere næringens avhengighet av legemidler for kontroll av lus.       
                                                                                                                                      
I 2017 satte FHF i gang en strategisk satsing rettet mot forebygging av lakselus. Satsningen skal bidra til ny kunnskap og at forebyggende tiltak blir tatt i bruk i større grad enn i dag. Dette vil kunne gi betydelig resultater både for næringens evne til å holde kontroll på lakselus og for fiskens velferd ved at graden av håndtering reduseres. I tillegg vil dette kunne bidra til reduserte produksjonskostnader med færre avlusningsoperasjoner og sultedøgn. Med en slik strategi i bunn, vil legemiddel kunne brukes strategisk slik at utvikling av resistens mot et potent legemiddel går sakte.
                                                                                                                                                 
Mer enn 20 ulike prosjekter som vil bidra med ny kunnskap i 2018 og 2019 inngår i denne satsingen. Målsetningen i prosjektene er enten å utvikle helt nye forebyggende metoder, eller å videreutvikle eksisterende metoder. Videre er det et mål å få frem grunnleggende kunnskap om lakselus som er vesentlig for å legge gode forebyggende strategier mot lakselus.
                                                                                                                                                 
Prosjektene som er igangsatt er innenfor 4 ulike tema:
• Lusebiologi, samt lusetelling og oppsamling av lus
• Forebyggende teknologiske tiltak
• Forebyggende ernæringstiltak og vaksine som styrker laksen mot lus
• Forebyggende organisatoriske og strategiske tiltak
                                                                                                                                       
I tillegg er det i den strategiske satsningen et stort fokus på formidling, slik at kunnskap og erfaringer raskt skal kunne tas i bruk i næringen. Et eksempel på gjennomførte formidlingstiltak i regi av satsningen er møterekken som ble gjennomført høsten 2017. En rapport fra møterekken kan finnes her 

                              

Av samme grunn har vi opprettet dette nyhetsbrevet. God lesning!     

Lusenytt nr 1 juni 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 921 995 121