Til innholdet

22.10.2013

1. februar, søknadsfrist for FHFs stipend til dr.grads- og post doc. kandidater

Du har ennå noen dager på deg til å søke på FHFs stipend til doktorgrads og post doc. kandidater. Men skynd deg, fristen går ut 1. februar 2006.

Målet med stipendordningen er å motivere doktorgradskandidater til å velge problemstillinger knyttet til FHFs handlingsplaner og FoU-virksomhet i fiskeri- og havbruksnæringen. Stipendet fra FHF er ment som en tilleggsfinansiering til kandidater som har finansiert sitt doktorgradsarbeid via en høgskole/institusjon eller fra Norges forskningsråd, evt. andre. Stipendets størrelse er på totalt på inntil 100.000 kroner og gis som tilskudd. Utbetaling skal normalt skje i henhold til framdriften i arbeidet, og kan deles opp i et bestemt antall utbetalingsrater. En mindre del, minimum 15 % av beløpet, holdes tilbake til doktorgradsarbeidet er ferdig gjennomført og nødvendig dokumentasjon sendt inn. Det stilles følgende krav til mottaker av stipend: ? Søker har finansiert sitt doktorgradsarbeid fra institutter, Norges forskningsråd eller på annet vis. ? Problemstillingen for doktorgradsavhandlingen må være relatert til FHFs handlingsplaner for FoU-virksomhet i fiskeri- og havbruksnæringen (jf. aktiviteter i bransjeforum, pilotbedrifter eller FoU-virksomhet relatert direkte til oppfølging av FHFs handlingsplaner). ? Plan for gjennomføring av arbeidet skal godkjennes av veileder ved lærested (universitet eller høyskole). Bekreftelse vedlegges søknaden. ? FHF plikter å legge forholdene til rette for at stipendiaten kan utføre sitt arbeidet knyttet opp mot omstillingsprosesser i bransjeforum, pilotbedrifter eller FoU-programmer. Søknaden skal ellers inneholde: - tittel - mål - gjennomføringsplan og plan for opphold i forum-/pilotbedrift/institusjon i tilknytning til arbeidet - nytteverdi for fiskeri- og havbruksnæringen - budsjett - finansieringsplan Resultater fra doktorgradsarbeidet skal være tilgjengelig for fiskeri- og havbruksnæringen, med mindre annet er avtalt. Et sammendrag av avhandlingen skal sendes til FHF/tillagt forvaltningsmyndighet for stipendet, evt. andre etter nærmere angivelse i tildelingsbrev. Dersom avhandlingen er fortrolig, må det avtales rutiner for å gi melding til ansvarlig tildelingsmyndighet om arbeidet er gjennomført i samsvar med kontrakten. Det skal leveres en regnskapsrapport over bruken av stipendet som attesteres av ansvarlig institusjon for stipendiaten. Videre kan ikke søkeren selv ha økonomiske interesser i den bedriften/organisasjonen man skal samarbeide i/med. FHF kan gi utfyllende retningslinjer for stipendet Stipendet forvaltes av FHF og en stipendkomitè oppnevnt av FHF behandler og fatter vedtak om søknader. Stipendet lyses ut en gang pr. år. Stipendkomiteen behandler innkomne søknader snarlig etter søknadsfrist som er 1. februar 2006. For mer informasjon, kontakt prosjektleder May Britt Manin. mob: 915 815 99 Brosjyre om stipendordningen er lagt til som vedlegg til høyre på siden.
keyboard_arrow_up