Til innholdet

22.10.2013

FHFs Handlingsplan for 2007 er klar!

Handlingsplanen til Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) for 2007 er nå klar. Planen viderefører større etablerte satsinger innenfor fondets virksomhet. Utvikling av ferskfiskmarkedet videreføres, med hovedvekt på filet og brettbakket ferskfisk innenfor hvitfisksektoren og pre-rigor filet innen laksesektoren. For fangstleddet står teknologi for reduksjon av utslipp sentralt sammen med oppbygging av en levendefisknæring, samt redskapsutvikling. Foruten sykdomsforskning utgjør utvikling av mer rømningssikre merdanlegg hovedinnsatsområde innenfor oppdrett. Planen går dessuten inn på en rekke andre utviklingsområder med interessant potensiale. Samlet ramme for FHFs handlingsplan for 2007 er på 116 mill. kr.

Også for 2007 tar fondet et ansvar for å fremme ren sjømat og fremskaffe analysemetoder og dokumentasjon om fremmedstoffer. Sammen med Innovasjon Norge legges det opp til et samlet løft for å fremme utvikling og innføring av sporingssystemer i hele verdikjeden. Biproduktområdet vil også være et innsatsområde i 2007. Det samme gjelder kystsoneplanlegging, hvor spørsmål knyttet til spredning og smitterisiko av bakterier mm i vannmassen i kystsonen er et av områdene det blir gått inn på. Det er også en prioritert oppgave å utvikle kunnskap som legger til rette for et godt samspill mellom oppdrett og kystfiske, blant annet relatert til problemet med sei ved oppdrettsanlegg. Fondet viderefører forskning knyttet til handelshindringer, da dette er et svært viktig område for næringen å bygge opp kunnskap omkring. Det er satt i gang et større toårig program som blant annet vil ha fokus på handelspolitiske forhold knyttet til sentrale markeder som Russland og Det fjerne østen. Innenfor fangstleddet er prioriterte områder utviklingen av nye fartøykonsepter, både havfiske- og og kystflåte. Dette omfatter utvikling av design, nye materialer og bedre tilrettelegging av ulike funksjoner. Tiltak for å redusere energiforbruk, herunder utvikling av renseteknologi og gjenvinning av energi, er viktige innsatsområder. Utvikling av nye redskaper, spesielt arbeidet med ny generasjon reketrål, blir videreført. Det vil også bli gjennomført flere forsøk ved bruk av flytetrål som har flere fordeler, ikke minst driftsøkonomiske. Utviklingsarbeidet innenfor kystflåten vil oppgraderes i fondets virksomhet i 2007, både rettet mot nye fartøytyper, HMS, redskap og kvalitetsarbeid. Utvikling av levendefangst som forretningskonsept for den mellomstore og mindre flåten har hatt og vil fortsatt ha stor tyngde i 2007. I tillegg søker man å legge til rette for bredere driftsgrunnlag for kystflåten ved å satse på lite utnyttede arter som krabbe, sjøpølser mm. Arbeidet innenfor pelagisk sektor har vært rettet mot å komme seg bort fra det rene spotmarkedet og lenger ut mot markedet, f. eks. som profesjonell underleverandør overfor industri i utlandet. Det er i tillegg lagt ned en stor innsats i bedre kvalitetsstyring og implementering av sporingsystem gjennom hele verdikjeden. Det er gjennomført en omfattende bransjeanalyse som blant annet anbefaler større vektlegging på markedstilpasning, kvalitets- og produksjonsstyring og produktutvikling i pelagisk sektor. Dette planarbeidet vil bli fulgt opp gjennom fondet i 2007. Klippfisknæringen har hatt fokus på teknologiutvikling, herunder nye tørkesystemer og større grad av produktdifferansiering. Det er oppnådd betydelige resultater, både i form av energiøkonomisering og merpris. FHF vil følge opp de gode prosessene som er i gang. Innenfor tørrfisknæringen er det lagt særlig vekt på kvalitetsstyring, både ved å redusere skader som mucoso og større kontroll med lagringsforholdene. Det knytter seg dessuten interessante perspektiver til mulig utnyttelse av merkevarekonseptet ?Tørrfisk fra Lofoten?. Hovedutfordringer innenfor rekenæringen er å bli enda mer kundeorientert og profesjonelle på eksisterende markeder, og ikke minst søke å finne nye avlastningsmarkeder fra få etablerte markeder, hvor Japan er et nytt land det satses spesielt på. Arbeidet med pre-rigor produkter av laks videreføres som innsatsområde. Dette konseptet vil kunne gi mulighet for å bygge nye fortrinn for laks, både i forhold til egenskaper, kvalitet og holdbarhet. Innenfor lakseforedling vil også en betydelig innsats rettes inn mot nye slaktemetoder, kombinert med håndteringsrutiner som gir minst mulig stress for fisken, og dermed bedre kvalitet. Fiskevelferd generelt er en dimensjon i dette arbeid. På laksesektoren rettes det dessuten en stor innsats mot utvikling av mer rømningsikre merdkonsept. Dette er et løft for å få bukt med det alvorlige problemet rømming av oppdrettsfisk utgjør. Det vil som tidligere bli opprettholdt en svært høy innsats på sykdomsforskning av oppdrettsfisk. I større grad enn tidligere kobles dette direkte mot bedre fiskevelferd, og mulighetene for å kontrollere oppdrettsmiljøet fisken lever i bedre. Fondet samarbeider på disse områdene tett med Norges forskningsråd. Særlige utfordringer i 2007 er å få etablert en slagkraftig handlingsplan for sei og for utvikling av saltfisknæringen. På begge disse områdene er mulighetene langt fra utnyttet. Skal vi lykkes med å få en praktisk og god innretning av de tiltakene fondet setter i verk, er vi avhengig av en aktiv og bred deltakelse fra næringsøverne. Derfor må vi legge stor vekt på å engasjere næringsutøverne aktivt i 2007. Jo tettere du som næringsutløver deltar i våre utviklingsprosesser, jo større merverdi og fortjeneste er det sannsynlig at du sitter igjen med. Engasjer deg derfor og sørg for å få uttelling for næringens egne forskningsmidler. Les mer i Handlingsplanen for 2007 i linken til høyre.
keyboard_arrow_up