Til innholdet
Fotokreditt: Sjømatrådet

09.08.2019
Maja Bævre-Jensen

Havbruk

Finner noe Listeria på laks i sjøanlegg

Undersøkelser viser at dødfisk, død fisk-utstyr og fôr/fôrslanger kan være «oppsamlere» av Listeria i sjøfasen, og at forebyggende tiltak bør settes inn her

Prosjekt:
901492
Del artikkel

Det er Mowi som akkurat har levert sluttrapport i et FHF-prosjekt som hadde som mål å gjennomføre systematiske prøvetakninger av utvalgte matfisk-lokaliteter gjennom året for å kartlegge forekomsten av Listeria. Denne kunnskapen kan bidra til at mer målretta risikoreduserende tiltak kan settes i gang. Å sikre god kunnskap til å ivareta laks som trygg mat er en av målsettingene til FHF.

Resultatene viser at fisk kan bli smitta med Listeria i sjø, men at dødfisk i merda akkumulerer bakterien og kan bidra med smitte til levende fisk. Bare 5 % av levende fisk i merden hadde bakterien, mens så mye som 45% av dødfisken. Det ble funnet liten forekomst av Listeria i sjøvann så det er usikkert hvordan dødfisken får så høy forekomst. En hypotese er gjennom fôrrester da det ble funnet at 18% av fôrprøvene som ble tatt var positive for Listeria. Det å sørge for hyppig fjerning av dødfisk kan nok redusere smitterisikoen i anlegget, samt desinfisering av dødfisk-utstyr. I tillegg så viser resultatene at god hygienisk design og grundig rengjøring av brønnbåter også vil være viktig for å unngå etablering av husstammer. Prøver tatt av ren brønnbåt viste 0,4% positive prøver for Listeria, men det ble funnet 18 % etter at fisken var kommet om bord og båten lå til kai ved slakteriet.

FHF vil ta initiativ til å få gjennomført en utvidet undersøkelse for å dokumentere om denne smitteveien gjelder generelt og bruke dette til å definere tiltak for å hindre at så skjer. En har nå en mulighet til å lage en barriere mot kontaminering av prosessanleggene som kan være effektiv.

Les mer om prosjektet «Kartlegging av forekomst av Listeria monocytogenes i sjø»

FHF planlegger en fagdag om Listeria i samarbeid med Nofima den 13. november på Gardermoen​. Hold av dato!  

keyboard_arrow_up