Til innholdet

29.10.2018

Felles satsingsområder

Fra virkemiddel til verdi – kontrollspørsmål som bør stilles i utformingen av FoU prosjekter

I dette prosjektet er det identifisert noen grep som bedriftene, FoU-institusjonene og virkemiddelapparatet kan ta for å få ennå mer verdiskaping ut av forskningsmidlene.

Prosjektet “Fra virkemidler til verdi” ble initiert fordi FHF ønsket å identifisere muligheter for å øke nytteverdien av FoU i sjømatnæringen , og spesielt nytteverdien av FHFs egen ressursbruk. Årlig investeres det ca. 5 milliarder kroner i marin FoU i Norge, hvorav FHF står for over 200 millioner kroner per år. Både intervju og spørreundersøkelser er benyttet i utstrakt grad for å kartlegge status og behov. Prosjektet er ledet av Ragnar Tveterås ved Universitetet i Stavanger, og har vært et samarbeidsprosjekt mellom Nofima, Sintef Ocean og IRIS/UiS. Ut fra resultatene så oppfattes FHF som fleksibelt og rask til å snu seg rundt når nye utfordringer dukker opp, men et mindretall stiller spørsmål om transparens. Videre opplever næringen at de selv er opphav til de fleste prosjektene, og hele 80 % svarer at prosjektet de deltok i kan lede til nye eller forbedrede produkter.

 

De ulike fasene i et FoU-prosjekt ble kartlagt; prosjektutformingen, tildeling av prosjekter, gjennomføringen, leveransene og implementering. Fra både FoU-institusjonene og fra bedriftene fremkom det at i flere av disse ulike fasene var det knyttet usikkerhetsområder. Disse har blitt oppsummert i sluttrapporten til prosjektet som  ble publisert tidligere i år. Nå har prosjektet, basert på funnene i sluttrapporten, utarbeidet et sett med spørsmål som bør stilles i de ulike fasene i et prosjekt for å få ennå mer ut av prosjektene. Det er utarbeidet tre faktaark; et for bedrifter, et for virkemiddelapparatet og et for forskningsinstitusjonene. Disse kan fungere som verktøy i arbeidet med å forbedre prosessene med prosjektetablering, gjennomføring og implementering av resultater fra forskningen. 

 

keyboard_arrow_up