Til innholdet

22.10.2013

Kystsoneplanlegging ? et viktig redskap for å ivareta kystfiskernes interesser

Prosjektet ?Vurdering av kommunal kystsoneplanlegging? har vært initiert og finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF). Formålet med undersøkelsen har vært å beskrive og vurdere hovedtrekk i norsk kommunal kystsoneplanlegging, med hovedvekt på hvordan fiskeri- og havbruksinteressene er blitt ivaretatt. Undersøkelsene er gjennomført av Norsk institutt for by- og regionforskning.

Prosjektet har gjennomgått erfaringene med kommunal kystsoneplanlegging i Norge, med spesiell vekt på hvordan fiskeri- og havbruksinteressene har blitt ivaretatt. Bakgrunnen for initiativet er at plan- og bygningsloven helt siden 1989 har gitt kommunene mulighet til å planlegge sine sjøarealer innenfor grunnlinjen. Selv om vi nå har mer enn 15 års erfaring med juridisk bindende kystsoneplanlegging i Norge, har det ikke tidligere blitt gjennomført noen samlet vurdering av hvordan kommunal kystsoneplanlegging har fungert. Selv om det er store variasjoner mellom kommunene, er hoved¬inntrykket at både fiskeri- og havbruksnæringenes interesser har blitt godt ivaretatt i kystsoneplanleggingen. Oppdrett ser ut til å ha fått økt gjennomslag over tid, ved at større sjøområder er åpnet for denne næringen. Fiskeriinteressenes gjennomslag varierer mellom regioner og mellom kommuner i samme region. Det er i Troms og Finnmark fiskeriinteressene har hatt størst gjennomslag, målt i størrelsen på avsatte fiskeområder i kystsoneplanene. Generelt fremhevet flere bidragsytere til prosjektet at fiskeriinteressene er bedre ivaretatt i planleg¬gingen nå enn tidligere. Samtidig sees svekkelsen av lokale fiskarlag på som en utfordring for å kunne ivareta fiskerinæringens arealbehov i kystsone¬planleggingen. Fiskeridirektoratets regionkontorer og lokale fiskarlag har vært de viktigste bidragsyterne til å få fram og synliggjøre fiskernes arealbehov. Fiskernes erfaringskunnskap, bl.a. om gyte- og oppvekstområder, har også utgjort et sentralt grunnlag for kystsoneplanleggingen. Mange har i tillegg store forventninger til den landsomfattende registreringen av fiske¬områder, som Fiskeridirektoratet har varslet de skal gjennomføre. Prosjektet konkluderer med at kommunale kystsoneplaner har blitt et viktig redskap for å ivareta kystfiskernes arealinteresser innenfor grunnlinjen. Prioritering av fiskeområder på plankartet gir områdene juridisk bindende beskyttelse mot annen konkurrerende arealbruk, samtidig som aktiv deltakelse fra lokale fiskarlag i de kommunale prosessene kan øke bevisstheten om denne næringens betydning og deres kystnære arealbehov. Spørsmål om prosjektet kan rettes til Norges Fiskarlag v/ Jan Henrik Sandberg (tlf: 73 54 58 54, e-post: jan.henrik@fiskarlaget.no), evt. til NIBR v/ Knut Bjørn Stokke (tlf. 22 95 89 95, e-post: knut.b.stokke@nibr.no). Les mer om prosjektet og sluttrapporten i linkene til høyre.
keyboard_arrow_up