Til innholdet

22.10.2013

Les rapporten om paragrafbåter i fiskeflåten på FHFs hjemmesider

På oppdrag fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)og Norges forskningsråd har forskere ved SINTEF fiskeri og havbruk gjennomgått dagens regelverk med hensyn på om de tekniske krav for fiskefartøyene er hensiktsmessige og tilstrekkelige parametere for målsetting om best mulig sikkerhet og driftsøkonomi i fiskeflåten.

Resultatene fra gjennomgangen finnes i rapporten ?Regelendringer for økt sikkerhet og bedre økonomi i fiskeflåten? av Aasjord,H.L., Standal, D. og Amble, A.

For øvrig er forslag til endringer av dagens regelverk kun vurdert i forhold til fiskeritekniske og skipstekniske parametere. Forholdet mellom flåtestruktur og fangstkapasitet er holdt utenfor. Ved gjennomgangen av regelverket var det særlig de lave tonnasje-(volum)grensene i konsesjonsreglene, samt at myndighetsorganene for sjøfart og fiskeri operere med ulike grenser for fartøyvalg og fartøyutvikling, som pekte seg ut som problemområder. Lave tonnasjegrenser i konsesjonsreglene gir fartøyer som ikke er tilstrekkelig stabile og sikre og som derfor kan ha en medvirkende årsak til fartøyforlis og i verste fall med påfølgende tap av liv.

Nødvendigheten av å samordne reguleringsgrenser mellom sjøfarts- og fiskerimyndigheter ble funnet prekær, da de to myndighetsorganer setter ulike grenser for fartøyvalg og fartøyutvikling gjennom forskjellige lover, regelverk og forskrifter. De nevnte myndigheter har forskjellige oppgaver, hvor Sjøfartsdirektoratet primært skal ivareta sikkerheten for skip og mannskap, mens fiskerimyndighetene skal forvalte fiskeriene. Felles for begge myndighetsorganer er at bestemmelser og reguleringer er knyttet opp mot fartøyparametere, som for eksempel fartøylengde og fartøyets tonnasje.

Noen av de viktigste endringene foreslåes å gjøres ved å harmonisere lengdegrenser for fartøyene i konsesjons- og sikkerhetsregelverk. Videre foreslåes det at lengde og tonnasje for de ulike fartøys- og driftsgrupper bør justeres oppover, for derved å få fartøyer som enten kan laste mer, oppnå betydelige bedre sjø- og fartsegenskaper og/eller oppnå en langt bedre driftsøkonomi.

Mer spesifikt foreslåes det at tonnasjegrensen for konsesjonsfri reketrål bortfaller eller oppjusteres. For å sikre sjødyktighet bør romvolum harmonere med fartøyets lengde og/eller størrelse. Videre er det viktig med internasjonalt samarbeid, spesielt med de nordiske landene, med hensyn til samordning på tekniske parametre og kapasitetsmål.

keyboard_arrow_up