Til innholdet
Fotokreditt: Melanie Andrews, NMBU Veterinærhøyskolen

25.10.2019

Maja Bævre-Jensen

Havbruk

Målrettet kunnskap for kontroll med lakselus

Etter den rekordstore lakselus utlysningen som FHF hadde rett på nyåret er det nå gitt tilsagn til 10 prosjekter. Utlysningen var rettet mot kunnskapsbehov om forholdet mellom vert og parasitt, forebyggende tiltak, bruk av rensefisk og kontrollerende

FHF har i en årrekke jobbet jevnt og trutt med ulike problemstillinger for å bygge kunnskap som kan bidra til vedvarende god og sikker kontroll med lakselus. Forskningen har ført til at vi har kommet et godt stykke på vei, blant annet er legemiddelbruken mot lakselus redusert med 57% siden 2014. Men vi er fortsatt ikke i mål. Det er viktigere å forebygge enn å behandle, fiskevelferd må ivaretas og medikamentell behandling vil uten tvil være med som et viktig verktøy også i fremtiden, og må kunne benyttes uten uheldige miljøeffekter.

Vil studere mekanismene i vert og parasitt og samspillet mellom de

Selv om mye kunnskap er generert de siste årene, blant annet fra Lusesenteret i Bergen (SLRC), er det fremdeles ikke god nok forståelse av alle mekanismene som går på samspillet mellom lakselus og laksen. Kanskje finnes en «nøkkel» som gjør det mulig å utvikle en oppdrettslaks som lakselusa ikke skjønner er en laks, eller lage vaksiner eller andre produkter som hjelper immunsystemet til laksen å avstøte lusa, enten det er en lakselus eller en skottelus. Tre nye prosjekter er her opprettet, med stor åpenhet og samarbeid på tvers av prosjektene underveis.

Prosjektet ModuLus vil søke å gi grunnleggende kunnskap om samspillet mellom lakselus og laks, hvilke gener som påvirkes og hvilke proteiner som produseres, og dermed bidra til å legge grunnlag for utvikling av nye bekjempelsesmetoder. En sammenligning mellom skottelus og lakselus inngår også i prosjektet. Det er Universitetet i Bergen som vil lede og gjennomføre prosjektet med Aina-Cathrine Øvergård som prosjektleder.  

Det neste prosjektet INFEST ledes av Havforskningsinstituttet med Sussie Dalvin som prosjektleder. Her skal samspillet mellom lakselus og vert studeres detaljert i sammenheng med ulike miljøparameter, og spesielt se på hvordan temperatur må hensyntas ved planlegging av tiltak mot lakselus. Dette er på mange måter en direkte oppfølging av tidligere prosjekter som  TEMPLUS, som har bidratt sterkt til økt kunnskap om hvordan lakselus sin utvikling og adferd styres av temperatur og salinitet.

Det tredje prosjektet, som blir ledet av NMBU med Øystein Evensen som prosjektleder, har som mål å utvikle kunnskapsgrunnlag for vaksinering av laks mot lus ved samtidig å påvirke bakterieflora i huden hos fisken, «Host immunity and skin microbiome interplay».

Forebyggende tiltak mot lus

Effektive forebyggende tiltak mot lakselus vil være viktig for fiskehelse og -velferd, og vil høyst sannsynlig også være lønnsomt for næringa. I dag gjøres det mange tiltak med varierende grad av effekt, og det kommer stadig nye metoder som trengs verifikasjon. I noen tilfeller er det også behov for å kunne verifisere hvor effektive eksisterende tiltak er.

Bruk av et sammensatt akustisk lydbilde, AcuLice, i sjø er en ny metode med det mål å hindre påslag av lus. I studier er det vist at lakseluslarver reagerer med aggressiv adferd når de eksponeres for lavfrekvent lyd. Hypotesen bak dette prosjektet er at denne metoden vil bidra til å tømme luselarvenes energilagre slik at de ikke klarer å feste seg på laksen. Prosjektet skal gjennomføres med fullskala uttesting på mer enn 10 lokaliteter i Sunnhordland, og ledes av Norce med Sigurd Handeland som prosjektleder. 

Felleskjøpet fôrutvikling AS med Hallgeir Sterten som prosjektleder er ansvarlig for det siste prosjektet innenfor denne kategorien. Målsettingen i dette prosjektet er å utsette verpehøner før egglegging for et lakselusekstrakt, slik at de produserer immunstoffer som kan renses ut av eggeplommen etter egglegging. Immunstoffene gis så til laks før (injeksjon) og etter (via fôr) utsett i sjø for å se om det gir mindre lus på laksen. Resultater fra småskalaforsøk er svært lovende.

Rensefisk

FHF prioriterer prosjekter innen rensefisk for å fremskaffe mer kunnskap om kontrollert produksjon, god overlevelse og velferd, vellykket bruk og etterbruk. Fire nye prosjekter startet opp i sommer som følge av utlysningen.

To av prosjektene går på ernæring, det ene på stamfisk og det andre på starfôring. Et tredje prosjekt vil videreføre RENSVEL som akkurat er avsluttet som ser på fiskevelferd hos rensefisk. De siste prosjektet skal se på gjenfangst, bedøvelse, avliving og etterbruk av rensefisk. 

Alle prosjektene er beskrevet i siste nummer av RensefiskNytt som kan lastes ned her. 

Ønsker å utvikle metodikk eller teknologi som hindrer uønsket miljøpåvirkning ved bruk at medisiner mot lakselus

Ett prosjekt har blitt gitt tilsagt innen dette området. Cleansulf  som har som mål å teste ut metoder for nøytralisering av hydrogenperoksid etter avlusning. Per i dag eksisterer det ikke slike metoder. NIVA vil lede dette prosjektet, med Pernilla Carlsson som prosjektleder.

 

keyboard_arrow_up