Til innholdet

19.01.2017

FHF

Havbruk

Miljørisiko ved bruk av hydrogenperoksid

Hydrogenperioksid anses som det mest miljøvennlige medikamentet som benyttes for kontroll av lakselus. Men det er et fremdeles kunnskapshull om mulige effekter på det nærliggende miljøet, og det er et stort behov for å evaluere dette.

FHF prosjektet, Miljørisiko ved bruk av hydrogenperoksid i oppdrett: Økotoksikologisk vurdering og grenseverdi for effekt har tatt i bruk et internasjonalt anerkjent miljørisikovurderingsverktøy.
Dette verktøyet gir en objektiv vurdering av effekter av lusemiddelet og det er utarbeidet grenseverdier for viktige økologiske og kommersielle norske arter. Verdiene er deretter satt i sammenheng med modellerte konsentrasjoner i miljøet.
Resultatene fra prosjektet viser at Hydrogenperoksid vil i hovedsak fortynnes i overflatevannet når vannsøylen er lagdelt og under rolige vær og strømforhold. Hydrogenperoksid kan synke til bunns når vannsøylen er godt blandet, som er vanligere i vinterhalvåret. Risiko for påvirkning er avhengig av hvor fort de ulike dyrene responderer til eksponering, om lokaliteten er strømsvak eller sterk. Samtidig om sensitiv art eller livsstadiet er til stede i nærheten av utslippspunktet. Det forventes ikke effekt på de artene som responderer langsomt på eksponering til hydrogenperoksid, blant annet torsk og torskeegg. For de dyreartene som responderer raskt på hydrogenperoksid, kan det oppstå dødelighet ved korttidseksponering i et begrenset område. Raudåte er den mest sensitive av de artene som er testet. 

Studien er gjennomført av Akva-plan Niva AS og Havforskningsinstituttet, og har resultert i ny og nyttig kunnskap som kan utnyttes for å bidra til å redusere risiko for uheldige miljøeffekter ved bruk av hydrogenperoksyd til kontroll av lakselus.

For mer informasjom om prosjektet og resultatene:

Miljørisiko ved bruk av hydrogenperoksid (H₂O₂) i oppdrett: Økotoksikologisk vurdering og grenseverdi for effekt

keyboard_arrow_up