Til innholdet

22.10.2013

Ny kunnskap om låssetting

Det er behov for økt kunnskap om hva som gjør noen områder bedre egnet for låssetting enn andre. Villfiskforum har nå startet opp et prosjekt som skal gjennomgå hvilke faktorer som er sentrale for valg av låssettingsplasser. Dette med hensyn til både fiskevelferd, logistikk og økonomi.

Hensikten med prosjektet er å bidra til at de viktigste låssettingsplassene blir tatt bedre hensyn til ved framtidig konsesjonsbehandling og i kommunale kystsoneplaner. Låssettingsplasser er områder hvor fiskerne fester nøter for mellomlagring av fisk, evt. også for å gjøre den åtefri. Kystfiskerne har opparbeidet brukshevd på lokaliteter egnet for låssetting, men ny konkurrerende arealbruk har etter hvert ført til en del konflikter. Etter hvert som brislingbestanden tar seg opp igjen, vil også behovet for låssetting øke. Prosjektet vil søke å avklare og beskrive hvordan spesifikke faktorer (biologiske, fysiske, meteorologiske) gjør noen områder mer egnet for låssetting enn andre. Prosjektet vil bli gjennomført som en litteraturstudie. Studien vil bli basert på tilgjengelige nasjonale og internasjonale publikasjoner og ikke-publiserte rapporter, som kan ha relevans for problemstillingene. Mye kunnskap må søkes hos næringens egne utøvere. Relevante erfaringer fra oppdrettsnæringen skal også vurderes i prosjektet. Prosjektet vil først og fremst beskrive egnethet av låssetting av brisling og sild. Målgruppen vil være kystfiskere, fiskeriforvaltning og de som arbeider med kystsoneplanlegging. Prosjektet gjennomføres i perioden 1. september 2006 ? 1. februar 2007. Nærmere informasjon av prosjektet kan fås av Villfiskforum v/ Jan Henrik Sandberg (jan.henrik@villfiskforum.no) eller Havforskningsinstituttet v/ Else Torstensen (else.torstensen@imr.no).
keyboard_arrow_up