Til innholdet

22.10.2013

Samvirke, et alternativ for norske fiskere?

Italia er et foregangsland når det gjelder å organisere økonomisk virksomhet som samvirker. Mens store deler av den private sektoren i landet sliter på grunn av konkurranse fra lavkostland, har samvirkene klart å omstille seg, og gjør det bra økonomisk. Kan erfaringene fra Italia med samvirker overføres til Norge og norske fiskere?

Mer presist formulert var formålet med prosjektet å vurdere om det vil være tjenlig for norske fiskere å gå sammen i samvirker for å hindre at andre stenger dem ute fra områder som er viktige for det fisket de driver. Dette kan eventuelt gjøres i form av havbeitesamvirker, som også kan gi økonomisk gevinst gjennom dyrking av bunnlevende organismer. Gitt de rette betingelsene, kan havbeite representere en ny tilværelse for et lite samfunn basert på fiske. At Italia er et foregangsland når det gjelder å organisere økonomisk virksomhet som samvirker, kan blant annet føres tilbake til et omfattende lovverk som gir samvirker gode betingelser, basert på deres særpreg som er nedfelt i prinsippene til den internasjonale samvirkebevegelsen. Samvirkene har funksjoner ut over det å generere økonomisk overskudd til sine eiere. De er dannet med utgangspunkt i et geografisk område, arbeider i et langtidsperspektiv og verdiene som tilhører organisasjonen kan ikke fordeles på medlemmene i form av utbytte. Hovedmålet er å skape og opprettholde lønnsomme arbeidsplasser, samt å styrke den regionale økonomien. Dette gir dem igjen skattemessige og andre fordeler. At de legger stor vekt på samarbeid som metode for å nå økonomiske resultater er utvilsomt en styrke i den omstillingsfasen italiensk økonomi er inne i. Samvirker driver ikke veldedighet, men legger vekt på å fungere og hevde seg i en markedsøkonomi. Vurderer man mulighetene for å organisere havbeite som samvirke i Norge, synes det å ha flere fordeler. Både økonomiske, i form av skatteloven, og praktiske etter som vedtektene til samvirket i høy grad kan tilpasses lokale forhold og ikke er underlagt samme ufravikelige krav som de fleste andre selskapsformer. Dette gjelder spesielt sammenlignet med aksjeselskap. Samvirke vil kunne være en av flere organisasjonsformer for havbeite. Den foreliggende rapport gir synspunkter for og innblikk i en slik modell.
keyboard_arrow_up