Til innholdet

22.10.2013

Satser på sei

På vegne av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) arrangerte Fiskeriforskning en samling i oktober for å kartlegge utfordringene for seinæringen. Snart foreligger en samlet plan for den videre forskningsinnsatsen.

I 2001 ble det eksportert sei og seiprodukter fra Norge for nesten 1,7 milliarder kroner. Hovedkonklusjonen fra samlingen i oktober er at potensialet for å skape ytterligere verdier er stort. Gjennom forskning- og utviklingsarbeid ønsker FHF å arbeide systematisk med noen av problemene næringen står overfor. Linken 

Deltakerne på samlingen kom fra fiskeindustribedrifter, Eksportutvalget for fisk, Norges Råfisklag, FHL industri og eksport, Fiskeriforskning, SND og FHF. Prosjektleder Frank Jakobsen i FHL industri og eksport har fått i oppdrag fra FHF å lede arbeidet med å utarbeide en handlingsplan for FoU-aktivitetene.

- En av de største utfordringene for seinæringen er å gjøre sei til en mer eksklusiv råvare gjennom produktutvikling, markedsarbeid og merkevarebygging. Dette krever større stabilitet og forutsigbarhet i råstofftilgangen blant annet gjennom levendefangst og levendelagring, forteller Frank Jakobsen.

Viktige satsningsområder er tilgang på spesielle seikvaliteter og forholdet mellom kvalitet og anvendelse av fisken, utdyper han. En annen utfordring vil være å kunne dokumentere hvordan ulik fangst- og råstoffhåndtering påvirker kvaliteten på råstoffet.

FHF er allerede i gang med å se på markedsbaserte høstingsstrategier som også vil innbefatte seinæringen. I tillegg er til sammen to millioner kroner satt av til FoU-aktiviteter spesifikt for sei i 2003 og 2004. Frank Jakobsen er opptatt av å lage en handlingsplan med innspill fra både næringsutøvere, organisasjoner og forskningsinstitusjoner.

- Handlingsplanen for seinæringen skal peke ut strategier og foreslå konkrete prosjekter, forteller Jakobsen. Vi ønsker spesielt å beskrive potensialet for økt verdiskaping som ligger i hvert av disse tiltakene, fortsetter han. I løpet av januar 2003 skal et utvalg prioritere FoU-tiltak for sei for 2003 og 2004 og handlingsplanen legges frem.

- Med utgangspunkt i handlingsplanen vil forskningsmiljøer bli invitert til å levere prosjekt- og programbeskrivelser. Vi kommer også til å arbeide med en samfinansiering med andre aktører for å få større tyngde og trykk i innsatsen, avslutter prosjektleder Frank Jakobsen, som også tar imot innspill til handlingsplanen på telefon 77 66 29 50, mobil 93 45 42 21 eller e-post

keyboard_arrow_up