Til innholdet

22.10.2013

Sikker mat fra havet

I tråd med FHFs handlingsplan 2006 innen matvaretrygghet blir det i disse dager igangsatt tre prosjekter ved NIFES på fremmedstoffene toksafen og PFOS. Prosjektene vil både ta for seg metodeutvikling og validering på deteksjon av disse stoffene, samt se på opptak av fremmedstoffene fra fôr til fisk.

Del artikkel
Linken er dessverre fjernetToksafenLinken er dessverre fjernet Toksafen som også går under benevnelsen polyklorerte bornaner er ingen enkeltforbindelse, men en fellebetegnelse på en blanding av 200 til 600 forbindelser. Av disse er 202 påvist. Toksafen som er et pesticid har aldri vært brukt i Norden, men har blitt transportert til våre breddegrader med luftstrømmer for så å bli avsatt i nedbør og videre tatt opp av planter og dyr. European Food Safety Authority (EFSA) anbefaler en overvåkning med basis på ni toksafen forbindelser (CHB 23, 26, 32, 40, 41, 42, 44, 50 og 62). NIFES har i dag en eksisterende metode for bestemmelse av pesticider med HPLC-MS (Kombinert høytrykksvæske-kromatograf/massespektrometer). Med denne metoden kan man i dag ved NIFES bestemme de fire toksafen forbindelsene: CHB 23, 32, 50 og 62. Metoden på disse forbindelsene er akkreditert på oljer, fôr og fiskemuskel (filet). Prosjektet vil derfor gå ut på å utvikle og utvide den eksisterende metoden for de EFSA anbefalte toksafen forbindelsene CHB 26, 40, 41, 42 og 44. Utfordringen ved denne strategien er at den kromatografiske oppløsningen presses ettersom antall forbindelser blir høyt. Oppløsningen er allerede nå presset med det antall forbindelser som blir målt. Hvis det ikke oppnås full kromatografisk separasjon med nåværende kromatografiske system på analyseinstrumentet må metoden splittes, med to kvantifiseringer på henholdsvis en polar og en upolar kolonne, eller ved en splitt i to fraksjoner undere prøverensingen. Det vil også bli igangsatt et prosjekt som ser på opptak av toksafen gjennom fôr til oppdrettslaks. Dette for å øke kunnskapen om giftigheten til de ulike toksafen forbindelsene når oppdrettslaksen eksponeres for de gjennom foret. I tillegg håper man å få belyst hvordan de forskjellige toksafen forbindelsene overføres og til hvilken grad de ulike toksafen formene tas opp gjennom fôret av laksen. I dette prosjektet vil man spesielt se på opptak av toksafen forbindelsene CHB 26, 32, 50 og 62. Linken er dessverre fjernetPFOSLinken er dessverre fjernet PFOS er samlebegrep på en rekke organiske forbindelser som inneholder et stort antall fluor atomer. De er verken fett- eller vannløslige og oppfører seg derfor svært forskjellig sammenlignet med klassiske miljøgifter som klorete persistente stoffer. PFOS forbindelsene har et vidt anvendelsesspekter som strekker seg fra stekebelegg på gryter og panner, til pustende vanntett yttertøy til tilsetting til lim og maling. De siste tiårene har medført en økt miljøbelastning for disse forbindelsene og utbredelsen er i dag global. PFOS kan i dag påvises i både humane prøver og i prøver av fugler, fisk og pattedyr fra alle verdensdeler. I dette prosjektet vil man implementere og validere metoder for deteksjon av PFOS forbindelsene: PFOS (perfluorooktan sulfonat), PFOA (perfluoroktansyre), THPFOS (1H, 1H, 2H, 2H-perfluorooktansulfonsyre), 7H-PFHpA (7H-perfluorohaptansyre) og PFHpA (perfluoroheptansyre). Dette er forbindelser som avviker kjemisk fra de andre halogenerte miljøgiftene og erfaringene fra disse er derfor ikke overførbar til PFOS forbindelsene. Det er i tillegg en stor utfordring å oppnå godt utbytte i ekstraksjon og prøverensing. Samlet ramme for prosjektene er 1, 4 mill kr. Faglig leder for metodeutvikling og validering av PFOS og Toksafen forbindelser vil være Linken er dessverre fjernetKåre JulshamnLinken er dessverre fjernet, mens Linken er dessverre fjernetAnne-Katrine Lundebye HaldorsenLinken er dessverre fjernet er fagansvarlig for foringsforsøket.
keyboard_arrow_up