Til innholdet

18.09.2019

Maja Bævre-Jensen

Hvitfisk

Utlysning: Pris og kvalitet i førstehåndsmarkedet for hvitfisk

FHF lyser ut inntil 1 mill. NOK for å utvikle modell(er) og gjennomføre statistiske analyser som kvantifiserer sammenhenger mellom redskap, fangststørrelse, fartøystørrelse, leveringssted og pris/kvalitet for fersk torsk levert av kystflåten

I torskesektoren er det dokumentert et markedsmessig verditap på grunn av ujevn råstoffkvalitet. Det er derfor også rimelig å anta at varierende kvalitet fører til at næringen ikke klarer å utnytte markedspotensialet fullt ut.

De fleste aktørene i hvitfisknæringen er enig om at det er liten sammenheng mellom kvalitet og pris for fersk torsk (og andre fiskeslag) landet av kystflåten. Dette er et problem ettersom prismekanismen i markedet ikke ser ut til å virke på en måte som premierer kvalitet. Da er det dårlige incentiver til å prioritere praksis som fører til høyere kvalitet. Denne utfordringen i førstehåndsleddet forplanter seg nedover i verdikjeden og påvirker lønnsomhet  både for enkeltbedrifter og bransjen.

Gjennom FHF-prosjekt 901500 «Fangsthåndtering, volum og kvalitet i hvitfisknæringen» tas det tak i deler av utfordringene knyttet til pris og kvalitet. Gjennom prosjektet vil det utredes en sertifiseringsordning som tar utgangspunkt i fartøyers systemer for forsvarlig fangstkontroll og kvalitetssystemer for håndtering og oppbevaring av råstoff. Det ligger videre innenfor dette prosjektets ramme å foreslå et effektivt system for objektiv gradering av råstoff, og foreslå incentivordninger som med utgangspunkt i gradering av kvalitet påvirker pris til fisker.

Når det gjelder sammenhengen mellom pris og kvalitet skorter det på konkret og presis kunnskap om hva og i hvor stor grad forhold som redskap, fangststørrelse, fartøystørrelse og leveringssted påvirker kvalitet og hvordan dette henger sammen med pris. Det bør derfor foretas en statistisk analyse av sammenhenger mellom pris og kvalitet i førstehåndsmarkedet for fersk torsk levert av kystflåten. I den forbindelse må det fremskaffes et tilstrekkelig stort og representativt datasett der måling av kvalitet på landinger kobles til sluttseddeldata på enkeltfangstnivå. Det må videre utvikles statistiske modeller som kvantifiserer sammenhenger mellom redskap, fangststørrelse, fartøystørrelse, leveringssted og pris/kvalitet. Mer presis kunnskap gir mulighet til å målrette og kunne sette inn tiltak der effekten er størst for å redusere verditapet i ulike deler av verdikjedene som baserer seg på landinger av fersk torsk.

FHF lyser derfor nå ut midler hvor målet er å utvikle modell(er) og gjennomføre statistiske analyser som kvantifiserer sammenhenger mellom redskap, fangststørrelse, fartøystørrelse, leveringssted og pris/kvalitet for fersk torsk levert av kystflåten.

Les hele utlysningen "Pris og kvalitet i førstehåndsmarkedet for hvitfisk"

 

Alle aktive utlysninger i FHF

Søknadsfrist: 22.06.2020

International call for research projects to explore new possibilities to achieve an Atlantic salmon with salmon lice resistance

FHF announce grant funding with the objective to elaborate and document the potential for utilising genetic traits and mechanisms of lice resistance in Pacific salmon as tools to achieve an Atlantic salmon with high or full salmon lice resistance

Status: Pågående
Les flere utlysninger trending_flat
keyboard_arrow_up