Til innholdet

Hvitfisk

Norsk hvitfisknæring består av en variert fangstflåte og har en prosessteknologi som stadig blir mer automatisert i kampen for å holde arbeidsplasser i landet.

Felles for hele flåten er arbeidet med å levere fisk av stabil og god kvalitet. Så har de enkelte leddene i flåten mer særegne utfordringer, eksempelvis linenæringen som ønsker seg et kostnadseffektivt kunstig agn, mens i trål og snurrevadleddet er det fortsatt fokus på fangstkontroll, artsseleksjon for utsortering av uønsket bifangst og mengdekontroll for å øke kvaliteten på fangsten. Konvensjonell industri produserer klippfisk, saltfisk og tørrfisk.

Ettersom mer av prosesseringen blir automatisert og kostnadseffektiv så er nye utfordringer å kunne levere godt råstoff gjennom hele året. God kvalitet på både ferskt og fryst råstoff betyr blant annet fisk som ikke har blodspor, parasitter eller som er nedfryst- eller tint optimalt. Videre arbeid med kvalitet og det å automatisere kvalitetsmåling er viktig. I tillegg er det et stort kvantum med restråstoff som har betydelig potensial til å kunne utnyttes ytterligere. Derfor trengs FoU-innsats.

FHF har organisert forskningsinnsatsen på hvitfisk på fire områder; fiskeri- og fartøyteknologi, industri konvensjonell, fersk og fryst torskefisk og skalldyr, pluss rammebetingelser villfisk som er felles for hvitfisk og pelagisk.

Fiskebåt
Foto: Sjømatrådet

Prioriteringer og målsettinger

FHFs prosjekter skal bidra til å utvikle teknologi som reduserer miljøpåvirkninger, gir bedre fangstkontroll og effektiviserer kvalitetsfremmende fangsthåndtering.

2019 målsettinger

 • Utvikle teknologi for et effektivt og lønnsomt fiskeri med god fangstkontroll.
 • Utvikle teknologi for effektiv og kvalitetsfremmende fangsthåndtering.
 • Utvikle beslutningssystemer og simuleringsverktøy for å oppnå effektivitet, kostnadsreduksjon, redusert energiforbruk samt sikre arbeidsoperasjoner.

Prioriteringer

 • Utvikle ressurs- og miljøvennlig teknologi som gir bedre fangstkontroll før og under fangstprosessen.
 • Utvikle artsspesifikt bærekraftig agn til line- og teinefiske.
 • Utvikle systemer for informasjonsflyt og beslutningsstøtte i fiskeflåten.
 • Bidra til å utvikle systemer for gjenfangst og gjenvinning av tapt og kassert redskap.
 • Utvikle systemer som gir effektiv og sikker redskapshåndtering om bord.
 • Utvikle kunnskap og teknologi for skånsom og effektiv ombordtaking og levende- lagring.
 • Utvikle teknologi for effektiv og kvalitetsfremmende fangsthåndtering.
 • Bidra til energiøkonomisering og tiltak for å redusere forbruket av fossilt drivstoff i fiskeflåten.
 • Styrke kompetansen vedrørende galvanisk korrosjon eller korrosjon pga. lekkasjestrøm i fiskefartøy.
 • Utvikle en simulator for de ulike fiskeriene med henblikk på treningsformål og virtuell testing av ny teknologi.

FHF skal utvikle kunnskap som gir grunnlag for økt bearbeiding av konvensjonelle produkter og verdiskaping i Norge.

2019 målsettinger

 • Utvikle og implementere automatiske løsninger for mer rasjonell produksjon.
 • Kutte kostnader og minimere miljøavtrykk (salt, strøm, emballasje, lager, etc.).
 • Øke verdien av restråstoff fra konvensjonell produksjon.
 • Skaffe nødvendig dokumentasjon relatert til regelverk og markedskrav.

Prioriteringer

 • Undersøke holdbarheten til konvensjonelle og convenience -produkter (utvannede) og effekten av emballasjetype.
 • Finne alternativer for mer rasjonell og miljøvennlig produksjon (gjenbruk av salt, energieffektivisering, oppbevaring av emballasje, lager og utnyttelse av avfall).
 • Øke verdien av restråstoff.
 • Utvikle teknologi for automatisk kutting av flekket klippfisk.
 • Utvikle teknologi for fullskalatesting og fullautomatisert produksjon av utvannede konvensjonelle produkter (SS-klippfisk).
 • Dokumentasjon av miljøbelastning fra organisk materiale og salt på havbunnen.
 • Dokumentasjon knyttet til parasitter i hvitfisk og konvensjonelle produkter.

FHF skal bidra til å skape konkurransedyktig og lønnsom fullautomatisert filetering i Norge.

2019 målsettinger

 • Utvikle fullautomatisert filetproduksjon for hvitfisk.
 • Bidra til kvalitetsforbedring gjennom forskningsbasert dokumentasjon og implementering.
 • Sikre forskningsbasert kunnskap på de viktigste områdene for å øke verdien av restråstoff i hvitfiskindustrien.

Prioriteringer

 • Utvikle fullautomatisert filetering av hvitfisk.
 • Fremskaffe kunnskap som kan øke leveransene av levende hvitfisk.
 • Bidra til optimaliserte produksjons- prosesser knyttet til frysing og tining av hvitfisk.
 • Øke verdien av restråstoff.
 • Øke kunnskapen om parasitter.
 • Formidling og implementering av FoU-resultater for økt kvalitet.

FHF skal gjennom forskning og utvikling bidra til å øke lønnsomheten i skalldyrsektoren.

2019 målsetting

 • Bidra til økt verdiskaping gjennom forutsigbar råvaretilførsel og miljø- vennlig fangst av reker, snøkrabbe og kongekrabbe.

Prioriteringer

 • Utvikle redskapsteknisk løsninger for økt seleksjon i fisket etter reke med trål.
 • Utvikle løsninger som reduserer redskapenes ressurs – og miljøpåvirkning og øker lønnsomheten innen skalldyr- sektoren.
 • Utvikle ressurs- og miljøvennlige snø- krabbeteiner.

Har du forslag til prioriteringer?»

Det er fullt mulig for hvem som helst å komme med forslag til nytt prioritert forskningsområde for FHF

keyboard_arrow_up