Til innholdet

Hvitfisk

Det fangstes omtrent 2,5 millioner tonn villfisk årlig i Norge. Artene består hovedsakelig av torsk, hyse, makrell, sild, sei og reker. Det skjer en betydelig forsknings- og utviklingsinnsats innen alle deler av norsk villfisksektor, i flåten og i landindustrien, innen pelagisk, hvitfisk og skalldyr – og FHF har betydelig innsats på alle disse områdene.

Hvitfiskindustrien som produserer ferske og fryste varer er sterkt konkurranseutsatt. For å bidra til å utvikle lønnsom produksjon av filet- og HG-produkter, er det viktig å utvikle automatiserte løsninger.

Konvensjonell sektor består av klippfisk, tørrfisk og saltfisk. Sektoren håndterer 60 % av all hvitfisk som landes i Norge årlig. Potensialet ligger i å øke konkurransekraft og verdiskaping gjennom å automatisere prosesser, øke verdien av restråstoff ytterligere og minimalisere miljøavtrykk.

Reke fiskes i hovedsak med trål. De viktigste utviklingsområdene her er å forbedre seleksjonen av undermålsreke og uønsket bifangst. Snøkrabbe og kongekrabbe fanges med teiner. Teinene som benyttes er lite effektive, har utfordringer med fiskevelferd og gir dårlig utsortering av undermåls-krabbe på fiskedyp. Agnet som benyttes er svært dyrt, og utvikling av alternativer vil ha stor verdi.

For både hvitfisk og pelagisk gjelder det at for å sikre god næringsutvikling, er det viktig med gode rammebetingelser og kunnskap om hva som fremmer gode vilkår for fiskeriene.

FHF har organisert forskningsinnsatsen innen hvitfisk industri på tre områder; konvensjonell industri, hvitfisk industri og skalldyr.Prioriteringer og målsettinger i 2021

FHF skal bidra til økt verdiskaping i sektoren – gjennom kvalitetsforbedring, utvikling av effektiv og bærekraftig produksjon, og økt foredlingsgrad.

Prioriteringer

 • Utvikle fullautomatiserte løsninger for produksjon av hvitfisk.
 • Bidra til bedre overlevelse og velferd ved levendelevering og levendelagring av hvitfisk.
 • Bidra til optimaliserte produksjonsprosesser knyttet til frysing og tining av hvitfisk
 • Fremskaffe ny kunnskap om metoder som kan gi kvalitetsforbedringer på hvitfisk.
 • Gjennomføre mulighetsstudier for prosessering av andre arter enn torsk, sei og hyse.
 • Utvikle fremtidsrettede og bærekraftige løsninger for ressurskontroll.
 • Fremskaffe ny kunnskap som kan skape effektiv og lønnsom utnyttelse av marine oljer og marint protein fra restråstoff.

FHF skal fremskaffe kunnskap som bidrar til miljøvennlige produksjonsprosesser og økt verdiskaping i konvensjonell sektor.

Prioriteringer

 • Utvikle teknologi for effektiv avemballering av frosne fiskeblokker.
 • Gjennomføre evaluering av fremtidsrettede miljøvennlige CO2-klippfisktørkerier.
 • Fremskaffe ny dokumentasjon om muggsopp og lukt ved tørrfiskproduksjon.
 • Utvikle nye effektive løsninger for arbeidskrevende operasjoner i klippfiskproduksjonen.
 • Utvikle nye effektive løsninger for legging av flekket fisk i saltkar
 • Utvikle en effektiv prosess for omlegging av fisk, hvor salt kan innsamles for gjenbruk.
 • Finne alternativer for å håndtere og resirkulere emballasje fra frossen H/G-fisk.
 • Utvikle, kalibrere og verifisere håndholdt vannmåler for klipp-/saltfisk ved hjelp av spektroskopi.
 • Utvikle teknologi for automatisk sortering av tørrfisk ved hjelp av spektroskopi.
 • Frembringe vitenskapelig dokumentasjon om alternative metoder for å redusere kjemikalier og mikroorganismer i produksjonen av hvitfisk.

Prioriteringer strategisk satsing

 • Øke bearbeiding av klippfisk i Norge.
 • Utvikle prosesslinje for effektiv bearbeiding av restråstoff fra salt- og klippfiskproduksjon.

FHF skal gjennom forskning og utvikling bidra til å øke lønnsomheten i skalldyrsektoren.

Prioriteringer

 • Utvikle redskapstekniske løsninger for økt seleksjon i fisket etter reke med trål, samt løsninger som reduserer redskapenes ressurs- og miljøpåvirkning og øker lønnsomheten innen skalldyrsektoren.
 • Utvikle effektive og miljøvennlige snøkrabbeteiner.
 • Utvikle et rimelig og bærekraftig agn til snøkrabbe og kongekrabbe.
 • Utvikle nye og forbedrede logistikkløsninger for frakt av levende snøkrabbe.
 • Utvikle effektive produksjonslinjer om bord, for produksjon av forbrukervennlige pakninger av kokt/rå reke.

Har du forslag til prioriteringer?

Det er fullt mulig for hvem som helst å komme med forslag til nytt prioritert forskningsområde for FHF

keyboard_arrow_up