Til innholdet

Hvitfisk

Norsk hvitfisknæring består av en variert fangstflåte og har en prosessteknologi som stadig blir mer automatisert for å øke verdiskapingen og produktutviklingen lokalt.

Norsk hvitfisknæring fangster rundt 770 000 tonn fisk per år, hvor ca. halvparten fraktes ubearbeidet ut av landet. For både flåten og industrien er det aller viktigste å levere fisk av stabil og god kvalitet. De enkelte leddene i flåten har mer særegne utfordringer, eksempelvis linenæringen som ønsker seg et kostnadseffektivt kunstig agn, mens i trål- og snurrevadleddet er det fortsatt fokus på fangstkontroll, artsseleksjon for utsortering av uønsket bifangst og mengdekontroll for å øke kvaliteten på fangsten. Det ligger også et potensiale i levendelagring av fisk om bord i båtene for å øke kvaliteten. Lykkes næringen med levendelagring så vil dette ha betydning for fiskevelferd, kvalitet og inntjening.

Automatisering av produksjonslinjene om bord i havfiskeflåten er kostnadsbesparende samtidig som det fremmer kvalitet. Det er fortsatt mye restråstoff som går tapt fordi båtene ikke har kapasitet til å ta det med inn til land. I de fleste nybygg blir det
imidlertid tatt høyde for 100% utnyttelse av restråstoffet. Det søkes også etter alternative måter å utnytte restråstoffet på for å øke verdien. I 2020 vil det bli satt ytterligere fokus på HMS i flåteleddet.

Næringen har ambisjoner og tro på at en større andel av prosessering skal skje i Norge fremover. Da må produktene være av god kvalitet samtidig som prosessen er økonomisk lønnsom med minst mulig miljøavtrykk. Sporing og gode beslutningsstøttesystemer for flåte/ industri vil være essensielt for å nå disse målene og å dokumentere bærekraft overfor konsumentene. God kvalitet på både ferskt og fryst råstoff betyr blant annet fisk som ikke har blodspor og parasitter eller som ikke er nedfryst- eller tint optimalt. Videre arbeid med kvalitet og det å automatisere kvalitetsmåling er viktig. I tillegg er det et stort kvantum med restråstoff også fra landsiden som har betydelig potensial til å kunne utnyttes ytterligere. Derfor trengs FoU-innsats.

FHF har organisert forskningsinnsatsen på hvitfisk på fire områder; fiskeri- og fartøyteknologi, industri konvensjonell, fersk og fryst torskefisk og skalldyr, samt rammebetingelser villfisk som er felles for hvitfisk og pelagisk.


Foto: Sjømatrådet

Prioriteringer og målsettinger

FHFs prosjekter skal bidra til å utvikle teknologi som reduserer miljøpåvirkninger, gir bedre fangstkontroll og effektiviserer kvalitetsfremmende fangsthåndtering.

2020 målsettinger

 • Utvikle teknologi for et effektivt og lønnsomt fiskeri med god fangstkontroll
 • Utvikle teknologi for effektiv og kvalitetsfremmende fangsthåndtering
 • Utvikle beslutningssystemer og tiltak for å oppnå effektivitet, kostnadsreduksjon, redusert energiforbruk og sikre arbeidsoperasjoner

Prioriteringer

 • Utvikle ressurs- og miljøvennlig teknologi som gir bedre fangstkontroll før og under fangstprosessen.
 • Utvikling av artsspesifikt bærekraftig agn til line- og teinefiske.
 • Utvikle systemer for informasjonsflyt og beslutningsstøtte i fiskeflåten.
 • Bidra til å utvikle systemer for gjenfangst og gjenvinning av tapt og kassert redskap.
 • Utvikle teknologi som gir effektiv og sikker redskapshåndtering om bord.
 • Utvikle kunnskap og teknologi for skånsom og effektiv ombordtaking og levendelagring.
 • Utvikle teknologi for effektiv og kvalitetsfremmende fangsthåndtering.
 • Bidra til energiøkonomisering og tiltak for å redusere forbruket av fossilt drivstoff i fiskeflåten.
 • Styrke kompetansen vedrørende galvanisk korrosjon og korrosjon pga. lekkasjestrøm i fiskefartøy.
 • Utvikle og verifisere prosesser som bidrar til økt utnyttelse og høyere verdi på restråstoff i fiskeflåten.

FHF skal bidra til å skape konkurransedyktig og lønnsom fullautomatisert filetering i Norge.

2020 målsettinger

 • Utvikle fullautomatisert filetproduksjon for hvitfisk
 • Sikre forskningsbasert kunnskap på de viktigste områdene for å øke verdien av restråstoff i hvitfiskindustrien

Prioriteringer

 • Utvikle fullautomatisert filetering av hvitfisk.
 • Bidra til bedre overlevelse og velferd ved levendelagring frem til slakting og ved levendelagring og oppfôring i merd.
 • Bidra til optimaliserte produksjonsprosesser knyttet til frysing og tining av hvitfisk.
 • Øke verdien av restråstoff.
 • Øke kunnskapen om kveis.
 • Bidra til kvalitetsforbedring gjennom forskningsbasert dokumentasjon og implementering.
 • Øke verdien av proteinfraksjoner.

FHF skal utvikle kunnskap for fremtidsrettede bærekraftige produksjonsprosesser som gir grunnlag for økt bearbeiding av konvensjonelle produkter i Norge.

2020 målsettinger

 • Utvikle og implementere automatiske løsninger for mer rasjonell produksjon
 • Kutte kostnader og minimere miljøavtrykk (salt, strøm/energi, emballasje, lager etc.)
 • Skaffe nødvendig dokumentasjon relatert til regelverk og markedskrav
 • Øke verdien av restråstoff

Prioriteringer

 • Økt bearbeiding av klippfisk i Norge (strategisk satsing klippfisk).
 • Finne alternativer for mer rasjonell og miljøvennlig produksjon.
 • Øke verdien av restråstoff i konvensjonell produksjon.
 • Øke dokumentasjon av konvensjonelle produkters innhold for riktig merking og markedsføring.
 • Øke kunnskapen om kveis i hvitfisk og utvikle teknologi for automatisk påvisning og fjerning av kveis.
 • Dokumentasjon av miljøbelastning fra organisk materiale og salt.

FHF skal gjennom forskning og utvikling bidra til å øke lønnsomheten i skalldyrsektoren.

2020 målsetting

 • Bidra til forbedret seleksjon av undermålsreke og uønsket bifangst i reketrål
 • Bidra til forbedrede produksjonsprosesser for reke
 • Bidra til økt verdiskaping ved håndtering og frakt av levende snøkrabbe
 • Utvikle mer effektive og miljøvennlige fiskeredskaper samt utvikle et rimeligere og bedre tilpasset agn til teinefiske etter snøkrabbe og kongekrabbe

Prioriteringer

 • Utvikle redskapstekniske løsninger for økt seleksjon i fisket etter reke med trål, samt løsninger som reduserer redskapenes ressurs- og miljøpåvirkning og øker lønnsomheten innen skalldyrsektoren.
 • Utvikle teknologi for automatisk frasortering av fisk i reketrålen, som skal kunne fungere både ved fangst og etter tining.
 • Kartlegging av teknologiske løsninger for tining av fryste rekeblokker som er mer effektive, bevarer kvalitet og reduserer vannforbruk.
 • Utvikle grunnleggende kunnskap om sammenhengen mellom egenskaper hos reker og utbytte og kvalitet ved produksjon. Utvikle effektive og miljøvennlige snøkrabbeteiner.
 • Utvikle et rimelig og bærekraftig agn til snøkrabbe og kongekrabbe.
 • Utvikle gode logistikkløsninger for frakt av levende snøkrabbe.

Har du forslag til prioriteringer?»

Det er fullt mulig for hvem som helst å komme med forslag til nytt prioritert forskningsområde for FHF

keyboard_arrow_up