Til innholdet

Pelagisk

Pelagisk fiskeflåte er mer homogen enn flåten i hvitfisknæringen. De mest brukte fiskeredskapene er ringnot og pelagisk trål. Sild, makrell og kolmule utgjør de kommersielt viktigste fiskeslagene.

De viktigste utfordringene for pelagisk fiskeflåte er å få bedre kontroll under fangsting med hensyn på art, størrelse og mengde.

Makrell, lodde og sild anvendes i hovedsak til humant konsum. Kolmule og andre pelagiske arter bearbeides hovedsakelig til mel og olje. Pelagisk konsumindustri har i økende grad fokusert på mulighetene for å øke bearbeidingen av pelagisk fisk. Med økt bearbeiding økes også mengde verdifullt restråstoff der næringen har økt fokus på utvikling av olje- og protein til humant konsum.

Økt konkurranse bidrar til at norsk pelagisk konsumindustri fokuserer på å utvikle rasjonalitetsog kvalitets fremmende teknologi.

FHF har innenfor pelagisk fagfelt, organisert ressursbruken på pelagisk innen to områder, fiskeri- og fartøyteknologi og pelagisk konsumindustri. I tillegg utgjør rammebetingelser en del av budsjettet for FHF sine prioriteringer innen pelagisk næring.

Fiskebåt som tråler etter pelagisk fisk
Foto: Sjømatrådet

 

Prioriteringer og målsettinger

FHFs prosjekter skal bidra til å utvikle teknologi som reduserer miljøpåvirkninger, gir bedre fangstkontroll og effektiviserer kvalitetsfremmende fangsthåndtering.

2019 målsettinger

 • Utvikle teknologi for et effektivt og lønnsomt fiskeri med god fangstkontroll.
 • Utvikle teknologi for effektiv og kvalitetsfremmende fangsthåndtering.
 • Utvikle beslutningssystemer og simuleringsverktøy for å oppnå effektivitet, kostnadsreduksjon, redusert energiforbruk og sikre arbeidsoperasjoner.

Prioriteringer

 • Utvikle ressurs- og miljøvennlig teknologi som gir bedre fangstkontroll før og under fangstprosessen.
 • Utvikle systemer for informasjonsflyt og beslutningsstøtte i fiskeflåten.
 • Utvikle simulator for de ulike fiskeriene for treningsformål og for virtuell testing av ny teknologi.
 • Utvikle teknologi for effektiv og kvalitetsfremmende fangsthåndtering.
 • Bidra til energiøkonomisering og tiltak for å redusere forbruket av fossilt drivstoff i fiskeflåten.

FHF skal bidra til å skape lønnsom bearbeiding av makrell i Norge, som vil gi økt kvalitet, bedret effektivitet og reduserte produksjonskostnader.

2019 målsettinger

 • Utvide satsingen på “Fremtidens pelagiske fabrikk” basert på produksjonsteknologi, prosess- og produktkunnskap knyttet til automatisering samt bærekraftig produksjon av pelagisk fisk.
 • Bidra til mer effektiv og lønnsom produksjon av makrellfilet basert på forbruker pakninger.
 • Restråstoff fra makrell – kartlegge og utvikle muligheter for tilpasset produksjon av høyverdige produkter til menneskeføde med basis i mindre modulbaserte anlegg i nær tilknytning til fileteringsanlegg.
 • Videreutvikle konseptet «FriFlyt» for å kunne ta ut potensialet som følger av slik ny teknologi.
 • Utvikle teknologi og systemer for bedre produksjonsstyring, automatisering og robotisering.

Prioriteringer

 • Videreføre arbeidet med “Pelagisk Løft” for å oppnå bedre utnyttelse av restråstoffet fra produksjon av makrellfilet samt bidra til teknologiutvikling for å gjøre produksjonen mer bærekraftig.
 • Avklare potensiale og produktkrav for norsk produksjon av makrellfilet i forbruker- pakninger til det asiatiske markedet.
 • Gjennomføre «FriFlyt» med tanke på å utvikle og implementere nye bruksområder for teknologien.
 • Etablere et eget fokusområde innen produksjonsstyring, automatisering og robotisering.

FHF skal bidra til gode rammebetingelser for villfisksektoren (gjelder for både hvitfisk og pelagisk) i Norge gjennom forskningsbasert kunnskap.

2019 målsettinger

 • Fremskaffe forskningsbasert dokumentasjon som kan bidra til utvikling av ramme- betingelsene i villfisknæringen.
 • Frembringe kunnskap om konsekvenser for næringen ved innføring av nytt lov- og forskriftsverk, nye reguleringsordninger og nye dokumentasjonskrav.
 • Bidra med kunnskap om ulike reguleringsmodeller med tanke på forutsigbarhet og stabilitet for næringen.

Prioriteringer

 • Gjennomføre årlige verdiskapings- og ringvirkningsanalyser – tidsserier.
 • Gjennomføre årlige restråstoffanalyser – tidsserier.
 • Utvikle et kunnskapsgrunnlag som kan danne basis for utvikling av et kvalitets- basert omsetningssystem.
 • Utvikle dokumentasjon av sosial bærekraft gjennom hele verdikjeden.
 • Økonomiske og miljømessige konsekvenser av reguleringstiltak i fiskeriene.
 • Kartlegging av andre sjømatnasjoners erfaringer med grunnrentebeskatning.
 • Kartlegging av investeringer i sjømat- næringen.

Har du forslag til prioriteringer?

Det er fullt mulig for hvem som helst å komme med forslag til nytt prioritert forskningsområde for FHF

keyboard_arrow_up