Til innholdet

Pelagisk

Pelagisk fiskeflåte er mer homogen enn flåten i hvitfisknæringen. De mest brukte fiskeredskapene er ringnot og pelagisk trål. Sild, makrell og kolmule utgjør de kommersielt viktigste fiskeslagene.

Norsk pelagisk næring fangster rundt 1,55 millioner tonn fisk per år. De viktigste utfordringene for pelagisk fiskeflåte er å få bedre kontroll under fangsting med hensyn på art, størrelse og mengde. Å utvikle teknologi for utsortering av uønsket bifangst er en høyt prioritert oppgave hos næringen. Også innen pelagisk sektor gjelder det at for å sikre en god næringsutvikling er det viktig med gode rammebetingelser og kunnskap om hva som fremmer gode vilkår for fiskeriene.

Makrell, lodde og sild anvendes i hovedsak til humant konsum. Kolmule og andre pelagiske arter bearbeides hovedsakelig til mel og olje. Pelagisk konsumindustri har i økende grad fokusert på bærekraftig produksjon av pelagisk fisk gjennom økt bearbeiding og automatisering.

Med økt bearbeiding økes også mengde verdifullt restråstoff der næringen har økt fokus på utvikling av olje- og protein til humant konsum. For å få til dette trengs det å utvikle nye fileteringsmaskiner, samt å løse problemstillingen med oksidering av makrell. Dette har vært en prioritert satsing for FHF sin aktivitet for sektoren.

FHF har innenfor pelagisk fagfelt organisert ressursbruken innen to områder, fiskeri- og fartøyteknologi og pelagisk konsumindustri. I tillegg utgjør rammebetingelser hvitfisk og pelagisk en del av budsjettet for FHF sine prioriteringer innen pelagisk næring.


Foto: Lars Lovund, FHF

 

Prioriteringer og målsettinger

FHFs prosjekter skal bidra til å utvikle teknologi som reduserer miljøpåvirkninger, gir bedre fangstkontroll og effektiviserer kvalitetsfremmende fangsthåndtering.

2020 målsettinger

 • Utvikle teknologi for et effektivt og lønnsomt fiskeri med god fangstkontroll
 • Utvikle teknologi for effektiv og kvalitetsfremmende fangsthåndtering
 • Utvikle beslutningssystemer og tiltak for å oppnå effektivitet, kostnadsreduksjon, redusert energiforbruk og sikre arbeidsoperasjoner

Prioriteringer

 • Utvikle ressurs- og miljøvennlig teknologi som gir bedre fangstkontroll før og under fangstprosessen.
 • Utvikle systemer for informasjonsflyt og beslutningsstøtte i fiskeflåten.
 • Utvikle en ringnotsimulator for treningsformål og virtuell testing av ny teknologi.
 • Utvikle teknologi for effektiv og kvalitetsfremmende fangsthåndtering.
 • Bidra til energiøkonomisering og tiltak for å redusere forbruket av fossilt drivstoff i fiskeflåten.

FHF skal bidra til å skape lønnsom bearbeiding av makrell i Norge som vil gi økt kvalitet, bedret effektivitet og reduserte produksjonskostnader.

2020 målsettinger

 • Bidra til mer effektiv og lønnsom produksjon av makrellfilet gjennom fortsatt fokus på «Pelagisk løft»
 • Restråstoff fra makrell – kartlegge og utvikle muligheter for tilpasset produksjon av høyverdige produkter med basis i mindre modulbaserte anlegg i nær tilknytning til fileteringsanlegg
 • Utvikle teknologi og prosess for automatisk temperaturstyrt tining og kjøling av rund makrell til filetering
 • Utvide satsingen på «Fremtidens pelagiske fabrikk» basert på automatisk måling, styring og korrigering av ulike flaskehalser i produksjonskjeden

Prioriteringer

 • Videreføre arbeidet med «Pelagisk løft» for å oppnå bedre utnyttelse av restråstoffet fra produksjon av makrellfilet samt bidra til teknologiutvikling for å gjøre produksjonen mer bærekraftig.
 • Automatisert singelpakking av makrellfilet.
 • Utvikle og tilpasse teknologi innen produksjonsstyring, automatisering og robotisering.
 • Nedkjøling, tining, temperaturstyring av makrell til filetering (Pelagisk løft).
 • Fremskaffe kunnskap som kan øke verdien av marine oljer.

FHF skal bidra til gode rammebetingelser for villfisksektoren (gjelder for både hvitfisk og pelagisk) i Norge gjennom forskningsbasert kunnskap.

2020 målsetting

 • Frembringe forskningsbasert kunnskap om rammebetingelser og regelverk for videre utvikling av villfisknæringen i Norge

Prioriteringer

 • Gjennomføre årlige verdi- skapings- og ringvirknings- analyser – tidsserier.
 • Gjennomføre årlige restråstoff- analyser – tidsserier.
 • Økonomiske og miljømessige konsekvenser av reguleringer og institusjonelle rammer i fiskeriene.

Har du forslag til prioriteringer?

Det er fullt mulig for hvem som helst å komme med forslag til nytt prioritert forskningsområde for FHF

keyboard_arrow_up