Banner Image

FHF utlyser 24,6 mill. kr. til teknologiprosjekter

FHF lyser ut inntil 24,6 mill. kr til implementering av FoU i bedrifter innenfor FHFs «Prosjekt i Bedrift»-ordning (PIB).

Forskning og utvikling på teknologi-området er avgjørende for lønnsomhetenen i store deler av næringen, både på flåtesiden og i industrien.Utviklingen skjer i stor grad i samspillet mellom teknologileverandør og en sjømatbedrift. Da må også de virkemidler næringen har til FoU være innrettet på dette samspillet. Det er bakgrunnen for at FHF nå utlyser totalt 24,6 mill. kroner til konkrete teknologiprosjekter, der en forutsetning er samarbeid mellom sjømatbedrift og teknologileverandør.

Utlysningen dekker feltene fartøyteknologi, konvensjonell industri, pelagisk industri, rekeindustri og filetindustri hvitfisk.
 

Utlysningen omfatter følgende tema:

 • Pelagisk industri, inntil 9 mill. kr til:
  «Utvikling av ny teknologi for økt automatisering av pelagisk konsumindustri»

 • Fartøyteknologi, inntil 11,5 mill. kr til:
  «Utvikling, implementering og testing av teknologi for effektiv og skånsom håndtering og bearbeiding av råstoff om bord i fiskeflåten»

 • Konvensjonell industri, inntil 600.000 kr til:
  «Utvikling av teknologi for automatisk treing av fiskehoder til tørking»

 • Rekeindustri, inntil 2 mill. kr til:
  «Utvikling av ny teknolgi for automatisk innmating av fryste rekeblokker»

 • Filetindustri hvitfisk, inntil 1.5 mill. kr til:
  «Utvikling av teknologi for fjerning av ørebein på hvitfisk til filetproduksjon»
   

Relevante dokumenter:
Utlysningsteksten
Retningslinjer for sluttrapportering
Mal for budsjett, finansiering og fremdrift
Mal for prosjektskisse 

 

Relevant documents:
Call for up to 24,6 mill. NOK
Guideline final reporting
Template budget
Template project outline

 

 

FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 921 995 121