Til innholdet

Prosjektnummer

901775

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901775
Status: Pågår
Startdato: 07.11.2022
Sluttdato: 31.12.2025

Fullintegrert system for mekanisert ombordtaking, elektrisk bedøving og avkroking og forberedelse for bløgging av linefanget fisk

​Manuell ombordtaking, avkroking og bløgging av fisk om bord i båter medfører risiko for personskader, spesielt stikkskader ved bløgging av stor/aktiv fisk. Askvik Aqua AS har utviklet en bedøvingsteknologi for fisk, som vil kunne brukes i ulike fiskerier, og ønsker å svare på problemstillingen som reises av FHF med hensyn til behov for immobilisering av fisk som tas om bord i linefartøy. Næringen ønsker også kompletterende systemer for automatisert/mekanisert ombordtaking og avkroking, for å unngå gjentakende belastende bevegelser, eliminere mekaniske skader i fiskekjøttet, økt effektivitet og, ikke minst, forbedret dyrevelferd. Askvik Aqua utvikler også mekaniske systemer til bruk i kombinasjon med elektrobedøving, og vil sammen med samarbeidspartnere utvikle et helhetlig, tilnærmet automatisk, system for ombordtaking, bedøving og avkroking av fisk til kystlineflåten.
​Hovedmål
Å utvikle, prosjektere, installere og teste integrert system for ombordtaking, bedøving og avkroking av linefanget fisk.

Effektmål
Å redusere risiko for skader, forbedret effektivitet, dyrevelferd og produktkvalitet.

Ikke-funksjonsrelaterte tilleggsmål
1. Å tilfredsstille gjeldende krav til helse, miljø og sikkerhet (HMS).
2. Å være vedlikeholdsvennlig og lett å rengjøre.
3. Å være plasseffektiv.
​Følgende nytteverdi er forventet:

For fiskere:
HMS: forbedret sikkerhet og reduserte belastningsskader.
• Forbedret dyrevelferd ved sikring av rask og human avlivning.
• Forbedret kvalitet på sluttprodukt ved eliminering av mekaniske skader og forbedret utblødning (visuell, opplevd, kjemisk, shelf-life).
• Øket effektivitet i form av økt output; fisk per time per ansatt.

For utstyrsleverandør:
Ny kunnskap om håndtering av linefanget fisk.
Posisjon som leverandør til kystfiskeflåten.
Økte inntekter gjennom ny løsning som kan tilpasses og installeres i mange fartøy.
​Fase 1: Forundersøkelser
Forundersøkelsene skal kartlegge vesentlige forhold som kan påvirke arbeid med utvikling av system for ombordtaking, bedøving og avkroking (arbeidspakke 1 (AP1)), herunder også utlevert data fra prosjektet “El-bedøver for linefartøy” (FHF-901385). Det skal videre utredes hvilke fartøyer og fiskerier konseptet skal/kan rettes mot, og identifisere muligheter og avgrensninger ved disse (AP2), samt beskrives hvordan oppgaver utføres om bord for å sikre helhetlig forståelse av behovene (AP3). De viktigste kostnadsdrivere og verdier ved implementering og bruk av konseptet skal identifiseres (AP4). Dyrevelferd, sikkerhet, produktkvalitet og andre forhold ved konseptet er/kan være underlagt ulike lover og forskrifter, og det skal vurderes om aktuelle regelverk setter begrensninger for bygging og bruk av konseptet (AP5). Til slutt skal kunnskap som er innhentet i arbeidspakkene struktureres i en rapport (AP6), som skal inneholde vurdering av muligheter/risiko ved oppstart av et hovedprosjekt, samt peke på eventuelle forhold som trenger ytterligere undersøkelser.

Fase 2: Hovedprosjekt
Arbeidet i hovedprosjektet er strukturert i 6 arbeidspakker (AP-er), i en mer eller mindre lineær utviklingsprosess fra kravspesifikasjon til ferdig installert funksjonelt utstyr. 

AP1: Kravspesifikasjoner
• Utarbeide kravspesifikasjoner for komponentene i systemet og systemspesifikasjon.
• Behovene for hvert enkelt trinn legges til grunn for oppsett av kravspesifikasjoner for hvert prosesstrinn, med en overordnet systemspesifikasjon som tas inn som designbase til bruk i AP2.   

AP2: Produksjonsunderlag
• Frembringe komplett produksjonsunderlag for systemets komponenter, samt monterings- og installasjonsplan for systeme.
• Etablere skisser til mekanisk design, innspillsprosess med interessenter (produksjonsledd og bruker). Arbeidstegninger for hoved og- delkomponenter.
• Avklare funksjonelle elementer/mekanismer. Beregne laster. Materialvalg. 
• Skalering av elektrobedøver; beregning av kapasiteter og fysiske dimensjoner, identifisere driftsparametere(el.), el.beregninger, sikkerhetssystemer.

AP3: Prototyper
• Bygge og funksjonsteste komponenter. Klargjøre for installasjon.
• Bygge mekaniske komponenter, tavler, osv. basert på produksjonsunderlag.
• Funksjonstesting. Feilretting ved behov. Iterasjon dersom funksjon ikke oppnås.
• Tørr sammenstilling. Utarbeide installasjonsbeskrivelser hvis nødvendig.

AP4: Styring og systemintegrasjon
• Design og oppsett av styringselektronikk og automasjonsløsning inkludert integrasjon og bygging av operatørgrensesnitt.
• Identifisere egnet plattform for operasjon og overvåkning av alle deloperasjoner i systemet. Definere sikkerhetsfunksjoner, forriglingsbehov (forebygge uønskede tilstander), nødstopp, alarmer.
• Designe og bygge styresystem, basert på plattform fra Askvik-bedøveren. 

AP5: Testing i full skala
• Verifisere systemets funksjon om bord i fartøy i linefiske.
• Test av systemet på ett eller flere fartøy. Høste brukererfaringer. Testing skal foregå over noe tid, ved ulike variabler (fiskeslag, værforhold, alene vs. mannskap).

AP6: Sluttrapport
• Sluttrapport fra hovedprosjektet.
• Sluttrapport i tråd med FHFs retningslinjer.
• Evaluering av prosjektet.
• Evaluering av teknologien etter utprøving på fartøy.
​Følgende formidling er planlagt:
• Artikler (pressemeldinger og redaksjonell omtale) på FHF.no, fiskeribladet.no og andre relevante bransjenettsteder.
• Presentasjon for bransjen i FHF-møter, på konferanser og på fiskerimesser.
• Presentasjon på Askvik Aqua sine nettsider og sosiale medier.
• Mål om virtuell presentasjon av teknologien på Nor-Fishing 2024.
keyboard_arrow_up