Til innholdet

Prosjektbasen
Søk blant 1944 prosjekter

Prosjektnr: 901687
Varighet: 2021 - 2023
Status: Pågår

Optimalisering av avlusningsstrategier: utvikle anbefalinger om beste praksis for maksimal avlusningseffektivitet og god fiskevelferd (OptiDeLouse)

​Avlusningsmetodene som er i bruk oppdrettsnæringen i dag er begrenset av dårlig effekt grunnet resistens imot medikamenter og dårlig velferd hos fisken i forbindelse med bruk av ikke-medikamentell avlusing. De tre viktigste avlusningsmetodene (termisk, mekanisk og ferskvann), br ...
Prosjektnr: 901699
Varighet: 2021 - 2023
Status: Pågår

Automatisk mating av produksjonsmaskiner i hvitfisknæringen

BackgroundValka is specialized in production of automation equipment and software for the fish industry that increase the quality and value of fish products. Among other products Valka has developed is a water jet cutting machine that cuts bones from fillets based on x-ray and 3D ...
Prosjektnr: 901689
Varighet: 2021 - 2023
Status: Pågår

A novel lice control method: photochemical treatment (Photolice)

​Kontroll med lakselus er og har lenge vært den største utfordringen for videre utvikling av en bærekraftig næring. Forebyggende tiltak er forventet å spille en økende rolle men erfaringen tilsier at behandling fremdeles vil være et viktig verktøy i en effektiv lusestra ...
Prosjektnr: 901682
Varighet: 2021 - 2023
Status: Pågår

Betydning av tidspunkt og lengde av vintersignal i RAS for prestasjon i sjø ved utsett av stor postsmolt (BENCHMARK II)

​Produksjon av settefisk av laks er i en fase hvor det fortløpende skjer store endringer, og næringen har stor interesse i å holde laksen i lukkede anlegg for å kunne redusere tiden i tradisjonelle åpne anlegg i sjø og gjennom dette unngå problem med lakselus og sykdom. Næringen ...
Prosjektnr: 901681
Varighet: 2021 - 2023
Status: Pågår

Kartlegging og testing av metoder for å redusere interaksjoner mellom fiskeri og hval

​Siden 2012/13-sesongen har en stor del av ringnotfisket etter norsk vårgytende (NVG) sild foregått i kystnære farvann i Troms, og til dels inne i trange fjorder. I denne perioden har det vært hyppige interaksjoner mellom ringnot og knølhval og spekkhoggere som følger silda inn i ...
Prosjektnr: 901706
Varighet: 2021 - 2022
Status: Pågår

Alternative anvendelser av avskjær fra tørrfiskproduksjon (UTHENGT)

​Marint restråstoff utgjør en viktig verdiskapende ressurs i norsk sjømatnæring, men potensialet for økt utnyttelsesgrad og verdiskaping er til stede. Dette gjelder særlig innenfor hvitfisknæringen som er synliggjort via ulike rapporter, prosjekter og stortingsmeldinger de siste ...
Prosjektnr: 901715
Varighet: 2021 - 2024
Status: Pågår

Sekretariat for TriNation (2021–2024)

​TriNation består av FoU-, forvaltnings- og industriaktører i Norge, Irland og Skottland. Initiativet har utviklet seg fra å være en liten gruppe av engasjerte forskere og næringsaktører til å være et forum som tiltrekker rundt 100 mennesker til seminarene sine. Disse seminarene ...
Prosjektnr: 901694
Varighet: 2021 - 2023
Status: Pågår

Optimal fôring av berggylt i laksemerd (OPTIfôr)

​Rensefisk er for lengst etablert som et godt kontrollerende tiltak mot lakselus. I 2019 ble det brukt ca. 43 millioner oppdrettet rognkjeks, ca. 0,7 millioner oppdrettet berggylt og rundt 17 millioner villfanget leppefisk. Men berggylten har det ikke så bra i laksemerden. I henh ...
Prosjektnr: 901719
Varighet: 2021 - 2025
Status: Pågår

Kunnskapsformilding via Hindreromming.no

​I prosjektet “Kunnskap og metoder for å forebygge rømming” (FHF-901295), ble det opprettet et eget nettsted for å kommunisere årsaker til rømming, tiltak for å forhindre rømming og andre resultater i prosjektet ved bruk av metoder som var tilpasset målgruppen. Mål ...
Prosjektnr: 901695
Varighet: 2021 - 2022
Status: Pågår

Teknologi for automatisk sortering av tørrfisk

​Tørrfisk blir i dag sortert av tørrfiskvrakere i 20 ulike kvalitetsgrupper, og grovsortert i tre hovedgrupper. Dette er tidkrevende manuelt arbeid. Vrakerne kan ha store utfordringer når de skal bedømme kvaliteten på tørrfisk. Kvalitetsfeil på tørrfisk (frostskader og blod) kan ...
keyboard_arrow_up