Til innholdet

Prosjektbasen
Søk blant 28 prosjekter

Prosjektnr: 901541
Varighet: 2019 - 2021
Status: Pågår

Drift og videreutvikling av bærekraftportalen: Fase 2

Norge ønsker at havbruksnæringen skal vokse på en bærekraftig måte. Eksisterende reguleringer og føringer for utvikling av havbruksnæringen forutsetter at næringen skal være bærekraftig før videre vekst tillates (Meld. St. 16, 2014–2015, Andreassen et al., 2016). Det inne ...
Prosjektnr: 901533
Varighet: 2019 - 2019
Status: Avsluttet

Ressursrentebeskatning i fiskeri: Kunnskapsstatus, samt erfaringer fra andre fiskerinasjoner

​Prosjektet er aktualisert av pågående diskusjon om eventuell innføring av ressursrentebeskatning i fiskerinæringen. I den anledning er det behov for å få en oppdatert kunnskapsstatus på området. Denne inkluderer en kortfattet oversikt over forskningen som er gjort omkring ressur ...
Prosjektnr: 901532
Varighet: 2019 - 2019
Status: Avsluttet

Kartlegging av investeringer gjort av fiskeflåten, havbruksnæringen og fiskeindustrien

​Ny teknologi, økt vektlegging på bruk av fornybar energi, omstrukturering og økt automatisering i fiskeflåte og fiskeindustri og stor vekst i havbruksnæringen er utviklinger som former investeringer i marin sektor. Investeringer gir en pekepinn på hvilke sektorer som er i vekst, ...
Prosjektnr: 901526
Varighet: 2018 - 2019
Status: Pågår

Grunnrenteskatt i havbruksnæringen: Kunnskapsgrunnlag

De siste årene har ​en diskusjon rundt beskatning av oppdrettsnæringen vokst frem. I både 2017 og 2018 fremmet Sosialistisk Venstreparti forslag i Stortinget om innføring av henholdsvis en eksportavgift og en produksjonsavgift på oppdrett av laks og ørret. Den 27. april 2018 meld ...
Prosjektnr: 901500
Varighet: 2018 - 2020
Status: Pågår

Fartøyenes fangst- og føringskapasitet og kvalitet på landet hvitfisk: Bedre kvalitet på landinger av hvitfisk fra kystflåten

Råstoffkvalitet er en stor utfordring i hvitfiskbransjen, og det er dokumentert at betydelige verdier går tapt som følge av kvalitetsutfordringer. I tillegg er det rimelig å anta at manglende kvalitet fører til at markedets fulle potensial ikke blir utnyttet fullt ut, noe som ogs ...
Prosjektnr: 901429
Varighet: 2017 - 2019
Status: Avsluttet

Dokumentasjon av sosial bærekraft i norsk fangstbasert fiskerinæring (SocSus)

De siste 20 årene har det kommet stadig flere initiativer for sertifisering knyttet til miljømessig bærekraft. Kundene, først og fremst supermarkedene, har i senere år begynt å etterspørre dokumentasjon også av sosial bærekraft. En viktig del av bakgrunnen for diskusjonen om ...
Prosjektnr: 901391
Varighet: 2017 - 2020
Status: Pågår

Havbruksforvaltning 2030

Havbruksnæringen er og må være svært dynamisk. Ny teknologi, endringer i markedene, evolusjon av sykdommer og parasitter, og endringer i bruken av og holdning til bruken av kystsonen er forhold som krever stadig tilpasning. Dette gir også behov for å vurdere endringer i forvaltni ...
Prosjektnr: 901338
Varighet: 2017 - 2017
Status: Avsluttet

Regelverksforenkling havbruk: Innspillkonferanse

Prosjektet “Effekter av rettslig rammeverk i havbruksnæringen: Regelverksforenkling” (“Regelverksprosjektet”) (FHF-900902) hadde som mål å undersøke hvordan faglig kunnskap og politiske målsettinger har lagt grunnlag for beslutning om, utforming av og prak ...
Prosjektnr: 901336
Varighet: 2017 - 2019
Status: Pågår

Verdiskapings- og restråstoffanalyser i norsk sjømatnæring 2017–2019

SINTEF Fiskeri og havbruk AS har i samarbeid med SINTEF Teknologi og samfunn gjennomført en rekke prosjekter innen verdiskaping for fiskeri- og havbruksnæringen i Norge. Arbeidene som er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) er:• Nasjonal betyd ...
Prosjektnr: 901335
Varighet: 2017 - 2019
Status: Pågår

Kostnadsutvikling og forståelse av drivkrefter i norsk lakseoppdrett

Produksjonskostnadene i lakseoppdrett har økt betydelig de siste årene. Drivkreftene bak denne utviklingen ble analysert i prosjektet “Analyse av drivere for kostnadsutvikling i norsk havbruksnæring” (FHF-901114) og “Kostnadsutvikling for havbruk i Norge og i konkurrentland” ...
keyboard_arrow_up