Til innholdet
93 %
61 %
40 %
78 %
49 %
61 %
91 %
66 %
95 %
66 %
54 %

I 92,9 % av prosjektene vurderer næringsaktørene at prosjektet i stor eller moderat grad er et verdifullt bidrag til utvikling av næringen

60,9 % av prosjektene gir et stort ellermoderat bidrag til bedret bærekraft

I 39,6 % av prosjektene er alle målene eller alle mål og mere til oppnådd

I 78,1 % av prosjektene har vi i stor eller moderat grad lyktes i å kommunisere resultatene

I 48,8 % av prosjektene kan resultater i stor grad implementeres og skape verdier i næringen

I 60,5 % av prosjektene vurderer næringen at prosjektet i stor eller moderat grad bidrar til økt nyskaping eller innovasjon

I 90,5 % av prosjektene kan resultatene i stor eller moderat grad tas i bruk

66 % av prosjektene bidrar i stor eller moderat grad til økt verdiskaping i næringen

94,5 % av prosjektene har oppnådd noen av målene, alle målene eller alle målene og mere til

I 65,7 % av teknologiprosjektene vurderer næringen at resultater fra prosjektet forventes å bli implementert i nye produkter eller prosesser

I 54,3 % av prosjektene vurderes det at prosjektet vil gi høy avkastning eller en avkastning lik normalen i bransjen

Fiskeri 2021

FoU-innsatsen i den norske fiskeriflåten er betydelig, og FHF har en målrettet innsats rettet mot både fiskeriteknologi og fartøyteknologi. Hovedtemaer i 2021 har vært fangstkontroll og fangsthåndtering, hvor det har fremkommet flere resultater. I tillegg har det vært prosjekter som har sett på klimareduserende tiltak i fiskeflåten.

Rammebetingelser for villfisksektoren er av stor betydning for flåtesiden, derfor er også det arbeidet synliggjort her.

Fangstbegrensning i snurrevadfisket er i stor grad implementert.

Resultater og aktiviteter fiskeri 2021 samlet

Viktige resultater og aktiviteter Fartøyteknologi

Det er vist at kystfiskefartøy med brenselceller og hydrogen som drivstoff er teknisk gjennomførbart.
Det er vist at kystfiskefartøy med brenselceller og hydrogen som drivstoff er teknisk gjennomførbart.
Det er dokumentert tilfredsstillende funksjonalitet på automatisert kutte- og grader- maskiner om bord på fabrikktrålere.
Det er dokumentert tilfredsstillende funksjonalitet på automatisert kutte- og grader- maskiner om bord på fabrikktrålere.
Det er utviklet en håndbok som dokumenterer årsaker til og tiltak mot korrosjon på fiskefartøy, som et viktig verktøy for å redusere problemet.
Det er utviklet en håndbok som dokumenterer årsaker til og tiltak mot korrosjon på fiskefartøy, som et viktig verktøy for å redusere problemet.
Det er utarbeidet et oppdatert klimaveikart der en hovedkonklusjon er at en omlegging fra en CO2-avgift med en kompensasjonsordning til et krav om innblanding av biodrivstoff med en varig kompensasjonsordning vil være et treffsikkert klimatiltak.
Det er utarbeidet et oppdatert klimaveikart der en hovedkonklusjon er at en omlegging fra en CO2-avgift med en kompensasjonsordning til et krav om innblanding av biodrivstoff med en varig kompensasjonsordning vil være et treffsikkert klimatiltak.

Viktige resultater og aktiviteter Fiskeriteknologi

FiskInfo er implementert i fiskeflåten, og det er et ønske fra næring og forvaltning om å utvide bruksområdet.
FiskInfo er implementert i fiskeflåten, og det er et ønske fra næring og forvaltning om å utvide bruksområdet.
Fangstbegrensning i snurrevadfisket er i stor grad implementert.
Fangstbegrensning i snurrevadfisket er i stor grad implementert.
Det er utviklet ny kunnskap som vil bidra til bedret fangstkontroll og bedre fiskevelferd i notfiske etter pelagiske arter.
Det er utviklet ny kunnskap som vil bidra til bedret fangstkontroll og bedre fiskevelferd i notfiske etter pelagiske arter.

Viktige resultater og aktiviteter Rammebetingelser villfisk

Kunnskap om marint restråstoff er utviklet og gjort bedre tilgjengelig.
Kunnskap om marint restråstoff er utviklet og gjort bedre tilgjengelig.
Det er levert dokumentasjon av verdiskaping og ringvirkninger på fylkesnivå.
Det er levert dokumentasjon av verdiskaping og ringvirkninger på fylkesnivå.
Det er utført en analyse av drivstofforbruk i norsk fiskeflåte, komparativ analyse av norsk og islandsk makrellnæring samt miljøgevinst som følge av ny kvotefleksordning.
Det er utført en analyse av drivstofforbruk i norsk fiskeflåte, komparativ analyse av norsk og islandsk makrellnæring samt miljøgevinst som følge av ny kvotefleksordning.
keyboard_arrow_up