Til innholdet

Søkeresultat

Ditt søk på bærekraft ga 409 treff

Vi fant 313 prosjekter

Prosjektnr: 901732
Varighet: 2022 - 2023
Status: Pågår

Biosikker bruk av organisk materiale i utslipp fra lakseproduksjon til produksjon av fôrråvarer (SecureFeed)

Lavtrofiske organismer, som svart soldatflue og børstemark, er i stand til å bruke oppdrettsslam fra akvakultur som vekstmedium og omsette dette til animalsk protein som kan brukes til fiske- og dyrefôr. Det eksisterer kunnskapshull om slike organismers evne til å endre og videre ...
Prosjektnr: 901756
Varighet: 2022 - 2024
Status: Pågår

Kongekrabbe: Utvikling av tørrfôr for oppfôring av villfanget undermåls krabbe og krabbe med lav kjøttfylde

​Vest for kvotegrensen for regulert kongekrabbefiske foregår det ett fritt utryddelsesfiske etter kongekrabber, hvor alle krabbene som er i teinene, uansett størrelse skal leveres til land. Målsetningen med utryddelsesfisket er å stoppe videre migrasjon av kongekrabbebestanden la ...
Prosjektnr: 901734
Varighet: 2022 - 2024
Status: Pågår

Økt biosikkerhet gjennom bedre forståelse for smittestoff og desinfeksjonsmuligheter i systemer for smolt (smittekontroll)

​For at laksenæringen skal lykkes med bærekraftig vekst på fiskens premisser, er det nødvendig å styrke biosikkerheten som en grunnleggende forutsetning for forsvarlig drift. Dette forutsetter at det etableres et felles målbilde for biosikkerhet som hele næringen stiller seg ...
Prosjektnr: 901763
Varighet: 2022 - 2023
Status: Pågår

Utvikling og testing av teknologi for rensing av prosessvann i laks og ørretslakterier

​Havbruksnæringen benytter i dag store mengder fersk- og sjøvann under produksjon. HL.Skjong AS mener å ha forslag til løsning på en teknologi som kan bidra til å redusere vann- og energiforbruk, gjenvinning av verdifull biomasse, samt redusere kjemikalieforbruk ved rensing av pr ...
Prosjektnr: 901773
Varighet: 2022 - 2023
Status: Pågår

Utarbeidelse av kunnskapsgrunnlag for reduksjon av CO₂-utslipp fra fiskeflåten på kort (2030) og lang sikt (2050)

​Det er behov for å utarbeide et kunnskapsgrunnlag for reduksjon av CO₂-utslipp fra fiskeflåten på kort (2030) og lang (2050) sikt. Fiskeri tilhører ikke-kvotepliktig sektor. Gjennom avtalen med EU forplikter Norge seg til å kutte klimagasser i ikke-kvotepliktig sektor med 40 % m ...
Prosjektnr: 901675
Varighet: 2021 - 2021
Status: Avsluttet

Modellering av bunnpåvirkning fra marine matfiskanlegg: Tillegg til prosjektet FHF-901322

​I desember 2019 ble prosjektet “Bunnpåvirkning fra marine matfiskanlegg: Modellberegninger av geografisk omfang og biologiske konsekvenser/ Benchmarking of deposition models” (FHF-901322​) ferdigstilt. Resultatene fra dette prosjektet demonstrerer spredningsmodellering ...
Prosjektnr: 901418
Varighet: 2017 - 2022
Status: Pågår

Program rensefisk: Reproduksjonsbiologi hos rognkjeks: En nøkkel til et vellykket avlsprogram (CYCLOBREED)

For at bruken av rognkjeks som rensefisk i laksemerder skal være en bærekraftig løsning for lusekontroll, trengs mer kunnskap om rognkjeksens biologi for å kunne oppdrette nok rognkjeks til å dekke industriens behov. I dag er næringen avhengig av villfanget stamfisk til å produse ...
Prosjektnr: 901630
Varighet: 2020 - 2024
Status: Pågår

Utvikling av teknologi for automatisk trimming av makrellfilet

​Opprinnelig bakgrunn for prosjektetFHF sin satsning “Pelagisk løft – Økt verdiskaping av makrell” omhandler bl.a. etablering av en effektiv og bærekraftig produksjon av makrellfilet for eksport til Japan og Korea. For at norsk produksjon av makrellfilet skal kunne konkurrer ...
Prosjektnr: 901605
Varighet: 2020 - 2022
Status: Pågår

Restråstoffanalyser 2020–2022: Tilgjengelighet og anvendelse av marint restråstoff fra norsk fiskeri- og havbruksnæring

​Marint restråstoff utgjør en viktig verdiskapende ressurs i norsk fiskeri- og havbruksnæring, og det aller meste blir bragt til land  og tatt hånd om på en god måte. Restråstoff bidrar allerede til en betydelig verdiskaping i næringen, men potensialet for økt utnyttelsesgra ...
Prosjektnr: 901767
Varighet: 2022 - 2024
Status: Pågår

Kartlegging av helsemessige effekter hos hund ved inntak av sildemel fra restråstoff

Forekomsten av overvekt og fedme hos kjæledyr er økende, og følger dermed den ugunstige tendensen som observeres i mennesker. Beregninger viser at 20–59 % av voksne hunder har overvekt eller fedme. Bruk av et ernæringsmessig optimalt kvalitetsfôr basert på råvarer med høy biologi ...
keyboard_arrow_up