Til innholdet

Økonomiske og miljømessige konsekvenser av reguleringer og institusjonelle rammer

FHF lyser ut inntil 1,8 millioner NOK for å analysere økonomiske og miljømessige konsekvenser av reguleringer og institusjonelle rammer i norsk fangstbasert fiskeri

Norsk fiskerinæring har utfordringer knyttet til kvalitet og kvalitetstap i fiskeriene og erfarer utfordringer knyttet til energiøkonomisering ved driften. Disse faktorene gir seg utslag i økonomiske og miljømessige konsekvenser for næringen. Noen av disse kan være utilsiktede konsekvenser av reguleringer og institusjonelle rammer (myndighetskrav), som særlig rammer flåten. Eksempler som trekkes frem av aktører i næringen er blant annet:

  • Torskefiskeriene i kystflåten og ønsket om å flytte råstofftilførselen mer utover året (for eksempel med kvoteinsitament).

  • Rekefisket i Barentshavet er svært energikrevende. Norske fartøy bruker skillerist slik at fisk blir sortert ut. Denne fisken kan enkelt samles opp og være sortert i størrelse. Denne bifangsten kunne gjort fisket mere energivennlig da man kan unngå å måtte fiske denne fisken en gang til på ordinær kvote.

  • Ved rekefiske med norske fartøy i russisk sone må de seile en svært lang omvei mellom norsk og russisk farvann pga. sjekkpunkt hos russerne.

  • Fartøyutforming pga. lengdebegrensninger i kystflåten kan føre til fartøyutforming som ikke er optimal med tanke på energibruk (eksempelvis lastekapasitet vs. lengderegulering).

  • Fritt redskapsvalg. Hvordan kan konsekvenser av fritt redskapsvalg føre til lavere drivstofforbruk og vil det ha betydning for kvalitet? Andre konsekvenser?

  • Krav til snøkrabbeflåten om å lagre teiner på land. Ved lagring i sjø, konsekvenser?

  • Et fremtidig Co2-fond på samme basis som NOx-fondet ville kunne sette ytterligere fart i energisparende tiltak for eksisterende og nye fartøy.

Målsetting  

Målsettingen med arbeidet er å analysere de økonomiske og miljømessige konsekvensene av reguleringer og institusjonelle rammer (myndighetskrav) som gjelder for norsk fiskeri. Herunder analysere hvordan endring i eller bortfall av ulike myndighetskrav kan påvirke drivstofforbruk og det totale klimautslippet i fiskeflåten. Konsekvensene bør, så langt det er mulig, kvantifiseres for hele flåten.

Det må fortrinnsvis settes søkelys på relevante eksempler fra fiskerier med vesentlig omfang/ betydning. Målsettingen(e) må spesifiseres og beskrives i prosjektsøknaden og utvalget av fiskerier som underlegges analyse må begrunnes.

I denne utlysningen foreslås også en sammenligning av kvalitetsbasert verditap i ulike fiskerier (inkludert pelagisk fiskeri) med årsak i reguleringer og institusjonelle rammer (myndighetskrav) eller med årsak i volumfiske (som kanskje kan skyldes mangelfulle myndighetskrav?).  

 

Les hele utlysningsteksten for utfyllende informasjon

 

 

keyboard_arrow_up