Banner Image

Prosjekt i bedrift

Prosjekt i Bedrift (PIB) skal bidra til å øke nytten av FoU-investeringene gjennom direkte involvering av bedrifter i konkrete utviklingsprosjekter innenfor prioriterte områder i FHFs handlingsplan.

Ordningen er forankret i FHFs overordnede strategi og skal bidra til å styrke implementeringen av FoU-resultater i sjømatsektoren. Søker kan være en norsk sjømatbedrift i nært samarbeid med en eller flere teknologileverandører. Med sjømatbedrift menes bedrift som omfattes av fiskeriunntaket i EØS-avtalen. Søker kan også være teknologileverandør under forutsetning av at prosjektet gjennomføres i nært og forpliktende samarbeid med sjømatbedrift(er). Finansiell støtte kan gis til forprosjekter, til deler av prosjekter eller til hele prosjekter. Det kan være aktuelt med samfinansiering mot andre virkemidler. Støttegraden skal være innenfor rammen av EØS-avtalen. Endelig støttegrad vil bli avklart gjennom utarbeidelse av ferdig prosjektbeskrivelse.
Innkomne søknader behandles konfidensielt.

Føringer:

  • Prosjektene skal være i tråd med FHFs standardvilkår. 

  • Søker vil i dialog med FHF opprette referansegrupper til innvilgede prosjekter. FHF forventer at tilskuddsmottaker diskuterer innretningen på aktivitetene i prosjektet med referansegruppen og FHF, for eventuell korrigering av prosjektbeskrivelsen.

  • FHF informerer på sine nettsider om alle prosjekter som får tilsagn. Før FHF gir tilsagn, må søker selv levere informasjon til FHFs nettsider. Ytterligere informasjon om dette vil bli gitt på et senere tidspunkt i prosessen.

  • FHF har etter Forskrift om avgift til forskning og utvikling i fiskeri- og havbruksnæringen § 4, plikt til å offentliggjøre resultatene fra prosjekter som har mottatt støtte, slik at relevante resultater kommer hele sjømatnæringen til gode.

  • Når prosjektet avsluttes skal det derfor leveres en sluttrapport som vil bli publisert (se Retningslinjer for sluttrapportering til FHFs PIB-ordning).

FHF følger forvaltningsloven:
«Oppdragsgiver plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller drifts- og forretningsmessige forhold det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde».

 

Utlysninger fra FHF:

FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 921 995 121