Til innholdet

Etikk og verdier

FHF finansieres av sjømatnæringen og forvalter dermed fellesskapets midler. Samtidig skal FHF investere midlene i forskning , FHF er næringsfinansiert forskning og forskningens legitimitet skal ivaretas. Dette setter store krav til etikk og verdier i FHF og hos ansatte i FHF

FHFs etiske retningslinjer er besluttet av FHFs styre og legger rammene for hvordan selskapet og de ansatte skal ivareta etiske prinsipper. Det er retningslinjer de ansatte skal sette seg inn i og overholde.

Retningslinjene bygger på noen grunnleggende forventninger:

- Ansatte i FHF opptrer profesjonelt og med aktsomhet, redelighet og saklighet.

- Ansatte i FHF avstår fra handlinger som kan svekke tilliten til FHF hos alle som berøres og har interesse av virksomheten.

- Ansatte i FHF behandler alle de en kommer i kontakt med gjennom sitt arbeid med høflighet og respekt.

- Ansatte i FHF er bevisst på etiske problemstillinger i næringslivet, herunder menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og korrupsjon.

 

Retningslinjene vektlegger forhold som er av særlig betydning på grunn av FHFs oppdrag og rolle.
Det gjelder spesielt nulltoleranse for korrupsjon, forbud mot å motta gaver eller tjenester, forbud mot eierskap i selskaper i næringen samt reglene for habilitet. 

FHF bidrar også til å dokumentere og belyse etiske forhold i næringen gjennom FoU-prosjektene som FHF finansierer. Det gjelder bl.a. prosjekter om sosial bærekraft og utvikling av bedre kontrollsystemer for ressurskontroll.

 

Forskningsetikk
FHF representerer næringsfinansiert forskning.
Næringen kan ha interesser i utfallet av forskningen, derfor stilles det noen ganger kritiske spørsmål ved legitimiteten til næringsfinansiert forskning. 
At det stilles kritiske spørsmål mener FHF alltid er av det gode, det er blandt FHFs egne kjerneverdier.

Samtidig er økt næringsfinansiert forskning ønsket av samfunnet og myndighetene.

Da må klare og tydelige prinsipper for hvordan den forskningen organiseres gjelde. 

For prosjekter finansiert av FHF gjelder følgende prinsipper:
- FHF kan definere problemstillingen det skal forskes på
- Forskerne definerer uavhengig metoder de vil anvende
- Forskerne gjør helt uavhengige vurderinger og konklusjoner
- Forskerne har helt fri forskningsformidling
- Alle prosjekter og resultater legges åpent ut på FHfs hjemmeside
- Forskerne er pålagt å melde til FHF dersom de opplever at forskningen forsøkes påvirket av næringen

Disse prinsippene er fastlagt i FHFs standardvilkår som samtlige tilsagnsmottakere må godta.

Standardvilkårene pålegger også forskerne å overholde forskningsetiske normer:
Tilsagnsmottaker og samarbeidspartnere skal etter forskningsetikkloven opptre med
aktsomhet for å sikre at all forskning i prosjektet skjer i henhold til anerkjente
forskningsetiske normer

Standardvilkårene ligger åpent på FHFs hjemmeside, du finner dem her.

Prosjekter finansiert av FHF skal imøtekomme forskningsetiske retningslinjer som er satt for næringsfinansiert forskning av den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT)

Du finner disse retningslinjene her.

 

Miljø, bærekraft og dyrevelferd
Det er en overordnet målsetting for FHFs virksomhet å bidra til bærekraft i næringen.
En lang rekke prosjekter er innrettet direkte mot å enten dokumentere eller forbedre bærekraft og miljøpåvirkning fra næringen.

Miljøhensynet er derfor bredt forankret i FHFs eget arbeid, det gjelder klimatiltak for å bidra til redusert utslipp gjennom f. eks. digitale plattformer, det gjelder retningslinjer for energibruk og det gjelder utslipp til det ytre miljø.

FHF skal gjennom FoU bidra til å dokumentere og bedre dyrevelferd.
Forskning på dyr medfører dyreforsøk, og laks er det dyr som brukes mest i dyreforsøk i Norge.
Dyreforsøk er strengt regulert og i prosjekter finansiert av FHF er det et krav at forskningen skal skje innenfor lover og forskrifter som gjelder for dyreforsøk i Norge.

Varsling
FHF oppfordrer både egne ansatte (jf. arbeidsmiljøloven § 2-4.) og eksterne til å varsle om kritikkverdige forhold. Varslere er vernet mot gjengjeldelse og represalier ved varsling etter arbeidsmiljøloven § 2-5.

Varsling kan skje til styreleder, adm. direktør, nærmeste overordnede, verneombud eller ansattrepresentant.

 

keyboard_arrow_up