Til innholdet

Pelagisk industri

I pelagisk industri er det potensiale for å øke verdiskapingen gjennom økt filetering, spesielt av makrell. Derfor har utvikling av lønnsom automatisk filetering av makrell vært en satsing i næringen over lengre tid, men det kreves fortsatt innsats for å komme helt i mål.

Når en større andel av fisken foredles til filet før eksport, gir det mer restråstoff, der mel og olje er viktige fôringredienser for havbruksnæringen.
Det er også betydelig innsats på kunnskap som vil gi økt verdiskaping gjennom produkter til humant konsum.

FHF har i nært samarbeid med pelagisk næring utarbeidet et veikart for utnyttelse av eget råstoff på en best mulig måte. Dette gjelder både råstoff for videre bearbeidelse til konsum, og håndtering av et stadig mer verdifullt restråstoff.

Pelagisk løft har vært en satsing over flere år for å oppnå konkurransedyktig filetering av makrell i Norge.
Det har bidratt sterkt til at pelagisk konsumindustri har investert betydelige midler til anlegg for filetering av makrellfilet.
Næringen fortsetter satsingen gjennom et konstruktivt samarbeid og investerer mer enn noen gang på filetering av makrell til humant konsum.

Problemstillinger knyttet til energi og Co2 avtrykk prioriteres.
Sektoren har høyt energibehov og energiforbruk knyttet til både nedfrysing av konsumvarer og inndamping av protein står sentralt.

 

Foto: Margareth Kjerstad, Møreforskning

 

Prioriteringer og målsettinger i 2024

FHF skal bidra til økt foredling og forbedre utnyttelsen av restråstoff i norsk pelagisk industri.

BAT-regelverket

 • Kartlegge hvilke økonomiske og miljømessige implikasjoner en innføring av BAT-regelverket har for norsk pelagisk næring.
 • «On site» fullskalatest av teknologi basert på resultatene fra prosjekt «Rensing av prosessvann for pelagisk industri».

Økt bearbeiding og effektivisering av foredlet pelagisk fisk

 • Utvikle teknologi for økt bærekraft og reduksjon av manuelt arbeid innen filetering av makrell.
 • Oppgradere og videreutvikle teknologi for kjøling/tining av rund makrell som råstoff for filetering.
 • Iverksette holdbarhetstest og oksidasjonsmålinger for IQF-frosset makrellfilet pakket med tilført nitrogen i lukket emballasje tilpasset transport og fryselagring.
 • Fremskaffe kunnskap og teknologi for å kunne produsere forbrukerpakkede produkter av pelagisk fisk.
 • Utvikle nye effektive løsninger for arbeidskrevende operasjoner.

Energi, energisparing og miljøavtrykk

 • Redusere vannmengde til ensilert restråstoff før transport.
 • Utrede muligheter for alternative vifteløsninger som genererer mindre varme inn i frysetunellen enn dagens løsninger.
 • Kartlegge muligheter for utvikling av alternativ og mer miljøvennlig emballasje for frosset pelagisk fisk.
 • Utrede mulighetene for hvordan pelagisk fisk enda bedre skal kunne utnytte sitt relativt lave CO2-avtrykk.

FHF skal bidra til villfisknæringens rammebetingelser gjennom forskningsbasert kunnskap.

Prioriteringer

 • Dokumentere verdiskaping og ringvirkninger i næringen
 • Dokumentere tilgjengelighet og anvendelse av restråstoff.
 • Analysere konsekvenser ved ulike reguleringer med betydning for flåteledd og foredlingsindustri.
 • Bidra med kunnskapsgrunnlag for EUs arbeid med regelverk for miljøregnskap for sjømatprodukter
 • Analysere og dokumentere konsekvenser av endrede rammer for ressursfordeling og for markedsadgang for sjømat til sentrale markeder
 • Utvikle grunnlag for klima- og bærekraft-dokumentasjon i villfisknæringen.
 • Kartlegge relevante indikatorer knyttet til klima-og bærekraftdokumentasjon villfisknæringen.
 • Kartlegging av matsvinn i sjømatindustrien.
 • Utvikle dokumentasjon og analyser knyttet til sjømatnæringens markedsadgang til viktige markeder.

Har du forslag til prioriteringer?

Det er fullt mulig for hvem som helst å komme med forslag til nytt prioritert forskningsområde for FHF

keyboard_arrow_up