Til innholdet

Hvitfisk industri

Det fangstes omtrent 2,5 millioner tonn villfisk årlig i Norge. De viktigste kommersielle artene er torsk, hyse, makrell, sild, sei og reker. Flåten er variert i størrelse, driftsform og redskapskombinasjoner, og fisken bearbeides enten på land eller om bord. Det skjer en omfattende forsknings- og utviklingsinnsats innen alle delene av den norske villfisknæringen – og FHF har betydelig innsats på alle disse områdene.

For å kunne bearbeide fisken som fangstes på en mest mulig lønnsom måte, om det gjelder fersk, fryst eller konvensjonell fisk, så er det et overordnet fokus på å automatisere produksjonen. Dette vil øke foredlingsgraden i Norge, og vil føre til at mer verdifullt restråstoff blir bevart og kan utnyttes i Norge. I tillegg er det et kontinuerlig arbeid som pågår for å utvikle kvalitetsfremmende teknologi og kunnskap.

FHF har organisert innsatsen innen hvitfisk industri på to områder; konvensjonell industri samt fersk og fryst torskefisk.Prioriteringer og målsettinger i 2024

FHF skal fremskaffe kunnskap som bidrar til miljøvennlige produksjonsprosesser og økt verdiskaping i konvensjonell sektor.

Automatisere arbeidskrevende operasjoner

 • Utvikle nye effektive løsninger for arbeidskrevende operasjoner i konvensjonell produksjon.

Økt bærekraft i dagens produksjon

 • Utvikle alternativer for å håndtere og resirkulere emballasje.
 • Gjenvinning av salt etter automatisk saltrensing.
 • Økt utnyttelsesgrad og verdiskapning av restråstoff i konvensjonell produksjon.
 • Utvikle dokumentasjon av klimaspor og klimakalkulator.

Effektivisering, kvalitet og regelverk

 • Bidra til optimaliserte produksjonsprosesser og fremskaffe ny kunnskap som påvirker kvalitet og utbytte.
 • Frembringe dokumentasjon for å løse utfordringer knyttet til regelverk og markedskrav.

FHF skal bidra til økt verdiskaping i sektoren gjennom kvalitetsforbedring, utvikling av effektiv og bærekraftig produksjon og økt foredlingsgrad.

Prioriteringer

 • Utvikle fullautomatiserte løsninger for produksjon av hvitfisk.
 • Bidra til bedre overlevelse og velferd ved levendelevering og levendelagring av hvitfisk.
 • Bidra til optimaliserte produksjonsprosesser knyttet til frysing og tining av hvitfisk.
 • Utvikle dokumentasjon og tiltak for sikre best mulig verdi gjennom rett kvalitet.
 • Bidra til effektiv, bærekraftig og lønnsom produksjon av stillehavslaks.
 • Fremskaffe ny kunnskap for effektiv og lønnsom produksjon av marine oljer og marint protein fra restråstoff.
 • Utvikle resirkulerbar emballasje for fiskeindustrien.
 • Energiøkonomisering og kartlegging av energibehov i næringen.
 • Utvikle dokumentasjon av effekter for næringen ved innføring av nytt regelverk knyttet til prosessvann.

FHF skal bidra til villfisknæringens rammebetingelser gjennom forskningsbasert kunnskap

Prioriteringer

 • Dokumentere verdiskaping og ringvirkninger i næringen
 • Dokumentere tilgjengelighet og anvendelse av restråstoff.
 • Analysere konsekvenser ved ulike reguleringer med betydning for flåteledd og foredlingsindustri.
 • Bidra med kunnskapsgrunnlag for EUs arbeid med regelverk for miljøregnskap for sjømatprodukter
 • Analysere og dokumentere konsekvenser av endrede rammer for ressursfordeling og for markedsadgang for sjømat til sentrale markeder
 • Utvikle grunnlag for klima- og bærekraftdokumentasjon i villfisknæringen.
 • Kartlegge relevante indikatorer knyttet til klima-og bærekraftdokumentasjon villfisknæringen.
 • Kartlegging av matsvinn i sjømatindustrien.
 • Utvikle dokumentasjon og analyser knyttet til sjømatnæringens markedsadgang til viktige markeder.

Har du forslag til prioriteringer?

Det er fullt mulig for hvem som helst å komme med forslag til nytt prioritert forskningsområde for FHF

keyboard_arrow_up