Til innholdet

Prosjektbasen
Søk blant 2032 prosjekter

Prosjektnr: 901792
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Biosikkerhet i RAS (resirkulerende akvakultursystemer) (BRAS)

​Det er registrert økende forekomst av sykdommer som skyldes kjente fiskepatogene bakterier, men også lidelser som knyttes til opportunistiske miljøbakterier. Økningen knyttes til smittespredning fra reservoarer i oppdrett eller vill fisk og kan tyde på sviktende biosikkerhetsrut ...
Prosjektnr: 901817
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Effekt av rigor-status før innfrysing for råstoff av torsk og hyse

Det er en viss kjennskap i bransjen om at fisk som fryses inn pre-rigor mortis (altså før dødsstivhet) kan gi utfordringer i videre lagring og prosess, men det finnes ingen klar konsensus om hvilken betydning dette har. Innenfor frysebransjen (av fisk) blir det ofte referert ...
Prosjektnr: 901837
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Identifisering av miljø- og produksjonsrelaterte risikofaktorer knyttet til sårutbrudd i lakseoppdrett (RiskIdent)

​Utbrudd av sår hos laks er ikke forårsaket av et enkelt patogen, men er resultat av flere opportunistiske bakterielle infeksjoner som fisken samlet sett ikke klarer å avverge. Derfor vil høy vektlegging på forebyggende innsats på enkeltpatogener, uten å vurdere den bredere ...
Prosjektnr: 901826
Varighet: 2023 - 2026
Status: Pågår

Patogendynamikk og desinfeksjon i resirkuleringsanlegg for laks (PathoRAS)

En rekke patogener på laksefisk er vist å utgjøre et alvorlig problem i resirkulerende akvakultursystem (RAS)-basert oppdrett. Disse patogenene setter fiskens helse og velferd i fare, og i verste fall kan de forårsake massedød og betydelige økonomiske tap for produsentene. Etters ...
Prosjektnr: 901783
Varighet: 2023 - 2024
Status: Pågår

Fjerning av begroing på nøter med kontinuerlig børsting versus spyling: Sammenligning av effektivitet, fiskehelse, miljø og kostnader (No-Gro)

Begroing av nøter er en kontinuerlig utfordring for alle typer marin akvakultur og påvirker både fiskehelse og velferd, daglig operasjon og økonomi. Håndtering av begroing har hittil vært basert på bruk av kjemikalier og reaktiv rensing av nota. De mest brukte metodene, henholdsv ...
Prosjektnr: 901819
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Effekter av notvask ved bruk av kavitasjonsmetoder på miljø og fiskevelferd (ETNA)

​Påvekst på oppdrettsnøter er en kontinuerlig utfordring for akvakultur i sjø. Påvekstorganismer kan påvirke vannstrømmen rundt fiskemerder som igjen kan gi dårlig vannkvalitet og lavere driftssikkerhet, økt sannsynlighet for sykdom hos fisken pga. påvekstorganismene og assosiert ...
Prosjektnr: 901799
Varighet: 2023 - 2024
Status: Pågår

Overlevelse og velferd hos berggylt som startfôres i et miljø som favoriserer K-seleksjon for mikrober (StagnantBergylt)

​Bruken av rensefisk som et preventativt tiltak mot lakselus er utstrakt, og nyttig fordi det ikke stresser laksen, og gir en kontinuerlig nedbeiting av lus. Tilgangen til oppdrettet berggylt av god kvalitet er fortsatt svært begrenset. En økning i produksjonen av berggylt er avh ...
Prosjektnr: 901809
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Tilpasning av teknologi og utvikling av software for automatiske veiesystemer ved landing av hvitfisk ved norske anlegg

Fiskeridirektoratet har foreslått endringer i landingsforskriften for veiesystem som brukes ved landing og førstehåndsomsetning av fisk. En av de sentrale endringene er krav om elektronisk lagring og automatisk overføring av veiedata til Fiskeridirektoratet. Veiesystemet skal ogs ...
Prosjektnr: 901785
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Fra føre-var-prinsippet til en kunnskapsbasert forvaltning av sårbar natur nær matfiskanlegg (VDWS Transition)

​Korallrev, korallskog og svampehager er habitat i norske havområder og fjorder med en viktig økologisk funksjon, de fungerer som levested for hundretalls andre arter og har en sentral rolle i karbonsyklusen på bunn. De er vurdert som sårbare, truet og minkende av både norske og ...
Prosjektnr: 901798
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Veien til best mulig produksjon av rognkjeks for å sikre en robust og effektiv rognkjeks (VEIEN)

Kjente flaskehalser i produksjonen av rognkjeks er asynkron gyting (Imsland et al., 2019). For å oppnå målet om en forutsigbar, årstidsuavhengig, kommersiell produksjon av rognkjeks til utsetting i merder er det nødvendig å øke grunnleggende og anvendt kunnskap om kontroll av kjø ...
keyboard_arrow_up