Til innholdet

Prosjektbasen


Søk blant 2063 prosjekter

Prosjektnr: 901859
Varighet: 2023 - 2024
Status: Pågår

Fremskaffe metodikk for sporing av opphav for lakseluslarver (SPORLUS)

​Økt kunnskap om spredningen av lakselus er viktig for å bedre kunne håndtere denne utfordringen. Det er utført flere studier med mål om å forstå mekanismer for smittespredning, og det er også utviklet ulike modeller for å estimere lusepredningen som i sin tur er basis for trafik ...
Prosjektnr: 901832
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Generation of new knowledge on disease risk in cod farming

BackgroundA​tlantic cod (Gadus morhua L. hereafter referred to as cod) is an economically important fish species in the North Atlantic. In addition to providing export earning, cod provide high-value nutrients that represent valuable part of a healthy diet to the people in Norway ...
Prosjektnr: 901815
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Modningsfri torsk i merd (MOTOR): Rett lysbruk for å utsette modning hos torsk og forebygge spredning av egg fra gyting i merd, samt dokumentasjon av levedyktighet hos egg/larver fra førstegangsgytere torsk med og uten lysstyring

​Havforskingsinstituttet (HI) publiserte i 2021 en sammenstilling av kunnskapsgrunnlaget for påvirkning av oppdrettstorsk på ville torskebestander (Bjørn et al., 2021). Rapporten konkluderer med at beite og oppvekstområder i nærheten av gytefelt i indre fjord bør gis beskyttelse ...
Prosjektnr: 901848
Varighet: 2023 - 2024
Status: Pågår

Automatisk fjerning av tykkfiskbein i makrellfilet

Norsk makrell står for den største verdien av eksport blant de pelagiske artene i Norge. Makrellen har en høy status i de globale markedene, spesielt Japan og Korea. FHF har gjennom satsingen “Pelagisk løft” bidratt i stor grad til nye prosesseringslinjer for makrellfilet i ...
Prosjektnr: 901804
Varighet: 2023 - 2023
Status: Pågår

Testing av skallmel i torskefôr

​Målet med prosjektet er uttesting av rekeskallmel i fôr til torsk. Uttestingen vil skje som en utvidelse av et fordøyelighetsforsøk for uttesting av krabbeskallmel i fôr til torsk knyttet til innovasjonsprosjektet “Utvikling av fôringsstrategier for torsk for bedre produksjon ...
Prosjektnr: 901846
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Effekt av ketolinsyre fra nordatlantisk fiskeolje på psoriasis (Keto4Cells)

Psoriasis er en kompleks kronisk inflammatorisk hudlidelse karakterisert av røde, flassende utslett over store deler hele kroppen. Fiskeoljer inneholder de flerumettede omega-3-fettsyrene eikosapentaensyre (EPA, 20:5n-3) og dokosaheksaensyre (DHA, 22:6n-3). Dette er fetts ...
Prosjektnr: 901839
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Dekontaminering og vekstkontroll av listeria i lakseprodukter (Dekolaks)

Forekomst av Listeria monocytogenes i produksjonsmiljø og i ferdig prosesserte produkter er en mattrygghetsmessig utfordring for lakseindustrien. Næringen opplever stadig strengere krav til kontroll med L. monocytogenes og flere eksportmottakere har nulltoleranse for denne bakter ...
Prosjektnr: 901850
Varighet: 2023 - 2023
Status: Pågår

Elektronisk fraktbrev for eksport av sjømat per landevei (eCMR)

​Vegfraktloven speiler krav fra Geneve-konvensjonen 19. mai 1956, der det kreves at det ved grensekryssende veitransport skal utstedes et veifraktbrev.  The International Road Transport Union (IRU) og FNs økonomiske kommisjon for Europa (UNECE) står bak tilleggsprotokollen ...
Prosjektnr: 901822
Varighet: 2023 - 2024
Status: Pågår

Utvikling av hurtigtest for påvisning av listeria i havbruksnæringen: Et mulighetsstudium

Bakterieslekten listeria består av flere arter der Listeria monocytogenes er den som forårsakersykdom hos mennesker. L. monocytogenes er en av de matpatogene bakteriene man bekymrer seg mest over i norsk matindustri da den er vanlig forekommende i naturen og produksjonsmiljø. Års ...
Prosjektnr: 901821
Varighet: 2023 - 2024
Status: Pågår

Forebygging av listeria hos laksefisk ved hjelp av rengjøring og desinfisering av produksjonsanlegg

Listeria monocytogenes er en av de dødeligste bakteriene som smitter gjennom mat, og får derfor høy oppmerksomhet hos mat- og helsemyndighetene og alle ledd i sjømatproduksjonen fram til konsument. Forskning og erfaring har vist at listeria kommer inn i produksjonsmiljøet fra fis ...
keyboard_arrow_up