Til innholdet

Prosjektbasen
Søk blant 1958 prosjekter

Prosjektnr: 901737
Varighet: 2021 - 2023
Status: Pågår

Kartlegging av årsak til at skinn løsner fra laks og ørret

​Skinn som løsner fra fileten er et problem som kjøpere av oppdrettet laks og ørret rapporterer om. Problemet er vanskelig å fange opp før salg, ettersom fisken har normalt utseende ved slakt. Risikoen for å oppleve problemer med skinn som løsner synes å inneha en sesongkomponent ...
Prosjektnr: 901739
Varighet: 2021 - 2022
Status: Pågår

System for automatisk merking rund tørrfisk

​I november 2019 startet Tørrfisk fra Lofoten AS (TFL) arbeidet med å implementere det beskyttede geografiske merket “Tørrfisk fra Lofoten-IGP” i det italienske markedet. Autentisiteten til de “TFL-IGP”-sertifiserte produktene ute i markedet blir i dag bekreftet gjennom merking p ...
Prosjektnr: 901718
Varighet: 2021 - 2023
Status: Pågår

Oppdatert klimaregnskap for norsk havbruksnæring

​FNs bærekraftsmål er verdens felles plan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. FNs bærekraftsmål nr. 13 er å stoppe klimaendringene. Dette står også sentralt i havbruksnæringens arbeid med bærekraft, som tar utgangspunkt i de FN ...
Prosjektnr: 901708
Varighet: 2021 - 2026
Status: Pågår

Kartlegging av mørke flekker i laksefilet

Mørke flekker i laksefilet er et stort og kostnadskrevende kvalitetsproblem for norsk oppdrettsnæring, der ca. hver 7. fisk har noen form for mørk misfarging i filet. Mindre flekker kan skjæres bort uten å påvirke kvaliteten til fileten nevneverdig, mens fileter med større flekke ...
Prosjektnr: 901728
Varighet: 2021 - 2023
Status: Pågår

Fersk linefanget brosme som råstoff til filetproduksjon

For norske fartøy i norsk sone er fiske av brosme (brosme brosme) ikke kvoteregulert. Gjennom særlig line-, garn- og trålfiske fanges brosme som bifangst. I 2020 ble hele 10 764 tonn brosme tatt på line noe som utgjorde 93 % av total brosmefangst i fjor. Leveransen av brosme fra ...
Prosjektnr: 901729
Varighet: 2021 - 2024
Status: Pågår

Utvikling av produksjonslinjer ombord for produksjon av forbrukerpakninger av kokt/rå reke

​Inntjeningen til trålere på rekefiske har vært høyst varierende gjennom de siste årene. De fleste har derfor endt opp med å velge å produsere produkter kun for industri, som er det produktet som krever lavest investering om bord i båten, men samtidig det lavest prisede produ ...
Prosjektnr: 901729
Varighet: 2021 - 2024
Status: Pågår

Utvikling av produksjonslinjer ombord for produksjon av forbrukerpakninger av kokt/rå reke

​Inntjeningen til trålere på rekefiske har vært høyst varierende gjennom de siste årene. De fleste har derfor endt opp med å velge å produsere produkter kun for industri, som er det produktet som krever lavest investering om bord i båten, men samtidig det lavest prisede produ ...
Prosjektnr: 901684
Varighet: 2021 - 2022
Status: Pågår

Presisjon ved telling av laks (PRESAL)

​Antall innrapporterte lakseindivider som står i norske oppdrettsanlegg kan ligge på opptil 464 millioner. Kontroll på eksakt antall laks gjennom alle produksjonsledd – fra vaksinering til ferdig slaktet fisk – er en krevende oppgave med mange ledd. I mange av leddene e ...
Prosjektnr: 901733
Varighet: 2021 - 2023
Status: Pågår

Utvikling av lærebok i fiskefysiologi som skal benyttes til høyere utdanning og som faglig læreverk for havbruksnæringen

​Det finnes i dag ingen læreverk i fiskens biologi og fysiologi som er egnet til bruk i høyre utdanning ved universitetene. Den siste boka på norsk ble laget i 1992 og har vært ett populært oppslagsverk i utdanning og i havbruksnæringen. Den er i dag svært utdatert. Heller ikke p ...
Prosjektnr: 901725
Varighet: 2021 - 2025
Status: Pågår

Seleksjon i snurrevad

For at en seleksjonsinnretning i kommersielle fiskeredskaper skal være hensiktsmessig forutsettes at fisk som unnslipper skal overleve. For at seleksjon skal være mest mulig skånsom bør småfisk unnslippe på fiskedyp. Overflateseleksjon er uønsket da det reduserer overlevelsessann ...
keyboard_arrow_up