Til innholdet

Prosjektbasen


Søk blant 2109 prosjekter

Prosjektnr: 901911
Varighet: 2023 - 2026
Status: Pågår

Etablering av beste praksis for gjellehelse hos laks i en multifaktoriell verden – en balansegang/ Establishing the code of best practices for Atlantic salmon gill health in a multifactorial world – the balancing act (GillHealthAct)

​Gjellesykdommer er en betydelig utfordring i den globale oppdrettsnæringen for ferskvanns- og saltvannsfisk. I Norge er gjellesykdommer utpekt som den viktigste årsaken til redusert vekst, dårligere fiskevelferd og økt dødelighet i oppdrettsanlegg. De siste årene har utfordr ...
Prosjektnr: 901894
Varighet: 2023 - 2026
Status: Pågår

Gressproteiner til laks (ENGLAKS)

​Kun 8 % av ingrediensene i norsk fiskefôr har nasjonal opprinnelse. Det er avgjørende at nye, bærekraftige råvarer tas i bruk, og regjeringen har et mål om at alt fôr til havbruk skal komme fra bærekraftige kilder innen 2030. Videre er det bred politisk enighet om at Norge må sa ...
Prosjektnr: 901890
Varighet: 2023 - 2026
Status: Pågår

Salmon Tracking (SALT) II 2030: Publisering av forskningsdata

​Stortinget vedtok “Trafikklyssystemet” i 2015, og det ble satt i virke i 2016. Da Trafikklyssystemet ble unnfanget ble havbruksbedriftene i Produksjonsoråde 3 (PO3) og PO4 enige om at en måtte styrke kunnskapen om de ville stammene av sjøørret og laks. En gjennomgang av kun ...
Prosjektnr: 901926
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Testing av metoder for å redusere interaksjoner mellom fiskeri og hval

​​Siden 2012/13-sesongen har en stor del av ringnotfisket etter norsk vårgytende (NVG) sild foregått i kystnære farvann i Troms, og til dels inne i trange fjorder. I denne perioden har det vært hyppige interaksjoner mellom ringnot og knølhval og spekkhoggere som følger silda ...
Prosjektnr: 901880
Varighet: 2023 - 2024
Status: Pågår

Automatic quantification of planctonic sea louse (AUTOPLICE)

​Prosjektet gjennomføres for å utvikle en ny metode for sanntidsovervåkning av konsentrasjon av pelagiske lakselusstadier i vannsøylen. Dette for å gi oppdrettere, forskning, og forvaltning en nåtidsoppdatering av den dynamiske lusekonsentrasjonen i vannsøylen. Sanntidsovervåknin ...
Prosjektnr: 901905
Varighet: 2023 - 2024
Status: Pågår

Potensialet for energieffektivisering i sjømatnæringen (PEIS)

Energieffektivisering handler om å oppnå et mer bærekraftig energibruk, og kan forstås på et teknisk plan som det å bruke mindre energi uten at det går på bekostning av brukens formål. Samtidig kan det sees i ulike perspektiver og nivåer. Det kan være å forbedre virkningsgraden t ...
Prosjektnr: 901797
Varighet: 2023 - 2026
Status: Pågår

Optimalisering av lokalitetsbruk og områdeorganisering for økt biosikkerhet (OptiLok)

​Spredning og utbrudd av ulike sykdommer og parasitter begrenser akvakulturproduksjon, reduserer dyrevelferden og har økonomiske konsekvenser, som dokumentert ved utbruddet av infeksiøs lakseanemi (ILA) i Chile i 2007. I Norge er størsteparten av akvakulturproduksjonen i åpn ...
Prosjektnr: 901899
Varighet: 2023 - 2026
Status: Pågår

Tidlig utvikling hos regnbueørret

​Produsentene erfarer betydelige og økende helseutfordringer hos regnbueørret. Hjertemisdannelser og svake hjerter, nefrokalsinose, deformiteter og sår, og tapere i sjø nevnes som de viktigste utfordringene. Tapene hos regnbueørret er på nivå med det som registreres hos laks. I n ...
Prosjektnr: 901886
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Utvikling av en nedskalert sekkeutløser for den mindre snurrevadflåten

​Stenevik Hav har tidligere levert sekkelåsprototype til Havforskningsinstituttet (HI), da under navnet Stenevik produktutvikling. Denne prototypen gav verdifulle lærdommer og viste seg å demonstrere prinsippet på en god måte. Resultatene av dette kan leses i prosjektet “Nedskal ...
Prosjektnr: 901884
Varighet: 2023 - 2026
Status: Pågår

Torskemelke: Olje og proteinprosessering (TOPP)

Med økt matproduksjon oppstår større mengder uutnyttet biomasse. Regjeringen har i flere meldinger uttalt at det skal legges til rette for økt verdiskaping i sjømatnæringen. Et bidrag inn mot dette er utvikling innen sirkulær bioøkonomi og innføring av en mer bærekraftig produksj ...
keyboard_arrow_up