Til innholdet

Utlysninger

Nye prosjekter i FHF skal som hovedregel konkurranseutsettes. Åpne utlysninger legges ut på nettsiden fortløpende. Problemstillingene som søkes belyst i utlysningene er forankret i prioriteringene i gjeldende handlingsplan og i faggrupper og andre næringsfora. Vurderinger av søknader er opplyst ved hver utlysning, og beslutning om iverksetting av prosjekter gjøres av fagteam i FHF.
Det er mulig å finne tidligere utlysninger med link til prosjektene som ble etablert som følge av den aktuelle utlysningen.

Søknader og prosjektbeskrivelser med utgangspunkt i utlysninger skal evalueres enhetlig og på likt grunnlag.
Derfor vil det som leveres innen fristen være det som er grunnlag for evalueringen.
Dersom det av utenforstående grunner, også forhold som streik,  ikke har vært mulig å levere et komplett eller planlagt forslag vil ikke FHF kunne hensynta det særskilt.
Evaluering vil bli gjort på grunnlag av det som er levert inn innen angitt frist.

Etter lov om avgift til forskning og utvikling i fiskeri- og havbruksnæringen § 3 kan enkeltvedtak som selskapet treffer, ikke påklages til høyere organ.
FHF har imidlertid etablert en intern klageordning for resultat av utlysninger.
Denne gjelder for saksbehandlingsfeil, og ikke for de faglige vurderingene.

Klagefrist er 3 uker fra mottatt resultat av utlysning og sendes til post@fhf.no.

Søknadsfrist: 2024

September 2024

Tiltak for å redusere behandlingsrelatert produksjonstap og dødelighet

FHF lyser ut inntil 30 millioner NOK for å bidra til å utvikle tiltak for å redusere behandlingsrelatert produksjonstap og dødelighet i norsk laksenæring.

Status: Pågående
August 2024

Miljøvennlige materialer i line- / autolinefisket

FHF lyser ut inntil 4 mill. NOK til å utvikle, teste og validere nye materialer i line-, autolinefisket innenfor FHFs PIB-ordning.

Status: Pågående
August 2024

Modellering og simulering av produksjonsprosesser i sjømatnæringa

FHF lyser ut inntil 10. mill. NOK for å utvikle simuleringsverktøy rettet mot singulering av torsk og hyse for mating av grader.

Status: Pågående
August 2024

Logistikkløsninger for frakt av levende snøkrabbe

FHF lyser ut inntil 4.000.000 NOK for å utvikle nye og forbedrede logistikkløsninger for frakt av levende snøkrabbe.

Status: Pågående
Juni 2024

Optimalisering av fryseanlegg

FHF lyser ut inntil 2 mill. NOK til å optimalisere fryseanlegg innenfor FHFs PIB-ordning.

Status: Avsluttet
Juni 2024

Testing av HARVISHER® teknologien på reker

FHF lyser ut inntil 4 mill. NOK til teste HARVISHER® teknologien på reker innenfor FHFs PIB-ordning.

Status: Avsluttet
Juni 2024

Utvikling og dokumentasjon av metoder for levering av laks fra dyp drift

FHF lyser ut inntil 10 millioner kroner for å utvikle og dokumentere metoder og teknologi som sikrer fiskevelferd og kvalitet ved trenging, lasting og transport av laks direkte fra dyp drift.

Status: Avsluttet
Juni 2024

Digital plattform for fiskeflåten

FHF lyser ut inntil 10 mill. NOK for å utvikle et digitalt verktøy for automatisert dataflyt, analyse og rapportering innen fiskeri/ sjømatnæringa.

Status: Avsluttet
Juni 2024

Kartlegging av kunnskapsbehov for behandling av lokalitetssøknader til akvakultur

FHF lyser ut inntil 2 millioner kroner for å kartlegge kunnskapsbehov for behandling av lokalitetssøknader til akvakultur.

Status: Avsluttet
Juni 2024

Lyskvalitet og lysregimer for sikker produksjon av robust laks og regnbueørret

FHF lyser ut inntil 20 millioner kroner for å øke kunnskapen om lyskvalitet og lysregimer sin effekt på fisken ved produksjon av laks og regnbueørret

Status: Avsluttet
Mai 2024

Akustisk deteksjon og identifikasjon av pelagiske forekomster av reker

FHF lyser ut inntil 5 mill. NOK for å utvikle metoder for deteksjon, identifikasjon og mengdeestimering av reker før og under tråling innenfor FHFs PIB-ordning.

Status: Avsluttet
Mai 2024

Teknologi og metoder for materialgjenvinning av kasserte snurrevadtau

FHF lyser ut inntil 3 mill. NOK for å utvikle teknologi og metoder for materialgjenvinning av kasserte snurrevadtau innenfor FHFs PIB-ordning.

Status: Avsluttet
Mai 2024

Dokumentasjon av kvalitetsfeil på ferskt råstoff av torsk

FHF lyser ut inntil 5 mill. NOK for å registrere fangstskader og kvalitetsfeil på fersk torsk, og dokumentere konsekvensene for produkter og verdiskaping.

Status: Avsluttet
Juni 2024

Lønnsomhetsvurdering og beslutningsstøtte ved produksjonsbiologiske beslutninger innen lakseoppdrett

FHF lyser ut inntil 5 millioner kroner for å utvikle metodikk for lønnsomhetsvurdering og å tilgjengeliggjøre denne som beslutningsstøtte til bruk i produksjonsbiologiske enkeltbeslutninger innen lakseoppdrett.

Status: Avsluttet
Mai 2024

Produksjon av stor laksesmolt og videre prestasjoner i sjø

FHF lyser ut inntil 15 millioner kroner for å bedre kunnskapen om hvordan produksjonsbetingelsene for stor laksesmolt påvirker helse og prestasjon i sjø.

Status: Avsluttet
April 2024

Sanntids overvåkingsteknologi som beslutningstøtte for trålfiske

FHF lyser ut inntil 5 mill. NOK for å utvikle sanntids undervannskamerateknologi og sanntids bildebehandlingsalgoritmer (kunstig intelligens) som kan brukes for effektivisering av rekefisket.

Status: Avsluttet
Mai 2024

Bærekraftig emballasje for pelagisk konsumindustri

FHF lyser ut inntil 4 mill. kr for å kartlegge muligheter og kvalitetsmessige implikasjoner ved reduksjon av plast i emballasje for rundfrosset pelagisk fisk til humant konsum.

Status: Avsluttet
Mai 2024

Teknologi for fjerning av tykkfiskbein i makrellfilet

FHF lyser ut inntil 5 mill. NOK for å utvikle ny eller forbedre eksisterende teknologi for automatisk og effektiv fjerning av tykkfiskbein i makrellfilet, innenfor FHFs PIB-ordning.

Status: Avsluttet
Mai 2024

Produksjon og utsetting av setteplanter til tare

FHF lyser ut inntil 5mill. NOK for å optimalisere produksjon og utsetting av setteplanter til tare, spesielt relatert til muligheter for direkte såing på tau o.l. ved utsett i sjø.

Status: Avsluttet
Juni 2024

Dokumentasjon av nye fôrråvarer sin effekt på ernæring, helse og kvalitet hos laksefisk

FHF lyser ut inntil 25 millioner kroner til finansiering av nye forskningsprosjekter for uttesting av nye fôrråvarer.

Status: Avsluttet
Mai 2024

Forebygging og kontroll med lus

FHF lyser ut inntil 30 millioner kroner for å fremskaffe ny kunnskap for forebygging og kontroll av lus.

Status: Avsluttet
Mai 2024

Dokumentasjon av fiskevelferd ved utvikling av ny teknologi

FHF lyser ut inntil 10 millioner kroner for å sammenstille kunnskapsgrunnlag og foreslå metodikk som kan danne grunnlag for en omforent beste praksis for dokumentasjon av fiskevelferd ved utvikling av ny teknologi.

Status: Avsluttet
April 2024

Beslutningsstøtteplattform for pelagisk fiske i beitesesong

FHF lyser ut inntil 2 mill. NOK for utvikling av en beslutningsstøtteplattform for pelagisk fiske i beitesesong basert på økosystemer og fiskeridata innenfor FHFs PIB-ordning.

Status: Avsluttet
April 2024

Rensekrav for prosessvann– økonomiske og miljømessige implikasjoner

FHF lyser ut inntil 10 mill. NOK for å kartlegge økonomiske og miljømessige implikasjoner ved innføring av nytt regelverk for rensing av prosessvann i sjømatnæringen.

Status: Avsluttet
April 2024

Effektiv, bærekraftig og lønnsom utnyttelse av stillehavslaks

FHF lyser ut inntil 5 mill. NOK for å utvikle ny kunnskap og løsninger for å bidra til effektiv, bærekraftig og lønnsom produksjon av stillehavslaks.

Status: Avsluttet
Mars 2024

Effekt på oksidasjon av makrellfilet ved langtidslagring i modifisert atmosfære.

FHF lyser ut inntil 3 mill. NOK for å kartlegge oksidasjonsforløp og holdbarhet for frosset makrellfilet pakket i lufttett emballasje tilsatt nitrogen.

Status: Avsluttet
April 2024

Beste praksis for å unngå bakteriell nyresyke (BKD)

FHF lyser midler for å fremskaffe ny og utnytte eksisterende kunnskap om bakteriell nyresyke (BKD), samt utvikle beste praksis anbefalinger. Utlysningen har åpen økonomisk ramme.

Status: Avsluttet
Mars 2024

Videreutvikling av bunntrål-gir (semisirkel-gir)

UTLYSNINGEN ER AVLYST

Status: Avsluttet
Mars 2024

Kartlegge og dokumentere egenskaper til lakseolje

FHF lyser ut inntil 6 mill. kroner. fordelt på 2 ulike prosjekter for å få kartlagt og dokumentert viktige egenskaper ved lakseolje fra norsk oppdrettslaks.

Status: Avsluttet
Mars 2024

Klimagevinster ved mulige endringer i forskrifter og regelverk

FHF lyser ut inntil 3. mill. NOK for å utrede hvilke klimagevinster en kan oppnå ved å gjøre endringer i strukturkvoteordningene, høstingsregelverket og reguleringsforskriftene.

Status: Avsluttet
Februar 2024

Teknologi for kjøling/tining og innfrysing av rund makrell som råstoff til produksjon av makrellfilet

FHF lyser ut inntil 5 mill. NOK til å oppgradere og videreutvikle teknologi for kjøling/tining og innfrysing av rund makrell som råstoff til produksjon av makrellfilet innenfor FHFs PIB-ordning.

Status: Avsluttet
Februar 2024

Utvikling av effektive og skånsomme lossesystemer for levende snøkrabbe

FHF lyser ut inntil 5 mill. NOK for å utvikle nye og forbedrede systemer for effektiv og skånsom lossing av levende snøkrabbe.

Status: Avsluttet
Mars 2024

Tiltak for å unngå skader fra perlesnormaneter på oppdrettsfisk

FHF lyser ut midler til kunnskapssammenstilling og beste praksis for å forebygge og unngå skader fra perlesnormaneter.

Status: Avsluttet
Februar 2024

Materialgjenvinning av kasserte snurrevadtau

FHF lyser ut inntil 3 mill. NOK til utvikling av teknologi og metoder for materialgjenvinning av kasserte snurrevadtau innenfor FHFs PIB-ordning.

Status: Avsluttet
Februar 2024

Forebyggende tiltak mot smitte og tap relatert til parvicapsula

FHF lyser ut midler for å utvikle forebyggende tiltak mot smitte og tap relatert til parvicapsula. Utlysningen har åpen økonomisk ramme.

Status: Avsluttet
Februar 2024

Reduksjon av plastutslipp fra snurrevadtau

FHF lyser ut inntil 5 millioner NOK for å utvikle teknologi som kan redusere plastutslipp fra snurrevadtau.

Status: Avsluttet
Februar 2024

Utvikling av effektive seleksjonssystem i industritrålfisket

FHF lyser ut inntil 5 mill. NOK til utvikling av seleksjonssystemer i industritrål innenfor FHFs PIB-ordning.

Status: Avsluttet
Januar 2024

Testing av ny metode for å hindre kvalitetsfeil på tørrfisk ved kulde

FHF lyser ut inntil 2 millioner kroner for å fremskaffe dokumentasjon om ny behandling av hel fisk og filet kan hindre frostskader.

Status: Avsluttet
Januar 2024

Utlysning avlyst. Seleksjonssystem i industritrålfisket

FHF må avlyse utlysningen på utviklingen av Excluder i øyepålfiskeriet.

Status: Avsluttet
Februar 2024

Epigenetiske effekter av stamfiskproduksjon

FHF lyser ut inntil 15 mill. kroner for å etablere kunnskap om epigenetiske effekter av stamfiskproduksjon.

Status: Avsluttet

Søknadsfrist: 2023

Desember 2023

Logistikkløsninger for bærekraftig lossing av levende snøkrabbe

FHF lyser ut inntil 5 mill. NOK for å utvikle nye og forbedrede systemer for effektiv og bærekraftig lossing av levende snøkrabbe.

Status: Avsluttet
Desember 2023

Effekter for sjømatnæringen ved havvindutbygging

FHF lyser ut inntil 8 millioner NOK for å dokumentere hvilke konsekvenser og effekter utbygging av havvind vil ha for sjømatnæringen.

Status: Avsluttet
Desember 2023

Morfologiske kjennetegn som skiller mellom rømt oppdrettsfisk og vill laksefisk

FHF lyser ut inntil 2 mill. kroner for å oppdatere kunnskapen om morfologiske kjennetegn, og utvikle forslag til omforente kriterier for å skille mellom rømt oppdrettsfisk og vill laksefisk.

Status: Avsluttet
November 2023

Kartlegging av organisk materiale i prosessvann

FHF lyser ut inntil 3 mill. kroner for å kartlegge sammensetningen og volum av organisk materiale i prosessvann fra slakteri- og foredlingsanlegg for norsk oppdrettet laks og ørret.

Status: Avsluttet
Desember 2023

Ny teknologi for å identifisere og skille ut fisk for forebyggende slakting

FHF lyser ut midler for å utvikle teknologi som kan bidra til bedre fiskevelferd, ressursutnyttelse og økt verdiskaping fra svekket fisk. Utlysningen er under FHFs Prosjekt i bedrift-ordning (PiB)

Status: Avsluttet
Desember 2023

Bedre ressursutnyttelse og økt verdiskaping fra fisk som dør i merd

FHF lyser ut midler til prosjekter som kan bidra til bedre ressursutnyttelse og økt verdiskaping fra fisk som dør i merd.

Status: Avsluttet
November 2023

Bestemmelse av restholdbarhet på torsk

FHF lyser ut inntil 5 mill. NOK for å utvikle og teste en modell for bestemmelse av restholdbarhet for fersk filet/rund torsk basert på hyperspektral avbildning.

Status: Avsluttet
November 2023

Utredning om risikoforhold i den norske fiskeflåten relatert til åpenhentsloven

FHF utlyser inntil 0,7 mill. NOK for å utrede risikoforhold i leverandørkjeden på bransjenivå

Status: Avsluttet
November 2023

Mulig effekt av ketolinsyre på Alzheimers sykdom

FHF lyser ut inntil 5 mill. kr. for å kartlegge hvorvidt inntak av ketolinsyre-beriket diett hos egnede forsøksdyr har en mulig effekt på Alzheimers sykdom.

Status: Avsluttet
November 2023

Biologiske utfordringer i utvikling av nye produksjonsformer i sjø

FHF lyser ut inntil 30 millioner kroner for å løse biologiske kunnskapsutfordringer som begrenser utviklingen av forskjellige produksjonsformer for laksefisk.

Status: Avsluttet
November 2023

Effekter av seismiske undersøkelser på fiskeriene

FHF lyser ut midler for å kartlegge kunnskap og erfaringer om konsekvenser av skyting med seismikk for fiskeriene.

Status: Avsluttet
November 2023

Metodikk for kommersiell produksjon av steril laks

FHF lyser ut inntil 10 millioner NOK for utvikling av metoder for kommersiell produksjon av steril laks

Status: Avsluttet
November 2023

Utvikling av 3R forsøksmodeller og metodikk i havbruksnæringen

FHF lyser ut inntil 10 millioner kroner til utvikling av forsøksmodeller og metodikk som ivaretar 3R (Reduce - Refine -Replace) for å bidra til redusert bruk av forsøksfisk i havbruksnæringen.

Status: Avsluttet
November 2023

Overføring av PFAS-forbindelser fra fôr til spiselige deler av laks og regnbueørret

FHF lyser ut et prosjekt for å beregne overføringen av relevante PFAS-forbindelser fra fôr til spiselige deler av laks og regnbueørret.

Status: Avsluttet
November 2023

Utvikling av faglige læreverk for havbruksnæringen

FHF lyser ut inntil 10,0 millioner kroner for å få utviklet et eller flere faglige læreverk for bruk direkte i havbruksnæringen, og for høyere utdanning innen havbruk.

Status: Avsluttet
Oktober 2023

Ny teknologi for fjerning av vann ved fremstilling av fiskemel

FHF lyser ut inntil 6 mill. NOK innen FHFs PiB-ordning for å utvikle ny energieffektiv teknologi for fjerning av vann ved fremstilling av fiskemel. Utlysningen er rettet mot pelagisk sektor.

Status: Avsluttet
Oktober 2023

Oppsamlingssystemer for avrenning fra ferskfisktransport

FHF lyser ut inntil 5 mill. NOK for å utvikle gode løsninger for oppsamlingssystemer for avrenning fra transport av ferskfisk på bil.

Status: Avsluttet
Oktober 2023

Kunnskapssammenstilling på gjellelokkforkortelse

FHF lyser ut midler til kunnskaps- og erfaringssammenstilling relatert til gjellelokkforkortelse hos laksefisk i Norge og globalt. Utlysningen har åpen økonomisk ramme.

Status: Avsluttet
September 2023

Dokumentasjon og evaluering av visningstillatelser i havbruk

FHF lyser midler for å gjennomføre en dokumentasjon og evaluering av visningsanlegg og effekten av visningstillatelser i havbruk, samt foreslå eventuelle tiltak for å øke nytten av disse.

Status: Avsluttet
August 2023

Utvikling av teknologi for bedøvelse av laks og ørret.

FHF lyser ut inntil 8 mill. NOK innen FHFs PiB-ordning for å utvikle og dokumentere metoder og teknologi for en fiskevelferdsmessig tilfredsstillende bedøvelse før slakting av laks og regnbueørret.

Status: Avsluttet
September 2023

Teknologi for måling av restholdbarhet i torskefilet

FHF lyser ut inntil 6 mill. NOK innenfor FHFs PIB-ordning for å utvikle og implementere teknologi for måling av restholdbarhet i torskefilet basert på hyperspektral avbildning. Utlysningen er rettet mot hvitfisksektoren.

Status: Avsluttet
September 2023

Metodikk for vurdering av miljøpåvirkning fra havbruk sett i forhold til andre påvirkningskilder på områdenivå

FHF lyser ut inntil 10 millioner kroner for utvikling og verifisering av metodikk for vurdering av miljøpåvirkning fra havbruk på områdenivå sett i forhold til andre menneskeskapte og naturlige påvirkningskilder.

Status: Avsluttet
September 2023

Produksjonsrelaterte tiltak mot nefrokalsinose på laksefisk

FHF lyser ut midler for dokumentasjon av produksjonsrelaterte tiltak mot nefrokalsinose på laksefisk.

Status: Avsluttet
August 2023

Dokumentasjon av beste praksis for god gjellehelse

FHF lyser ut inntil 30 millioner kroner til dokumentasjon av beste praksis for forebygging og behandling som sikrer god gjellehelse hos oppdrettet laksefisk fra yngel til slakt.

Status: Avsluttet
August 2023

Kunnskapssammenstilling på gjellelokkforkortelse__

FHF lyser ut midler til kunnskaps- og erfaringssammenstilling relatert til gjellelokkforkortelse hos laksefisk i Norge og globalt. Utlysningen har åpen økonomisk ramme.

Status: Avsluttet
Juni 2023

Potensialet for energieffektivisering i sjømatnæringen

FHF lyser ut inntil 3.500.000 NOK for å dokumentere potensialet for energieffektivisering i sjømatnæringen og beskrive relevante tiltak for energisparing.

Status: Avsluttet
September 2023

Automatisk fjerning av synlig kveis i torskefilet

FHF lyser ut inntil 4 mill. NOK for å identifisere og teste metoder for automatisk fjerning av synlig kveis.

Status: Avsluttet
Juni 2023

Uttesting av aktuelle nye fôrråvarer med kommersielt potensial

FHF lyser ut inntil 20 millioner kroner til finansiering av nye forskningsprosjekter for uttesting av nye fôrråvarer.

Status: Avsluttet
Juni 2023

Produksjonsbetingelser for best mulig organutvikling i tidlig livsfase for laks og regnbueørret

FHF lyser ut inntil 40 millioner kroner til dokumentasjon av best mulig organutvikling av hjerte, gjeller og nyre hos laks og regnbueørret.

Status: Avsluttet
Juni 2023

Ny kunnskap om smittespredning og overvåkingstiltak for ILA og PD

FHF lyser ut inntil 20 millioner kroner for å fremskaffe ny kunnskap om smittespredning og overvåkingstiltak for ILA og PD.

Status: Avsluttet
Mai 2023

Teknologi for utnyttelse av hode og rygger i fiskefartøy

FHF lyser ut inntil 7,0 mill. til å utvikle teknologi for utnyttelse av hoder og rygger i fiskeflåten

Status: Avsluttet
April 2023

Automatisert løsning for legging av saltfisk på tørkerivogner

FHF lyser ut inntil 2 mill. NOK til automatisert løsning for legging av saltfisk på tørkerivogner innenfor FHFs PIB-ordning.

Status: Avsluttet
April 2023

Marinisering av eksisterende sløye- og kappemaskin som er skånsom mot lever og rogn

FHF lyser ut inntil 3,0 mill. NOK for marinisering av eksisterende sløye- og kappemaskin som er skånsom mot lever og rogn innenfor FHFs PiB-ordning.

Status: Avsluttet
April 2023

Ny teknologi som effektiviserer prosesslinjer for produksjon av reker i havfiskeflåten

FHF lyser ut inntil 2,0 mill. NOK for utvikling og implementering av ny teknologi som effektiviserer prosesslinjer for produksjon av reker i havfiskeflåten innenfor FHFs PiB-ordning.

Status: Avsluttet
April 2023

Ernæringsmessige effekter på laks og regnbueørret ved inntak av etylesterolje.

FHF lyser ut inntil 5 mill. NOK for å kartlegge ernæringsmessige effekter på laks og regnbueørret ved inntak av etylesterolje.

Status: Avsluttet
Mai 2023

Biosikkerhet knyttet til områdeorganisering og brakkleggingssoner i havbrukssektoren

FHF lyser ut inntil 18 millioner kroner for etablering av en modell for anbefalt områdeorganisering og brakkleggingssoner i havbrukssektoren

Status: Avsluttet
April 2023

Teknologi for oppsamling, frysing og emballering av fiskeskinn fra hvitfisk

FHF lyser ut inntil 4,0 mill. NOK til utvikling og implementering av teknologi for effektiv oppsamling, frysing og emballering av fiskeskinn fra hvitfisk innenfor FHFs PiB-ordning.

Status: Avsluttet
April 2023

Utvikling av en nedskalert sekkeutløser for den mindre snurrevadflåten

FHF lyser ut inntil 5 mill. NOK innenfor FHFs PIB-ordning for å utvikle og implementere en nedskalert sekkeutløser egnet for den mindre/ minste snurrevadflåten.

Status: Avsluttet
April 2023

Gjenfangst av faststående fiskeredskap på avveie

FHF lyser ut inntil 5 mill. NOK for å utvikle kunnskap og teknologi for gjenfangst av faststående redskap på avveie

Status: Avsluttet
April 2023

Tilgang på fornybar energi for sjømatnæringens fram mot 2040

FHF lyser ut inntil 5 000 000 NOK for å dokumentere sjømatnæringens behov for og fremtidig tilgang på fornybar energi for økt verdiskapning og gjennomføring av det grønne skiftet.

Status: Avsluttet
April 2023

Risikovurdering av algetoksiner i nye marine fôrressurser til laks

FHF lyser ut inntil 10 millioner kroner til kunnskap om effekten av algetoksiner i fôr til laks relatert til fiskehelse.

Status: Avsluttet
Mars 2023

Testing av beste tilgjengelige teknologi (BAT) for rensing av prosessvann fra pelagisk industri.

FHF lyser ut inntil 4 mill. kroner for testing av beste teknologi for rensing av prosessvann fra pelagisk industri.

Status: Avsluttet
Mars 2023

Hydrolyseprosesser for produksjon av marint protein og olje fra torskemelke.

FHF lyser ut inntil 4 mill. NOK for å utvikle og optimalisere hydrolyseprosesser for produksjon av marint protein og olje fra torskemelke ved kompakt og flyttbart anlegg.

Status: Avsluttet
Mars 2023

Dyrevelferd og hygiene ved merking og levendelagring av kongekrabbe og snøkrabbe

FHF lyser ut inntil 3 mill. NOK for å dokumentere dyrevelferd og hygiene ved bruk av t-bar på levendelagret kongekrabbe og snøkrabbe.

Status: Avsluttet
April 2023

Resirkulerbar kartongemballasje til frossen sjømat og konvensjonelle produkter

FHF lyser ut inntil 5 mill. kroner for å utvikle resirkulerbar emballasje til frossen sjømat og klippfisk

Status: Avsluttet
Mars 2023

Dokumentasjon av saltkvalitet ved automatisert saltrensing

FHF lyser ut inntil 2 millioner kroner for å fremskaffe dokumentasjon av kvalitet på automatisk renset salt

Status: Avsluttet
Mars 2023

Kartlegging av utnyttelsesmuligheter for rygg av sei og skinn fra tørrfisk- og klippfiskproduksjon

FHF lyser ut inntil 2,5 mill. kroner til kartlegging og testing av mulighetene for å utnytte rygg av sei og skinn fra tørrfisk- og klippfiskproduksjon.

Status: Avsluttet
Mars 2023

Tilgjengelighet og anvendelse av marint restråstoff 2023–2025

FHF lyser ut inntil 3,0 millioner NOK for å dokumentere tilgjengelighet og anvendelse av restråstoff i norsk fiskeri- og havbruksnæring.

Status: Avsluttet
Mars 2023

Ringvirknings- og verdiskapingsanalyser i norsk sjømatnæring 2023-2025

FHF lyser ut inntil 9,0 millioner NOK for ringvirknings- og verdiskapingsanalyser i norsk sjømatnæring i perioden 2023-2025. Analysene skal være på nasjonalt og regionalt nivå og for flere sektorer.

Status: Avsluttet
Mars 2023

Ny kunnskap og teknologi for bærekraftig fangst av pukkellaks

FHF lyser ut inntil 5 mill. NOK for å utvikle kunnskap og teknolog for bærekraftig fangst av pukkellaks

Status: Avsluttet
Mars 2023

Forebygging og kontroll av lakselus med best mulig fiskevelferd

FHF lyser ut inntil 60 millioner kroner for å utvikle og systematisere kunnskap om forebygging og kontroll av lakse- og skottelus med best mulig fiskevelferd. Det er en stor samlet utlysning med totalt 6 separate temaer og delmål.

Status: Avsluttet
Februar 2023

Nye overvåkingsteknologier i havbruksnæringen

FHF lyser ut 12 millioner NOK teknologisk tilpasning og dokumentasjon av nye og eksisterende overvåkingsteknologier for bedret velferd, lønnsomhet og bærekraft i norsk havbruksnæring.

Status: Avsluttet
Februar 2023

Utvikling av teknologi for fjerning av tykkfiskbein i makrellfilet

FHF lyser ut inntil 5 mill. NOK til å utvikle teknologi for fjerning av tykkfiskbein i makrellfilet. Teknologien skal søkes implementert i næringsbedrift.

Status: Avsluttet
Januar 2023

Fiskeolje fra pelagisk fisk og innvirkning på psoriasis

FHF lyser ut inntil 5 mill. NOK for å undersøke om fiskeolje fra pelagisk fisk kan innvirke på forekomst av psoriasis hos mennesker.

Status: Avsluttet

Søknadsfrist: 2022

November 2022

Alvorlige ulykker i kystfiskeflåten – årsaker og tiltak

FHF lyser ut inntil 4,0 mill. NOK for gjennomføring av et forskningsprosjekt for å kartlegge risikofylte hendelser og tilhørende årsaker i kystfiskeflåten samt foreslå tekniske og organisatoriske tiltak.

Status: Avsluttet
November 2022

Forebygging og håndtering av Listeria

FHF lyser ut inntil 16 mill. NOK til nye FoU-prosjekter å skaffe næringen kunnskap og utvikle nye løsninger for forebygging og håndtering av Listeria i havbruksnæringen. Utlysningen dekker 3 ulike hovedområder med egne mål og delmål.

Status: Avsluttet
Desember 2022

Kunnskap om sykdomsrisiko og forebygging av genetiske effekter av torskeoppdrett

FHF lyser ut inntil 8 500 000 NOK for å fremskaffe kunnskap om effekter fra etablering av torskeoppdrett.

Status: Avsluttet
November 2022

EEG-dokumentasjon av ulike bedøvelsesmetoder på aktuelle oppdrettsarter / Documentation of different stunning techniques on all farmed fish species in Norway using EEG-methodology.

FHF lyser ut inntil 4 mill. NOK til å gjennomføre EEG-målinger på bedøvelsesmetoder for relevante arter i norsk havbruksnæring. Up to 4 mill. NOK to verify aenesthetic methods through EEG methodology.

Status: Avsluttet
November 2022

Kunnskapsbehov for bekjempelse av parasitten spironucleus salmonicida

FHF lyser ut inntil 7 mill. NOK for å få bedre kunnskap om parasitten Spironucleus salmonicida.

Status: Avsluttet
November 2022

Konsepter for mekanisk utskilling av fraksjoner i innmat fra torsk

FHF lyser ut inntil 3.000.000 NOK for å identifisere og teste konsepter for mekanisk utskilling av fraksjonene i innmat fra torsk

Status: Avsluttet
November 2022

Nasjonal undersøkelse om forekomst av Anisakis i norsk oppdrettet torsk

FHF lyser ut inntil 2 mill. NOK for å kartlegge eventuell forekomst av kveis i oppdrettet torsk (Gadus morhua).

Status: Avsluttet
November 2022

Temperaturstyring for optimal kvalitet og utbytte ved klippfiskproduksjon.

FHF lyser ut inntil 3.500.000 NOK for å dokumentere hvordan temperatur påvirker utbytte og kvalitet ved klippfiskproduksjon.

Status: Avsluttet
November 2022

Videreutvikle bunntrål og dokumentere bruk av pelagisk trål

FHF lyser ut inntil 10 mill. NOK for å videreutvikle trålfiske etter torskefisk med bunntrål og dokumentere bruk av pelagisk trål

Status: Avsluttet
November 2022

Effekt av rigor-status før innfrysing for råstoff av torsk og hyse

FHF lyser ut inntil 3.000.000 NOK for å dokumentere effekten av rigor-status før innfrysing for råstoff av torsk og hyse.

Status: Avsluttet
November 2022

Utvikle systemer for beslutningstøtte i fiskeflåten

FHF lyser ut inntil 5.000.000 NOK for å utvikle systemer for beslutningsstøtte som ved hjelp av datadeling vil forenkle rapportering for flåten.

Status: Avsluttet
November 2022

Risikostyring knyttet til sikkerhet for ansatte i havbruksnæringen

FHF lyser ut inntil 3,0 millioner NOK for å kartlegge og analysere utfordringer og risikoer knyttet til ulike produksjonsformer i havbruk.

Status: Avsluttet
November 2022

Analysemetoder for bestemmelse av fysiokjemiske egenskaper i tint/ fersk reke

FHF lyser ut inntil 4.000.000 NOK for å utvikle analysemetoder for bestemmelse av fysiokjemiske egenskaper i tint/ ferske reker, som verktøy for å evaluere hvilke fangstbetingelser og råstoffbehandling som gir størst utbytte og produksjonsvolum.

Status: Avsluttet
November 2022

Oppdrettslaksens ernæringsbehov for mikronæringsstoffer

FHF lyser ut inntil 20 mill. kroner for å fremskaffe kunnskap om laksens grunnleggende behov for essensielle mikronæringsstoffer.

Status: Avsluttet
November 2022

Forebygging mot sårutfordringer i laksenæringen

FHF lyser ut inntil 30 mill. kroner til finansiering av nye forskningsprosjekter som kan redusere risiko og omfang av sårutbrudd i laksenæringen.

Status: Avsluttet
Oktober 2022

Mulighetstudie - Helhetlig fabrikkarrangement for automatisert prosessering av prosessflyten i havfiskefartøy

FHF lyser ut inntil kr. 2,0 mill. NOK til implementering av FoU i bedrifter innenfor FHFs PIB-ordning. Utlysningen er rettet mot aktører i havfiskeflåten i nært samarbeid med teknologileverandører.

Status: Avsluttet
Oktober 2022

Påvirkning på klima, miljø og natur ved forskjellige produksjonsformer i lakseoppdrett

FHF lyser ut inntil 5 millioner kroner for å evaluere ulike produksjonsformers påvirkning på klima, miljø og natur, samt evaluere effekten av mulige nye krav til nye tillatelser og endrede produksjonsreguleringer

Status: Avsluttet
Oktober 2022

Reduksjon i utslipp av mikroplast fra oppdrettsnæringen

FHF lyser ut inntil 14 millioner NOK for å redusere utslipp av mikroplast fra oppdrettsnæringen.

Status: Avsluttet
September 2022

Biosikkerhet i RAS – Patogene mikroorganismers overlevelse og følsomhet mot desinfeksjonstiltak

FHF lyser ut prosjektmidler til finansiering av nye forskningsprosjekter på tematikken.

Status: Avsluttet
September 2022

2 gangs utlysning: Effektiv ombordtaking og bedøvning av linefanget fisk i kystfiskeflåten

FHF lyser ut inntil 4,0 mill. NOK til implementering av FoU i bedrifter innenfor FHFs PIB-ordning.

Status: Avsluttet
September 2022

Kontroll med begroing på nøter uten negative effekter på miljø og fisk

FHF lyser ut inntil 10 millioner NOK for å fremskaffe og dokumentere metoder for kontroll med begroing på nøter uten negative effekter på miljø og fisk.

Status: Avsluttet
August 2022

Kunnskap om effekter av havbruk på relevante sårbare arter av marine koraller og svamper

FHF lyser ut inntil 10 millioner NOK for å fremskaffe økt kunnskap om effekter av havbruk på relevante sårbare arter av marine koraller og svamper

Status: Avsluttet
Juli 2022

Fremskaffe kunnskap om produksjon av berggylt og rognkjeks av god kvalitet

FHF lyser ut midler for å fremskaffe kunnskap om best mulig produksjon av oppdrettet berggylt og rognkjeks med god dokumentert velferd og overlevelse for å sikre en robust og effektiv rensefisk.

Status: Avsluttet
Juni 2022

Utvikling eller tilpasning av teknologi og software for automatiske veiesystemer ved landing av hvitfisk ved norske kjøperanlegg

FHF lyser ut inntil 8 mill. kroner for utvikling eller tilpasning av teknologi og software for automatiske veiesystemer ved landing av hvitfisk ved norske kjøperanlegg

Status: Avsluttet
Juni 2022

Tilpasning av teknologi og utvikling av software for automatiske veiesystemer ved landing av pelagisk fisk ved norske anlegg

FHF lyser ut inntil 8 mill. kroner for tilpasning av teknologi og utvikling av software for automatiske veiesystemer ved landing av pelagisk fisk ved norske anlegg

Status: Avsluttet
Juni 2022

Diagnostiske velferdsindikatorer for bedre beslutningsstøtte i oppdrettsnæringen

FHF lyser ut prosjektmidler til finansiering av prosjekter for utvikling av diagnostiske velferdsindikatorer.

Status: Avsluttet
Mai 2022

Livsløpsstudier av kritiske innsatsfaktorer i settefiskfasen

FHF lyser ut prosjektmidler til finansiering av nye forskningsprosjekter på temaet: Livsløpsstudier av kritiske innsatsfaktorer i settefiskfasen for redusert biologisk risiko i sjøfasen

Status: Avsluttet
Mai 2022

Effektiv ombordtaking og bedøvning av linefanget fisk i kystfiskeflåten

FHF lyser ut inntil 3,5 mill. NOK til implementering av FoU i bedrifter innenfor FHFs PIB-ordning. Utlysningen er rettet mot aktører i kystfiskeflåten i nært samarbeid med teknologileverandører

Status: Avsluttet
Mai 2022

Utvikle og teste merke- og sporingsteknologi for kongekrabbe

FHF lyser ut inntil 5 mill. kroner til prosjekter for å utvikle og teste merke- og sporingsteknologi for kongekrabbe.

Status: Avsluttet
April 2022

Effektiv løsning for pakking av klippfisk av små størrelser

FHF lyser ut inntil kr. 3 mill. NOK til implementering av FoU i bedrifter innenfor FHFs PIB-ordning. Utlysningen er rettet mot aktører i klippfisknæringen, i nært samarbeid med teknologileverandører.

Status: Avsluttet
April 2022

Utarbeidelse av kunnskapsgrunnlag for reduksjon av CO2-utslipp fra fiskeflåten på kort (2030) og lang sikt (2050)

FHF lyser ut inntil 5,0 mill. NOK for gjennomføring av et forskningsprosjekt for å kartlegge og systematisere eksisterende- og fremskaffe ny kunnskap som bidrar til reduksjon av CO2-utslipp fra fiskeflåten.

Status: Avsluttet
April 2022

Kan inntak av ketolinsyre fra pelagisk fisk påvirke insulinfølsomhet?

FHF lyser ut inntil 3 mill. NOK for å kartlegge hvorvidt ketolinsyre fra pelagisk fisk har innvirkning på insulinfølsomheten hos forsøksmus eller rotter. Dette er 2. gangs utlysning på samme tema.

Status: Avsluttet
April 2022

Barrierer for kvinners deltakelse i organisasjonsarbeid i fiskerinæringen

FHF lyser ut inntil 700 000 NOK for å gjennomføre en studie av hvilke barrierer som hindrer kvinner i å delta i organisasjonsarbeid i fiskerinæringen.

Status: Avsluttet
April 2022

Klinisk effekt på tørr hud og eksem ved bruk av ketolinsyre fra pelagisk fisk

FHF lyser ut inntill 4,5 mill NOK for å gjennomføre kliniske studier på mennesker for å undersøke eventuell virkning av ketolinsyre på tørr hud/eksem.

Status: Avsluttet
April 2022

Utredning av sirkulærøkonomi for sjømatnæringen

FHF lyser ut midler for å utrede de enkelte deler av norsk sjømatnærings posisjon i sirkulærøkonomien

Status: Avsluttet
April 2022

Biologiske risikofaktorer ved bruk av brønnbåt til transport og behandling av laks

FHF lyser ut forskningsmidler for gjennomføring av forskningsprosjekter for å kartlegge og systematisere eksisterende- og fremskaffe ny kunnskap som reduserer biologisk risiko ved bruk av brønnbåt.

Status: Avsluttet
April 2022

Kartlegging av konsekvenser ved bortfall av MSC-sertifikat

FHF lyser ut inntil 1,8 millioner kroner for å få kartlagt konsekvenser av manglende MSC-sertifikat for torskefisk og sild.

Status: Avsluttet
April 2022

Teknologi for skånsom maskinell sløying av torsk med hel kverk

FHF lyser ut inntil 3 mill. NOK for å utvikle eller tilpasse teknologi for skånsom maskinell sløying av torsk med hel kverk. Utlysningen er innenfor FHFs PIB-ordning.

Status: Avsluttet
April 2022

Konsekvenser av endrede rammer for ressursfordeling for makrell i NØ-Atlanteren

FHF lyser ut inntil 4,0 millioner NOK for å analysere og dokumentere konsekvenser og utarbeide mulige scenarier som følger av endringer i råvaretilgang og markedsadgang for norsk makrell.

Status: Avsluttet
Mars 2022

Energieffektiv reketrål

FHF lyser ut inntil 8 mill. NOK for å utvikle trålsystem som gir lavere energiforbruk og bunnkontakt i rekefiske. NB! Søknadsfristen er utvidet til 29. mars !

Status: Avsluttet
Mars 2022

Forebygging og kontroll av lakse- og skottelus

FHF lyser ut forskningsmidler rettet mot tiltak for forebygging og kontroll av lakse- og skottelus.

Status: Avsluttet
Mars 2022

Utvikling av automatisk løsning for innmating av saltfiskpalle til omlegging

FHF lyser ut inntil 2 500 000 NOK til utvikling av automatisk løsning for innmating av saltfiskpalle til omlegging innenfor FHFs PIB-ordning

Status: Avsluttet
Mars 2022

Inntak av ketolinsyre fra pelagisk fisk og insulinfølsomhet

FHF lyser ut inntil 3 mill. NOK for å kartlegge hvorvidt ketolinsyre fra pelagisk fisk har innvirkning på insulinfølsomheten hos forsøksmus eller rotter.

Status: Avsluttet
Mars 2022

Automatisert og effektiv bearbeiding av små torsk, hyse og sei

FHF lyser ut inntil 5 mill. NOK til implementering av FoU i bedrifter innenfor FHFs PIB-ordning. Utlysningen er rettet mot hvitfisksektoren.

Status: Avsluttet
Mars 2022

Kartlegging av helsemessige effekter hos hund ved inntak av marine proteiner og oljer fra restråstoff av pelagisk fisk.

FHF lyser ut inntil 3 mill. NOK for å undersøke helseeffekter på hund ved inntak av marint mel og olje fra restråstoff av pelagisk fisk.

Status: Avsluttet
Mars 2022

Redusere avrenning fra ferskfisk-transport

FHF lyser ut inntil 2,5 mill. NOK for å fremskaffe kunnskap om hvilket temperaturregime som bør holdes fra pakking til leveranse av ferskfisk for å redusere avrenning under transport.

Status: Avsluttet
Mars 2022

Utvikle metodikk for fangst og overføring av makrellstørje for levendelagring

FHF lyser ut inntil 2,5 mill NOK for å utvikle metodikk for fangst og overføring av makrellstørje for levendelagring.

Status: Avsluttet
Mars 2022

Kunnskap og teknolog for bærekraftig fangst av pukkellaks

FHF lyser ut inntil 2,0 mill NOK for å utvikle kunnskap og teknologi for et bærekraftig fiske etter pukkellaks.

Status: Avsluttet
Februar 2022

Teknologi for forbrukerpakket makrellfilet

FHF lyser ut inntil 5 mill. NOK til utvikling og tilpasning av teknologi for forbrukerpakket makrellfilet

Status: Avsluttet
Februar 2022

Utvikling- og testing av teknologi for rensing av prosessvann i laks- og ørretslakterier»

FHF lyser ut inntil 4 mill. NOK for utvikling og testing av teknologi for rensing av prosessvann i laks- og ørretslakterier

Status: Avsluttet
Februar 2022

Redusere bifangst av sjøfugl under fiske med not

FHF lyser ut inntil 2.000.000 NOK for å kartlegge omfanget av bifangst av sjøfugl under fiske med not og testing av metoder for å redusere dette.

Status: Avsluttet
Februar 2022

Fôr til kongekrabbe

FHF lyser ut inntil 2.800.000 NOK for å utvikle et effektivt fôr til kongekrabbe.

Status: Avsluttet
Februar 2022

Teknologi for fjerning av tykkfiskbein i makrellfileten (1)

FHF lyser ut inntil 5 mill. NOK til utvikling og tilpasning av teknologi for fjerning av tykkfiskbein i makrellfilet

Status: Avsluttet

Søknadsfrist: 2021

Desember 2021

Kunnskapssammenstilling om bruk av sjøareal for hele sjømatnæringen

FHF lyser ut inntil 5 mill. NOK for å sammenstille kunnskap om bruk av sjøareal for hele sjømatnæringen.

Status: Avsluttet
Desember 2021

Kunnskap om effekter og konsekvenser av havvind for sjømatnæringen

FHF lyser ut inntil 3 mill. NOK for å kartlegge kunnskap og erfaringer som eksisterer om effekter og konsekvenser av etablering av havvind for norsk sjømatnæring, og hvordan denne kunnskapen utnyttes.

Status: Avsluttet
Desember 2021

Nye sykdomsforebyggende verktøy i havbruksnæringen

FHF lyser ut inntil 15 millioner kroner til finansiering av 1-3 prosjekter på tematikken.

Status: Avsluttet
Desember 2021

Resirkulerbar emballasje i sjømatnæringen for ombordfryst produksjon

FHF lyser ut inntil 4 mill. NOK for å utvikle og dokumentere alternative varianter av «supersekk» som tilfredsstiller kravene til fullstendig resirkulering.

Status: Avsluttet
Desember 2021

Bidrag til verdiskaping – årlig evaluering av utvalgte prosjekter (1)

FHF lyser ut inntil 4 millioner NOK for å studere, evaluere og dokumentere i hvilken grad FoU-prosjekter finansiert av FHF skaper merverdi i næringen målt i form av bidrag til verdiskaping. Det er 2. gangs utlysning på temaet, derav kort frist.

Status: Avsluttet
November 2021

Effektiv blodsirkulasjon hos laks

FHF lyser ut inntil 15 millioner NOK for å fremskaffe kunnskap om betydningen av effektiv blodsirkulasjon hos laks.

Status: Avsluttet
November 2021

Miljøpåvirkning fra og miljørisiko for havbruksnæringen

FHF lyser ut inntil 6 millioner NOK for å utarbeide en bred oversikt over kunnskapsgrunnlag, krav og mulighetsrom relatert til miljøpåvirkning fra havbruk, og miljørisiko for effekter på havbruk fra andre næringer

Status: Avsluttet
November 2021

Kunnskapssammenstilling – Pigmentering av laksemuskel

FHF lyser ut inntil 3 mill. kroner til et prosjekt for å sammenstille erfaringsbasert og publisert kunnskap om innfarging av laksemuskel, som kan bidra til å avdekke årsakssammenhenger og anbefalinger om beste praksis.

Status: Avsluttet
November 2021

Utvikling og testing av RSW-tanker

FHF lyser ut inntil kr. 5,0 mill. NOK til et prosjekt for utvikling og testing av RSW-tanker, innenfor FHFs PIB-ordning.

Status: Avsluttet
November 2021

Støy som mulig stressfaktor og velferdsutfordring i oppdrettsnæringen

FHF lyser ut inntil 5 millioner kroner til finansiering av 2-årige forskningsprosjekter.

Status: Avsluttet
November 2021

Biologiske parametere for overvåking og registrering av fiskehelse og velferd i norsk oppdrettsnæring

FHF lyser ut midler til finansiering av 3-årige forskningsprosjekter på tematikken.

Status: Avsluttet
November 2021

Framtidig kompetansebehov i norsk sjømatnæring

FHF lyser ut inntil 1,0 millioner NOK for å kartlegge hvilken kompetanse sjømatnæringen vurderer som nødvendig for videre utvikling, og for å løse fremtidens utfordringer.

Status: Avsluttet
Oktober 2021

Biosikker bruk av organisk materiale i utslipp fra lakseproduksjon til produksjon av fôrråvarer

FHF lyser ut inntil 10 millioner NOK for å undersøke behov for og dokumentere tiltak som kan sikre biosikker bruk av organisk materiale i utslipp fra lakseproduksjon til produksjon av fôrråvarer til marine og terrestriske organismer.

Status: Avsluttet
Oktober 2021

Automatisert merking av rund tørrfisk (TFL-IGP) til det italienske markedet

FHF lyser ut inntil 600 000 NOK til implementering av FoU i bedrifter innenfor FHFs PIB-ordning.

Status: Avsluttet
Oktober 2021

Tiltak for styrket biosikkerhet i laksenæringen

FHF lyser ut midler til finansiering av 2-årige prosjekter med mål om å forbedre biosikkerheten i norsk laksenæring ved etablering av risikoreduserende tiltak som er nødvendige for å sikre bærekraftig produksjon og realisering av fremtidig vekst.

Status: Avsluttet
Oktober 2021

Utvikling og testing av egnet attraktant til kunstig teineagn for snøkrabbe

FHF lyser ut inntil 2 mill. NOK til implementering av FoU i bedrifter innenfor FHFs PIB-ordning. Utlysningen er rettet mot skalldyrsektoren.

Status: Avsluttet
Oktober 2021

Omsetningssystemet for fryst hvitfisk – prøveordning med delvis auksjonsplikt

FHF lyser ut inntil 1,5 millioner NOK for å evaluere prøveordningen med delvis auksjonsplikt for fryst hvitfisk som igangsettes ved årsskiftet 2021/2022.

Status: Avsluttet
September 2021

Kartlegging av overlevelse og fiskevelferd ved fangst av sei med snurrevad

FHF lyser ut inntil 2.250.000 NOK for å kartlegge overlevelse og fiskevelferd hos sei fanget med snurrevad.

Status: Avsluttet
September 2021

Ny utlysning: Fersk linefanget brosme som råstoff til filetproduksjon

FHF lyser ut inntil 1.7 mill. NOK for å kartlegge potensialet til å benytte fersk linefanget brosme som råstoff til filetproduksjon.

Status: Avsluttet
September 2021

Kartlegging av årsak til at skinn løsner fra laks og ørret

FHF lyser ut inntil 4.000.000 NOK for å kartlegge årsaken til at skinn løsner fra laks og ørret

Status: Avsluttet
September 2021

Presisjon ved telling av laks (ny utlysning)

FHF i samarbeid og samfinansiert med Fiskeridirektoratet lyser ut inntil 4,0 millioner kroner for å gjennomføre et prosjekt med målsetting om å dokumentere hva som er mulig nøyaktighet med dagens metoder for kontroll med antall laks

Status: Avsluttet
September 2021

Oppdatert klimaregnskap for norsk havbruk

FHF lyser ut inntil 2,5 millioner NOK til en sammenliknende analyse av produkter fra norsk havbruk for å få fram oppdaterte tall for energiforbruk og klimagassutslipp

Status: Avsluttet
August 2021

Utvikle nye metoder og prosesser for produksjon av lagringsstabilt protein fra pelagisk restråstoff

FHF lyser ut inntil 3 mill NOK til implementering av FoU i bedrifter innenfor FHFs PIB-ordning. Utlysningen er rettet mot pelagisk konsumindustri.

Status: Avsluttet
August 2021

Utvikling av produksjonslinjer om bord for produksjon av forbrukerpakninger av kokt/rå reke

FHF lyser ut inntil kr. 2,5 mill. NOK til implementering av FoU i bedrifter innenfor FHFs PIB-ordning. Utlysningen er rettet mot aktører i havfiskeflåten i nært samarbeid med teknologileverandører

Status: Avsluttet
August 2021

Utvikling og testing av RSW-tanker med fokus på effektiv sirkulasjon, hygienisk design og effektiv lossing

FHF lyser ut inntil kr. 3,5 mill. NOK til utvikling og testing av RSW-tanker med fokus på effektiv sirkulasjon, hygienisk design og effektiv lossing.

Status: Avsluttet
August 2021

Utvikling av faglige læreverk for havbruksnæringen (1)

FHF lyser ut inntil 5,0 millioner kroner for å få utviklet et eller flere faglige læreverk for bruk direkte i havbruksnæringen, og for høyere utdanning innen havbruk.

Status: Avsluttet
Juni 2021

Mikrobiota i fisk og miljø versus driftsparametere for helse- og velferdsovervåking av laks

FHF lyser ut inntil 18 millioner kroner til finansiering av forskningsprosjekter på tematikken.

Status: Avsluttet
Juni 2021

Utvikle og dokumentere tiltak for å unngå problem med pigghå ved oppdrettsanlegg

FHF lyser ut midler for å fremskaffe kunnskap om overnevnte problemstilling

Status: Avsluttet
Juni 2021

Kartlegging av mørke flekker i laksefilet ved norske filet- og foredlingsfabrikker

FHF lyser ut midler til systematisk kartlegging over 5 år av mørke flekker i laksefilet ved norske filet- og foredlingsfabrikker

Status: Avsluttet
Juni 2021

Nordatlantiske fiskeoljer som fôrkilde

FHF lyser ut inntil 5 mill. kroner for ny kunnskap om nordatlantiske fiskeoljer som fôrkilde for utnyttelse av omega-3 fettsyrer hos oppdrettslaks i sjøfasen

Status: Avsluttet
Juni 2021

Kunnskapskartlegging – produksjon av stor laksesmolt

FHF lyser ut midler til finansiering av et 1-årig kartleggingsprosjekt på kunnskap om produksjon av laksesmolt, avdekking av åpenbare kunnskapsbehov og anbefalinger om beste praksis.

Status: Avsluttet
Juni 2021

Inntak av ketolinsyre og mulig effekt på etablert aterosklerose

FHF lyser ut inntil 7,5 mill NOK for å kartlegge om inntak av ketolinsyre har effekt på etablert aterosklerose hos mus og mennesker.

Status: Avsluttet
Juni 2021

Bedret kontroll med antall laks i oppdrett

FHF, i samarbeid og samfinansiert med Fiskeridirektoratet, lyser ut inntil 4 millioner kroner til et prosjekt med mål å bidra til bedret individkontroll i havbruksnæringen.

Status: Avsluttet
Mai 2021

Økt utnyttelse av flatfisk og steinbit

FHF lyser ut inntil 3.5 mill. NOK for å øke utnyttelsen av verdifulle bestander av flatfisk og steinbit innenfor fjordlinjene.

Status: Avsluttet
Mai 2021

Fersk linefanget brosme som råstoff til filetproduksjon

FHF lyser ut inntil 1.5 mill. NOK for å kartlegge potensialet til å benytte fersk linefanget brosme som råstoff til filetproduksjon.

Status: Avsluttet
Mai 2021

Seleksjon i snurrevad

FHF lyser ut inntil 4 mill. NOK for å estimere størrelsesseleksjon for hyse i snurrevadfiske og utforme snurrevadsekk / seleksjonsinnretning som sorterer ut hyse under minstemålet slik at seleksjon skjer i størst mulig grad på fiskedyp.

Status: Avsluttet
Mai 2021

Alternative anvendelser av avskjær fra tørrfisk produksjon

FHF lyser ut inntil 500 000 NOK for å øke utnyttelse og verdiskapning av avskjær fra tørrfiskproduksjon.

Status: Avsluttet
Mai 2021

Effekt av ulike miljøtiltak i havfiskeflåten

FHF lyser ut inntil 3,5 mill. NOK for å dokumentere effekt av ulike miljøtiltak i havfiskeflåten. Utlysningen er innenfor FHFs Prosjekt i Bedrift ordning.

Status: Avsluttet
Mai 2021

Automatisering av råstofflogistikk om bord i havfiskefartøy

FHF lyser ut inntil 4 mill. NOK til automatisering av råstofflogistikk om bord i havfiskefartøy. Utlysningen dekker to delområder, hvert på inntil 2 mill. NOK. Det kan søkes på begge, men en søknad kan kun omhandle ett av områdene.

Status: Avsluttet
Mai 2021

Utvikling, testing og godkjenning av system for nødstopp og varsling i kystfiskeflåten

FHF lyser ut inntil 2,8 mill. NOK til implementering av FoU i bedrifter innenfor FHFs PIB-ordning

Status: Avsluttet
Mai 2021

Teknologi for automatisk sortering av tørrfisk

FHF lyser ut inntil 1 mill. NOK for å utvikle en rask metode for automatisk sortering av rund tørrfisk.

Status: Avsluttet
April 2021

Utvikle nye effektive løsninger for legging av flekket fisk i saltkar

FHF lyser ut inntil 1,5 mill. NOK for å utvikle nye effektive løsninger for legging av flekket fisk i saltkar.

Status: Avsluttet
April 2021

Automatisk mating av produksjonsmaskiner i hvitfisknæringen

FHF lyser ut inntil 4 mill. NOK for utvikling av teknologi for automatisk mating av produksjonsmaskiner i hvitfisknæringen.

Status: Avsluttet
April 2021

Utvikling av metode for automatisk måling av tekstur i laks og ørret

FHF utlyser et prosjekt der målet er å utvikle en metode for objektiv måling av egenskaper i hel laks som kan predikere tekstur i laksefilet i hele holdbarhetstiden

Status: Avsluttet
April 2021

Biosikkerhetstiltak mot pasteurellose

FHF lyser ut inntil 18 millioner kroner til nye prosjekter på laksesykdommen pasteurellose

Status: Avsluttet
Mars 2021

Betydningen av tollfrie kvoter for eksport av pelagisk fisk til EU

FHF lyser ut inntil 1 mill. NOK for å en kartlegging om betydningen av de tollfrie kvotene har for pelagisk sektor i Norge, og hvilke økonomiske begrensinger de tollfrie kvotene har for utviklingen av norsk pelagisk konsumindustri.

Status: Avsluttet
Mars 2021

Kunnskap om tiltak mot lus

FHF lyser ut inntil 50 millioner kroner på fem konkrete problemstillinger for å utvikle ny kunnskap om effektive metoder for forebygging og kontroll av lakselus og skottelus.

Status: Avsluttet
Mars 2021

Utlysning: Nye industrielle metoder for produksjon av klar sildeolje til humant konsum

FHF lyser ut inntil 4 mill. NOK til å utvikle en mer effektiv industriell prosess enn hva som oppnås med tradisjonell koldklaring og filterpresse.

Status: Avsluttet
Februar 2021

Kartlegging av systemer for å holde hval unna ringnot i fiske etter sild

FHF lyser ut inntil 4.000.000 NOK for å kartlegge/ teste systemer som holder hval unna ringnot under fiske etter sild.

Status: Avsluttet
Januar 2021

Utvikling av snøkrabbeteiner

FHF lyser ut inntil 3.000.000 NOK for å utvikle og forbedre teiner benyttet i fiske etter snøkrabbe.

Status: Avsluttet

Søknadsfrist: 2020

Desember 2020

Utvikling av teknologi for tining- og nedkjøling av makrell til filetering

FHF lyser ut inntil 3,5 mill. NOK til implementering av FoU i bedrifter innenfor FHFs PIB-ordning. Utlysningen er rettet mot pelagisk konsumindustri.

Status: Avsluttet
Desember 2020

Slitasje og hull i not

FHF lyser ut inntil 6 millioner NOK for finansiering av inntil 3 prosjekter med målsetting om å utvikle teknologi for automatisk overvåking, deteksjon og tidlig varsling av slitasje og hull i not.

Status: Avsluttet
Desember 2020

Kunnskap, erfaringer og teknologiske muligheter for tiltak mot skadelige alger, maneter mm

FHF lyser ut midler til å kartlegge og sammenstille eksisterende kunnskap, erfaringer og teknologiske løsninger fra Norge og fra andre land for å forebygge og håndtere episoder med giftige alger mm

Status: Avsluttet
Desember 2020

Utvikling, kalibrering og verifisering av håndholdt vannmåler for klippfisk

FHF lyser ut inntil 2,3 mill. NOK for å utvikle en rask og ikke destruktiv metode for vannmåling i klippfisk med et håndholdt instrument.

Status: Avsluttet
Desember 2020

Utvikling av effektive omleggingsprosesser i produksjon av klippfisk for mindre størrelser

FHF lyser ut inntil 2 mill. NOK til implementering av FoU i bedrifter innenfor FHFs PIB-ordning for å utvikle av effektive omleggingsprosesser i produksjon av klippfisk for mindre størrelser

Status: Avsluttet
Desember 2020

Kunstig agn til teinefiske etter snøkrabbe

FHF lyser ut inntil 1.500.000 NOK til implementering av FoU i bedrifter innenfor FHFs PIB-ordning. Utlysningen er rettet mot skalldyrsektoren.

Status: Avsluttet
Desember 2020

Kvalitetsutfordringer på stor snurrevadtorsk

FHF lyser ut inntil 4,0 mill. NOK for å finne årsakene til skader og mye blod i fiskekjøttet på stor snurrevadtorsk, samt å foreslå tiltak for å øke kvaliteten.

Status: Avsluttet
Desember 2020

Drivere for, samt effekten av, kapasitetsutvikling i fiskeflåten

FHF lyser ut inntil 2,0 mill. NOK for å studere og dokumentere kapasitetsutviklingen som har funnet sted i fiskeflåten de senere år, samt analysere hva som er driverne for denne utviklingen og hvilke konsekvenser disse endringene har medført med tank

Status: Avsluttet
November 2020

Seleksjon i reketrål – overlevelse hos utsortert reke

FHF lyser ut inntil 2.8 mill. NOK for å utvikle kunnskap om overlevelse hos reker som har gått gjennom seleksjonssystemer i reketrål.

Status: Avsluttet
November 2020

Tiltak for å redusere utslipp av plast fra sjømatnæringen

FHF lyser ut inntil 10 millioner NOK for å redusere utslipp av både makro- og mikroplast fra sjømatnæringen.

Status: Avsluttet
Oktober 2020

Biosikkerhetstiltak mot ILA, CMS og sårsykdom

FHF lyser ut inntil 30 millioner kroner til nye forskningsprosjekter på ILA, CMS og sårsykdom for å styrke biosikkerheten og forbedre fiskehelse og -velferd i norsk laksefiskproduksjon.

Status: Avsluttet
Oktober 2020

Ernæringsbehov hos laksefisk – samspill mellom viktige næringsstoff

FHF lyser ut inntil 24 millioner kroner til nye forskningsprosjekter på ernæring som kan forbedre fiskehelse, tilvekst og produktiviteten i norsk laksefiskproduksjon.

Status: Avsluttet
Oktober 2020

Utlysning: Effektive seleksjonssystemer i pelagisk trålfiske

FHF lyser ut inntil 5. mill. NOK for å utvikle og teste ressursvennlige seleksjonssystemer som kan bidra til å redusere uønsket bifangst i ulike fiskerier etter pelagisk fisk med trål.

Status: Avsluttet
Oktober 2020

Pelagisk råstoff til produksjon av fermentert fiskesaus

FHF lyser ut inntil 4,6 mill NOK for å kartlegge hvilket pelagisk råstoff som kan være best egnet til som basis for en økonomisk bærekraftig produksjon av fermentert fiskesaus.

Status: Avsluttet
September 2020

Kartlegging av matsvinn i norsk sjømatindustri 2020

FHF lyser ut inntil 2,0 millioner NOK for å få utført forskning for å kartlegge og gi en oversikt over reelle tall for matsvinn i norsk sjømatindustri for året 2020.

Status: Avsluttet
September 2020

Ernæringsbehov hos oppdrettskveite

FHF lyser ut inntil 7 millioner kroner for å fremskaffe ny kunnskap om ernæringsbehov hos oppdrettskveite som kan bidra til forbedring av tilvekst, fiskehelse og produksjonseffektivitet.

Status: Avsluttet
Juli 2020

Utvikling av prosesslinje for effektiv bearbeiding av restråstoff fra salt- og klippfisk produksjon

FHF lyser ut inntil 4 mill. NOK til implementering av FoU i bedrifter innenfor FHFs PIB-ordning.

Status: Avsluttet
Juni 2020

International call for research projects to explore new possibilities to achieve an Atlantic salmon with salmon lice resistance

FHF announce grant funding with the objective to elaborate and document the potential for utilising genetic traits and mechanisms of lice resistance in Pacific salmon as tools to achieve an Atlantic salmon with high or full salmon lice resistance

Status: Avsluttet
Mai 2020

Nye metoder for bedre holdbarhet på lakseprodukter

FHF lyser ut inntil 3 mill. NOK for å utrede mulighet for å utvikle nye eller forbedre eksisterende metoder for å bevare kvalitet og holdbarhet på lakseprodukter.

Status: Avsluttet
Mai 2020

Dokumentasjon og anbefalinger om beste praksis for effektiv forebygging og kontroll av lakselus og skottelus, inkludert bruk av rensefisk.

FHF lyser ut inntil 30 millioner NOK for dokumentasjon og anbefalinger om beste praksis for effektiv forebygging og kontroll av lakselus og skottelus, inkludert bruk av rensefisk.

Status: Avsluttet
April 2020

Elektrifisering av kystfiskeflåten ved bruk av batterier og brenselceller

FHF lyser ut inntil 3,0 mill. NOK for utvikling/utredning av en fremdriftsløsning for et kystfiskefartøy basert på batteri og brenselcelle med hydrogen eller ammoniakk som drivstoff.

Status: Avsluttet
April 2020

Dokumentere drypptap hos hvitfisk

FHF lyser ut inntil 2 mill. NOK for å dokumentere drypptapet i industrien på råstoff av torsk, sei og hyse ved lagring og transport frem til produksjon.

Status: Avsluttet
April 2020

Utlysning: Stabil pigmentering i laks

Utlysningen er en invitasjon til FoU-miljøer til å fremskaffe kunnskap som kan forbedre innfarging og gi stabil pigmentering av laksens muskulatur.

Status: Avsluttet
April 2020

Nye bedøvelsesmetoder ved slakting av laks og ørret

FHF lyser ut inntil 3 mill. NOK for å utvikle og teste ny metode som raskt og effektivt kan bedøve laks, med den kapasitet som kreves i et moderne slakteri.

Status: Avsluttet
April 2020

Lønnsom utnyttelse av restråstoff ombord i havfiskeflåten

FHF lyser ut inntil 2,5 mill. NOK til implementering av FoU i bedrifter innenfor FHFs PIB-ordning

Status: Avsluttet
April 2020

Restråstoffanalyser 2020-2022: Tilgjengelighet og anvendelse

FHF lyser ut inntil 2,6 millioner kroner å analysere tilgang på, og anvendelse av, marint restråstoff fra norsk fiskeri- og havbruksnæring.

Status: Avsluttet
Mars 2020

Åpen utlysning: Ressursregnskap for fôrråvarer til laks og regnbueørret 2020

Utlysningen er en invitasjon til FoU-miljøer til å komme med søknad for løsning av angitt problemstilling (se nedenfor). Det åpnes for finansiering av 1-2 prosjekter innen angitt tema.

Status: Avsluttet
Mars 2020

Økt kunnskap om muggsopp og lukt ved tørrfiskproduksjon

FHF lyser ut inntil 1 mill. NOK for å øke kunnskapen om muggsopp på tørrfisk og å kartlegge om det er forskjell i lukt på tørrfisk og tørrfisk-hoder i ulike faser av produksjonen.

Status: Avsluttet
Februar 2020

Åpen utlysning: Øke verdien av norsk produsert hvitfisk mel

FHF lyser ut inntil 3 mill. NOK for å forbedre prosesskunnskap og dokumentere næringsinnhold og kvalitet for å øke verdien av norskprodusert hvitfisk mel

Status: Avsluttet
Februar 2020

Åpen utlysning «Kartlegge forekomst av kveis hos hvitfisk i norske farvann gjennom året»

FHF lyser ut inntil 4 mill. NOK for å kartlegge forekomsten av kveis hos torsk, sei, hyse, lange og brosme i norske farvann gjennom året.

Status: Avsluttet
Februar 2020

Utlysning; Nasjonale ringvirknings- og verdiskapingsanalyser i norsk sjømatnæring

FHF lyser ut inntil 3,3 millioner kroner for å gjennomføre ringvirknings- og verdiskapingsanalyser i perioden 2020-2022

Status: Avsluttet

Søknadsfrist: 2019

Desember 2019

Utvikling av morgendagens fiskeredskaper torsk og skalldyr

FHF lyser ut inntil 8.000.000 NOK for å utvikle fremtidens fangstteknologi innen torskesektoren og skalldyr. Utlysningen omfatter ikke trål, snurrevad og garn

Status: Avsluttet
Desember 2019

Utvikling av teknologi for automatisk påvisning av kveis i hvitfisk

FHF lyser ut inntil 6 mill. NOK til implementering av FoU i bedrifter innenfor FHFs PIB-ordning. Utlysningen er rettet mot hvitfisksektoren.

Status: Avsluttet
Desember 2019

Verifikasjon på om inntak av ketolinsyre fra nordatlantiske fiskeoljer påvirker utnyttelsen av omega-3 fettsyrer hos mus og mennesker

FHF lyser ut inntil 3 mill NOK for å kartlegge utnyttelsen av omega-3 fettsyrer ved konsum av nordatlantiske fiskeoljer vha musestudie og et begrenset humant intervensjonsstudie.

Status: Avsluttet
November 2019

Økonomiske og miljømessige konsekvenser av reguleringer og institusjonelle rammer

FHF lyser ut inntil 1,8 millioner NOK for å analysere økonomiske og miljømessige konsekvenser av reguleringer og institusjonelle rammer i norsk fangstbasert fiskeri

Status: Avsluttet
November 2019

Kartlegging av Listeria monocytogenes i sjøfasen

FHF lyser ut inntil 4 millioner kroner for å fremskaffe kunnskap om kilde til smitte av laks med Listeria monocytogenes i sjøfasen og kartlegging av videre smittevei.

Status: Avsluttet
Oktober 2019

Pris og kvalitet i førstehåndsmarkedet for hvitfisk

FHF lyser ut inntil 1 mill. NOK for å utvikle modell(er) og gjennomføre statistiske analyser som kvantifiserer sammenhenger mellom redskap, fangststørrelse, fartøystørrelse, leveringssted og pris/kvalitet for fersk torsk levert av kystflåten

Status: Avsluttet
Oktober 2019

Åpen utlysning - reduksjon av saltinnhold i røykte lakseprodukter

Å redusere saltinntaket i befolkningen har vært myndighetens mål i en årrekke. Dette gjelder også for røykte lakseprodukter uten at det skal gå på akkord med mattrygghet, holdbarhet, smak og kvalitet

Status: Avsluttet
Oktober 2019

Åpen utlysning "lakefrysing av hvitfisk"

FHF lyser ut inntil 3 mill. NOK for å dokumentere optimale prosessbetingelser for lakefrysing av hvitfisk og hvordan lakefrysing påvirker produktkvalitet og utbytte for torsk, hyse og sei.

Status: Avsluttet
September 2019

Utvikling av system for automatisk veiing, telling og sortering av levende torsk

FHF lyser ut inntil 3 mill NOK til implementering av FoU i bedrifter for utvikling av system for automatisk veiing, telling og sortering av levende torsk

Status: Avsluttet
September 2019

Utlysning innen FHFs PiB ordning - fjerning av pinbone i makrellfilet

FHF lyser ut inntil 2,5 mill NOK til implementering av FoU i bedrifter innenfor FHFs PIB-ordning.

Status: Avsluttet
September 2019

Utlysning: Industrielle konsepter for refreshed - produkter

FHF lyser ut inntil 3 mill. kroner for å kartlegge og optimalisere industrielle konsepter for refreshed - produkter av hvitfisk.

Status: Avsluttet
September 2019

Utlysning innen dokumentasjon av metoder for utvanning i stor skala av porsjoner med klippfisk-/saltfisk

FHF lyser ut inntil 6,0 mill. kr. for å teste og dokumentere en bærekraftig produksjon av utvannet porsjoner fra klippfisk/saltfisk i storskala.

Status: Avsluttet
September 2019

FHF lyser ut inntil 20 millioner kroner for å fremskaffe verktøy som kan sikre objektiv dokumentasjon av fiskevelferd ved håndteringsoperasjoner og behandling av laksefisk mot lus, AGD eller lignende

Kontroll med lakselus har medført en stor økning i antall avlusingsoperasjoner de siste årene. Selv om behandlingsmetodene gir god effekt i form av reduserte lusenivåer, er det store utfordringer knyttet til dødelighet eller nedsatt helse og velferd

Status: Avsluttet
September 2019

Norwegian Responsible Fisheries Management – utvikling av norsk standard for bærekraftig fiskeri

FHF lyser ut inntil 1,5 millioner NOK til utarbeidelse av bærekraftstandard for norske fiskerier.

Status: Avsluttet
Juni 2019

Robust laksesmolt i norsk settefiskproduksjon

For å ivareta laksens helse og velferd i settefiskfasen har næringen som mål å produsere smolt som har fått tilstrekkelige livs- og miljøbetingelser for optimal utvikling.

Status: Avsluttet
Juni 2019

FHF lyser ut inntil 3 mill NOK for å utarbeide en samlet og godt oppdatert Kunnskaps- og erfaringskartlegging om effekter av og muligheter for utnyttelse av utslipp av organisk materiale og næringssalter fra havbruk

Ny utlysning fra FHF med målsetting om å utarbeide en samlet og godt oppdatert kunnskaps- og erfaringskartlegging om effekter av og muligheter for utnyttelse av utslipp av organisk materiale og næringssalter fra havbruk.

Status: Avsluttet
Mai 2019

FHF lyser ut inntil 4 mill. kr for utvikling av en treningssimulator for ringnot

FHF lyser med dette ut inntil 4 mill. kr til et teknologiprosjekt innen FHFs «Prosjekt i Bedrift» (PIB) ordning. Utlysningen rettes mot utvikling av en ringnotsimulator der båtfører og mannskap på en realistisk måte kan trene på alle faser under fisk

Status: Avsluttet
Mars 2019

FHF lyser ut inntil 15 millioner kroner til prosjekt om stamfiskernæring

I produksjon av stamfisk legges grunnlaget for neste generasjon oppdrettslaks. Vi vet at helse og levedyktighet hos avkom påvirkes av hvordan foreldre og til og med tidligere generasjoner har hatt det. Hva fisken spiser vet vi har mye å si for helse.

Status: Avsluttet
Mars 2019

FHF starter året med en storsatsing mot lakselus – inntil 64 millioner kroner utlyses nå.

Intet tema er viktigere for havbruksnæringen enn kampen for å kunne forebygge og ha kontroll på lakselus, og FoU-innsatsen er helt avgjørende. Derfor har FHF gjennom flere år hatt lakselus som det høyest prioriterte området, og 2019 blir intet unntak

Status: Avsluttet
Februar 2019

Ny utlysning fra FHF - utvikling av smaksnøytralt proteinpulver fra makrellavskjær

FHF lyser ut inntil 3 mill. kroner til prosjekter som kan utvikle metode for produksjon av smaksnøytralt proteinpulver fra makrellavskjær.

Status: Avsluttet
Februar 2019

FHF lyser ut inntil 2 millioner kroner for økt kunnskap om rensing av prosessvann i lakseslakterier

Enda en utlysning fra FHF på starten av året, denne gang på kvalitet laksefisk.

Status: Avsluttet

Søknadsfrist: 2018

Desember 2018

FHF lyser ut inntil 1.0 million kroner for å samle erfaringer og kunnskap om skottelus

Havbruksnæringen har stort fokus på forebygging og kontroll av lus, med fokus på lakselus. Skottelusa, som alltid har vært tilstede den også, har derimot vært mindre undersøkt.

Status: Avsluttet
Desember 2018

FHF lyser ut inntill 2 mill. kr for utvikling og implementering av fangsthåndterings-sytem for kystfiskefartøy

Prosjektet vil inngå i FHFs Prosjekt i Bedrift (PIB) ordning, og rettes mot utvikling, implementering, testing og feilretting av et system for håndtering av fiskeråstoff.

Status: Avsluttet
November 2018

FHF lyser ut midler til forskning på hvitfisk

Status: Avsluttet
Juni 2018

FHF lyser ut midler til økt kunnskap om hvordan næringen kan redusere sitt plastavfall samt til forekomst av mikro- og nanoplast i fisk

Sjømatnæringen lever av havet og da er det en forutsetning at havet er rent. Det er i dag et stort fokus på plastforurensing i havet, og det jobbes på flere plan for å få redusert omfanget.

Status: Avsluttet

Søknadsfrist: 2017

Desember 2017

Strategisk satsing for utvikling av fullautomatisert råstoffbehandling og filetproduksjon i hvitfisknæringen

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) lyser ut inntil 12 mill. kr gjennom en strategisk satsing for utvikling av fullautomatisert råstoffbehandling og filetproduksjon i hvitfisknæringen.

Status: Avsluttet
August 2017

FHF utlyser 10 mill. for nye forebyggende metoder mot lakselus

En av løsningene på lakselus-utfordringen kan finnes i forebyggende metoder som ennå ikke er utviklet. De vil FHF bidra til å finne, og utlyser 10 millioner kroner.

Status: Avsluttet

Søknadsfrist: 2016

November 2016

Skånsom sløyemaskin - PIB utlysning

Status: Avsluttet

Søknadsfrist: 2014

keyboard_arrow_up