Til innholdet

Utlysninger

Nye prosjekter i FHF skal som hovedregel konkurranseutsettes. Åpne utlysninger legges ut på nettsiden fortløpende. Problemstillingene som søkes belyst i utlysningene er forankret i prioriteringene i gjeldende handlingsplan og i faggrupper og andre næringsfora. Vurderinger av søknader er opplyst ved hver utlysning, og beslutning om iverksetting av prosjekter gjøres av fagteam i FHF.
Det er mulig å finne tidligere utlysninger med link til prosjektene som ble etablert som følge av den aktuelle utlysningen.

Etter lov om avgift til forskning og utvikling i fiskeri- og havbruksnæringen § 3 kan enkeltvedtak som selskapet treffer, ikke påklages til høyere organ.
FHF har imidlertid etablert en intern klageordning for resultat av utlysninger.
Denne gjelder for saksbehandlingsfeil, og ikke for de faglige vurderingene.

Klagefrist er 3 uker fra mottatt resultat av utlysning og sendes til post@fhf.no.

Søknadsfrist: 2021

Desember 2021

Kunnskapssammenstilling om bruk av sjøareal for hele sjømatnæringen

FHF lyser ut inntil 5 mill. NOK for å sammenstille kunnskap om bruk av sjøareal for hele sjømatnæringen.

Status: Pågående
Desember 2021

Kunnskap om effekter og konsekvenser av havvind for sjømatnæringen

FHF lyser ut inntil 3 mill. NOK for å kartlegge kunnskap og erfaringer som eksisterer om effekter og konsekvenser av etablering av havvind for norsk sjømatnæring, og hvordan denne kunnskapen utnyttes.

Status: Pågående
Desember 2021

Nye sykdomsforebyggende verktøy i havbruksnæringen

FHF lyser ut inntil 15 millioner kroner til finansiering av 1-3 prosjekter på tematikken.

Status: Pågående
Desember 2021

Resirkulerbar emballasje i sjømatnæringen for ombordfryst produksjon

FHF lyser ut inntil 4 mill. NOK for å utvikle og dokumentere alternative varianter av «supersekk» som tilfredsstiller kravene til fullstendig resirkulering.

Status: Pågående
Desember 2021

Bidrag til verdiskaping – årlig evaluering av utvalgte prosjekter (1)

FHF lyser ut inntil 4 millioner NOK for å studere, evaluere og dokumentere i hvilken grad FoU-prosjekter finansiert av FHF skaper merverdi i næringen målt i form av bidrag til verdiskaping. Det er 2. gangs utlysning på temaet, derav kort frist.

Status: Avsluttet
November 2021

Effektiv blodsirkulasjon hos laks

FHF lyser ut inntil 15 millioner NOK for å fremskaffe kunnskap om betydningen av effektiv blodsirkulasjon hos laks.

Status: Avsluttet
November 2021

Miljøpåvirkning fra og miljørisiko for havbruksnæringen

FHF lyser ut inntil 6 millioner NOK for å utarbeide en bred oversikt over kunnskapsgrunnlag, krav og mulighetsrom relatert til miljøpåvirkning fra havbruk, og miljørisiko for effekter på havbruk fra andre næringer

Status: Avsluttet
November 2021

Kunnskapssammenstilling – Pigmentering av laksemuskel

FHF lyser ut inntil 3 mill. kroner til et prosjekt for å sammenstille erfaringsbasert og publisert kunnskap om innfarging av laksemuskel, som kan bidra til å avdekke årsakssammenhenger og anbefalinger om beste praksis.

Status: Avsluttet
November 2021

Utvikling og testing av RSW-tanker

FHF lyser ut inntil kr. 5,0 mill. NOK til et prosjekt for utvikling og testing av RSW-tanker, innenfor FHFs PIB-ordning.

Status: Avsluttet
November 2021

Støy som mulig stressfaktor og velferdsutfordring i oppdrettsnæringen

FHF lyser ut inntil 5 millioner kroner til finansiering av 2-årige forskningsprosjekter.

Status: Avsluttet
November 2021

Bidrag til verdiskaping – årlig evaluering av utvalgte prosjekter

FHF lyser ut inntil 4 millioner NOK for å studere, evaluere og dokumentere i hvilken grad FoU-prosjekter finansiert av FHF skaper merverdi i næringen målt i form av bidrag til verdiskaping (målt i kroner og øre).

Status: Avsluttet
November 2021

Biologiske parametere for overvåking og registrering av fiskehelse og velferd i norsk oppdrettsnæring

FHF lyser ut midler til finansiering av 3-årige forskningsprosjekter på tematikken.

Status: Avsluttet
November 2021

Framtidig kompetansebehov i norsk sjømatnæring

FHF lyser ut inntil 1,0 millioner NOK for å kartlegge hvilken kompetanse sjømatnæringen vurderer som nødvendig for videre utvikling, og for å løse fremtidens utfordringer.

Status: Avsluttet
Oktober 2021

Biosikker bruk av organisk materiale i utslipp fra lakseproduksjon til produksjon av fôrråvarer

FHF lyser ut inntil 10 millioner NOK for å undersøke behov for og dokumentere tiltak som kan sikre biosikker bruk av organisk materiale i utslipp fra lakseproduksjon til produksjon av fôrråvarer til marine og terrestriske organismer.

Status: Avsluttet
Oktober 2021

Automatisert merking av rund tørrfisk (TFL-IGP) til det italienske markedet

FHF lyser ut inntil 600 000 NOK til implementering av FoU i bedrifter innenfor FHFs PIB-ordning.

Status: Avsluttet
Oktober 2021

Tiltak for styrket biosikkerhet i laksenæringen

FHF lyser ut midler til finansiering av 2-årige prosjekter med mål om å forbedre biosikkerheten i norsk laksenæring ved etablering av risikoreduserende tiltak som er nødvendige for å sikre bærekraftig produksjon og realisering av fremtidig vekst.

Status: Avsluttet
Oktober 2021

Utvikling og testing av egnet attraktant til kunstig teineagn for snøkrabbe

FHF lyser ut inntil 2 mill. NOK til implementering av FoU i bedrifter innenfor FHFs PIB-ordning. Utlysningen er rettet mot skalldyrsektoren.

Status: Avsluttet
Oktober 2021

Omsetningssystemet for fryst hvitfisk – prøveordning med delvis auksjonsplikt

FHF lyser ut inntil 1,5 millioner NOK for å evaluere prøveordningen med delvis auksjonsplikt for fryst hvitfisk som igangsettes ved årsskiftet 2021/2022.

Status: Avsluttet
September 2021

Kartlegging av overlevelse og fiskevelferd ved fangst av sei med snurrevad

FHF lyser ut inntil 2.250.000 NOK for å kartlegge overlevelse og fiskevelferd hos sei fanget med snurrevad.

Status: Avsluttet
September 2021

Ny utlysning: Fersk linefanget brosme som råstoff til filetproduksjon

FHF lyser ut inntil 1.7 mill. NOK for å kartlegge potensialet til å benytte fersk linefanget brosme som råstoff til filetproduksjon.

Status: Avsluttet
September 2021

Kartlegging av årsak til at skinn løsner fra laks og ørret

FHF lyser ut inntil 4.000.000 NOK for å kartlegge årsaken til at skinn løsner fra laks og ørret

Status: Avsluttet
September 2021

Presisjon ved telling av laks (ny utlysning)

FHF i samarbeid og samfinansiert med Fiskeridirektoratet lyser ut inntil 4,0 millioner kroner for å gjennomføre et prosjekt med målsetting om å dokumentere hva som er mulig nøyaktighet med dagens metoder for kontroll med antall laks

Status: Avsluttet
September 2021

Oppdatert klimaregnskap for norsk havbruk

FHF lyser ut inntil 2,5 millioner NOK til en sammenliknende analyse av produkter fra norsk havbruk for å få fram oppdaterte tall for energiforbruk og klimagassutslipp

Status: Avsluttet
August 2021

Utvikle nye metoder og prosesser for produksjon av lagringsstabilt protein fra pelagisk restråstoff

FHF lyser ut inntil 3 mill NOK til implementering av FoU i bedrifter innenfor FHFs PIB-ordning. Utlysningen er rettet mot pelagisk konsumindustri.

Status: Avsluttet
August 2021

Utvikling av produksjonslinjer om bord for produksjon av forbrukerpakninger av kokt/rå reke

FHF lyser ut inntil kr. 2,5 mill. NOK til implementering av FoU i bedrifter innenfor FHFs PIB-ordning. Utlysningen er rettet mot aktører i havfiskeflåten i nært samarbeid med teknologileverandører

Status: Avsluttet
August 2021

Utvikling og testing av RSW-tanker med fokus på effektiv sirkulasjon, hygienisk design og effektiv lossing

FHF lyser ut inntil kr. 3,5 mill. NOK til utvikling og testing av RSW-tanker med fokus på effektiv sirkulasjon, hygienisk design og effektiv lossing.

Status: Avsluttet
August 2021

Utvikling av faglige læreverk for havbruksnæringen

FHF lyser ut inntil 5,0 millioner kroner for å få utviklet et eller flere faglige læreverk for bruk direkte i havbruksnæringen, og for høyere utdanning innen havbruk.

Status: Avsluttet
Juni 2021

Mikrobiota i fisk og miljø versus driftsparametere for helse- og velferdsovervåking av laks

FHF lyser ut inntil 18 millioner kroner til finansiering av forskningsprosjekter på tematikken.

Status: Avsluttet
Juni 2021

Utvikle og dokumentere tiltak for å unngå problem med pigghå ved oppdrettsanlegg

FHF lyser ut midler for å fremskaffe kunnskap om overnevnte problemstilling

Status: Avsluttet
Juni 2021

Kartlegging av mørke flekker i laksefilet ved norske filet- og foredlingsfabrikker

FHF lyser ut midler til systematisk kartlegging over 5 år av mørke flekker i laksefilet ved norske filet- og foredlingsfabrikker

Status: Avsluttet
Juni 2021

Nordatlantiske fiskeoljer som fôrkilde

FHF lyser ut inntil 5 mill. kroner for ny kunnskap om nordatlantiske fiskeoljer som fôrkilde for utnyttelse av omega-3 fettsyrer hos oppdrettslaks i sjøfasen

Status: Avsluttet
Juni 2021

Kunnskapskartlegging – produksjon av stor laksesmolt

FHF lyser ut midler til finansiering av et 1-årig kartleggingsprosjekt på kunnskap om produksjon av laksesmolt, avdekking av åpenbare kunnskapsbehov og anbefalinger om beste praksis.

Status: Avsluttet
Juni 2021

Inntak av ketolinsyre og mulig effekt på etablert aterosklerose

FHF lyser ut inntil 7,5 mill NOK for å kartlegge om inntak av ketolinsyre har effekt på etablert aterosklerose hos mus og mennesker.

Status: Avsluttet
Juni 2021

Bedret kontroll med antall laks i oppdrett

FHF, i samarbeid og samfinansiert med Fiskeridirektoratet, lyser ut inntil 4 millioner kroner til et prosjekt med mål å bidra til bedret individkontroll i havbruksnæringen.

Status: Avsluttet
Mai 2021

Økt utnyttelse av flatfisk og steinbit

FHF lyser ut inntil 3.5 mill. NOK for å øke utnyttelsen av verdifulle bestander av flatfisk og steinbit innenfor fjordlinjene.

Status: Avsluttet
Mai 2021

Fersk linefanget brosme som råstoff til filetproduksjon

FHF lyser ut inntil 1.5 mill. NOK for å kartlegge potensialet til å benytte fersk linefanget brosme som råstoff til filetproduksjon.

Status: Avsluttet
Mai 2021

Seleksjon i snurrevad

FHF lyser ut inntil 4 mill. NOK for å estimere størrelsesseleksjon for hyse i snurrevadfiske og utforme snurrevadsekk / seleksjonsinnretning som sorterer ut hyse under minstemålet slik at seleksjon skjer i størst mulig grad på fiskedyp.

Status: Avsluttet
Mai 2021

Alternative anvendelser av avskjær fra tørrfisk produksjon

FHF lyser ut inntil 500 000 NOK for å øke utnyttelse og verdiskapning av avskjær fra tørrfiskproduksjon.

Status: Avsluttet
Mai 2021

Effekt av ulike miljøtiltak i havfiskeflåten

FHF lyser ut inntil 3,5 mill. NOK for å dokumentere effekt av ulike miljøtiltak i havfiskeflåten. Utlysningen er innenfor FHFs Prosjekt i Bedrift ordning.

Status: Avsluttet
Mai 2021

Automatisering av råstofflogistikk om bord i havfiskefartøy

FHF lyser ut inntil 4 mill. NOK til automatisering av råstofflogistikk om bord i havfiskefartøy. Utlysningen dekker to delområder, hvert på inntil 2 mill. NOK. Det kan søkes på begge, men en søknad kan kun omhandle ett av områdene.

Status: Avsluttet
Mai 2021

Utvikling, testing og godkjenning av system for nødstopp og varsling i kystfiskeflåten

FHF lyser ut inntil 2,8 mill. NOK til implementering av FoU i bedrifter innenfor FHFs PIB-ordning

Status: Avsluttet
Mai 2021

Teknologi for automatisk sortering av tørrfisk

FHF lyser ut inntil 1 mill. NOK for å utvikle en rask metode for automatisk sortering av rund tørrfisk.

Status: Avsluttet
April 2021

Utvikle nye effektive løsninger for legging av flekket fisk i saltkar

FHF lyser ut inntil 1,5 mill. NOK for å utvikle nye effektive løsninger for legging av flekket fisk i saltkar.

Status: Avsluttet
April 2021

Automatisk mating av produksjonsmaskiner i hvitfisknæringen

FHF lyser ut inntil 4 mill. NOK for utvikling av teknologi for automatisk mating av produksjonsmaskiner i hvitfisknæringen.

Status: Avsluttet
April 2021

Utvikling av metode for automatisk måling av tekstur i laks og ørret

FHF utlyser et prosjekt der målet er å utvikle en metode for objektiv måling av egenskaper i hel laks som kan predikere tekstur i laksefilet i hele holdbarhetstiden

Status: Avsluttet
April 2021

Biosikkerhetstiltak mot pasteurellose

FHF lyser ut inntil 18 millioner kroner til nye prosjekter på laksesykdommen pasteurellose

Status: Avsluttet
Mars 2021

Betydningen av tollfrie kvoter for eksport av pelagisk fisk til EU

FHF lyser ut inntil 1 mill. NOK for å en kartlegging om betydningen av de tollfrie kvotene har for pelagisk sektor i Norge, og hvilke økonomiske begrensinger de tollfrie kvotene har for utviklingen av norsk pelagisk konsumindustri.

Status: Avsluttet
Mars 2021

Kunnskap om tiltak mot lus

FHF lyser ut inntil 50 millioner kroner på fem konkrete problemstillinger for å utvikle ny kunnskap om effektive metoder for forebygging og kontroll av lakselus og skottelus.

Status: Avsluttet
Mars 2021

Utlysning: Nye industrielle metoder for produksjon av klar sildeolje til humant konsum

FHF lyser ut inntil 4 mill. NOK til å utvikle en mer effektiv industriell prosess enn hva som oppnås med tradisjonell koldklaring og filterpresse.

Status: Avsluttet
Februar 2021

Kartlegging av systemer for å holde hval unna ringnot i fiske etter sild

FHF lyser ut inntil 4.000.000 NOK for å kartlegge/ teste systemer som holder hval unna ringnot under fiske etter sild.

Status: Avsluttet
Januar 2021

Utvikling av snøkrabbeteiner

FHF lyser ut inntil 3.000.000 NOK for å utvikle og forbedre teiner benyttet i fiske etter snøkrabbe.

Status: Avsluttet

Søknadsfrist: 2020

Desember 2020

Utvikling av teknologi for tining- og nedkjøling av makrell til filetering

FHF lyser ut inntil 3,5 mill. NOK til implementering av FoU i bedrifter innenfor FHFs PIB-ordning. Utlysningen er rettet mot pelagisk konsumindustri.

Status: Avsluttet
Desember 2020

Slitasje og hull i not

FHF lyser ut inntil 6 millioner NOK for finansiering av inntil 3 prosjekter med målsetting om å utvikle teknologi for automatisk overvåking, deteksjon og tidlig varsling av slitasje og hull i not.

Status: Avsluttet
Desember 2020

Kunnskap, erfaringer og teknologiske muligheter for tiltak mot skadelige alger, maneter mm

FHF lyser ut midler til å kartlegge og sammenstille eksisterende kunnskap, erfaringer og teknologiske løsninger fra Norge og fra andre land for å forebygge og håndtere episoder med giftige alger mm

Status: Avsluttet
Desember 2020

Utvikling, kalibrering og verifisering av håndholdt vannmåler for klippfisk

FHF lyser ut inntil 2,3 mill. NOK for å utvikle en rask og ikke destruktiv metode for vannmåling i klippfisk med et håndholdt instrument.

Status: Avsluttet
Desember 2020

Utvikling av effektive omleggingsprosesser i produksjon av klippfisk for mindre størrelser

FHF lyser ut inntil 2 mill. NOK til implementering av FoU i bedrifter innenfor FHFs PIB-ordning for å utvikle av effektive omleggingsprosesser i produksjon av klippfisk for mindre størrelser

Status: Avsluttet
Desember 2020

Kunstig agn til teinefiske etter snøkrabbe

FHF lyser ut inntil 1.500.000 NOK til implementering av FoU i bedrifter innenfor FHFs PIB-ordning. Utlysningen er rettet mot skalldyrsektoren.

Status: Avsluttet
Desember 2020

Kvalitetsutfordringer på stor snurrevadtorsk

FHF lyser ut inntil 4,0 mill. NOK for å finne årsakene til skader og mye blod i fiskekjøttet på stor snurrevadtorsk, samt å foreslå tiltak for å øke kvaliteten.

Status: Avsluttet
Desember 2020

Drivere for, samt effekten av, kapasitetsutvikling i fiskeflåten

FHF lyser ut inntil 2,0 mill. NOK for å studere og dokumentere kapasitetsutviklingen som har funnet sted i fiskeflåten de senere år, samt analysere hva som er driverne for denne utviklingen og hvilke konsekvenser disse endringene har medført med tank

Status: Avsluttet
November 2020

Seleksjon i reketrål – overlevelse hos utsortert reke

FHF lyser ut inntil 2.8 mill. NOK for å utvikle kunnskap om overlevelse hos reker som har gått gjennom seleksjonssystemer i reketrål.

Status: Avsluttet
November 2020

Tiltak for å redusere utslipp av plast fra sjømatnæringen

FHF lyser ut inntil 10 millioner NOK for å redusere utslipp av både makro- og mikroplast fra sjømatnæringen.

Status: Avsluttet
Oktober 2020

Biosikkerhetstiltak mot ILA, CMS og sårsykdom

FHF lyser ut inntil 30 millioner kroner til nye forskningsprosjekter på ILA, CMS og sårsykdom for å styrke biosikkerheten og forbedre fiskehelse og -velferd i norsk laksefiskproduksjon.

Status: Avsluttet
Oktober 2020

Ernæringsbehov hos laksefisk – samspill mellom viktige næringsstoff

FHF lyser ut inntil 24 millioner kroner til nye forskningsprosjekter på ernæring som kan forbedre fiskehelse, tilvekst og produktiviteten i norsk laksefiskproduksjon.

Status: Avsluttet
Oktober 2020

Utlysning: Effektive seleksjonssystemer i pelagisk trålfiske

FHF lyser ut inntil 5. mill. NOK for å utvikle og teste ressursvennlige seleksjonssystemer som kan bidra til å redusere uønsket bifangst i ulike fiskerier etter pelagisk fisk med trål.

Status: Avsluttet
Oktober 2020

Pelagisk råstoff til produksjon av fermentert fiskesaus

FHF lyser ut inntil 4,6 mill NOK for å kartlegge hvilket pelagisk råstoff som kan være best egnet til som basis for en økonomisk bærekraftig produksjon av fermentert fiskesaus.

Status: Avsluttet
September 2020

Kartlegging av matsvinn i norsk sjømatindustri 2020

FHF lyser ut inntil 2,0 millioner NOK for å få utført forskning for å kartlegge og gi en oversikt over reelle tall for matsvinn i norsk sjømatindustri for året 2020.

Status: Avsluttet
September 2020

Ernæringsbehov hos oppdrettskveite

FHF lyser ut inntil 7 millioner kroner for å fremskaffe ny kunnskap om ernæringsbehov hos oppdrettskveite som kan bidra til forbedring av tilvekst, fiskehelse og produksjonseffektivitet.

Status: Avsluttet
Juli 2020

Utvikling av prosesslinje for effektiv bearbeiding av restråstoff fra salt- og klippfisk produksjon

FHF lyser ut inntil 4 mill. NOK til implementering av FoU i bedrifter innenfor FHFs PIB-ordning.

Status: Avsluttet
Juni 2020

International call for research projects to explore new possibilities to achieve an Atlantic salmon with salmon lice resistance

FHF announce grant funding with the objective to elaborate and document the potential for utilising genetic traits and mechanisms of lice resistance in Pacific salmon as tools to achieve an Atlantic salmon with high or full salmon lice resistance

Status: Avsluttet
Mai 2020

Nye metoder for bedre holdbarhet på lakseprodukter

FHF lyser ut inntil 3 mill. NOK for å utrede mulighet for å utvikle nye eller forbedre eksisterende metoder for å bevare kvalitet og holdbarhet på lakseprodukter.

Status: Avsluttet
Mai 2020

Dokumentasjon og anbefalinger om beste praksis for effektiv forebygging og kontroll av lakselus og skottelus, inkludert bruk av rensefisk.

FHF lyser ut inntil 30 millioner NOK for dokumentasjon og anbefalinger om beste praksis for effektiv forebygging og kontroll av lakselus og skottelus, inkludert bruk av rensefisk.

Status: Avsluttet
April 2020

Elektrifisering av kystfiskeflåten ved bruk av batterier og brenselceller

FHF lyser ut inntil 3,0 mill. NOK for utvikling/utredning av en fremdriftsløsning for et kystfiskefartøy basert på batteri og brenselcelle med hydrogen eller ammoniakk som drivstoff.

Status: Avsluttet
April 2020

Dokumentere drypptap hos hvitfisk

FHF lyser ut inntil 2 mill. NOK for å dokumentere drypptapet i industrien på råstoff av torsk, sei og hyse ved lagring og transport frem til produksjon.

Status: Avsluttet
April 2020

Utlysning: Stabil pigmentering i laks

Utlysningen er en invitasjon til FoU-miljøer til å fremskaffe kunnskap som kan forbedre innfarging og gi stabil pigmentering av laksens muskulatur.

Status: Avsluttet
April 2020

Nye bedøvelsesmetoder ved slakting av laks og ørret

FHF lyser ut inntil 3 mill. NOK for å utvikle og teste ny metode som raskt og effektivt kan bedøve laks, med den kapasitet som kreves i et moderne slakteri.

Status: Avsluttet
April 2020

Lønnsom utnyttelse av restråstoff ombord i havfiskeflåten

FHF lyser ut inntil 2,5 mill. NOK til implementering av FoU i bedrifter innenfor FHFs PIB-ordning

Status: Avsluttet
April 2020

Restråstoffanalyser 2020-2022: Tilgjengelighet og anvendelse

FHF lyser ut inntil 2,6 millioner kroner å analysere tilgang på, og anvendelse av, marint restråstoff fra norsk fiskeri- og havbruksnæring.

Status: Avsluttet
Mars 2020

Åpen utlysning: Ressursregnskap for fôrråvarer til laks og regnbueørret 2020

Utlysningen er en invitasjon til FoU-miljøer til å komme med søknad for løsning av angitt problemstilling (se nedenfor). Det åpnes for finansiering av 1-2 prosjekter innen angitt tema.

Status: Avsluttet
Mars 2020

Økt kunnskap om muggsopp og lukt ved tørrfiskproduksjon

FHF lyser ut inntil 1 mill. NOK for å øke kunnskapen om muggsopp på tørrfisk og å kartlegge om det er forskjell i lukt på tørrfisk og tørrfisk-hoder i ulike faser av produksjonen.

Status: Avsluttet
Februar 2020

Åpen utlysning: Øke verdien av norsk produsert hvitfisk mel

FHF lyser ut inntil 3 mill. NOK for å forbedre prosesskunnskap og dokumentere næringsinnhold og kvalitet for å øke verdien av norskprodusert hvitfisk mel

Status: Avsluttet
Februar 2020

Åpen utlysning «Kartlegge forekomst av kveis hos hvitfisk i norske farvann gjennom året»

FHF lyser ut inntil 4 mill. NOK for å kartlegge forekomsten av kveis hos torsk, sei, hyse, lange og brosme i norske farvann gjennom året.

Status: Avsluttet
Februar 2020

Utlysning; Nasjonale ringvirknings- og verdiskapingsanalyser i norsk sjømatnæring

FHF lyser ut inntil 3,3 millioner kroner for å gjennomføre ringvirknings- og verdiskapingsanalyser i perioden 2020-2022

Status: Avsluttet

Søknadsfrist: 2019

Desember 2019

Utvikling av morgendagens fiskeredskaper torsk og skalldyr

FHF lyser ut inntil 8.000.000 NOK for å utvikle fremtidens fangstteknologi innen torskesektoren og skalldyr. Utlysningen omfatter ikke trål, snurrevad og garn

Status: Avsluttet
Desember 2019

Utvikling av teknologi for automatisk påvisning av kveis i hvitfisk

FHF lyser ut inntil 6 mill. NOK til implementering av FoU i bedrifter innenfor FHFs PIB-ordning. Utlysningen er rettet mot hvitfisksektoren.

Status: Avsluttet
Desember 2019

Verifikasjon på om inntak av ketolinsyre fra nordatlantiske fiskeoljer påvirker utnyttelsen av omega-3 fettsyrer hos mus og mennesker

FHF lyser ut inntil 3 mill NOK for å kartlegge utnyttelsen av omega-3 fettsyrer ved konsum av nordatlantiske fiskeoljer vha musestudie og et begrenset humant intervensjonsstudie.

Status: Avsluttet
November 2019

Økonomiske og miljømessige konsekvenser av reguleringer og institusjonelle rammer

FHF lyser ut inntil 1,8 millioner NOK for å analysere økonomiske og miljømessige konsekvenser av reguleringer og institusjonelle rammer i norsk fangstbasert fiskeri

Status: Avsluttet
November 2019

Kartlegging av Listeria monocytogenes i sjøfasen

FHF lyser ut inntil 4 millioner kroner for å fremskaffe kunnskap om kilde til smitte av laks med Listeria monocytogenes i sjøfasen og kartlegging av videre smittevei.

Status: Avsluttet
Oktober 2019

Pris og kvalitet i førstehåndsmarkedet for hvitfisk

FHF lyser ut inntil 1 mill. NOK for å utvikle modell(er) og gjennomføre statistiske analyser som kvantifiserer sammenhenger mellom redskap, fangststørrelse, fartøystørrelse, leveringssted og pris/kvalitet for fersk torsk levert av kystflåten

Status: Avsluttet
Oktober 2019

Åpen utlysning - reduksjon av saltinnhold i røykte lakseprodukter

Å redusere saltinntaket i befolkningen har vært myndighetens mål i en årrekke. Dette gjelder også for røykte lakseprodukter uten at det skal gå på akkord med mattrygghet, holdbarhet, smak og kvalitet

Status: Avsluttet
Oktober 2019

Åpen utlysning "lakefrysing av hvitfisk"

FHF lyser ut inntil 3 mill. NOK for å dokumentere optimale prosessbetingelser for lakefrysing av hvitfisk og hvordan lakefrysing påvirker produktkvalitet og utbytte for torsk, hyse og sei.

Status: Avsluttet
September 2019

Utvikling av system for automatisk veiing, telling og sortering av levende torsk

FHF lyser ut inntil 3 mill NOK til implementering av FoU i bedrifter for utvikling av system for automatisk veiing, telling og sortering av levende torsk

Status: Avsluttet
September 2019

Utlysning innen FHFs PiB ordning - fjerning av pinbone i makrellfilet

FHF lyser ut inntil 2,5 mill NOK til implementering av FoU i bedrifter innenfor FHFs PIB-ordning.

Status: Avsluttet
September 2019

Utlysning: Industrielle konsepter for refreshed - produkter

FHF lyser ut inntil 3 mill. kroner for å kartlegge og optimalisere industrielle konsepter for refreshed - produkter av hvitfisk.

Status: Avsluttet
September 2019

Utlysning innen dokumentasjon av metoder for utvanning i stor skala av porsjoner med klippfisk-/saltfisk

FHF lyser ut inntil 6,0 mill. kr. for å teste og dokumentere en bærekraftig produksjon av utvannet porsjoner fra klippfisk/saltfisk i storskala.

Status: Avsluttet
September 2019

FHF lyser ut inntil 20 millioner kroner for å fremskaffe verktøy som kan sikre objektiv dokumentasjon av fiskevelferd ved håndteringsoperasjoner og behandling av laksefisk mot lus, AGD eller lignende

Kontroll med lakselus har medført en stor økning i antall avlusingsoperasjoner de siste årene. Selv om behandlingsmetodene gir god effekt i form av reduserte lusenivåer, er det store utfordringer knyttet til dødelighet eller nedsatt helse og velferd

Status: Avsluttet
September 2019

Norwegian Responsible Fisheries Management – utvikling av norsk standard for bærekraftig fiskeri

FHF lyser ut inntil 1,5 millioner NOK til utarbeidelse av bærekraftstandard for norske fiskerier.

Status: Avsluttet
Juni 2019

Robust laksesmolt i norsk settefiskproduksjon

For å ivareta laksens helse og velferd i settefiskfasen har næringen som mål å produsere smolt som har fått tilstrekkelige livs- og miljøbetingelser for optimal utvikling.

Status: Avsluttet
Juni 2019

FHF lyser ut inntil 3 mill NOK for å utarbeide en samlet og godt oppdatert Kunnskaps- og erfaringskartlegging om effekter av og muligheter for utnyttelse av utslipp av organisk materiale og næringssalter fra havbruk

Ny utlysning fra FHF med målsetting om å utarbeide en samlet og godt oppdatert kunnskaps- og erfaringskartlegging om effekter av og muligheter for utnyttelse av utslipp av organisk materiale og næringssalter fra havbruk.

Status: Avsluttet
Mai 2019

FHF lyser ut inntil 4 mill. kr for utvikling av en treningssimulator for ringnot

FHF lyser med dette ut inntil 4 mill. kr til et teknologiprosjekt innen FHFs «Prosjekt i Bedrift» (PIB) ordning. Utlysningen rettes mot utvikling av en ringnotsimulator der båtfører og mannskap på en realistisk måte kan trene på alle faser under fisk

Status: Avsluttet
Mars 2019

FHF lyser ut inntil 15 millioner kroner til prosjekt om stamfiskernæring

I produksjon av stamfisk legges grunnlaget for neste generasjon oppdrettslaks. Vi vet at helse og levedyktighet hos avkom påvirkes av hvordan foreldre og til og med tidligere generasjoner har hatt det. Hva fisken spiser vet vi har mye å si for helse.

Status: Avsluttet
Mars 2019

FHF starter året med en storsatsing mot lakselus – inntil 64 millioner kroner utlyses nå.

Intet tema er viktigere for havbruksnæringen enn kampen for å kunne forebygge og ha kontroll på lakselus, og FoU-innsatsen er helt avgjørende. Derfor har FHF gjennom flere år hatt lakselus som det høyest prioriterte området, og 2019 blir intet unntak

Status: Avsluttet
Februar 2019

Ny utlysning fra FHF - utvikling av smaksnøytralt proteinpulver fra makrellavskjær

FHF lyser ut inntil 3 mill. kroner til prosjekter som kan utvikle metode for produksjon av smaksnøytralt proteinpulver fra makrellavskjær.

Status: Avsluttet
Februar 2019

FHF lyser ut inntil 2 millioner kroner for økt kunnskap om rensing av prosessvann i lakseslakterier

Enda en utlysning fra FHF på starten av året, denne gang på kvalitet laksefisk.

Status: Avsluttet

Søknadsfrist: 2018

Desember 2018

FHF lyser ut inntil 1.0 million kroner for å samle erfaringer og kunnskap om skottelus

Havbruksnæringen har stort fokus på forebygging og kontroll av lus, med fokus på lakselus. Skottelusa, som alltid har vært tilstede den også, har derimot vært mindre undersøkt.

Status: Avsluttet
Desember 2018

FHF lyser ut inntill 2 mill. kr for utvikling og implementering av fangsthåndterings-sytem for kystfiskefartøy

Prosjektet vil inngå i FHFs Prosjekt i Bedrift (PIB) ordning, og rettes mot utvikling, implementering, testing og feilretting av et system for håndtering av fiskeråstoff.

Status: Avsluttet
November 2018

FHF lyser ut midler til forskning på hvitfisk

Status: Avsluttet
Juni 2018

FHF lyser ut midler til økt kunnskap om hvordan næringen kan redusere sitt plastavfall samt til forekomst av mikro- og nanoplast i fisk

Sjømatnæringen lever av havet og da er det en forutsetning at havet er rent. Det er i dag et stort fokus på plastforurensing i havet, og det jobbes på flere plan for å få redusert omfanget.

Status: Avsluttet

Søknadsfrist: 2017

Desember 2017

Strategisk satsing for utvikling av fullautomatisert råstoffbehandling og filetproduksjon i hvitfisknæringen

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) lyser ut inntil 12 mill. kr gjennom en strategisk satsing for utvikling av fullautomatisert råstoffbehandling og filetproduksjon i hvitfisknæringen.

Status: Avsluttet
August 2017

FHF utlyser 10 mill. for nye forebyggende metoder mot lakselus

En av løsningene på lakselus-utfordringen kan finnes i forebyggende metoder som ennå ikke er utviklet. De vil FHF bidra til å finne, og utlyser 10 millioner kroner.

Status: Avsluttet

Søknadsfrist: 2016

November 2016

Skånsom sløyemaskin - PIB utlysning

Status: Avsluttet

Søknadsfrist: 2014

keyboard_arrow_up