Til innholdet

Felles satsingsområder

Størstedelen av FHFs prioriteringer skjer langs de tre verdikjedene havbruk, hvitfisk og pelagisk. Imidlertid vil noen aktiviteter være mest effektivt innrettet om de er organisert på tvers av verdikjedene. For 2019 gjelder det de to områdene markedsadgang og sameksistens.

Markedsadgang er høyt på agendaen til næringen. Ved å dokumentere effekter, konsekvenser og potensialer er målet å bidra til gode rammevilkår for handel av norsk sjømat.

Det er behov for mer kunnskap om havrommet og sameksistens mellom havbruk og villfisksektoren. Det gjelder både miljøpåvirkninger og potensiell smitte av sykdommer og parasitter. Begge sider tar ansvar for å identifisere sine egne utslipp av plast, og dette trengs det mer forskning på.


Foto: The Salmon

Prioriteringer og målsettinger

FHF skal bidra til gode handelsbetingelser for sjømatnæringen gjennom forskningsbasert dokumentasjon av effekter, konsekvenser og potensialer.

2019 målsettinger

 • Bidra til at arbeidet for å oppnå best mulig markedsadgang har nødvendig forskningsbasert dokumentasjon.
 • Bidra med forskning og kunnskap som støtter opp under sjømatnæringens behov forbundet med nye dokumentasjons- og markedskrav.
 • Fremskaffe kunnskap som gjør sjømatnæringen bedre rustet til å håndtere oppståtte eller mulige trusler mot næringens markedsadgang samt påvirke prosesser som har betydning for næringens fremtidige markedsadgang.

Prioriteringer

 • Dokumentasjon av rammebetingelser for eksporten (støttestrukturer, prosedyrer, handelsavtaler, reguleringer, dokumentasjonskrav mm.).
 • Gjennomføre analyse av valuta og konkurranseposisjon.
 • Kartlegge mengder og årsaker til matsvinn samt utvikle verktøy for registrering og rapportering av matsvinn.
 • Fremskaffe oppdatert kunnskap om klimaspor/miljøregnskap for sjømat- næringen.

FHF skal bidra med forskningsbasert kunnskap om sameksistens mellom havbruk og villfisksektorene.

2019 målsettinger

 • Redusere konflikter mellom fiskeri og havbruk.
 • Sikre best mulig bruk av havareal for både havbruk og fiskeri.
 • Kartlegge synergier og muligheter mellom havbruk og fiskeri.
 • Bidra med kunnskap om rent hav.

Prioriteringer

 • Bidra med kunnskap om synergier mellom havbruk og fiskeri.
 • Fremskaffe fakta om mulige effekter av behandlingsmetoder mot lakselus på miljø og villfisk – og utvikle kunnskap om tiltak for å redusere eventuelle negative effekter.
 • Skaffe kunnskap om hvordan havbruks- anlegg påvirker villfiskens vandring og gyting.
 • Identifisere kilder til plastutslipp fra sjømatnæringen og forslag til tiltak for å redusere utslipp.
 • Øke kunnskapen om forekomst av mikro- og nanoplast i fisk.

Har du forslag til prioriteringer?

Det er fullt mulig for hvem som helst å komme med forslag til nytt prioritert forskningsområde for FHF

keyboard_arrow_up