Til innholdet

Felles satsingsområder

Størstedelen av FHFs prioriteringer skjer innen de fire områdene havbruk, pelagisk industri, hvitfisk industri og fiskeri. Hvert av disse områdene har en tilhørende faggruppe med næringsrepresentanter, for å sikre at prioriteringene er godt forankret i næringen. Imidlertid vil noen aktiviteter være mest effektivt innrettet om de er organisert på tvers av disse områdene. For 2021 gjelder det markedsadgang og sameksistens.

NORSK SJØMATNÆRING eksporterer over 95 % av all produksjon, og derfor er adgang til markedene helt avgjørende. Denne adgangen kan enkelte ganger utfordres på forskjellige måter, og da er det et stort behov for forskningsbasert kunnskap og dokumentasjon, for å sikre at beslutninger tas på korrekt grunnlag. Dette gjelder både på villfisk- og havbrukssektoren, og her har FHF en svært viktig rolle.

Norge er en havnasjon med mange næringer, som skal operere i det norske havrommet. Hvordan sjømatnæringene utnytter havarealene, må være bygget på god forskningsbasert kunnskap – for å sikre best mulig utnyttelse av ressurser, ivareta krav til bærekraft og legge til rette for verdiskaping.

Å fremskaffe slik kunnskap vil gi næring og myndigheter gode beslutningsstøtteverktøy – for å fremme synergier og minske potensielle interessekonflikter mellom havbruk og fiskeri, og andre næringer som opererer i havrommet.


Foto: Sjømatrådet

Prioriteringer og målsettinger i 2021

FHF skal gjennom kunnskap og dokumentasjon, bidra til markedsadgang og verdiskaping.

Prioriteringer

  • Kartlegge mengder og årsaker til matsvinn.
  • Bidra med kunnskapsgrunnlag for EUs arbeid med regelverk for miljøregnskap for sjømatprodukter.
  • Legge til rette for at sjømatselskaper kan fremskaffe data fra egen produksjon, slik at den kan brukes som dokumentasjon i et miljøregnskap.
  • Analysere hvordan norsk sjømatnæring kan tilnærme seg det russiske markedet.
  • Dokumentere betydningen av markedsadgang for sild i EU – for norsk foredlingsindustri, sysselsetting og verdiskaping.standard for bærekraftig fiskeri.

FHF skal fremskaffe dokumentasjon som sikrer kunnskapsbasert grunnlag for krav til og bruk av havarealet for sjømatnæringen.

Prioriteringer

  • Bidra til kunnskap om effekter av havbruksaktivitet, på ville bestander.
  • Utvikle kunnskap, som er av betydning for fremtidig bruk av sjøareal, for sjømatnæringen.

Har du forslag til prioriteringer?

Det er fullt mulig for hvem som helst å komme med forslag til nytt prioritert forskningsområde for FHF

keyboard_arrow_up