Til innholdet

Felles satsingsområder

Størstedelen av FHFs prioriteringer skjer langs de tre verdikjedene havbruk, hvitfisk og pelagisk. Imidlertid vil noen aktiviteter være mest effektivt innrettet om de er organisert på tvers av verdikjedene. For 2020 gjelder det de tre områdene markedsadgang, sameksistens og HMS.

Markedsadgang står høyt på agendaen i sjømatnæringen. Ved å dokumentere effekter, konsekvenser og potensialer er målet å bidra til best mulig rammevilkår for handel med norsk sjømat.

Det er behov for mer kunnskap om havrommet og sameksistens mellom havbruk og villfisk-sektoren. Det gjelder både miljøpåvirkninger og potensiell smitte av sykdommer og parasitter. Begge sider tar ansvar for å identifisere sine egne utslipp av plast, samt kartlegge forekomst av plast i fisk. Dette trengs det mer forskning på.

Nytt for 2020 er at vi etablerer et eget satsingsområde på HMS. HMS styrkes ofte som en bieffekt av prosjekter som effektiviserer prosesser, både innen havbruk og fiskeri. Men det er også behov for å sette inn målrettede tiltak for å styrke sikkerheten, spesielt
innen kystfiskeflåten og i oppdrettsnæringen.


Foto: Marthe Larsen Haarr, SALT

Prioriteringer og målsettinger

FHF skal bidra til gode handelsbetingelser for sjømatnæringen gjennom forskningsbasert dokumentasjon av effekter, konsekvenser og potensialer.

2020 målsettinger

 • Bidra til at arbeidet for å oppnå best mulig markedsadgang har nødvendig forskningsbasert dokumentasjon
 • Bidra med forskning og kunnskap som støtter opp under sjømatnæringens behov forbundet med nye dokumentasjons- og markedskrav
 • Fremskaffe kunnskap som gjør sjømatnæringen bedre rustet til å håndtere oppståtte eller mulige trusler mot næringens markedsadgang samt påvirke prosesser som har betydning for næringens fremtidige markedsadgang

Prioriteringer

 • Gjennomføre analyse av valuta og konkurranseposisjon.
 • Kartlegging av mengder og årsaker til matsvinn samt utvikle verktøy for registrering og rapportering av matsvinn.
 • Fremskaffe oppdatert kunnskap om klimaspor/miljøregnskap for sjømatnæringen.
 • Konsekvenser for norsk sjømatnæring ved bortfall av EØSavtalen.
 • Norwegian Responsible Fisheries Management – utvikling av norsk standard for bærekraftig fiskeri.
 • Bidrag til EUs utvikling av standarder for klimaspor.

FHF skal bidra med forskningsbasert kunnskap om sameksistens mellom havbruk- og villfisksektoren.

2020 målsettinger

 • Redusere konflikter mellom fiskeri og havbruk
 • Sikre best mulig bruk av havareal for både havbruk og fiskeri
 • Utnytte synergier og muligheter mellom havbruk og fiskeri

Prioriteringer

 • Bidra med kunnskap om synergier mellom havbruk og fiskeri.
 • Fremskaffe fakta om mulige effekter av behandlingsmetoder mot lakselus på miljø og villfisk – og utvikle kunnskap om tiltak for å redusere eventuelle negative effekter.
 • Skaffe kunnskap om hvordan havbruksanlegg påvirker villfiskens vandring og gyting.
 • Identifisere kilder til plastutslipp fra sjømatnæringen, fremme forslag til tiltak for å redusere utslipp og øke kunnskapen om forekomst av mikro- og nanoplast i fisk.
 • Kunnskap om bruk og krav til bruk av sjøareal.

FHF skal frembringe kunnskap som bidrar til forbedring av arbeidsprosesser og redusert skadefrekvens i sjømatnæringen.

Målsettinger 2020

 • Redusere antall ulykker fiskeflåten som medfører tap av menneskeliv og skader
 • Bidra til lettere arbeidsprosesser med mindre slitasje i flåten og industrien
 • Bidra til redusert ulykkesfrekvens i havbrukssektoren

Prioriteringer

 • Utvikle tiltak som styrker sikkerheten i kystfiskeflåten.
 • Bidra til tiltak for å redusere farlige operasjoner i havbruk.

Har du forslag til prioriteringer?

Det er fullt mulig for hvem som helst å komme med forslag til nytt prioritert forskningsområde for FHF

keyboard_arrow_up