Til innholdet

Havbruk

Den norske havbruksnæringen har vært i sterk vekst og er verdensledende på produksjon av laks og ørret. Stor innsats på forskning og utvikling (FoU) har vært helt avgjørende for denne utviklingen, og vil fortsatt være nødvendig for å realisere potensialene og løse nye utfordringer. En langsiktig og tverrfaglig satsing på FoU vil danne grunnlaget for en videre bærekraftig vekst i næringen.

Fiskehelse og -velferd er høyt prioriterte områder. Sykdommer og utfordringer i forbindelse med håndtering av laks er de fortsatt de største utfordringene på helse og velferd. De nye produksjonsformene må være tilpasset fiskens behov. Derfor pågår det en betydelig innsats på produksjonsbiologi og utvikling av tiltak som sikrer en robust fisk med god helse som trives i de forskjellige produksjonsformene. Utvikling av gode velferdsindikatorer som muliggjør rask beslutningsstøtte og ivaretakelse av god biosikkerhet i områdene havbruksnæringen opererer i, er også viktige forskningsområder.

Å sikre en bærekraftig produksjon med et lavt miljøavtrykk er et område med høy forskningsaktivitet. Fremover kreves forskningsinnsats for å bidra til at næringen kan utvikle og ta i bruk nye bærekraftige fôrråvarer som både er effektive og ivaretar god vekst og helse for fisken.

Norsk laks er kjent for god kvalitet og mattrygghet, men det er områder der fortsatt FoU-innsats er viktig for å løse produksjonsbiologiske utfordringer som påvirker produktkvalitet. Dette gjelder f.eks. tiltak for redusert forekomst av mørke flekker og forbedret innfarging i laksemuskel.

Havbruksnæringens rammebetingelser er et felt i stadig utvikling. Ny teknologi, endringer i markedene, utvikling av kjente og nye sykdommer, samt endringer i bruken av kystsonen er forhold som krever stadig tilpasning. Dette medfører endringer i forvaltningen av havbruksnæringen og arealene i kystsonen. Da er det avgjørende at det er tilstrekkelig forskningsbasert dokumentasjon på effekter av de forskjellige rammebetingelsene.
FoU-innsatsen er innrettet mot alle disse viktige områder.

FHFs FoU-innsats er fordelt på fire områder: Fiskehelse og fiskevelferd, produksjonsbiologi og teknologi, produktkvalitet og prosessering og bærekraftig havbruk  

Foto: Lars Are HamrePrioriteringer og målsettinger i 2024

FHF skal bidra til å redusere dødelighet, forbedre fiskehelse og styrke biosikkerheten i norsk havbruksnæring.

Fiskehelse

 • Avdekke biologiske og miljømessige faktorer som påvirker smoltens generelle robusthet, for å kunne utvikle tiltak som vil styrke laksens helse og overlevelse i sjøfasen.
 • Fremskaffe kunnskap om de mest tapsbringende eller truende infeksjons- og produksjonssykdom for å forhindre smitte og sykdomsutbrudd
 • Fremskaffe kunnskap og tiltak for redusert risiko for, og konsekvensene av, gjelleinfeksjoner og andre multifaktorielle gjellelidelser
 • Avdekke årsakssammenhenger og utvikle tiltak for å sikre god beinhelse og redusere forekomst av mørke flekker, teksturfeil, dårlig innfarging og andre relevante kvalitetsutfordringer

Lakselus

 • Utvikle beste praksis for lusekontroll
 • Dokumentasjon av nye kontrolltiltak mot lakselus og skottelus
 • Utvikle teknologi for oppsamling av lus som faller av i forbindelse med håndtering og trenging
 • Dokumentere effekt og velferd ved bruk av ulike kontrolltiltak, enkeltvis eller i kombinasjon
 • Fremskaffe kunnskap for produksjon og strategisk bruk av oppdrettet berggylt og rognkjeks for å sikre god lusekontroll med god overlevelse og velferd for rensefisken
 • Dokumentere hvilke betingelser som gjør rensefisken til en lusespiser
 • Fremskaffe kunnskap om bruk av geografiske driftsmodeller for forebygging og kontroll med lakselus fra utsett til slakt
 • Utvikle bedre metode for overvåking, varsling og registrering av lus i sjøen og på laks og regnbueørret i anlegg
 • Dokumentasjon av hvor luselarvene kommer fra

Velferdsindikatorer

 • Utvikle ikke-letale velferdsindikatorer og beslutningsstøtteverktøy for vurdering av fiskens helsetilstand
 • Fremskaffe kunnskap om grunnleggende biologiske parametere som vil være en forutsetning for at nye teknologier for overvåking av velferd kan tas i bruk som beslutningsstøtteverktøy
 • Utvikling av forsøksmodeller og metodikk som ivaretar 3R (Reduce – Refine – Replace) for å bidra til redusert bruk av forsøksfisk i havbruksnæringen

Biosikkerhet

 • Avdekke risikofaktorer og identifisere biosikkerhetstiltak for å hindre smittespredning, og etablere kunnskapsgrunnlag for robust smittesikring
 • Fremskaffe kunnskap om lus og andre parasitter som mulige vektorer for spredning av ulike smitte - stoff

Ernæring

 • Dokumentere fiskens grunnleggende ernærings - behov og fôrsammensetningens påvirkning på fiskens helse og prestasjon i hele produksjonssyklusen

FHF skal bidra til bærekraftig vekst gjennom utvikling av eksisterende og nye produksjonsformer

Landbasert produksjon

FHF skal bidra til utviklingen av landbasert oppdrett på settefiskens premisser

 • Fremskaffe kunnskap om beste praksis for landbasert produksjon som vil sikre optimal prestasjon og helse for fisken gjennom hele produksjonssyklusen
 • Utvikle verktøy for overvåking av helse og sykdom gjennom ny kunnskap om vannkvalitet, fôr, driftsparametere etc. samt effekter på bakteriesamfunn (mikrobiota) i fisk og vann

Sjøbasert produksjon

FHF skal bidra til utviklingen av eksisterende og nye produksjonsformer og teknologi på biologiens premisser

 • Utvikle og sammenstille generisk kunnskap om miljørelaterte og biologiske forutsetninger for teknologiutvikling, uavhengig av produksjonsform eller -teknologi
 • Spesifisere og bidra til å løse lokalitetsrelaterte og biologiske kunnskapsutfordringer som begrenser utvikling av den enkelte produksjonsform
 • Bidra til utvikling av systemer for kontinuerlig overvåking og varsling av skade på kritiske anleggskomponenter
 • Øke kunnskap om risikostyring og sikkerhet for ansatte i havbruksnæringen

Produksjonsoptimalisering

FHF skal utvikle kunnskap og beslutningsgrunnlag som bidrar til en kostnadseffektiv og bærekraftig vekst

 • Digitalisering – utvikle kunnskap for økt verdiskaping basert på registrering og bruk av data
 • Øke kunnskap om kost-nyttevurderinger av produksjonsbiologiske tiltak, og hvordan disse i større grad kan brukes som beslutningsgrunnlag for næringen
 • Fremskaffe kunnskap fra fagområder der forbedringer i formidling, samhandling og arbeidsprosesser kan bidra til raskere implementering av forskningsbasert kunnskap

Tang og tare

 • Optimalisere produksjon og utsetting av setteplanter til tare, spesielt relatert til muligheter for direkte såing på tau o.l. ved utsett i sjø

FHF skal bidra til nye løsninger for slakting, foredling og god mattrygghet

Slakting, foredling og prosessering

 • Utvikle og dokumentere metoder og teknologi for best mulig håndtering av fisk til slakting med fokus på fiskevelferd, produktkvalitet og effektivitet
 • Optimalisere og utvikle emballasje for bedre tilpasning til flyfrakt

Mattrygghet

 • Utvikle tiltak for listeria-fri produksjon av laksefisk
 • Fremskaffe best mulig kunnskapsgrunnlag for mattrygghet

FHF skal bidra til økt bærekraft gjennom redusert miljø-, klima- og naturpåvirkning

Miljø, klima og naturpåvirkning

 • Evaluere og bidra til å utvikle kunnskapsgrunnlag om miljøpåvirkning og miljørisiko fra havbruk
 • Frembringe kunnskapsgrunnlag for nye indikatorer knyttet til miljømessig, økonomisk og samfunnsmessig bærekraft i havbruksnæringen
 • Fremskaffe kunnskap om tiltak og beste praksis som næringen kan iverksette for å redusere utslipp av mikroplast fra havbruk
 • Fremskaffe kunnskap for bærekraftig kontroll med begroing
 • Dokumentasjon av klima- og miljøeffekter, samt konsekvenser av mulige endrede rammebetingelser ved forskjellige produksjonsteknologier
 • Utvikling av metoder for forsvarlig kommersiell produksjon av steril laks
 • Fremskaffe kunnskap om effekter av klimaendringer og klimarisiko i havbruksnæringen, samt tiltak for klimatilpasninger

Nye fôrråvarer

FHF skal bidra med kunnskap for mer bærekraftig fôr. Nye fôrråvarer er en viktig del av dette arbeidet sammen med tiltak for å få dagens fôr mer bærekraftig

 • Bidra til generisk kunnskap for hele verdikjeden ved introduksjon av nye bærekraftige fôrråvarer
 • Uttesting av aktuelle nye fôrråvarer

Sirkulær ressursutnyttelse

FHF skal bidra med kunnskap for at alle ressurser i verdikjeden blir utnyttet og ikke går til spille

 • Utvikle kunnskap om og dokumentere effekt av metoder for reduksjon, oppsamling og anvendelse av organisk materiale og næringssalter

Samfunn

 • Fremskaffe løpende forskningsbasert dokumentasjon på næringens ringvirkninger og sosial bærekraft på nasjonalt og regionalt nivå
 • Kartlegge kompetansebehov samt faglige læreverk for havbruksnæringen

Rammebetingelser havbruk

FHF skal bidra til havbruksnæringens rammebetingelser gjennom forskningsbasert kunnskap

 • Frembringe forskningsbasert kunnskap om rettslige reguleringer i havbruksnæringen
 • Utvikle forskningsbasert kunnskapsgrunnlag og dokumentasjon for bærekrafts-dokumentasjon og rapporteringskrav fra EU
 • Dokumentere næringens behov for, og fremtidig tilgang på, fornybar energi og potensialet for energisparing, for å kunne gjennomføre det grønne skiftet

Har du forslag til nye prioriteringer for FHF?

Det er fullt mulig for hvem som helst å komme med forslag til nytt prioritert forskningsområde for FHF

keyboard_arrow_up