Til innholdet

Havbruk

Norsk havbruksnæring produserer fisk, bygger samfunn og driver innovasjon i høyt tempo.

Norge er verdensledende på biologi og teknologi innen havbruk, og hver dag spises det 14 millioner måltider med norsk laks rundt om i verden. I fjor skapte næringen verdier for 62 milliarder kroner, og sysselsatte 33 000 årsverk (inkludert ringvirkninger fra havbruk).

Næringen har et betydelig potensial for videre vekst, men det forutsetter bærekraftig drift og utvikling. Et bærekraftig oppdrett som sikrer at det miljømessige fotavtrykket holdes innenfor akseptable rammer, er en forutsetning for langsiktig vekst av næringen. For å kunne utnytte en større del av potensialet som ligger i oppdrett av laksefisk gjenstår det å løse noen helt sentrale utfordringer og samtidig danne solid kunnskapsgrunnlag for gode rammebetingelser for næringen.

Lakselus og fiskehelse- og velferd er eksempler på områder som det trengs mer kunnskap om. Det gjenstår også å løse utfordringer knyttet til kvalitet og fiskesykdommer.

Aktører i næringen deler på resultater fra forskningsinnsatsen, resultatene kommer hele næringen til gode. I tillegg er næringen veldig fragmentert, fra store globale konsern til små lokale oppdrettere. Da er det å samle forskningsinnsatsen et fornuftig grep, som gjøres gjennom FHF.

FHF har organisert havbruksinnsatsen på fem hovedområder; havbruk og miljø, kvalitet, fiskehelse og fiskevelferd, fôr og fôrressurser samt rammebetingelser.

Dame holder laks på merdkanten
Foto: Nofima

Prioriteringer og målsettinger

FHF skal frembringe forskningsbasert dokumentasjon av miljøeffekter fra havbruk og kunnskap som kan bidra til å redusere disse.

2019 Målsettinger

 • Utvikle kunnskap og nye og bedre verktøy som sikrer effektiv forebygging og kontroll av lakselus med minst mulig håndtering av laksen og forsvarlig medikamentbruk
 • Dokumentere næringens miljømessige fotavtrykk og bidra til å redusere dette
 • Utvikle kunnskap og verktøy for å forebygge rømning og genetiske effekter på villaks

Prioriteringer lakselus

 • Utvikle kunnskap om effektive metoder for forebygging og kontroll av lakselus med minst mulig håndtering av laksen både av hensyn til fiskevelferd og HMS, med basis i grunnleggende biologisk kunnskap om både parasitt og vert.
 • Fremskaffe kunnskaps- grunnlag for kontrollert produksjon, god overlevelse og vellykket bruk av rensefisk
 • Etablere ny kunnskap og metodikk som kan bidra til effektiv medikamentell behandling uten utslipp av medikamenter som kan gi uakseptable effekter i miljøet.
 • Bidra til utvikling av ny og bedre metodikk for automatisk identifisering og telling av lakselus på levende laks i anlegg og i frie vannmasser.

Prioriteringer dokumentere og redusere næringens miljømessige fotavtrykk

 • Evaluere, og når nødvendig bidra til videreutvikling av, metodikk for dokumentasjon av miljøpåvirkning fra havbruk.
 • Bidra til utvikling av systemer for kontinuerlig notrengjøring uten negative effekter på fisk eller miljø.
 • Kartlegge om det er behov for å utvikle ny metodikk for behandling av blodvann på slakterier.
 • Utarbeide kunnskapsstatus angående organisk materiale fra produksjon av laks og regnbueørret.

Prioriteringer rømning og genetisk interaksjon

 • Utvikle kunnskapsgrunnlag for utvikling av «feilfrie» systemer der HMS ivaretas og den menneskelige faktoren har liten betydning for risiko for rømning.
 • Utvikle kunnskap om muligheter for biologiske tiltak ved produksjon av laks som kan redusere risiko for genetisk interaksjon med vill laksefisk.

FHF skal bidra til å løse de viktigste utfordringene som påvirker kvaliteten på norsk laks.

2019 målsettinger

 • Finne årsaker til dannelse av mørke flekker i laksefilét samt utvikle tiltak som kan hindre at de oppstår.
 • Avdekke forhold som sikrer god innfarging og bedre utnyttelse av pigment fra fôret for å gi en stabil og jevn farge på laks og ørret.
 • Sikre god nok kunnskap til å ivareta laks som trygg mat.
 • Utvikle metoder for smittefri håndtering av slaktefisk, skånsom transport inn til slakteri, effektiv kjøling og god utblødning av laks.
 • Utvikle bedre metoder som kan måle kvalitet med hensyn til tekstur, farge, melanin og mulige avvik.
 • Finne årsak til bruskvekst i laksefilet.

Prioriteringer produktkvalitet

 • Avdekke årsaker til dannelse av mørke flekker i laksefilét og utvikle tiltak som hindrer flekker.
 • Sikre god og jevn farge på laks og ørret gjennom forskning på utnyttelse av pigment fra fôr sett i sammenheng med miljø og helse.
 • Avdekke hva som er avgjørende for å sikre en god tekstur i laks.
 • Finne årsaker til bruskvekst i laksefilet.

Prioriteringer teknologiutvikling

 • Bidra til å utvikle metoder for kvalitetsmåling i laks uten fysiske inngrep i fisken samt teknologi som kan måle kvalitet på enkeltfisk og legge grunnlag for differensiering.

Prioriteringer hygiene

 • Utvikle metoder for å sikre listeriakontroll og metoder for overvåkning av produksjonsmiljøet som skal sikre at tiltak settes inn på rett sted.

Prioriteringer slakting

 • Utvikle metoder for smittefri håndtering av slaktefisk som skal legge grunnlag for utvikling av ny teknologi.
 • Utvikle metoder for effektiv og skånsom trenging og overføring av fisk ved slakting og behandling som sikrer god kvalitet og god fiskevelferd.

Prioriteringer trygg mat

 • Sikre kunnskap om håndtering av risikofaktorer av betydning for mattrygghet.

FHF skal utvikle ny kunnskap som bidrar til å redusere dødelighet samt forbedre fiskehelsen og håndteringen av de viktigste infeksjonssykdommene i oppdrett.

2019 målsettinger

 • Avdekke miljømessige og biologiske faktorer som er avgjørende for økt overlevelse og prestasjon i sjø.
 • Fremskaffe kunnskap som kan forbedre biosikkerheten og hindre utbrudd og spredning av de mest alvorlige infeksjonssykdommene.
 • Utvikle og implementere kunnskap og nye verktøy og teknologier for dokumentasjon og overvåkning av fiskevelferd.

Prioriteringer tapsreduksjon og robust fisk

 • Avdekke risikofaktorer og forebyggende tiltak for å hindre smittespredning mellom sjølokaliteter, og etablere kunnskapsgrunnlag for robust smittesikring og struktur i næringen.
 • Avdekke biologiske og miljø- messige faktorer i settefiskfasen som har vesentlig betydning for fiskens robusthet, vekst og over- levelse i sjøfasen.
 • Dokumentere helse- og velferdsmessige effekter av lukket/semi-lukket produksjon av stor smolt.
 • Øke kunnskapen om hva som påvirker laksens barriere-vev (skinn, tarm og gjeller) og forårsaker sår- og tarmhelseproblemer.
 • Fremskaffe ny kunnskap om årsaker til deformiteter og misdannelser.
 • Forskning for å dokumentere og styrke laksens hjerte-, gjelle- og sirkulasjons- helse for økt sykdomsmotstand og overlevelse i sjø.

Prioriteringer infeksjonssykdommer

 • Forskning for å forhindre smitte og utbrudd av de mest betydningsfulle virus- sykdommene; PD, HSMB, CMS, ILA og laksepox.
 • Etablere ytterligere kunnskap om amøben Paramoeba perurans og AGD for å identifisere forebyggende tiltak mot sykdomsutbrudd.
 • Øke kunnskapen om parvicapsulose og identifisere tiltak for å redusere tap.
 • Øke kunnskapen om bakteriene Yersinia ruckeri og Tenacibaculum, og identifisere tiltak mot utbrudd av sykdom.
 • Fremskaffe ny kunnskap om hvordan ulike patogene og ikke-patogene mikro- organismer påvirker hverandre, fiskens helse og motstandsdyktighet mot sykdom.

Prioriteringer fiskevelferd

Arbeidet med fiskevelferd rettes inn mot både laks, regnbueørret og rensefisk.

 • Fremskaffe ny kunnskap og metodikk for dokumentasjon og overvåkning av fiskevelferd.
 • Utvikling av nye objektive velferdsindikatorer og implementering av eksisterende indikatorer, for økt biosikkerhet og effektiv beslutningsstøtte i forbindelse med avlusning, håndtering etc.

FHF skal fremskaffe kunnskap om fôrråvarer og fôr- sammensetning som sikrer god fiskehelse, og som bidrar til at nye bærekraftige fôrressurser kan tas i bruk.

2019 målsettinger

 • Bidra til generisk kunnskap for hele verdikjeden ved introduksjon av nye fôrråvarer til laksefisk.
 • Sikre at fiskens helse ivaretas gjennom kunnskap om optimal sammensetning av næringsstoffer i fôret.

Prioriteringer

 • Analysere konsekvenser ved introduksjon av nye fôrråvarer til laksefisk.
 • Fremskaffe kunnskap om nye fôrråvarer fra lave trofiske nivå.
 • Bidra med kunnskap for utforming av regelverk som sikrer fiskens helse ved endring av fôrråvarer.
 • Fremskaffe kunnskap om hvordan sammensetning av fettsyrer, mineraler og andre næringsstoffer i fôret påvirker fiskens helse og robusthet i hele produksjonssyklusen.

FHF skal bidra til at næringens rammebetingelser er bygget på forskningsbasert kunnskap.

2019 målsetting

 • Frembringe forskningsbasert kunnskap om rammebetingelser og regelverk for videre utvikling av havbruksnæringen i Norge.

Prioriteringer

 • Fremskaffe kunnskapsgrunnlag for fremtidig forvaltning av havbruksnæringen, eksempli- fisert ved tre sentrale områder; i) regulering av produksjonen; ii) lokalitetsforvaltning; og iii) områdesamarbeid.
 • Fremskaffe løpende forskningsbasert dokumentasjon på næringens ringvirkninger på nasjonalt og regionalt nivå.
 • Analysere kostnadsutviklingen og kostnadsdriverne i norsk havbruksnæring.
 • Forskning på konsekvenser av reguleringer i havbruksnæringen, både konsesjons-/ tillatelsessystem og driftsreguleringer som gjelder for matfiskproduksjon.
 • Bidra til utvikling av læreverk i havbruksrett.
 • Bidra til å utvikle kunnskapsgrunnlag for vurdering av grunnrenteskatt i havbruks- næringen.
 • Bærekraftportal – oppfølgingsbehov.

Har du forslag til nye prioriteringer for FHF?

Det er fullt mulig for hvem som helst å komme med forslag til nytt prioritert forskningsområde for FHF

keyboard_arrow_up