Til innholdet

Havbruk

Havbruksnæringen er en sektor som er verdensledende på forskningsbasert kunnskapsproduksjon og innovasjon. Dette gjelder kunnskap om biologiske prosesser og samspill mellom biologi og miljø, og også teknologiutvikling. Likevel har næringen et bredt spekter av utfordringer og nye muligheter, som krever ny forskningsbasert kunnskap og innovasjon.

VIDEREUTVIKLING av havbruksnæringen skal både bidra til verdiskaping, og samtidig ivareta miljøavtrykk og fiskevelferd. Det er et betydelig kunnskapsgap når det gjelder smittemekanismer for sykdommer og effekter av lakselus. Dette er kunnskap som er viktig for å kunne gi grunnlag for gode strategier og tiltak, som ivaretar bærekraft og fiskevelferd. Nye produksjonsmåter og nye dietter, krever også ny kunnskap som ivaretar fiskehelse og velferd, og en fisk med forutsigbar kvalitet. 

Det er mange forhold som krever stadige forvaltningsmessige tilpasninger, slik som ny teknologi, endringer i markedene, evolusjon av sykdommer og parasitter – samt endringer i bruken av, og holdningen til bruken av, kystsonen. Gode rammebetingelser er derfor avgjørende for havbruksnæringens videre utvikling.

Aktører i næringen deler på resultater fra forskningsinnsatsen, og resultatene kommer hele næringen til gode. Næringen består av ulike
bedrifter, fra store globale konsern til små lokale oppdrettere. De deler på det samme produksjonsmiljøet og opplever mange av de samme utfordringene. Da er det å samle forskningsinnsatsen et fornuftig grep, som gjøres gjennom FHF.

FHF har organisert havbruksinnsatsen på fem hovedområder; fiskehelse og fiskevelferd, kvalitet, havbruk og miljø, fôr og fôrressurser samt rammebetingelser.Prioriteringer og målsettinger i 2021

FHF skal bidra til å redusere dødelighet, forbedre fiskehelse og styrke biosikkerheten i norsk havbruksnæring.

Prioriteringer tapsreduksjon og robust fisk

 • Avdekke biologiske og miljømessige faktorer som påvirker smoltens generelle robusthet, for å kunne utvikle tiltak som vil styrke laksens helse og overlevelse i sjøfasen.
 • Avdekke risikofaktorer og identifisere biosikkerhetstiltak for å hindre smittespredning, og etablere kunnskapsgrunnlag for robust smittesikring.
 • Fremskaffe kunnskap om årsakssammenhenger som kan lede til tiltak for å redusere forekomst av deformiteter og misdannelser.
 • Fremskaffe kunnskap om hvordan vannkvalitet, fôr, driftsparametere etc. påvirker bakteriesamfunn (mikrobiota) i fisk og vann, for utvikling av verktøy for overvåking av helse og sykdom.
 • Kartlegge erfaringsbasert kunnskap om produksjon av postsmolt/storsmolt, som utgangspunkt for anbefalinger om beste praksis, som vil styrke fiskens robusthet i hele sjøfasen.

Prioriteringer infeksjonssykdommer

 • Forskning på de mest tapsbringende eller truende infeksjonssykdommene, for å gi kunnskap som er nødvendig for utvikling og iverksetting av tiltak som forhindrer smitte og sykdomsutbrudd.

Prioriteringer fiskevelferd

Arbeidet med fiskevelferd rettes inn mot både laks, regnbueørret og rensefisk.

 • Utnytte eksisterende velferdsindikatorer for etablering av en omforent måte å evaluere velferd på, og evaluere nye indikatorer som vil øke velferd og overlevelse i forbindelse med avlusing, håndtering o.l.
 • Fremskaffe kunnskap om grunnleggende biologiske parametere, som vil være en forutsetning for at nye teknologier for overvåking av velferd kan tas i bruk som beslutningsstøtteverktøy.

FHF skal utvikle kunnskap og løsninger for å sikre forutsigbar kvalitet på laksefisk.

Prioriteringer mørke flekker i laksefilet

 • Avdekke årsaker til dannelse av mørke flekker i laksefilet, og utvikle tiltak som kan redusere mørke flekker til et akseptabelt nivå.

Prioriteringer innfarging i laksemuskel

 • Opparbeide kunnskap om hvilke faktorer som påvirker opptak og omsetning av astaxanthin/ pigment, for å kunne sikre god og jevn farge på muskel ved slakting.

Prioriteringer trygg mat

 • Sikre kunnskap for å ivareta laks som trygg mat.

Prioriteringer slakting

 • Utvikling av metoder for best mulig håndtering av slaktefisk, for å sikre kvalitet og fiskevelferd.
 • Utvikle alternative systemer for bedøvelse av slaktefisk.

Prioriteringer teknologi og forbedring av eksisterende prosesser

 • Gjennom forskning på ny teknologi og forbedring av eksisterende prosesser, legge til rette for økt foredling av laks og ørret ved norske anlegg.

Prioriteringer produktkvalitet

 • Kartlegge melanin i industrien, og utvide området som undersøkes, slik at det dekker et representativt utvalg av næringen.

Prioriteringer tekstur i laksefilet

 • Utvikle en metode for en automatisk og objektiv måling av tekstur i laks og ørret.

FHF skal bidra til økt miljømessig bærekraft i norsk havbruksnæring.

Prioriteringer lakselus

 • Utvikle ny kunnskap om effektive metoder for forebygging og kontroll av lakselus og skottelus, med minst mulig håndtering av laksen både av hensyn til fiskevelferd og HMS, med basis i grunnleggende biologisk kunnskap om både parasitt og vert.
 • Etablere ny kunnskap og metodikk som kan bidra til effektiv medikamentell behandling, med akseptable miljøeffekter.
 • Fremskaffe kunnskapsgrunnlag for forutsigbar produksjon av rensefisk, for å sikre god overlevelse og velferd.
 • Dokumentere hvordan naturgitte forhold må hensyntas, for å oppnå best mulig effekt av tiltak for forebygging og kontroll av lus.
 • Dokumentere fiskevelferd og effekt av tiltak, for forebygging og behandling mot lus.
 • Etablere ny kunnskap og metodikk som kan bidra til effektiv, skånsom og miljøvennlig medikamentell behandling.
 • Kartlegge og kategorisere tapsårsaker for rensefisk i merd.
 • Fremskaffe kunnskap om ernæringsbehov og metodikk for optimal fôring av rensefisk i merd, med mål om god fiskevelferd og -helse.
 • Fremskaffe kvalitetskriterier av rensefisk, for å kunne evaluere om fisken er robust og effektiv nok for utsett i merd.

Prioriteringer miljødokumentasjon

 • Evaluere, og når nødvendig bidra til å utvikle, kunnskapsgrunnlag om miljøpåvirkning og miljørisiko fra havbruk
 • Utarbeide kunnskapsgrunnlag for god håndtering ved oppblomstring av giftige alger og lignende utfordringer.
 • Fremskaffe kunnskap om tiltak og beste praksis, som næringen kan iverksette for å redusere utslipp av mikroplast fra havbruk.
 • Fremskaffe kunnskapsgrunnlag som muliggjør økt utnyttelse av næringssalter og organisk materiale, fra produksjon av laks og regnbueørret.
 • Etablere kunnskapsgrunnlag for en nasjonal standard for eDNA-baserte bunnundersøkelser.
 • Utvikle kunnskapsgrunnlag om miljøeffekter fra medikamentell lusekontroll, og å utvikle målrettede tiltak for reduksjon av disse.

Prioriteringer rømming og genetisk interaksjon

 • Bidra til utvikling av systemer for kontinuerlig overvåking og varsling av skader på nøter.

FHF skal fremskaffe kunnskap om ernæring og fôrråvarer som sikrer god fiskehelse, og bidra til at nye bærekraftige fôrressurser tas i bruk.

Prioriteringer

 • Fremskaffe kunnskap om hvordan fôrsammensetning påvirker fiskens helse og robusthet, i hele produksjonssyklusen

FHF skal bidra til havbruksnæringens rammebetingelser gjennom forskningsbasert kunnskap.

Prioriteringer

 • Frembringe forskningsbasert kunnskap om rettslige reguleringer i havbruksnæringen, samt utvikle et samlet læreverk for havbruksrett.
 • Fremskaffe løpende forskningsbasert dokumentasjon på næringens ringvirkninger, på nasjonalt og regionalt nivå.
 • Videreutvikle bærekraftportalen for havbruk.
 • Sikre objektiv dokumentasjon av utnyttelsen av fôrråvarene som brukes i norsk havbruk.
 • Kartlegge kunnskapsbehov om rammebetingelser og regelverk for videre utvikling og vekst, knyttet til nye driftsformer i havbruksnæringen i Norge.
 • Frembringe kunnskapsgrunnlag for nye indikatorer knyttet til miljømessig, økonomisk og sosial bærekraft i havbruksnæringen.
 • Utvikle faglige læreverk for bruk direkte i næringen, og for høyere utdanning innen akvakultur.

Har du forslag til nye prioriteringer for FHF?

Det er fullt mulig for hvem som helst å komme med forslag til nytt prioritert forskningsområde for FHF

keyboard_arrow_up