Til innholdet

Havbruk

Norsk havbruksnæring produserer fisk, bygger samfunn og driver innovasjon i høyt tempo.

I Norge produserer vi omtrent 1,3 millioner tonn laks og regnbueørret i året, i tillegg til mindre volumer av en del andre arter. Den teknologiske utviklingen i næringen er betydelig, samtidig med at det biologiske kunnskapsgrunnlaget stadig blir bedre. Dette gjør at Norge er verdensledende innenfor lakseoppdrett.

For å kunne utnytte en større del av potensialet som ligger i oppdrett av laksefisk gjenstår det å løse noen helt sentrale utfordringer og samtidig danne solid kunnskapsgrunnlag for gode rammebetingelser for næringen. Lakselus og fiskevelferd er helt sentrale områder som det trengs mer kunnskap om, og det er også stadig nye kunnskapsbehov for å forstå og løse utfordringer knyttet til kvalitet og fiskesykdommer.

Den største enkeltfaktoren for videre vekst er lakselus. Siden 2014 har næringen redusert forbruket av medikamenter mot lakselus med nesten 60 %. For å holde nivå av lakselus nede med minst mulig bruk av medikamenter har næringen mer og mer gått over til ikke-medikamentelle metoder for avlusning. Dette medfører mye håndtering av fisken. Det er derfor behov for mer kunnskap om forebyggende tiltak mot lus, samt kunnskap om hvordan gjøre fisken mer robust.

Aktører i næringen deler på resultater fra forskningsinnsatsen og resultatene kommer hele næringen til gode. Næringen består av ulike bedrifter, fra store globale konsern til små lokale oppdrettere, de deler på det samme produksjonsmiljøet og opplever mange av de samme utfordringene. Da er det å samle forsknings-innsatsen et fornuftig grep, som gjøres gjennom FHF.

FHF har organisert havbruksinnsatsen på fem hovedområder;havbruk og miljø, kvalitet, fiskehelse og fiskevelferd,fôr og fôrressurser samt rammebetingelser.


Foto: E. Kristoffersen & Sønner

Prioriteringer og målsettinger

FHF skal utvikle ny kunnskap som bidrar til å redusere dødelighet samt forbedre fiskehelsen og håndteringen av de viktigste infeksjonssykdommene i oppdrett.

2020 målsettinger

 • Avdekke miljømessige og biologiske faktorer som er avgjørende for økt overlevelse og prestasjon i sjø.
 • Fremskaffe kunnskap som kan forbedre biosikkerheten og forebygge introduksjon og spredning av infeksjonssykdommer
 • Utvikle og implementere kunnskap og nye verktøy og teknologier for dokumentasjon og overvåking av fiskevelferd

Prioriteringer tapsreduksjon og robust fisk

 • Avdekke risikofaktorer og identifisiere forebyggende tiltak for å hindre smittespredning mellom sjølokaliteter, og etablere kunnskapsgrunnlag for robust smittesikring.
 • Avdekke biologiske og miljømessige faktorer i settefiskfasen som har vesentlig betydning for fiskens robusthet, vekst og overlevelse i sjøfasen.
 • Dokumentere helse- og velferdsmessige effekter av lukket og semilukket produksjon av stor smolt og postsmolt.
 • Øke kunnskapen om hva som påvirker laksens barrierevev (skinn, tarm og gjeller) og forårsaker sår- og tarmhelseproblemer.
 • Fremskaffe ny kunnskap om årsaker til deformiteter og misdannelser.
 • Forskning for å dokumentere og styrke laksens hjerte-, gjelle- og sirkulasjonshelse for økt sykdomsmotstand og overlevelse i sjø.

Prioriteringer infeksjonssykdommer

 • Forskning for å forhindre smitte og utbrudd av de viktigste virussykdommene
 • Etablere ytterligere kunnskap om amøben Paramoeba perurans og AGD for å identifisere forebyggende tiltak mot sykdomsutbrudd.
 • Øke kunnskapen om parvicapsulose og identifisere tiltak for å redusere tap.
 • Øke kunnskapen om bakteriene Yersinia ruckeri, Tenacibaculum og andre relevante bakterier, samt identifisere tiltak mot utbrudd av sykdom.
 • Fremskaffe ny kunnskap om hvordan ulike patogene og ikkepatogene mikroorganismer påvirker hverandre og fiskens helse og motstandsdyktighet mot sykdom.

Prioriteringer fiskevelferd

Arbeidet med fiskevelferd rettes inn mot både laks, regnbueørret og rensefisk.

 • Fremskaffe ny kunnskap og metodikk for dokumentasjon og overvåkning av fiskevelferd.
 • Utvikling av nye objektive velferdsindikatorer og implementering av eksisterende indikatorer, for økt biosikkerhet og effektiv beslutningsstøtte i forbindelse med avlusning, håndtering etc.

FHF skal bidra til å løse de viktigste utfordringene som påvirker kvaliteten på norsk laks.

2020 målsettinger

 • Bidra til at problemstillinger rundt mørke flekker i laksefilet løses
 • Bidra til at utnyttelsen av pigment i fôret blir optimal for god farge
 • Sikre god nok kunnskap til å ivareta laks som trygg mat
 • Bidra til metoder for best mulig håndtering av slaktefisk for å sikre fiskevelferd og kvalitet
 • Bidra til bedre fiskevelferd ved bedøvelse og avliving
 • Bidra til optimal tekstur i laksefilet

Prioriteringer produktkvalitet

 • Avdekke årsaker til dannelse av mørke flekker i laksefilet og utvikle tiltak som kan redusere mørke flekker til et akseptabelt nivå.
 • Sikre god og jevn farge på laks og ørret gjennom forskning på utnyttelse av pigment fra fôr sett i sammenheng med miljø og helse.
 • Avdekke hva som er avgjørende for å sikre en god tekstur i laks.
 • Finne årsaker til bruskvekst i laksefilet.

Prioriteringer hygiene

 • Utvikle metoder for å sikre listeriakontroll og metoder for overvåking av produksjonsmiljøet som skal sikre best mulig praksis.

Prioriteringer slakting

 • Utvikle metoder for effektiv og skånsom trenging og overføring av fisk ved slakting og behandling, som sikrer god kvalitet og god fiskevelferd.
 • Oppnå bedre fiskevelferd og kvalitet ved bedøvelse og avliving gjennom utvikling av forbedrede metoder.

Prioriteringer trygg mat

 • Sikre kunnskap om håndtering av risikofaktorer av betydning for mattrygghet.

Prioriteringer distribusjon av laks

 • Utrede alternative distribusjonsformer av laks i forhold til miljøeffekt, kvalitet og holdbarhet.

FHF skal frembringe forskningsbasert dokumentasjon av miljøeffekter fra havbruk og kunnskap som kan bidra til å redusere disse.

2020 Målsettinger

 • Utvikle ny kunnskap og bedre verktøy som sikrer effektiv forebygging og kontroll av lus med minst mulig håndtering av laksen og forsvarlig medikamentbruk
 • Dokumentere næringens miljømessige fotavtrykk og bidra til å redusere dette
 • Utvikle kunnskap og verktøy for å forebygge rømming og genetiske effekter på villaks

Prioriteringer lakselus

 • Utvikle kunnskap om effektive metoder for forebygging og kontroll av lakselus og skottelus med minst mulig håndtering av laksen både av hensyn til fiskevelferd og HMS, med basis i grunnleggende biologisk kunnskap om både parasitt og vert.
 • Etablere ny kunnskap og metodikk som kan bidra til effektiv medikamentell behandling uten utslipp som kan gi uakseptable miljøeffekter.
 • Fremskaffe kunnskapsgrunnlag for kontrollert produksjon, god overlevelse og vellykket rensefiskstrategi

Prioriteringer miljødokumentasjon

 • Evaluere, og når nødvendig bidra til, videreutvikling av metodikk for dokumentasjon av miljøpåvirkning fra havbruk.
 • Dokumentere effekter og utnyttelse av organisk materiale fra produksjon av laks og regnbueørret.
 • Problemstillinger knyttet til algeoppblomstring.
 • Kunnskapsgrunnlag om miljøpåvirkning og miljørisiko.

Prioriteringer rømming og genetisk interaksjon

 • Bidra til utvikling av systemer for kontinuerlig overvåking og varsling av skader på nøter, og metodikk for notrengjøring som ikke bidrar til risiko for rømming og ikke har negative effekter på fiskehelse og fiskevelferd.

FHF skal fremskaffe kunnskap om fôrråvarer og fôr- sammensetning som sikrer god fiskehelse, og som bidrar til at nye bærekraftige fôrressurser kan tas i bruk.

2020 målsettinger

 • Bidra til generisk kunnskap for hele verdikjeden ved introduksjon av nye fôrråvarer til laksefisk
 • Sikre at fiskens helse ivaretas gjennom kunnskap om optimal sammensetning av næringsstoffer i fôret

Prioriteringer

 • Analysere konsekvenser ved introduksjon av nye fôrråvarer til laksefisk.
 • Fremskaffe kunnskap om nye fôrråvarer fra lavere trofisk nivå.
 • Bidra med kunnskap for utforming av regelverk som sikrer fiskens helse ved endring av fôrråvarer.
 • Fremskaffe kunnskap om hvordan sammensetning av fettsyrer, mineraler og andre næringsstoffer i fôret påvirker fiskens helse og robusthet i hele produksjonssyklusen.
 • Kunnskap om ernæringsbehov hos oppdrettet kveite.

FHF skal bidra til at næringens rammebetingelser er bygget på forskningsbasert kunnskap.

2020 målsetting

 • Frembringe forskningsbasert kunnskap om rammebetingelser og regelverk for videre utvikling av havbruksnæringen i Norge

Prioriteringer

 • Fremskaffe kunnskapsgrunnlag for fremtidig forvaltning av havbruksnæringen, eksemplifisert ved tre sentrale områder: regulering av produksjonen, lokalitetsforvaltning og områdesamarbeid.
 • Fremskaffe løpende forskningsbasert dokumentasjon av næringens ringvirkninger på nasjonalt og regionalt nivå.
 • Rammevilkår og regelverk i havbruksnæringen.
 • Bærekraftportal.
 • Ressursregnskap for laks.

Har du forslag til nye prioriteringer for FHF?

Det er fullt mulig for hvem som helst å komme med forslag til nytt prioritert forskningsområde for FHF

keyboard_arrow_up