Til innholdet

Havbruk

Havbruksnæringen er en sektor som er verdensledende på forskningsbasert kunnskapsproduksjon og innovasjon. Dette gjelder kunnskap om biologiske prosesser og samspill mellom biologi og miljø, samt teknologiutvikling. Likevel har næringen et bredt spekter av utfordringer og nye muligheter som krever forskningsbasert kunnskap og innovasjon.

NY KUNNSKAP for havbruksnæringen skal bidra til verdiskaping, og samtidig ivareta miljøavtrykk, god fiskehelse og -velferd. Sykdom, samt utfordringer i forbindelse med håndtering av laks er fortsatt de største helse og velferdsproblemene. I mange tilfeller er ikke laksen tilstrekkelig robust til å takle påkjenningene den går igjennom. Da er forebygging mot lus og det å styrke fiskens robusthet viktig fremover. Nye dietter og nye produksjonsformer krever også ny kunnskap for å sikre en frisk fisk med en forutsigbar kvalitet. Miljøeffekter fra havbruk er et område med høy forskningsaktivitet, samtidig som det fortsatt er mangel på dokumentasjon. For å kunne gi grunnlag for gode strategier og tiltak som ivaretar bærekraft og fiskevelferd er det viktig å få på plass slik kunnskap.

Ny teknologi, endringer i markedene, utvikling av kjente og nye sykdommer, samt endringer i bruken av og holdningen til bruken av kystsonen er forhold som krever stadig tilpasning. Dette medfører endringer i forvaltningen av havbruksnæringen og arealene i kystsonen. Gode rammebetingelser er derfor også avgjørende for havbruksnæringens videre utvikling.Prioriteringer og målsettinger i 2022

FHF skal bidra til å redusere dødelighet, forbedre fiskehelse og styrke biosikkerheten i norsk havbruksnæring.

Prioriteringer tapsreduksjon og robust fisk

 • Avdekke biologiske og miljømessige faktorer som påvirker smoltens generelle robusthet, for å kunne utvikle tiltak som vil styrke laksens helse og overlevelse i sjøfasen.
 • Avdekke risikofaktorer og identifisere biosikkerhetstiltak for å hindre smittespredning, og etablere kunnskapsgrunnlag for robust smittesikring.
 • Fremskaffe kunnskap om årsakssammenhenger som kan lede til tiltak for å redusere forekomst av deformiteter og misdannelser.
 • Fremskaffe kunnskap om hvordan vannkvalitet, fôr, driftsparametere etc. påvirker bakteriesamfunn (mikrobiota) i fisk og vann, for utvikling av verktøy for overvåking av helse og sykdom.
 • Kartlegge erfaringsbasert kunnskap om produksjon av postsmolt/storsmolt som utgangspunkt for anbefalinger om beste praksis som vil styrke fiskens robusthet i hele sjøfasen.

Prioriteringer infeksjonssykdommer

 • Forskning på de mest tapsbringende eller truende infeksjonssykdommene for å gi kunnskap som er nødvendig for utvikling og iverksetting av tiltak som forhindrer smitte og sykdomsutbrudd.

Prioriteringer fiskevelferd

Arbeidet med fiskevelferd rettes inn mot både laks, regnbueørret og rensefisk.

 • Utnytte eksisterende velferdsindikatorer for etablering av en omforent måte å evaluere velferd på og evaluere nye indikatorer som vil øke velferd og overlevelse i forbindelse med avlusing, håndtering o.l.
 • Fremskaffe kunnskap om grunnleggende biologiske parametere som vil være en forutsetning for at nye teknologier for overvåking av velferd kan tas i bruk som beslutningsstøtteverktøy.

FHF skal utvikle kunnskap og løsninger for å sikre forutsigbar kvalitet på laksefisk.

Prioriteringer innfarging i laksemuskel

 • Fremskaffe kunnskap om faktorer som påvirker opptak og omsetning av pigment for å sikre god og jevn innfarging i laksemuskel.

Prioriteringer mørke flekker i laksefilet

 • Avdekke årsaker til dannelse av mørke flekker i laksefilet og utvikle tiltak som kan redusere forekomst.

Prioriteringer tekstur i laksefilet

 • Utvikle metodikk for automatisk og objektiv måling og predikering av tekstur i laks og ørret.

Prioriteringer slakting

 • Utvikle metoder og teknologi for best mulig håndtering av slaktefisk med fokus på produktkvalitet og fiskevelferd.

Prioriteringer foredling

 • Utvikle ny og forbedre eksisterende teknologi for økt bearbeiding av laks og ørret.

Prioriteringer mattrygghet

 • Utvikle forebyggende tiltak for listeria-fri prosessering og foredling av laksefisk.

FHF skal bidra til økt miljømessig bærekraft i norsk havbruksnæring.

Prioriteringer lakselus

 • Fremskaffe kunnskap om effektive metoder for forebygging og kontroll av lakselus og skottelus.
 • Fremskaffe kunnskap om produksjon og bruk av oppdrettet berggylt og rognkjeks for å sikre lusekontroll med god overlevelse og velferd for rensefisken.
 • Fremskaffe kunnskap om hvilke betingelser som gjør rensefisken til en lusespiser.
 • Utvikle dokumentasjon av nye kontrolltiltak mot lakselus.
 • Dokumentere effekt og velferd ved bruk av ulike kontrolltiltak i kombinasjon.
 • Utvikle teknologi for oppsamling av lus som faller av i forbindelse med håndtering og trenging.
 • Fremskaffe kunnskap om bruk av geografiske driftsmodeller for effektiv og økonomisk best mulig forebygging og kontroll med lakselus fra utsett til slakt.

Prioriteringer miljødokumentasjon

 • Evaluere, og når nødvendig bidra til å utvikle kunnskapsgrunnlag om miljøpåvirkning og miljørisiko fra havbruk.
 • Fremskaffe kunnskap om tiltak og beste praksis som næringen kan iverksette for å redusere utslipp av mikroplast fra havbruk.
 • Kartlegge kunnskapsgrunnlag om miljøeffekter fra medikamenter og kjemikalier som benyttes i havbruksnæringen, og ved behov utvikle målrettede tiltak for å sikre forsvarlig bruk.
 • Bidra til utvikling av systemer for kontinuerlig overvåking og varsling av skader på nøter.
 • Utvikle og dokumentere effekt av tiltak for oppsamling og anvendelse av organisk stoff og næringssalter fra land- og sjøbasert oppdrett.
 • Fremskaffe kunnskap om kontroll med begroing uten negative effekter på miljø og laks.

FHF skal fremskaffe kunnskap om ernæring og fôrråvarer som sikrer god fiskehelse, og bidra til at nye bærekraftige fôrressurser tas i bruk.

Prioriteringer

 • Fremskaffe kunnskap om hvordan fôrsammensetning påvirker fiskens helse og robusthet i hele produksjonssyklusen.
 • Bidra til generisk kunnskap for hele verdikjeden ved introduksjon av nye bærekraftige fôrråvarer.

FHF skal bidra til havbruksnæringens rammebetingelser gjennom forskningsbasert kunnskap.

Prioriteringer

 • Frembringe forskningsbasert kunnskap om rettslige reguleringer i havbruksnæringen.
 • Fremskaffe løpende forskningsbasert dokumentasjon på næringens ringvirkninger på nasjonalt og regionalt nivå.
 • Kartlegge kompetansebehov samt utvikle faglige læreverk for havbruksnæringen.
 • Frembringe kunnskapsgrunnlag for nye indikatorer knyttet til miljømessig, økonomisk og sosial bærekraft i havbruksnæringen.
 • Fremskaffe kunnskap om risikostyring knyttet til sikkerhet for ansatte i havbruksnæringen.
 • Dokumentasjon av klima- og miljøeffekter samt konsekvenser av mulige endrede rammebetingelser ved forskjellige produksjonsteknologier.

Har du forslag til nye prioriteringer for FHF?

Det er fullt mulig for hvem som helst å komme med forslag til nytt prioritert forskningsområde for FHF

keyboard_arrow_up