Til innholdet

Fiskeri

Det fangstes omtrent 2,5 millioner tonn villfisk årlig i Norge. De viktigste kommersielle artene er torsk, hyse, makrell, sild, sei og reker. Flåten er variert i størrelse, driftsform og redskapskombinasjoner, og fisken bearbeides enten på land eller ombord. Det skjer en omfattende forsknings- og utviklingsinnsats innen alle delene av den norske villfisknæringen – og FHF har betydelig innsats på alle disse områdene.

FOR Å SIKRE et bærekraftig og lønnsomt fiske, er fangstkontroll viktig. Dette gjelder i alle delene av flåteleddet, og består av arts- og størrelsesseleksjon og mengdekontroll. Fangstkontroll sikrer god utnyttelse av ressursene og fiskevelferd og det vil ivareta kvaliteten på fisken eller skalldyr som fangstes. For å sikre bærekraft har næringen også fokus på bruk av redskaper som er skånsomme mot omgivelsene, samt å erstatte plast med bærekraftige alternativer.

EU har stilt krav til Norge om reduksjoner i klimagassutslipp for ikke-kvotepliktig sektor fra 2005 til 2030. I første omgang er det viktig å få kartlagt hvilke utslippsreduserende tiltak som vil ha størst potensiale for de ulike flåtegruppene, noe FHF prioriterer.

Prioriteringer og målsetting i 2024

FHF skal bidra til å utvikle kunnskap og teknologi som gir økt bærekraft, lønnsomhet, fiskevelferd og produktkvalitet i fiskeriene.

Prioriteringer

 • Utvikle ressurs- og miljøvennlig fangstteknologi som gir bedre fangstkontroll før og under fangstprosessen.
 • Bidra til å utvikle systemer for gjenfangst og gjenvinning av tapt og kassert redskap.
 • Utvikle teknologi som gir effektiv produksjon av alternative agn.
 • Utvikle kunnskap og teknologi som reduserer plastforurensing under fangst og produksjon.
 • Utvikle systemer for informasjonsflyt og beslutningsstøtte i fiskeflåten.
 • Utvikle teknologi for effektiv og kvalitetsfremmende fangsthåndtering.
 • Utvikle kunnskap og teknologi for skånsom og effektiv ombordtaking og levendelagring.
 • Utvikle og verifisere prosesser som bidrar til økt utnyttelse og høyere verdi på restråstoff i fiskeflåten.
 • Bidra til energiøkonomisering og tiltak for å redusere forbruket av fossilt drivstoff i fiskeflåten, herunder dokumentasjon av effekt og konsekvenser av endringer i krav og rammer for flåten.
 • HMS – utvikle tiltak som styrker sikkerheten i kystoghavfiskeflåten – Nullvisjon yrkesdød.

FHF skal bidra til villfisknæringens rammebetingelser gjennom forskningsbasert kunnskap

Prioriteringer

 • Dokumentere verdiskaping og ringvirkninger i næringen
 • Dokumentere tilgjengelighet og anvendelse av restråstoff.
 • Analysere konsekvenser ved ulike reguleringer med betydning for flåteledd og foredlingsindustri.
 • Bidra med kunnskapsgrunnlag for EUs arbeid med regelverk for miljøregnskap for sjømatprodukter
 • Analysere og dokumentere konsekvenser av endrede rammer for ressursfordeling og for markedsadgang for sjømat til sentrale markeder
 • Utvikle grunnlag for klima- og bærekraftdokumentasjon i villfisknæringen.
 • Kartlegging av matsvinn i sjømatindustrien.
 • Utvikle dokumentasjon og analyser knyttet til sjømatnæringens markedsadgang til viktige markeder.

Har du forslag til prioriteringer?

Det er fullt mulig for hvem som helst å komme med forslag til nytt prioritert forskningsområde for FHF

keyboard_arrow_up