Til innholdet

Fiskeri

Det fangstes omtrent 2,5 millioner tonn villfisk årlig i Norge. Artene består hovedsakelig av torsk, hyse, makrell, sild, sei og reker. Det skjer en betydelig forsknings- og utviklingsinnsats innen alle deler av norsk villfisksektor, i flåten og i landindustrien, innen pelagisk, hvitfisk og skalldyr – og FHF har betydelig innsats på alle disse områdene.

HVITFISKFLÅTEN er kompleks med hensyn til størrelse, driftsform og redskapskombinasjoner.

For trål og snurrevad er det fokus på fangstkontroll – herunder artsseleksjon, størrelsesseleksjon og mengdekontroll – for å øke kvaliteten på fangsten. I trål- og snurrevadflåten er det viktig å utvikle systemer for håndtering av store mengder råstoff på en måte som sikrer at kvaliteten blir best mulig, og at manuelt arbeid blir redusert til et minimum. Fiske­flåten under 11 meter fisker i hovedsak med line, garn og juksa. Garn kan være utfordrende med tanke på kvalitet, og linedrift er både dyrt og arbeidskrevende. I denne flåtegruppen er det derfor et mål å utvikle fangstmetoder som gir høy kvalitet – og er effektive, lønnsomme og skånsomme mot miljøet.

Den største andelen av pelagisk fisk blir fanget med not. En del fanges med pelagisk trål, mens de minste fartøyene også benytter garn/snøre i fisket etter makrell. Det er behov for å utvikle ny teknologi som sikrer bedre kontroll med fangsten i nota. Innen pelagisk trålfiske trengs bedre seleksjonsløsninger, for å unngå uønsket bifangst.Prioriteringer og målsetting i 2021

FHF skal bidra til å utvikle kunnskap og teknologi som gir økt bærekraft, lønnsomhet, fiskevelferd og produktkvalitet i fiskeriene.

Fiskeriteknologi

 • Utvikle ressurs- og miljøvennlig fangstteknologi, som gir bedre fangstkontroll før og under fangstprosessen.
 • Bidra til å utvikle systemer for gjenfangst og gjenvinning av tapt og kassert redskap.
 • Utvikle systemer for informasjonsflyt og beslutningsstøtte i fiskeflåten.
 • Utvikle teknologi som gir effektiv produksjon av kunstig agn.
 • Utvikle sensorteknologi som gir bedre overvåking av fangst og redskap under fangstprosessen i fiske med trål og snurrevad.
 • Utvikle kunnskap og teknologi som reduserer plastforurensing under fangst og produksjon.

Fartøyteknologi

 • Utvikle teknologi for effektiv og kvalitetsfremmende fangsthåndtering.
 • Utvikle kunnskap og teknologi, for skånsom og effektiv ombordtaking og levendelagring.
 • Utvikle og verifisere prosesser som bidrar til økt utnyttelse og høyere verdi på restråstoff i fiskeflåten.
 • Bidra til energiøkonomisering og tiltak for å redusere forbruket av fossilt drivstoff i fiskeflåten.
 • HMS – utvikle tiltak som styrker sikkerheten i kystfiskeflåten.
 • Bidra til å redusere forekomst av galvanisk korrosjon og korrosjon p.g.a. lekkasjestrøm, gjennom identifisering av typer av korrosjon og årsaker til disse.
 • Utvikle en ringnotsimulator for treningsformål og virtuell testing av ny teknologi.
 • Utvikling og testing av RSW-tanker, med fokus på effektiv sirkulasjon og hygienisk design.
 • Utvikle kunnskap og teknologi for å løse kvalitetsutfordringer på stor snurrevadtorsk.

Har du forslag til prioriteringer?

Det er fullt mulig for hvem som helst å komme med forslag til nytt prioritert forskningsområde for FHF

keyboard_arrow_up