Til innholdet

Årsresultater 2023

FHF skal utvikle ny kunnskap for norsk sjømatnæring som muliggjør verdiskaping, bærekraft og innovasjon.

Her finner du en sammenstilling av resultater fra FoU-innsatsen i 2023. Det er fordelt på de enkelte områder for at du lett skal finne resultater for det området du har interesse av. Innen hvert område er det kortfattede beskrivelser av aktiviteter og resultater, og det er linket til de enkelte prosjekter der det er detaljert informasjon om prosjektet, samt alle leveranser.

Nedenfor finner du også 2023-resultater fra resultatmålingen som gjennomføres for alle prosjekter og der aktører i næringen vurderer måloppnåelse og andre viktige faktorer ved innsatsen.

Oppnår prosjektene sine målsettinger?

81 %

I 81 % av prosjektene vurderer næringsaktørene at prosjektet i stor eller svært stor grad har oppnådd de overordnede målsettinger.

Vil den nye kunnskapen kunne tas i bruk i næringen?

72 %

Ny kunnskap skaper kun verdier om den tas i bruk. I 72 % av prosjektene vurderer næringsaktørene at kunnskapen i stor eller svært stor grad vil kunne tas i bruk i næringen.

Lykkes prosjektet med å kommunisere resultatene til næringen?

39 %

I 39 % av prosjektene opplever næringsaktørene at prosjektet har lykkes i svært stor eller stor grad med å kommunisere resultatene til næringen. Inkluderes de som mener det har lykkes i moderat grad, gjelder det 80 %. Det kan tyde på potensiale for forbedringer og større innsats.

Skaper kunnskapen nye produkter eller prosesser?

67 %

I teknologiprosjekter er det avgjørende at teknologi som utvikles skaper nye produkter eller prosesser, derfor måles vurderingen av dette i resultatmålingen. I 66,7 % av teknologiprosjektene vurderer næringen at resultatene forventes å bli implementert i nye produkter eller prosesser.

Gir prosjektene økonomisk avkastning?

33 %

Det er utfordrende å koble resultater fra FoU-prosjekter direkte til økonomisk avkastning i næringen, og i særdeleshet for generiske prosjekter som skal gi nytte til en næring som helhet. Imidlertid er det i teknologiprosjekter svært viktig hva slags mulig avkastning næringen som er involvert mener at prosjektresultatene kan gi. I 33,4 % av prosjektene vurderes det at prosjektet vil gi høy avkastning eller en avkastning lik normalen i bransjen.

Er prosjektene verdifulle bidrag til utvikling næringen?

74 %

Det er naturlig å tenke at enhver FoU-innsats er et bidrag til utvikling av næringen, men det er ikke gitt. Derfor er det av betydning å måle i hvilken grad næringen i det enkelte prosjekt mener at det er et verdifullt bidrag. I 73,8 % av prosjektene vurderer næringsaktørene at prosjektet i svært stor eller stor grad er et verdifullt bidrag til utvikling av næringen.

Næringsinvolvering

Næringens involvering er avgjørende, og næringsaktørene er tungt og bredt involvert i FHFs arbeid. Det gjelder der FoU-innsatsen innrettes gjennom prioriteringene, hvor rundt 75 personer fra næringen er direkte involvert, og det gjelder gjennomføring av FoU-prosjektene, der rundt 500 næringsaktører er involvert gjennom referansegrupper.

Resultatmåling

FoU-innsatsen skjer innen alle deler av næringen, med prosjekter som vil ha helt forskjellige målsettinger. Om de skaper resultater må derfor vurderes for det enkelte prosjekt av de med kjennskap til prosjektet. Da er det samtidig utfordrende å måle resultater for hele innsatsen samlet. Derfor er FHFs resultatmåling knyttet til de enkelte prosjekter. Næringsaktørene med kjennskap til prosjektet vurderer blant annet i hvilken grad prosjektet har oppnådd sine mål og om de vurderes å bidra til verdiskaping i næringen. Gjennom 2023 er slik resultatmåling utført for nær 50 FoU-prosjekter og av nær 150 næringsaktører med innsikt i prosjektene. Her finner du noen av de viktigste resultater på måloppnåelse fra prosjekter avsluttet i 2023, vurdert av næringsaktørene.

Istock 1411878015

Resultater havbruk

FoU-innsatsen på havbruk er både bred og omfattende og er i FHFs portefølje organisert på fem områder: Fiskehelse og fiskevelferd, Kvalitet laksefisk, Miljø og bærekraft, Ernæring og fôrressurser samt Rammebetingelser.

Istock 844941680

Resultater villfisk

Villfisksektoren er svært omfattende og ikke minst variert, og FoU-innsatsen er betydelig på alle områder.
FHF har organisert arbeidet i seks områder: Fiskeri, Fersk og fryst torskefisk, Konvensjonell industri, Pelagisk industri, Skalldyr og Rammebetingelser.

Istock 1204188116

Resultater fellesområder

FoU-innsatsen er innrettet mot de forskjellige verdikjedene innen både havbruks- og villfisk-sektoren.
Men det finnes og et svært viktig område som spenner over begge sektorene, og der det kan være motstridende interesser mellom havbruk og villfisk-sektoren.

keyboard_arrow_up