Til innholdet
Årsresultater 2023

Havbruk

FoU-innsatsen på havbruk er både bred og omfattende og er i FHFs portefølje organisert på fem områder: Fiskehelse og fiskevelferd, Kvalitet laksefisk, Miljø og bærekraft, Ernæring og fôrressurser samt Rammebetingelser.

Det er levert viktig ny kunnskap og resultater innen alle områder i 2023, og nedenfor finner du kortfattet beskrevet innsats og resultater, med linker til de konkrete prosjektene.

Kategori modul

Fiskehelse og fiskevelferd

Utvalgte resultater og hendelser

Det er utviklet et digitalt verktøy for oppdrettere som gir konkrete, lokalitetsspesifikke anbefalinger for valg av forebyggende tiltak mot lakselus basert på lokale miljøforhold.

Utvalgte resultater og hendelser

Det er vist at immunglobulin Y (IgY) administrert til atlantisk laks ved injeksjon gir reduksjon i lusepåslag i flere laboratorieforsøk og i småskala feltforsøk.

Utvalgte resultater og hendelser

Det er utviklet viktig ny kunnskap om hvordan lakselus og laks reagerer på hverandre, som mulig grunnlag for å kunne utvikle vaksine eller andre tiltak mot lus.

Utvalgte resultater og hendelser

Det er vist at intensiv smoltproduksjon, der fisken går på høyere temperaturer, er forbundet med flere morfologiske avvik på hjertet. Mens mer langsom smoltproduksjonsprotokoll, der fisken går på lavere temperaturer, er forbundet med færre morfologiske avvik, og at laksen utvikler hjerter som ligner mer på villakshjertet.

Utvalgte resultater og hendelser

To nye prosjekter er iverksatt for å dokumentere beste praksis for produksjonsbetingelser som sikrer best mulig utvikling av hjerte, gjeller og nyre i tidlig livsfase for laks og regnbueørret.

Utvalgte resultater og hendelser

Et nytt prosjekt er startet for å etablere en enhetlig modell for områdeorganisering i havbruksnæringen, knyttet til optimal brakkleggingsstruktur og smittesikring basert på hydrodynamisk modellering av havstrømmene rundt alle oppdrettsanlegg langs kysten.

Utvalgte resultater og hendelser

Det er utviklet et digitalt verktøy for oppdrettere som gir konkrete, lokalitetsspesifikke anbefalinger for valg av forebyggende tiltak mot lakselus basert på lokale miljøforhold.

Utvalgte resultater og hendelser

Det er vist at immunglobulin Y (IgY) administrert til atlantisk laks ved injeksjon gir reduksjon i lusepåslag i flere laboratorieforsøk og i småskala feltforsøk.

Utvalgte resultater og hendelser

Det er utviklet viktig ny kunnskap om hvordan lakselus og laks reagerer på hverandre, som mulig grunnlag for å kunne utvikle vaksine eller andre tiltak mot lus.

Utvalgte resultater og hendelser

Det er vist at intensiv smoltproduksjon, der fisken går på høyere temperaturer, er forbundet med flere morfologiske avvik på hjertet. Mens mer langsom smoltproduksjonsprotokoll, der fisken går på lavere temperaturer, er forbundet med færre morfologiske avvik, og at laksen utvikler hjerter som ligner mer på villakshjertet.

Utvalgte resultater og hendelser

To nye prosjekter er iverksatt for å dokumentere beste praksis for produksjonsbetingelser som sikrer best mulig utvikling av hjerte, gjeller og nyre i tidlig livsfase for laks og regnbueørret.

Utvalgte resultater og hendelser

Et nytt prosjekt er startet for å etablere en enhetlig modell for områdeorganisering i havbruksnæringen, knyttet til optimal brakkleggingsstruktur og smittesikring basert på hydrodynamisk modellering av havstrømmene rundt alle oppdrettsanlegg langs kysten.

Underkategori modul

Robust fisk

Tekst modul

Produksjonsbetingelser for tidlig organutvikling

To prosjekter er igangsatt i 2023 som skal utvikle ny og utnytte eksisterende kunnskap, for å dokumentere beste praksis for produksjonsbetingelser – som vil sikre best mulig utvikling av hjerte, gjeller og nyre i tidlig livsfase for hhv laks og regnbueørret. Produksjonsbetingelser fra rogninnlegg til smolt skal studeres. Optimale produksjonsbetingelser i tidlig livsfase er det viktigste tiltaket for å øke fiskens helse og prestasjon, og utvikle sunne organer og en mest mulig robust fisk.

Bildegalleri modul
Foto: Sjømatrådet
Foto: Bård Gudim
Foto: Sjømatrådet
Tekst modul

Hjertehelse

Prosjekt 901586 ble avsluttet i 2023 og har gitt ny kunnskap om produksjonsbetingelser som kan bidra til bedre hjerteform og hjertehelse for oppdrettslaks. Det har belyst sannsynlige fysiologiske og morfologiske årsaker til hjertesvikt eller relaterte hjertelidelser hos laks. Rask smoltproduksjonsprotokoll, der fisken går på høyere temperaturer, er forbundet med flere morfologiske avvik på hjertet. Motsatt ser man at en mer langsom smoltproduksjonsprotokoll, der fisken går på lavere temperaturer, er forbundet med færre morfologiske avvik og at laksen utvikler hjerter som ligner mer på villakshjertet. I tillegg er det utarbeidet en veileder og forslag til nomenklatur for laksehjerter, som vil være et verdifullt verktøy for helsepersonell i arbeidet med å systematisere avvik og mulige tiltak som kan lede til forbedringer.

Taperfisk

Prosjekt 901590 har gitt ny kunnskap om hva som karakteriserer utviklingen av taperfisk i en smoltgruppe, samt hvordan relevante produksjonsbetingelser i settefiskfasen kan bidra til å påvirke dette. Resultatene viser at lysstimulering for smoltifisering av laksen påvirker en rekke hormonelle signaler i fisken, og at utvikling av taperfisk var forbundet med redusert tyroksinnivå samt redusert gjelleuttrykk av en hittil lite studert variant av nka (natrium-kalium ATPase), nkaα3. Taperutvikling kan også ha sammenheng med tidlig kjønnsmodning, og det ble vist at mørkeperioder etter smoltifisering samt bruk av lys med innslag av blått spektrum trolig kan bidra til å redusere risiko for kjønnsmodning.

Bilde modul
Tekst modul

Biosikkerhet knyttet til områdeorganisering

Basert på tidligere rapport fra prosjekt 901522 initierte næringen et biosikkerhetsråd som utarbeidet anbefalinger for videre kunnskapsbehov. Med utgangspunkt i dette ble prosjekt 901797 startet opp i 2023 for å etablere en enhetlig modell for områdeorganisering i havbruksnæringen knyttet til optimal brakkleggingsstruktur og smittesikring. Prosjektet skal benytte dagens tilgjengelige hydrodynamiske modeller til å lage en enhetlig modell for havstrømmene rundt alle oppdrettsanleggene langs kysten. Ved å koble dette med kunnskap om smittestoff skal det lages risikomatriser for sannsynlighet for spredning av smittestoff innad og mellom oppdrettsanlegg i et område eller region. Basert på dette skal prosjektet anbefale hvordan næringen bør koordinere og organisere produksjonen mellom lokaliteter for optimal smittesikring og biosikkerhet.

Biosikkerhet i RAS

Det er behov for å styrke biosikkerheten i RAS-anlegg gjennom kunnskap om patogene mikroorganismers følsomhet mot desinfeksjonstiltak og overlevelse i slike anlegg. En utlysning på temaet resulterte i oppstart av to nye prosjekter i 2023. Prosjekt 901792 skal styrke biosikkerheten i RAS-anlegg med ny kunnskap om patogene mikroorganismers følsomhet mot ulike biosikkerhetsstrategier og overlevelse i RAS. Prosjekt 901826 skal simulere et patogent brudd på biosikkerheten i et RAS-system og kartlegge miljøfaktorene som påvirker etableringen av patogener i ulike deler av systemet. Videre skal det kartlegges hvor lenge patogener overlever i systemet, og effektiviteten av systemdesinfeksjon i etterkant av et sykdomsutbrudd. Resultatene skal sammenstilles med historiske og empiriske data for å utarbeide en overordnet anbefaling til praksiser for RAS-biosikkerhet.

Tekstkolonne med bilde modul
Foto: Sjømatrådet

Kunnskapskartlegging av stor smolt

Prosjekt 901701 har kartlagt bruken av stor smolt i oppdrettsnæringen. Undersøkelsene viser at det benyttes mange ulike strategier ved produksjon av storsmolt. Strategien man velger er hovedsakelig basert på erfaring, ofte ved det enkelte anlegg. Utsett av en større smolt reduserte antall lusebehandlinger i sjøfasen, noe som er formålet med å sette ut større smolt. En utbredt oppfatning blant oppdrettere var at for høy intensitet i produksjonen i RAS medfører dårligere robusthet og prestasjon i sjøfase. Datagrunnlag fra sjøfasen kan tyde på en høyere dødelighet de første 60 dager etter utsett med økende smoltstørrelse og ved utsett på vinteren i Nord-Norge.

Produksjonsprotokoller for stor smolt

Prosjekt 901682 har sammenlignet ulike produksjonsprotokoller for stor smolt samt effekter med hensyn på fiskens tilvekst og relevante helse- og kvalitetsparametere. Et vintersignal i RAS kombinert med brakkvann ga bedre vekst i kar med sjøvann, særlig for større smolt og under forhold som simulerte høst med fallende daglengde og høy temperatur. Samtidig økte dette risiko for tidlig kjønnsmodning hos hannfisk for stor smolt, særlig når den ble overført til sjøvann ved høy temperatur. Scoreverdier for nefrokalsinose var lave og ikke relatert til salinitet i RAS, men fisk på 24 timer lys i RAS hadde høyere score enn fisk som fikk et vintersignal.

Tekstkolonne med bilde modul
Foto: Sjømatrådet

Nye overvåkingsteknologier

Mange teknologileverandører jobber med å utvikle sensor-/overvåkings-enheter for vannmiljø, fiskevelferd, fiskeadferd, fôring m.m. For å forbedre teknologisk tilpasning og dokumentasjon av nye og eksisterende overvåkingsteknologier, ble det i 2023 startet opp tre nye prosjekter på dette. Prosjekt 901851 vil gjennom innsamling av produksjonsdata fra kamera- og miljøregistreringer optimalisere produksjonsplanlegging ved utvikling av prognoseverktøy for slaktekvalitet og tilvekst. Prosjekt 901852 vil forbedre styring av utfôring gjennom ny kunnskap om hvordan merdmiljø, fiskehelse/velferd, håndtering og fiskens opprinnelse påvirker fiskens appetitt og tilvekst. Prosjekt 901853 vil optimalisere og utarbeide en arbeidsmetode for digital registrering og anvendelse av datakilder fra en rekke sensorer i et landbasert oppdrettsanlegg.

Underkategori modul

Infeksjonssykdommer

Tekst modul

Spironucleus

Som følge av et akutt utbrudd av parasitten Spironucleus salmonicidae på et anlegg i Finnmark, ble det lyst ut midler før jul 2022 for å avdekke kunnskapsbehov for bekjempelse av parasitten. Prosjekt 901831 startet i 2023 med hovedmål om å kartlegge kunnskap og erfaringer med parasitten samt utarbeide beste praksis for forebygging, overvåking og kontroll.

Tekstkolonne med bilde modul
Foto: HI/Åkerblå AS

Sårutfordringer

Næringens har utfordringer med sårutbrudd på oppdrettslaks og fire nye prosjekter på forebyggende tiltak hadde oppstart i 2023. Prosjekt 901835 skal studere sårutfordringer i forbindelse med håndtering under avlusing for utvikling av beste-praksis tiltak som næringen kan benytte for å iverksette avbøtende tiltak for å redusere omfang av vintersår. Prosjekt 901836 skal evaluere nye kamerabaserte metoder for sanntidsregistrering av sårskader og biologiske data i merdene, samt evaluere effekten av et konkret behandlingstiltak som skal forsterke fiskens bakterielle forsvarsbarriere i laksens ytre organer/slimhinner. Prosjekt 901837 skal avdekke årsaker til utvikling av sårutbrudd på laks i et helhetlig produksjonsperspektiv. Resultatene skal brukes til å utforme retningslinjer for beste praksis for risikovurdert produksjonsplanlegging som oppdrettere kan bruke til å forebygge og redusere omfanget av sårutbrudd. Prosjekt 901838 skal generere kunnskap om hvorfor spesifikke varianter av Moritella viscosa og Tenacibaculum finnmarkense er overrepresentert blant isolater dyrket fra oppdrettslaks i sjø med sår.

Tekstkolonne med bilde modul
Foto: Veterinærinstituttet/Trygve Poppe

Gjellehelse

En utlysning på dokumentasjon av beste praksis for forebygging og behandling som sikrer god gjellehelse fra yngel til slakt resulterte i oppstart av nye prosjekter i 2023. Prosjekt 901911 skal utvikle et bevisbasert rammeverk forankret i empiriske og historisk data for beste praksis som støtter og fremmer optimal gjellehelse hos laks. Prosjekt 901912 skal utvikle metodikk for kontinuerlig ikke-letal overvåking av gjellestatus i populasjoner som fanger opp både infeksiøse og ikke infeksiøse skadelige stimuli, samt utvikle og gjennomføre evaluering av forebyggende tiltak for bedre gjellehelse. 

Underkategori modul

Lakselus

Tekst modul

Kunnskaps- og erfaringsdeling i næringen

Den årlige nasjonale Lusekonferansen ble i 2023 igjen gjennomført fysisk – for foredrag se Lusekonferansen 2023.

Bildegalleri modul
Foto: MSD Animal Health
Foto: Havforskningsinstituttet
Foto: HI/Eivind Senneset
Tekst modul

Forebygging

Fra arbeidet med utvikling av vaksiner mot lakselus leverte to prosjekter resultater i 2023.

Prosjekt 901569 viste at injeksjon med immunglobulin Y (IgY) ga en reduksjon i lusepåslag i flere laboratorieforsøk og i småskala forsøk. Resultatene er interessante og kan peke i retning av at det er mulig å utnytte den testede teknologien for å oppnå en delvis beskyttelse mot lakselus, men fremdeles gjenstår vesentlig utprøving og dokumentasjon.

I prosjekt 901566 ble det påvist at vaksinasjon mot lakselusinfestasjon basert på hel-lus antigener ga et redusert lusepåslag i småskala karstudier. Vaksiner basert på rekombinante proteiner fra lakselus og formulert som en olje-emulsjon ga god relativ beskyttelse mot infestasjon med lakselus. Beskyttelse mot infestasjon og nivå av sirkulerende antistoffer har en negativ korrelasjon, høye antistoffnivåer ga lavere lusetall. Kondisjonering med probiotiske bakterier i forkant av smitte med kopepoditter ga en god relativ reduksjon i lusepåslag.

I prosjekt Modulus (901564), som ble avsluttet i 2023, var målet å øke forståelsen mellom lakselus som parasitt, og laks som vert. Hele 15 spyttkjertelgen er identifisert og karakterisert i lakselus, der flere ser ut til å være viktige i vert-parasitt-interaksjonen ved å indirekte eller direkte modelere immunresponser. En rekke aktuelle vaksinekandidater, spesielt da fra lakselus, men også for skottelus er dermed identifisert. Ny kunnskap om den første etableringsfasen til både skottelus og lakselus vil gjøre at fremtidig forskning på disse to artenes vert-parasitt-interaksjon kan bli utført med større nøyaktighet og uten utviklingsrelaterte artefakter.

I prosjekt PreventLice (901685) ble det utviklet et digitalt verktøy for oppdrettere som gir konkrete, lokalitetsspesifikke anbefalinger for valg av forebyggende tiltak basert på lokale miljøforhold. Det viser seg at ved å ta hensyn til miljø og respondere på forandringer i miljøet i forebygging mot lus vil det gi en redusert smitte av lus og bedre velferd for laksen.

Bilde modul
Foto: HI/Erlend Astad Lorentzen
Tekst modul

Kontroll

I prosjektet Metode som bruker kitinolytiske enzymer til å forebygge og kontrollere lakselus (901690) fant man ingen vesentlig effekt av valgte enzymer på lus som sitter på laksen. Det er likevel interessant at enzymer gir effekt på lus ved direkte eksponering.

Prosjekt OptiDeLouse (901687) viste at ferskvannsbehandling, alene eller kombinert med andre behandlinger, hadde størst avlusningseffekt. Resultater viste og at håndtering alene førte til at lus falt av. Prosedyrekontrollene viste at håndteringen knyttet til behandlingene, snarere enn selve behandlingen, var den største årsaken til at fisk ble skadet.

Et annet prosjekt har testet om lysaktiverte kjemikalier som fører til generering av aktive oksygenforbindelser kan brukes til å drepe lakselus på laks (901689). Man lyktes ikke med å finne forbindelser som vesentlig reduserte mengde lus i kommersielt rettete forsøk. Likevel lyktes man med å indusere dødelighet når lus ble eksponert direkte for de testede midlene, og det ble ikke funnet negative effekter på laks.

Tekstkolonne med bilde modul
Foto: Havforskningsinstituttet

Rensefisk

Prosjekt 901694 skulle dokumentere effekten av ernæring på velferd for berggylt, med konkrete anbefalinger for bedret velferd. Prosjektet har gitt forslag til oppskrifter på fôr til berggylt. Berggylt foretrekker pellets fremfor fôrblokk og de spiser kun når det er lyst og mest på morgenen.

Kategori modul

Kvalitet laksefisk

Utvalgte resultater og hendelser

Det er fremlagt dokumentasjon av EEG for bedøvet rognkjeks.

Utvalgte resultater og hendelser

Det er fremlagt dokumentasjon av EEG for bedøvet rognkjeks.

Tekst modul

Bedøving før slakting

Slakteriene har kontinuerlig fokus på fiskevelferd og bedøving av slaktefisk er et sentralt tema. Det er fortsatt behov for å videreutvikle eksisterende teknologi eller utvikle ny teknologi for bedøving av laks og ørret som kan håndtere ulike størrelser og gi enda høyere bedøvelseseffekt. FHF iverksatte derfor prosjekt (901909) i 2023 med mål om å videreutvikle eksisterende teknologi for elektrobedøvelse av laks og ørret som er retningsuavhengig, har like god eller bedre kapasitet enn dagens løsning, og sikrer bedre kvalitet enn i dag samt har dokumentert god bedøvelseseffekt.

Gjeldende forskrift for avlivning av fisk, stiller opp krav til at bedøvingsmetoder skal dokumenteres vitenskapelig. Det er flere modeller under utvikling i regi av FHF. Prosjektet (901908) har mål om å dokumentere god bedøvelseseffekt og sikkerhet for ivaretakelse av dyrevelferd ved automatisert bedøving av laksefisk med elektro-bedøver uavhengig av kapasitet, art, størrelse og vannkvalitet.

Tekstkolonne med bilde modul
Foto: Aquakompetanse

Dokumentasjon av el-bedøvet rognkjeks

Mattilsynet krever at det gjennomføres måling etter en særskilt metode (EEG-måling) for å sikre forsvarlig el-bedøving av oppdrettsfisk og rognkjeks er her en nøkkelart. Derfor initierte FHF i 2023 prosjektet «EEG-målinger av bedøvet rognkjeks» (901813).

Prosjektet fant at rognkjeks med god sikkerhetsmargin mister bevisstheten innen 1 sekund (som er kravet fra EU) både ved vann- og tørrbedøving.

Prosjektet anbefaler avliving med fryselake eller kvern som kan iverksettes umiddelbart etter el-bedøving og derved sikre permanent tap av bevissthet frem til død.

Tekstkolonne med bilde modul
Foto: HI/Svanevik

Listeria

Bakterieslekten listeria består av flere arter der Listeria Monocytogenes er den som forårsaker sykdom hos mennesker. Denne bakterien er en av de matpatogene bakteriene man bekymrer seg mest over i norsk matindustri da den er vanlig forekommende i naturen og produksjonsmiljøer. Årsaken til listeria-smitte er som oftest inntak av kontaminerte spiseklare produkter, og
sjømatnæringen må ha god nok kunnskap og teknologier for forebygging og håndtering av listeria.

I 2023 ble prosjekt (901822) startet der målet er å kartlegge om en utvikling av hurtigtest (20-30 min) for påvisning av listeria i havbruksnæringen er gjennomførbar.

Ved påvisning av listeria vil effektive metoder for dekontaminering kunne redusere tapet som oppstår ved tilbaketrekking av produkter. Derfor har FHF i 2023 iverksatt prosjekt (901823) for å undersøke effekten og egnetheten av ulike metoder og teknologier separat eller i kombinasjon for dekontaminering av laks og ørret og fiskeprodukter med listeria.

Det finnes ulike smitteveier inn i lakseslakterier, men det er fortsatt behov for mer kunnskap om effektive tiltak for å oppnå økt kontroll med listeria inne i produksjonsanleggene. Prosjekt (901839) skal teste og dokumentere bruk av barriereteknologi for dekontaminering og vekstkontroll av listeria i lakseprodukter. Prosjektet skal avsluttes innen 2025.

Tekstkolonne med bilde modul
Foto: HI/Arnbjørg Aagesen

Risiko for kveis i oppdrettstorsk

Kveis, som er samlebetegnelsen på larvene av parasittiske rundormer, er vanlig forekommende i villfisk. Parasitten kan forekomme i filetene, men dør ved innfrysning. Gjeldende regelverk krever derfor at fiskevarer som skal spises rå, må ha vært frosset før konsum. Oppdrettslaks er unntatt fra dette kravet da det er dokumentert at forekomst av kveis er så liten at risikoen er neglisjerbar, noe som skyldes at den spiser kontrollert fôr. Det er derfor av betydning for oppdrettstorsk å dokumentere om det samme kan gjelde den arten. FHF iverksatte derfor et prosjekt i 2023 (901814) for å fremskaffe kunnskap om forekomst av kveis i slakteklar oppdrettstorsk.

 

Kategori modul

Miljø og bærekraft

Utvalgte resultater og hendelser

Det ble utviklet et nettbasert verktøy for hjelp ved mistanke om utfordring med alger og maneter. Dette er gjort tilgjengelig her

Utvalgte resultater og hendelser

Beste praksis for brønnbåt-operasjoner er samlet i brønnbåtveilederen Det er utarbeidet en bred oversikt over miljøpåvirkning fra havbruk og sameksisterende industrier som finnes i sluttrapporten på prosjekt MILJØREG

Utvalgte resultater og hendelser

Det ble utviklet et nettbasert verktøy for hjelp ved mistanke om utfordring med alger og maneter. Dette er gjort tilgjengelig her

Utvalgte resultater og hendelser

Beste praksis for brønnbåt-operasjoner er samlet i brønnbåtveilederen Det er utarbeidet en bred oversikt over miljøpåvirkning fra havbruk og sameksisterende industrier som finnes i sluttrapporten på prosjekt MILJØREG

Tekst modul

Skadelige alger og maneter

Et prosjekt for å finne hvordan man forebygger og håndterer episoder med skadelige alger og maneter (901664) leverte resultater i 2023.Det ble utviklet et nettbasert verktøy for hjelp ved mistanke om utfordring med alger og maneter. Dette er gjort tilgjengelig på en egen nettside. Det ble og utviklet en serie faktaark om skadelige alger og maneter. Oppblomstring av perlesnormaneter vinteren 2023/2024 gjorde prosjektet aktuelt på nytt.

Tekstkolonne med bilde modul
Foto: Havforskningsinstituttet

Miljøpåvirkning

Prosjektet MILJØREG ble avsluttet i 2023. Målet var å utarbeide en bred oversikt over kunnskapsgrunnlag og krav relatert til miljøpåvirkning fra havbruk samt miljørisiko for havbruk fra andre næringer. Det gjaldt på lokalitets-, område- og nasjonalt nivå og for alle former for havbruk i Norge. I tillegg skulle prosjektet utforske mulighetsrommet for en mer direkte og differensiert regulering av miljøpåvirkningen fra havbruk. Sluttrapporten fra prosjektet gir en omfattende analyse av miljøkonsekvenser av akvakultur og sameksisterende næringer.

Prosjektet VDWS Transition 901785 ble startet opp i 2023. Målet her er å dokumentere effekter og toleransegrenser for utslipp fra oppdrettsanlegg på relevante arter av korall og svamp og utvikle nye metoder for overvåking av helsetilstanden til utvalgte korall- og svamparter ved eksisterende havbrukslokaliteter. Dette har hatt stor oppmerksomhet i næringen og begrenser tilgang til enkelte lokaliteter.

Tekstkolonne med bilde modul
Foto: SALT/Marthe Larsen Haarr

Redusert utslipp av mikroplast

Kunnskap og dokumentasjon vil være avgjørende for å redusere omfanget av plast i havet som stammer fra sjømatnæringen. Det ble i 2023 startet opp to prosjekter som skal bidra til å redusere utslipp av mikroplast fra oppdrettsnæringen med fokus på utslipp fra RAS-anlegg og havbruksanlegg.


Prosjekt SMARTER skal evaluere og kvantifisere mulige reduksjoner i utslipp av mikroplast knyttet til nett og tauverk ved merdene, mens prosjekt REMIRA skal kartlegge omfang og mulige kilder til mikroplast og plastmyknere i RAS-anlegg. Prosjektet skal også utarbeide forslag til tiltak for å redusere mikroplast i RAS og i utslipp fra RAS.

Kategori modul

Ernæring og fôrressurser

Utvalgte resultater og hendelser

Et nytt prosjekt skal bestemme laksens behov for viktige vitaminer og mineraler under normale og stressende betingelser for ulike livsstadier hos laksen.

Utvalgte resultater og hendelser

Et nytt prosjekt skal undersøke effekten av tilsetning av urea til laksefôr på slimproduksjon, sår, sjøvannstilpasning og velferd hos oppdrettslaks.

Utvalgte resultater og hendelser

Utlysning for uttesting av nye fôr-råvarer på laksefisk har gitt opphav til 3 nye prosjekter som starter opp tidlig 2024. 901895 på blåskjell, 901861 på tunikater og 901894 på gressproteiner. I tillegg er det satt i gang et prosjekt for å spesifikt se på effekten av algetoksiner i fôr til laks noe som er relevant både for blåskjell og tunikater.

Utvalgte resultater og hendelser

Et nytt prosjekt skal bestemme laksens behov for viktige vitaminer og mineraler under normale og stressende betingelser for ulike livsstadier hos laksen.

Utvalgte resultater og hendelser

Et nytt prosjekt skal undersøke effekten av tilsetning av urea til laksefôr på slimproduksjon, sår, sjøvannstilpasning og velferd hos oppdrettslaks.

Utvalgte resultater og hendelser

Utlysning for uttesting av nye fôr-råvarer på laksefisk har gitt opphav til 3 nye prosjekter som starter opp tidlig 2024. 901895 på blåskjell, 901861 på tunikater og 901894 på gressproteiner. I tillegg er det satt i gang et prosjekt for å spesifikt se på effekten av algetoksiner i fôr til laks noe som er relevant både for blåskjell og tunikater.

Tekst modul

Behov for mikronæringsstoff

Etter tiår med betydelig FoU-innsats som har etablert kunnskap om laksens behov for fett og fettsyrer, er det av stor betydning å få tilsvarende kunnskap om behovet for andre viktige næringsstoffer. Derfor iverksatte FHF i 2023 et stort tverr-institusjonelt prosjekt (901834) der målsettingen er å bestemme laksens behov for viktige vitaminer og mineraler under normale og stressende betingelser for ulike livsstadier hos laksen.

Ureatilsetning i fôr

Et nytt prosjekt ble startet i 2023 (901883) som skal undersøke effekten av tilsetning av urea til laksefôr på slimproduksjon, sår, sjøvannstilpasning og velferd hos oppdrettslaks. Bakgrunnen for dette er eldre publiserte studier som viser positive effekter på fiskens slimlag og osmoregulatoriske kapasitet ved tilsetning av urea i diettene. Dersom dette lykkes, vil det kunne representere et nytt og meget kostnadseffektivt tiltak for å redusere sår og styrke fiskens helse.

Nye fôrråvarer

Rekeskall-mel er i 2023 testet ut på torsk og viser gode resultater. Testingen er utført i prosjekt 901804 som er knyttet til et Forskningsrådsprosjekt som tester ut skall-mel fra krabbe på torsk. Videre uttesting foregår for å stadfeste helseeffekten av skall-mel til torsk. Man ser både på vekst, tarmhelse og effekt på tarmslyng.

Bilde modul
Kategori modul

Rammebetingelser havbruk

Utvalgte resultater og hendelser

Oppdatert klimaregnskap for havbruksnæringen med verdifulle verktøy er utarbeidet.

Utvalgte resultater og hendelser

Ringvirkningsanalyse for havbrukssektoren og næringen som helhet er levert.

Utvalgte resultater og hendelser

Det er igangsatt arbeid for å dokumentere næringens behov for fornybar energi.

Utvalgte resultater og hendelser

Oppdatert klimaregnskap for havbruksnæringen med verdifulle verktøy er utarbeidet.

Utvalgte resultater og hendelser

Ringvirkningsanalyse for havbrukssektoren og næringen som helhet er levert.

Utvalgte resultater og hendelser

Det er igangsatt arbeid for å dokumentere næringens behov for fornybar energi.

Tekstkolonne med bilde modul
Foto: Unsplash/Bart Van Meele

Portal for data om bærekraftig havbruk

Bærekraftportalen er utviklet i prosjekt 901255 og viser oversiktsbilder og utviklingstrekk for en rekke bærekraftindikatorer i norsk havbruk. FHF har i 2023 (901541) sammen med Barentswatch vurdert i hvilken grad tjenesten fungerer etter hensikten eller kan forbedres. Det er besluttet at den skal videreføres, men at den skal integreres langt sterkere i de øvrige portaler på Barentswatch. Dette vil styrke tjenesten på flere måter, ikke bare ved bedre modell for drift og oppdatering, men spesielt på brukervennlighet og tilgjengelighet.

Tekstkolonne med bilde modul

Ringvirknings- og verdiskapingsanalyser

FHF har i flere år bidratt til nasjonale analyser av verdiskaping og ringvirkninger for næringen som helhet og for delsektorer. I 2023 ble prosjekter med analyser for 2020–2022 avsluttet (901606) og etter utlysning ble et nytt prosjekt (901845) etablert for perioden 2023–2025.

Prosjektet skal gjennom prosjektperioden levere årlige analyser for sjømatsektoren totalt, samt delrapporter for både fiskeri, havbruk, industri og leverandørindustri.

Rapport om ringvirkninger for næringen som helhet basert på 2022-tall ble levert høsten 2023, og i romjulen kom en rapport på havbrukssektorens ringvirkninger.

Tekstkolonne med bilde modul
Foto: HI/Erling Svensen

Klimaregnskap for norsk havbruksnæring

Prosjekt 901718 – Oppdatert klimaregnskap for norsk havbruksnæring – ble avsluttet i 2023.

Det er levert en omfattende faglig sluttrapport som dokumenterer utvikling og status spå klimaregnskapet for havbrukssektoren i Norge. I tillegg er det levert en rekke fakta-ark og presentasjoner som er svært nyttige verktøy for både næringsaktører, næringsorganisasjoner, myndigheter og media.

Tekstkolonne med bilde modul

Fornybar energi for sjømatnæringen

For sjømatnæringen som for resten av samfunnet er overgangen til fornybar energi ett av de største spørsmålene, som også medfører betydelige utfordringer og kunnskapsbehovet er stort. En helt avgjørende kunnskap er hvor stort behovet er i næringen for fornybar energi, hvilken tilgang det er på det og fra hvilke kilder.

Derfor igangsatte FHF i 2023 prosjekt 901866 der målet er å dokumentere sjømatnæringens behov for og fremtidig tilgang på fornybar energi fram mot 2040, barrierer for nettilgang og alternative energikilder og -bærere.

Tekstkolonne med bilde modul
Foto: Sjømatrådet/Rune Stoltz Bertinussen

HMS i havbruk

Ansatte i havbruk har det mest risikoutsatte yrket i Norge etter fiskeri. Ambisjoner om vekst og fremvekst av nye produksjonsformer forutsetter at helse, arbeidsmiljø og sikkerhet (HMS) tillegges stor vekt, både hos selskapene, leverandører og myndigheter. Hensiktsmessige tiltak krever kunnskap om hvilke utfordringer som peker seg ut i de ulike produksjonsformene.

Derfor etablerte FHF i 2023 prosjekt 901801, der målet er å etablere kunnskap og tiltak for sikre operasjoner og helsefremmende arbeidsplasser i havbruksnæringen.

Tekstkolonne med bilde modul
Foto: Nofima

Tilgjengelighet og anvendelse av restråstoff

Restråstoff, som tidligere ble kalt slog og vurdert som avfall, vurderes som en stadig viktigere ressurs, ikke minst med ny dokumentasjon om verdifulle ingredienser i restråstoffet. Da blir også oversikt over hvor restråstoffet kommer fra og hva det anvendes til viktigere. Dette er analyser som FHF har finansiert gjennom flere år.

I 2023 ble prosjekt 901844 startet opp, som skal levere slike analyser årlig ut 2025. Rapporten med tall fra 2022 ble levert i 2023 og fastslo at utnyttelsen var på riktig vei.

Fra 2021 til 2022 var råstoffbasen fra norsk sjømatindustri stabil i volum, mens utnyttelsesgraden av tilhørende restråstoff økte fra 83 % til 87 %. Det er levert både faglig rapport, samt fakta-ark til bruk for industrien.

Havbruk prioriteringer

FHF har organisert havbruksinnsatsen på fire områder; Fiskehelse og fiskevelferd, Produksjonsbiologi og teknologi, Produktkvalitet og prosessering og Bærekraftig havbruk.

Les mer om hvilke prioriteringer vi fokuserer på i år:

Havbruk
keyboard_arrow_up