Til innholdet

Prosjektnummer

901845

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901845
Status: Pågår
Startdato: 25.06.2023
Sluttdato: 30.01.2026

Ringvirknings- og verdiskapingsanalyser i norsk sjømatnæring 2023–2025

​FHF har i nesten 20 år fått laget ringvirknings- og verdiskapingsanalyser for norsk sjømatnæring. Disse har tallfestet næringens bidrag til BNP og sysselsetting, fordelt på flåte, oppdrett, fiskeindustri og leverandørnæring, samt ring­virkninger fra alle disse. Analysene har fått mye oppmerksomhet og gitt verdifull informasjon til både næring, for­valtning og samfunnet ellers. Sjømatnæringen har gått fra å utgjøre 0,8 % av BNP i 2004, til å utgjøre rundt 3 % de siste årene. Næringens betydning for nasjonal verdiskaping har altså mer enn tredoblet seg over perioden. Ringvirknings- og verdiskapingsanalysene for fiskeri- og havbruksnæringen er en god mulighet til å synliggjøre viktigheten og verdien av Norges viktigste bærekraftige næring.  
​Å gi oversikt over sjømatnæringens bidrag til BNP og sysselsetting, samt ringvirkninger fra næringen. Dette vil gjøres:
• på nasjonalt nivå (for hele fiskeri- og havbruksnæringen).
• for fiskeflåten og foredlingsindustrien i villfisknæringen (for alle sektorer: klippfisk, tørrfisk, saltfilsk, filet, ferskpakking, pelagisk, skalldyr, flersektorielle, direkteeksport og ombordproduksjon).
• for havbruksnæringen (inkludert foredling og for laks, ørret, torsk, kveite, piggvar, skjell, tang/alger.
• for leverandørindustrien til hele sjømatnæringen.
​Ringvirkningsanalysene er nyttige både for næring og forvaltning. For næringen er det viktig å få synliggjort sin samfunnsmessige betydning, både nasjonalt og regionalt.

Kommuner, fylkeskommuner og annen regional forvaltning ønsker også mer presise anslag for økonomisk betydning, både på lokalt og regionalt nivå.

Bedre modeller vil også gjøre at ringvirkningsanalysene kan få et bredere anvendelsesområde enn tidligere. Modellene og datamaterialet kan anvendes til å simulere konsekvenser for ringvirkninger og verdiskaping av institusjonelle endringer som drøftes eller foreslås, for eksempel hvordan regelverksendringer påvirker ringvirkninger og verdiskaping i hele verdikjeden, på nasjonalt, regionalt, kommunalt og bedriftsnivå. Analysene vil vise sjømatnæringens betydning for utvikling av norsk marin leverandørindustri. Analysene blir organisert slik at de kan gi årlig input i ulike åpne kunnskapsplattformer som for eksempel bære­krafts­portalen for oppdrettsnæringen.
​Dette prosjektet vil beregne sysselsettings- og verdiskapingseffekter fra hele sjømatnæringen, der leverandørene blir fremhevet siden de har blitt en integrert del av næringen. 

Ringvirkningsanalysene gjennomføres med Nofimas ringvirkningsmodell LEIF (Local Economic Impact Finder), basert på regnskapsdata fra norske bedrifter, kalibrert med reelle internregnskapsdata, innsamlet for formålet, fra et representativt utvalg bedrifter fra alle deler av næringen.  Man vil med bakgrunn i reelle innkjøpsdata kunne utarbeide et mer presist kryssløp for fangst, oppdrett, industri og leverandørindustri, noe som vil gi enda mer presise anslag for verdiskapings- og sysselsettingseffekter enn tidligere analyser.

Verdiskaping og sysselsetting vil fordeles på kommuner og fylker basert på en egen geografimodul, som vil kompensere svakhetene i offentlig sysselsettingsstatistikk med en kalibrering mot andre databaser, både Nofimas egne og andre, samt innsamling av mer reelle, sesongjusterte sysselsettingsdata.

Prosjektet vil hvert år levere en rapport om verdiskaping og samlede ringvirkninger for norsk sjømatnæring. Rapporten vil beskrive både norsk sjømatnæring samlet, resultater for ulike deler av næringen samt for fylker og kommuner.

Hvert år vil det også bli laget 1–2 ringvirkningsrapporter for avgrensede deler av næringen etter følgende plan:

2023
• Foredlingsindustri villfisk
• Havbruksnæringen (inkludert foredling)

2024
• Analyse av fiskeflåtens ringvirkninger
• Leverandørindustriens verdiskaping og ringvirkninger

2025
• Foredlingsindustri villfisk
• Havbruksnæringen (inkludert foredling)
​Resultatene formidles gjennom årlige rapporter, foredrag i næringsfora, populærvitenskapelige artikler, nettsaker og sosiale medier. Det vil bli lagt stor vekt på å nå ut i fagpresse og regionale media med tilpasset innhold.
keyboard_arrow_up