Til innholdet

Prosjektnummer

901606

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901606
Status: Pågår
Startdato: 16.03.2020
Sluttdato: 15.01.2023

Ringvirknings- og verdiskapingsanalyser i norsk sjømatnæring 2020–2022

Sjømatnæringen er blant landets største og sterkest voksende målt i både omsetning, sysselsetting og verdiskaping. Ved siden av direkte verdiskaping og sysselsetting i sjømatbedriftene, genererer sjømatnæringen også betydelige sysselsettings- og verdiskapingseffekter nedover i verdikjeden gjennom sine innkjøp. FHF har de siste 15 år finansiert nasjonale ringvirknings- og verdiskapingsanalysene.

Målsetningen har blant annet vært å utarbeide:
• Oversikter over bidrag til BNP og sysselsetting for sjømatnæringen henholdsvis på nasjonalt nivå, i fiskeflåten og i leverandørindustrien.
• Oversikt over ringvirkninger.
• I tillegg til verdiskaping i form av sysselsetting og bidrag til BNP, er flere nærmere definerte parametere og indikatorer utarbeidet.

Ringvirknings- og verdiskapingsanalysene er omtalt som satsningsområder knyttet til rammebetingelser i FHFs handlingsplan for 2020.
Hovedmål
• Å få oversikt over verdiskaping i form av bidrag til BNP og sysselsetting for sjømatnæringen henholdsvis på nasjonalt nivå (2020, 2021 og 2022), i fiskeflåten (2020 og 2022) og i leverandørindustrien (2021). 
• Å få oversikt over ringvirkninger (samme analysefrekvens som i punktet ovenfor).
Å utarbeide flere nærmere definerte parametere og indikatorer etter dialog med referansegruppen.
Å vurdere om og hvordan metodikk for datainnhenting for å gjennomføre fremtidige verdiskapings- og ringvirkningsanalyser kan forenkles eller “automatiseres” i større grad enn hva som er tilfellet i de analyser som gjennomført frem til i dag.

Delmål
1. Mer presis modellering gjennom bruk og innhentning av faktisk innkjøpsdata
For å gjøre gode ringvirkningsanalyser, behøves gode data om vare- og tjenestekjøp. Det er disse som danner grunnlag for alle ringvirkningseffekter. Ved hjelp av innkjøpsdata kan bedre kryssløp utarbeides, og vise hvordan ringvirkningseffektene sprer seg geografisk. 

2. Geografisk spredning av ringvirkningseffekter
Det har de seneste år vært arbeidet på en modul prosjektteamet sin ringvirkningsmodell som fordeler sysselsettings- og verdiskapingseffekter på kommunalt nivå. Modellen baserer seg både på innkjøpsdata for første ledd i analysen, og regnskapsdata for alle norske bedrifter. Prosjektteamet innehar en svært bearbeidet database/populasjon over alle norske sjømatbedrifter, noe som gir mulighet for å utarbeide gode anslag på de regionale effektene.

3. Betydelig kvalitetsløft på kommunikasjon av analysen
Prosjektteamet foreslår å utvikle en utvidet leveransepakke i forhold til tidligere utførte analyser. Denne vil inneholde en lettlest hovedrapport, en vitenskapelig rapport/artikkel, rapporter/fact sheets på hvert fylke og andre mindre resultatpresentasjoner. I tillegg til det ovenstående, vil prosjektteamet utarbeide beregninger på regionalt nivå av sysselsetting og verdiskaping. Analysene vil forbedres ved at det innhentes innkjøpstall fra de viktigste aktørene i næringen.

I den grad analysene kommer frem til andre resultater enn hva som tidligere er fremkommet, vil prosjektet beregne effekter fra tidligere år basert på ny metode.
​Gjennom prosjektet vil det fremskaffes analyser på nasjonalt og regionalt nivå om sjømatnæringens samlede betydning for verdiskaping og sysselsetting. Analysene vil presenteres i form av rapporter på nasjonalt og regionalt nivå. Videre vil det utarbeides videoer med animasjoner om effektene. Effektene vil således bli lett tilgjengelig for interessenter med ulikt interessefelt og kompetansenivå.
Beregninger av sysselsettings- og verdiskapingseffekter vil gjøres ved først å innhente data om innkjøp fra representativt antall bedrifter innen næringen. Det vil på bakgrunn av disse data utarbeides et mer presist kryssløp for fangst, oppdrett, industri og leverandørindustri. Effekter lenger ned i verdikjeden vil beregnes ved hjelp av Menons ringvirkningsmodell, ITEM. ITEM bygger i likhet med alle andre modeller på SSBs kryssløpsmatrise.

Effekter på region- og kommunenivå vil beregnes i ITEM. ITEM har en egen kommunemodul som beregner effekter i kommuner basert på forskningslitteratur om agglomerasjon. Basert på litteraturen, beregner vi effekter i alle norske kommuner basert på data fra Menons regnskapsdatabase. Menons regnskapsdatabase inneholder data om alle norske regnskapspliktige bedrifter.

Nofima vil ved prosjektets avslutning overlevere en modell som automatisk foretar beregningene. Modellen vil automatisk hente data fra SSB gjennom API-løsninger.

I tillegg til faglig sluttrapport for prosjektet, vil følgende rapporter inngå i leveransene:
• Nasjonale analyser, gjennomføres årlig i 2020, 2021 og 2022.
• Analyse av fiskeflåtens bidrag, gjennomføres i årene 2020 og 2022.
• Analyse av leverandørindustrien, gjennomføres i år 2021.

Nofima vil være ansvarlig for gjennomføring av prosjektet, kvalitetssikring, innsamling og bearbeiding av innkjøpsdata, samt dialog med oppdragsgiver. Menon vil bistå Nofima med innsamling av innkjøpsdata. Menon vil videre ha ansvar for å gjennomføre beregninger, og for å skrive rapporter. Menon vil også sette opp den automatiske modellen som skal overføres oppdragsgiver. Norce vil ha ansvar for å bistå Menon i beregninger, samt overlevere en bearbeidet sjømatpopulasjon til bruk for utarbeidelse av beregninger.

Prosjektet bygger videre på ringvirkningsanalyser utført over flere år og som er finansiert av FHF. Foreliggende prosjekt vil så langt det er mulig bygge videre på dette arbeidet. I den grad nye beregninger avviker fra tidligere års beregninger, vil det foretas beregninger også for de år FHF har fått foretatt beregninger.

Det etableres et Kvalitetssikringsteam knyttet til arbeidet, bestående av forskere fra Nofima og Norce, samt ledende eksperter på næringsøkonomi fra Menon. 
​Resultatene vil formidles årlig i form av rapporter (nasjonalt nivå), regionale rapporter, samt en video med animasjoner. Utarbeidelsen av formidlingsmateriell tilpasses forøvrig de behov oppdragsgiver formidler underveis i prosjektet. For å presentere data og beregninger vil det utarbeides en nasjonal rapport, samt flere regionale rapporter. Det vil også utarbeides manus med tanke på å publisere metoden for kommuneberegninger i et fagfellevurdert vitenskapelig tidsskrift. For å gjøre funnene lettere tilgjengelig, vil resultatene også presenteres i en video med animasjoner.
keyboard_arrow_up