Til innholdet

Ringvirknings- og verdiskaping for norsk tørrfisk- og saltfiskindustri

​Næringsaktørene i norsk saltfisk- og tørrfisksektor har ønsket å få belyst betydningen av denne delen av fiskerinæringen. Et viktig grunnlag for politisk vurdering og utforming av rammebetingelser er å synliggjøre hvilken betydning de ulike delene av fiskerinæringen har, både for næringen samlet sett, men også for norsk økonomi. 

I 201​7 var det 18 selskaper i Norge som hadde saltfiskproduksjon som sitt hovedvirke. Disse hadde en samlet omsetning på ca. 1,5 milliarder kr. Hovedtyngden av produksjonen foregår i de tre nordligste fylkene, men det er også noe aktivitet i Møre og Romsdal, hvor det meste går videre inn i klippfiskproduksjon. Totalt 29 selskaper hadde tørrfiskproduksjon som hovedvirke i 2017, men en samlet omsetning på 1,4 milliarder kr. Denne omsetningen var lokalisert i Lofoten og Vesterålen. Aktiviteten har stor betydning for flere lokalsamfunn i regionen, både direkte og gjennom ringvirkningene den gir.​

​• Å beskrive og synliggjøre den verdiskapingen og sysselsettingen som skapes i den norske saltfisk- og tørrfiskindustrien. 
• Å beregne saltfisk- og tørrfiskindustriens bidrag til verdiskaping og sysselsetting i det øvrige norske næringslivet (ringvirkninger).

​Næringsaktørene vil få en dokumentasjon av sektorenes økonomiske relative betydning i fiskerinæringen og samfunnsmessige bidrag til verdiskaping og ringvirkninger langs kysten. Næringen får også et faktagrunnlag for politiske og næringsøkonomiske debatter om rammebetingelser. Nofima tilbyr i tillegg bedriftene som leverer datatilgang en egen analyse som er dynamisk og nettbasert.
​Prosjektet gjennomføres med en kombinasjon av Menons kryssløpsmodell og Nofimas metodikk. Ved beregning av totale sysselsettings- og verdiskapingseffekter av tørr- og saltfisknæringen er det avgjørende at analysen:
1. får med seg alle effekter i hele verdikjeden
2. kan geografisk fastsette effektene
3. er etterprøvbar

Fordelen med de tradisjonelle ringvirkningsmodellene er at de klarer å fange opp effekter i hele verdikjeden. Ulempen er imidlertid at de er for generelle til at de klarer å fastslå hvordan effektene geografisk vil fordele seg.

Nofima vil derfor Nofima gjennomføre en kombinasjon av detaljkartlegging på førsteleddsnivå samt modellberegning av effekter lengre ned i verdikjeden. I praksis vil dette skje ved at man innhenter detaljerte data hvilke bedrifter tørr- og saltfisknæringen kjøper fra. Fordi teknologien som brukes i de ulike tørr- og saltfiskbedriftene er relativt lik, vil en få svært presise beregninger selv om enkelte bedrifter ikke leverer fullstendige oversikter. I så tilfelle vil vi gjøre kvalitative vurderinger basert på de data vi får inn. Data om innkjøp i første ledd vil kobles sammen med regnskapsdata for alle bedrifter det kjøpes fra. Gjennom å ha inngått en allianse med Menon, har Nofima tilgang til Menons regnskapsdatabase.

Prosjektorganisering
Nofima er hovedansvarlig for prosjektet og samarbeider med Menon AS, fordi man utfyller hverandre på metodikk. Nofima har kompetanse om bransjen innhenter drifts-, struktur- og bedriftsdata i form av sysselsetting og leverandørinnkjøp. I tillegg har Nofima utviklet en database og presentasjon på nettet som gir dynamisk rapportering, om så på bedriftsnivå på ringvirkningsanalyser.

Menon har bred erfaring med kryssløpsanalyser og har modeller og data som kan beregne totale effekter på verdiskaping og sysselsetting fra ledd 2 til 10 i ringvirkningsanalysen. De vil geografisk fastsette effektene. Denne geografiske fastsettingen er innebygget i modellen ITEM. I modellen spres effektene på fylker etter SSBs varestrøms statistikk, som viser omfang av varestrømmer mellom norske fylker for hver næring.

Når Nofimas metodikk og Menons kryssløpsanalyse kombinerers , presenteres en meget sterk faglig allianse for å en bransjespesifikk ringvirknings- og verdiskapningsanalyse.

Foreslått referansegruppe i prosjektet blir  bekreftet ved prosjektstart.
​Nofimas kommunikasjonsavdeling vil bli engasjert i formidling og kommunikasjon. Stikkord vil være nettbaserte løsninger, faktaark, animasjonsfilmer og presentasjoner fra forskere på seminarer i regi av FHF. ​
keyboard_arrow_up