Til innholdet

Tørrfisk og saltfisk er selve livsnerven på Røst og i Nordkapp

Saltfisk- og tørrfisk næringen er økonomisk og sysselsettingsmessig viktig for hele Norge. Ringvirkningene er store. Og for noen kommuner er fisken selve livsgrunnlaget. Røst i Nordland og Nordkapp i Finnmark er to eksempler på slike.


← Se flere resultater
Prosjekt:
901535

Artikkelen er gjengitt fra www.nofima.no, med noen tilføyelser fra FHF

Det ble i 2018 eksportert tørrfisk fra Norge for 959 millioner kroner. Av dette sto de fem tørrfiskprodusentene på Røst for en samlet omsetning på 333 millioner kroner i 2018. Den lille øykommunen med færre enn 500 innbyggere ytterst i Lofoten, sto alene for cirka en tredjedel av den norske tørrfiskeksporten.

– Røst er dermed den kommunen hvor tørrfisk- og saltfisknæringen bidrar mest til å skape arbeidsplasser, slår seniorforsker Roy Robertsen i Nofima fast.

Til sammen 77 årsverk var sysselsatt i tørrfisknæringa på Røst i 2018.

Tallene presenteres nå i rapporten «Ringvirknings- og verdiskapingsanalyse i tørrfisk- og saltfiskindustri», som Nofima og Menon Economics har utarbeidet på oppdrag fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF).

– Aktørene i norsk tørrfisk- og saltfisknæring har ønsket å få belyst betydningen denne delen av fiskerinæringen har for sysselsetting og verdiskaping, sier Robertsen.

Dette FHF prosjektet som har vært ledet av Nofima ble initiert ettersom næringsaktørene ønsket dokumentasjon av sektorenes økonomiske relative betydning i fiskerinæringen og samfunnsmessige bidrag til verdiskaping og ringvirkninger langs kysten. Resultatene fra dette prosjektet vil kunne gi næringen et faktagrunnlag for politiske og næringsøkonomiske debatter om rammebetingelser. 

Nordkapp

Fiskeindustrien står sterkt også i Nordkapp kommune, lengst nord i Finnmark. De tre bedriftene som driver saltfiskeksport hadde i 2018 en samlet omsetning på 314 millioner kroner, og sysselsatte 72 årsverk. Saltfisknæringen står for 10–15 prosent av sysselsettingen i privat næringsliv i Nordkapp.

Ved siden av saltfisk finnes også produksjon av blant annet kongekrabbe, snøkrabbe, tørrfisk, klippfisk og ferskpakket skrei. I tillegg er det 210 fiskefartøy registrert i kommunen og 261 bosatte fiskere.

– Betydningen av den samlede sjømatnæringen for kommunen vil derfor være betraktelig høyere enn tallene presentert her. Det er totalt 554 bedrifter registrert i Nordkapp per 2019, påpeker Nofima-forskeren.

Direkte og indirekte verdiskaping

Den norske eksporten ga en samlet direkte verdiskaping i tørrfisknæringen på 425 millioner kroner, og en direkte sysselsetting på 400 personer i 2018.

For saltfisknæringen er tallene enda større: Det ble eksportert saltfisk for 1,4 milliarder, og saltfisknæringen hadde en direkte verdiskaping på 475 millioner kroner og en direkte sysselsetting på 650 personer.

I tillegg til den direkte sysselsettingen og verdiskapingen skaper næringene også ringvirkninger gjennom sin aktivitet.

– Et viktig grunnlag for politisk vurdering og utforming av rammebetingelser er å synliggjøre hvilken betydning de ulike delene av fiskerinæringen har, både for næringen samlet sett, men også for norsk økonomi generelt. Målet med studien har vært å beskrive og synliggjøre den verdiskapingen og sysselsettingen som skapes i norsk saltfisk- og tørrfisknæring. I tillegg beregnes tørrfisk- og saltfisknæringens bidrag til verdiskaping og sysselsetting i det øvrige norske næringslivet – det man kaller for ringvirkninger, sier Roy Robertsen.

Den direkte effekten måles som bedriftens egen sysselsetting og verdiskaping, mens de indirekte effektene er den sysselsettingen og verdiskapingen som skapes hos bedriftens leverandører, ofte målt utover gjennom flere ledd av forsyningskjeden.

Varer og tjenester

Forskerne slår fast at begge næringene er viktige for den lokale, kystnære fiskeflåten der de er lokalisert.

Gjennom kjøp av råstoff fra fiskeflåten finner vi at tørrfisknæringen sysselsatte 1459 fiskerårsverk i 2018, mens tilsvarende for saltfisknæringen var på 2771 fiskerårsverk, sier Robertsen.

Ved siden av fisken har de to næringene også kjøpt andre varer og tjenester. Disse innkjøpene ga en indirekte verdiskaping hos leverandørindustrien på 1,8 milliarder, og en indirekte sysselsetting på 2150 personer for tørrfisk- og saltfisknæringen samlet.

keyboard_arrow_up