Til innholdet

Verdiskapings- og restråstoffanalyser i norsk sjømatnæring 2017–2019

SINTEF Fiskeri og havbruk AS har i samarbeid med SINTEF Teknologi og samfunn gjennomført en rekke prosjekter innen verdiskaping for fiskeri- og havbruksnæringen i Norge. Arbeidene som er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) er:
• Nasjonal betydning av sjømatnæringen – en verdiskapingsanalyse (den nasjonale ringvirkningsanalysen). (Siste: “Nasjonal betydning av sjømatnæringen – en verdiskapingsanalyse med tall fra 2014” (FHF-901217)).
• “Fiskeflåtens bidrag til samfunnsøkonomisk verdiskaping” (FHF-901209).
• “Ringvirkningsanalyse for teknologi- og serviceleverandører til sjømatnæringen” (FHF-901261).

Den nasjonale ringvirkningsanalysen en gjennomført siden slutten av 1990-tallet og er blitt mer og mer viktig i næringens kommunikasjon mot politikere og opinionen generelt. De to øvrige analysene gjennomføres for første gang i 2016 og 2017.

Etter at Rubin ble lagt ned i 2012 har FHF finansiert arbeidet med å analysere tilgangen og anvendelsen av marint restråstoff i Norge. Arbeidet er så langt gjennomført av SINTEF Fiskeri og havbruk AS i samarbeid med Kontali Analyse AS.

I tillegg til gjennomføring av selve analysene ønsker FHF å få videreutviklet hvordan resultatene av analysene presenteres og kommuniseres.

1. januar 2017 ble SINTEF Fiskeri og havbruk AS, Marintek AS og avdeling for Miljøteknologi i SINTEF Materialer og kjemi fusjonert til selskapet SINTEF Ocean AS. SINTEF Ocean AS har tatt over arbeidsområder og prosjekter som tidligere har ligget under SINTEF Fiskeri og havbruk AS.
• Å få oversikt over bidrag til bruttonasjonalprodukt (BNP) og sysselsetting for sjømatnæringen på nasjonalt nivå, sett med perspektiv fra fiskeflåten og for teknologi-/service-/fôrleverandører til sjømatnæringen.
• Å få oversikt over ringvirkninger.
• Å utarbeide nærmere definerte parametere og indikatorer, i tillegg til verdiskaping i form av sysselsetting og bidrag til BNP.
• Å planlegge hvilke parametere og indikatorer som skal beregnes, hvordan disse skal formidles og kommuniseres samt når de skal presenteres. Utvikles i samarbeid med referansegruppen og FHF.
• Å analysere kilder for tilgang til marint restråstoff fra norsk fiskeri- og havbruksnæring og varestrøm for anvendelse av råstoffet. Analysen skal gi næringsaktører og andre aktører god oversikt over varestrømmer og muligheter for aktivitet som kan gi økt lønnsomhet i næringen, og være en stimulerende faktor for dette.
Resultatene av arbeidet som omfattes av dette prosjektet er etterspurt og blir aktivt brukt av næringsorganisasjoner, politikere, offentlig forvaltning og beslutningstakere på ulike nivåer:
• Dokumentasjon av samfunnsbidrag som skapes av verdikjedene fiskeri og havbruk (økonomisk og sosial bærekraft).
• Spesielt dokumentere samfunnsbidraget som skapes av den norske fiskeflåten.
• Dokumentasjon av samfunnsbidraget til den norske leverandørnæringen til fiskeri og havbruk.
• Dokumentasjon av tilgang og anvendelse av marint restråstoff fra norsk fiskeri- og havbruksnæring, noe som kan stimulere til aktivitet som bidrar til økt lønnsomhet i sjømatnæringen.
Følgende delprosjekter vil inngå i arbeidet:
1. Nasjonal betydning av sjømatnæringen – en verdiskapingsanalyse (2017, 2018, 2019).
2. Fiskeflåtens bidrag til samfunnsøkonomisk verdiskaping (2017, 2018).
3. Ringvirkningsanalyse for teknologi- og serviceleverandører til sjømatnæringen (2017, 2019).
4. Analyse av tilgang og anvendelse for marint restråstoff i Norge (2018, 2019).
5. Utvikling av presentasjon og kommunikasjon (2017).

Samme metodikk som i tidligere verdiskapings- og ringvirkningsanalyser som er utarbeidet av SINTEF vil bli benyttet.

Prosjektorganisering
Verdiskapingsanalysene vil bli gjennomført av medarbeidere fra SINTEF Ocean AS (SO) og SINTEF Teknologi og samfunn (STS). STS vil ha hovedansvaret for de økonomiske analysene, mens SO vil ha prosjektledelsen og være hovedansvarlig for de øvrige arbeidspakkene i prosjektet. Medarbeidere som skal arbeide med prosjektet kjenner godt til leverandørnæringen og verdiskapings-analyser, og har lang erfaring med å samarbeide om denne typen analyser. Kontali Analyse AS skal arbeide sammen med SINTEF Ocean AS om gjennomføring av restråstoffanalysen. Dette er det samme teamet som har arbeidet med denne typen analyser en rekke år. TYD AS skal bistå i arbeidet med å utvikle plan for formidling og kommunikasjon av resultater.

Det opprettes en felles referansegruppe for delprosjektene som gjelder verdiskaping og formidling/kommunikasjon og en referansegruppe for delprosjektene som gjelder restråstoff. Til den førstnevnte referansegruppen foreslås representanter for:
• Sjømat Norge
• Norsk Industri
• Norges Fiskarlag
Følgende formidling er planlagt:
• presentasjon til bruk for næringsorganisasjoner og næringsaktører samt andre interessenter
• nyhetssaker ved oppstart og avslutning av prosjektet på nettsider og i bransjetidsskrift
• presentasjoner på forespørsel fra FHF og næringen
• utarbeideidelse av en plan for kommunikasjon og formidling i løpet av prosjektet (høsten 2017)
keyboard_arrow_up