Til innholdet

Prosjektnummer

901861

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901861
Status: Pågår
Startdato: 01.01.2024
Sluttdato: 30.11.2026

Ciona – Dokumentasjon av tunikater som ny fôrråvare med kommersielt potensial

​Norge har en nasjonal ambisjon om vekst i oppdrettsproduksjonen. Tilgang på bærekraftige fôringredienser som oppfyller næringsbehovet for laks vil være en økende utfordring for norsk havbruksnæring fremover. En bærekraftig vekst i næringen avhenger av at man er i stand til å realisere store volum av mer bærekraftige råvarer. I tillegg er det sterkt ønskelig at råvarene kan produseres eller høstes i Norge. 

Flere rapporter har vurdert potensialet for ulike nye råvarer som volumingredienser i fiskefôr for norsk laks. Tunikater har i flere av disse utpekt seg som en råvare som kan oppfylle både krav til volum, næringssammensetning og miljømessig bærekraft. Beregninger viser at tunikater er en råvare forbundet med et lavt klimaavtrykk. Dyrkningen foregår uten tilsetning av fôr, gjødsel eller kjemikalier, og uten bruk av ferskvann eller landareal. 

Det er fortsatt store kunnskapshull vedrørende fordøyelighet, tilvekst og effekt av tunikater på produktkvalitet og helse hos laksen. Det er gjennomført noen studier, men i disse tidligere studiene ble tunikatmelet framstilt med en annen metode enn den som brukes i dag. Dagens metoder har forbedret mange deler av prosesseringen som man vet kan forbedre fordøyligheten til produktet hos enmagede dyr, men fordøyelighet på laks er ennå ikke dokumentert.
​Hovedmål
Å legge det nødvendige kunnskapsgrunnlaget for å kunne ta i bruk tunikater som kommersiell råvare i laksefôr. Prosjektet vil bidra med dokumentasjon av kvaliteten og egnetheten til tre ulike råvareformer: mel fra hel tunikat, mel fra indre dyr og konsentrat av ensilerte tunikater. Det vil også gjøres overordnede tekno-økonomiske vurderinger av de ulike fremstillingsmåtene. Hoveddelen av prosjektet vil være å vurdere fordøyeligheten til de tre råvarekvalitetene, samt fiskens prestasjon og helse i et lengre vekstforsøk. 

Delmål
1) Å foreta råstoffkarakterisering, tekno-økonomiske analyse og LCA sensitivitetsanalyse for tre ulike produktformer av tunikat.
2) Å dokumentere partiell fordøyelighet av de tre tunikatråvarene i atlantisk laks.
3) Å dokumentere effekt på tilvekst, fôrutnyttelse, overlevelse og tarmhelse, samt velferdsindikatorer for én til to av råvareformene beskrevet over. Råvareformene velges med bakgrunn av resultater fra de to overstående delmål.
4) Å dokumentere effekt på næringsinnhold og filetkvalitet, herunder innfarging (pigment) og melaninflekker. 
​Prosjektet vil bidra med det nødvendige kunnskapsgrunnlaget for å kunne ta i bruk riktig produktkvalitet av tunikater i laksefôr, og dermed kunne fremskaffe kunnskapsgrunnlag i arbeidet med Norges samfunnsoppdrag om bærekraftig fôr. Resultater fra prosjektet vil kunne bistå direkte i prioriteringen av hvilke fôrråvarer som skal satses på for fremtiden og gi viktig innsikt i det fremtidige potensialet for lavtrofisk råstoffproduksjon.
​Prosjektet er delt inn i tre faglige arbeidspakker (AP-er):

AP1: Råstoff og potensiale 
I denne arbeidspakken skal det produseres råstoff (mel} av tre ulike kvaliteter av tunikater. Fôringrediensene vil bli analysert for kjemisk sammensetning og kvalitet vil bestemmes ved blant annet analyse av oksidasjonsgrad. Ut fra analysene vil egnetheten til de ulike kvalitetene som råvare vurderes. Potensiale vil vurderes gjennom tekno-økonomiske analyser og ernæringsmessig kvalitet som forråvare. 

AP2: Fordøyelighet
Et fôringsstudium med laks i kar skal gjennomføres for å undersøke fordøyelighet av ulike tunikatprodukter bestemt i AP1. Under forsøkene vil helsetilstanden til fisken og ulike parametere i vann registreres, i tillegg til at fòropptaket til fisk vil bli registrert daglig. Feces (gjødsel) samles ved stryking ved slutten av forsøket. Fordøyelighet beregnes basert på relative endringer i konsentrasjon mellom fôr og gjødsel i forhold til næringsstoffene som studeres. 

AP3: Vekst, fôrutnyttelse og kvalitet
Et vekststudium skal gjennomføres for å undersøke tilvekst, produktkvalitet og helse på fisken fôret med inklusjon av utvalgt(e) tunikat-råvare i et dose-respons forsøk. Ved å kombinere informasjon om tilvekst, fôrutnyttelse, mikrobiota i tarm, flyktige fettsyrer, histologi og transkriptomanalyser kan man få en helhetlig forståelse av effekter på helse og kvalitet på råvaren. Ved avslutning av forsøket vil det også gjøres analyser av produktkvalitet ved kjemisk analyser, samt analyser av tekstur og farge på fileter.
​Resultater formidles i populærvitenskapelige konferanser, artikkel og som faktaark som kan lastes ned på prosjektets nettside. NCE Aquaculture vil koordinere disse kommunikasjonsaktivitetene og sørge for at de når ut til en bred målgruppe. Gjennom prosjektet vil det bli tatt opp korte filmer av laboratorieforsøk som kan brukes i presentasjoner, og legges ut på relevante nettsider og sosiale media. 

Prosjektet vil produsere manus til to vitenskapelige fagfellevurderte artikler innen råvarekvalitet og fôrutnyttelse. Nord universitet vil inkludere resultatene fra prosjektet fortløpende i sine pågående akvakulturkurs som er i relasjon til fôr og ernæring.
keyboard_arrow_up