Til innholdet

Prosjektnummer

901894

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901894
Status: Pågår
Startdato: 15.11.2023
Sluttdato: 15.08.2026

Gressproteiner til laks (ENGLAKS)

​Kun 8 % av ingrediensene i norsk fiskefôr har nasjonal opprinnelse. Det er avgjørende at nye, bærekraftige råvarer tas i bruk, og regjeringen har et mål om at alt fôr til havbruk skal komme fra bærekraftige kilder innen 2030. Videre er det bred politisk enighet om at Norge må satse på effektiv arealbruk for å utnytte landets naturgitte fordeler, ikke minst for å minske langreist kvantumsimport av soyaproteinkonsentrat (SPC) fra Sør-Amerika, og heller satse på økt norsk selvforsyningsgrad, som bidrar positivt på karbonfotavtrykket. I dette prosjektet settes søkelyset på gressproteiner som en ny alternativ ingrediens i norsk laksefôr.

Norge har betydelige arealer egnet for produksjon av gress (engvekster), som kan produsere mer protein per dekar enn noen andre vekster vi kan dyrke. Ved bioraffinering kan engvekster bearbeides til nye produkter som gir økt verdi, og lettfordøyelig plantesaft kan gis til laks, samtidig som resten av grovfôret er velegnet for drøvtyggere. Laksefôr basert på tilsetning av grønt protein ekstrahert fra norske/nordiske engvekster må betraktes som en radikal innovasjon både nasjonalt og internasjonalt, med et betydelig potensial til å bidra til økt lokal og regional verdiskapning, økt selvforsyningsgrad og en mer bærekraftig utvikling av oppdrettsnæringen. Videre kan prosjektet åpne opp for nye industrielle symbioser mellom landbruk og havbruk.
​Hovedmål
Å sikre bærekraftig produksjon av norsk oppdrettslaks ved å gi fisken kortreist gressprotein som erstatter for langreist soyaprotein. 

Delmål
1. Å fremskaffe og karakterisere kommersielt tilgjengelige innsatsfaktorer basert på gressprotein, samt fremstille og karakterisere norsk gressprotein ved bioraffinering. 
2. Å produsere fôr med innblanding av gressprotein og teste den tekniske pelletkvaliteten.
3. Å gjennomføre fôringsforsøk med laks i ferskvann og sjø.
4. Å vurdere om produksjon og utnyttelse av gress som fôrråvare i laksefôr er mer bærekraftig enn dagens vegetabilske råvarer.
​For at oppdrettsnæringen skal ta steget inn i sirkulærøkonomiens tidsalder, kreves utvikling av nye og bærekraftige grønne fôrråvarer. Protein fra eng er en av få norske råvarer som har potensiale til å bli en betydelig volumråvare. En slik oppfylt visjon vil tjene både oppdretterne og fôrleverandørene. Samtidig kan det utvikles et nytt verdiskapende samarbeid mellom landbruk og havbruk, med et sirkulært perspektiv og vesentlig omdømmebygging. Et vellykket prosjekt vil dessuten bidra til leveranse av fiskefôr som inneholder gressprotein som er en regenerativ råvare fra lokale og regionale produsenter av økonomisk og strategisk betydning for å produsere fiskefôr med et lavt karbonavtrykk – som dessuten vil ha betydning for utarbeiding av en kommersialiseringsplan med basis i skalerbarhet. 
​Man mangler kunnskap om effektene grønt protein har på teknologiske egenskaper og smakelighet av fôret, ernæringsverdi og fordøyelighet, tilvekst, fiskevelferd og helse, samt produktkvalitet. Eventuelle effekter på fôrteknologiske egenskaper og ytelse vil ha stor betydning for hvor høy innblanding av grønt gressprotein det er hensiktsmessig å bruke i fôret.

Innledningsvis vil man gjennomføre småskalaforsøk for å samle verdifull kunnskap basert på et relativt lite antall fisk. Resultatene fra småskalaforsøkene benyttes som grunnlag design og gjennomføring av storskalaforsøkene i sjø. 

Prosjektet er organisert i følgende faglige arbeidspakker (AP-er):

AP1: Engprotein
Ansvarlig: Åshild Gunilla Ergon (NMBU)
Karakterisering av kommersielt tilgjengelige innsatsfaktorer basert på engprotein, selektere relevante engvekster og frøblandinger, og fremstille grønt protein ved bioraffinering for å avdekke potensiale for verdiskaping under norske forhold.

AP2: Fôrproduksjon og pelletkvalitet
Ansvarlig: Sturle Skeidsvoll (Aller Aqua)
Produksjon av fôr til oppdrettslaks med ulikt innhold av engprotein og teste teknisk kvalitet av ekstrudert fôr med engproteiner.

AP3: Fôringsforsøk
Ansvarlig: Turid Mørkøre (NMBU)
Gressproteiner undersøkes som soyaerstattere i laksefôr med vekt på ytelse, fiskehelse og -velferd samt slaktekvalitet. Først undersøkes responsen i små kar i ferskvann, for deretter å gå videre i større enheter i sjø for å kartlegge engvekster med potensiale for oppskalering og markedsintroduksjon.

AP4: Bærekraft
Ansvarlig: Hanne F. Olsen (NMBU)
Vurdere miljømessig og økonomisk bærekraft ved produksjon og utnyttelse av gressprotein sammenlignet med dagens vegetabilske råvarer (særlig soya) i laksefôr ved LCA-analyse. Synergier og konflikter vurderes også. 
​Resultater fra prosjektet vil formidles fortløpende fra nye forsøk på samlinger organisert av NMBU, fagmøter organisert av Aller Aqua og eksternt, nasjonalt og internasjonalt. Prosjektet har som ambisjon å produsere både vitenskapelige og populærvitenskapelige publikasjoner/faktaark og minst tre mastergrader i løpet av prosjektperioden. 
keyboard_arrow_up