Til innholdet

Prosjektnummer

901687

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901687
Status: Pågår
Startdato: 01.07.2021
Sluttdato: 15.04.2023

Optimalisering av avlusningsstrategier: utvikle anbefalinger om beste praksis for maksimal avlusningseffektivitet og god fiskevelferd (OptiDeLouse)

​Avlusningsmetodene som er i bruk oppdrettsnæringen i dag er begrenset av dårlig effekt grunnet resistens imot medikamenter og dårlig velferd hos fisken i forbindelse med bruk av ikke-medikamentell avlusing. De tre viktigste avlusningsmetodene (termisk, mekanisk og ferskvann), brukt alene eller i kombinasjon, er ikke systematisk studert og sammenlignet slik at bruken av disse strategiene sannsynligvis kan optimaliseres. De empiriske dataene som skal samles inn i dette prosjektet, vil integrere informasjon fra forskning og kommersiell skala, og vil generere anbefalinger om “beste praksis” for maksimal effektivitet og minimale velferdseffekter for avlusingsmetoder. Studier av epigenetisk mekanismer involvert i lakselusen sine muligheter til å tåle behandlinger kan gi kunnskap og råd om tidsmessig eller romlig bruk av de forskjellige avlusingsteknikkene (dvs. når og hvor ofte en metode kan brukes, eller fordelen med alternerende behandlinger eller kombinert fremfor enkeltbehandlinger). 
​Overordnet mål
Å sammenligne effekten av enkelt og kombinerte behandlinger for å forstå under hvilke forhold de fungerer best, og hvordan de påvirker laksens velferd.

Sekundære mål
• Å undersøke dette videre i kommersiell skala.
• Å  utforske epigenetisk motstand i lus for å muliggjøre optimale forvaltningsplaner.

Delmål
1. Å bestemme den individuelle og kombinerte effekten av termiske, mekaniske og ferskvannsavlusingsstrategier for fjerning av fastsittende og mobile lus.
2. Å undersøke effekten av disse strategiene på laksevelferd (inkludert individbaserte indikatorer).
3. Bestemme hvilke faktorer som kan påvirke effekt og velferd positivt.
4. Å bestemme avlusningseffekten og velferdseffekten av avlusingsstrategier i kommersiell skala.
5. Å identifisere epigenetiske C5m DNA-metyleringsmarkører for tilpasningsevne til høy temperatur og lav saltinnhold, og beskriv arveligheten av denne.
6. Å undersøke om epigenetiske endringer som respons på temperatur og lav saltholdighet er sammenfallende.
7. Å undersøke endringen i frekvensen av epigenetiske markører assosiert med avlusing.
8. Å lage “beste praksis”-anbefalinger for avlusing basert på resultater fra dette prosjektet og tilgjengelig informasjon.
​Behandlings- og kontrollmetoder mot lakselus i havbruk har nylig flyttet seg bort fra kjemikalier, mot ikke-kjemiske metoder som termisk, mekanisk eller ferskvannsbehandling. Imidlertid er lusefjerningseffekten og påvirkningen på laksens velferd ikke systematisk undersøkt for å sammenligne disse metodene mot hverandre.

Dette prosjektet vil sikre optimal effektivitet av avlusingsoperasjoner, samtidig som velferd hos fisken vil bli ivaretatt. Dette vil redusere negative velferdseffekter og redusere dødeligheten forbundet med behandlingen. Optimalisering av avlusing vil også redusere behandlingsfrekvensen. Disse resultatene vil være relevante for alle oppdrettere og vil ha økonomiske fordeler for hele næringen, samtidig som de forbedrer bærekraften gjennom velferdsfokusert praksis.
​For å oppnå prosjektmålene, er aktivitetene organisert i følgende arbeidspakker (WP-er). 

WP1.1: Prosjektet vil først undersøke effekten og velferdseffekten av enkle eller kombinerte avlusingsstrategier under kontrollerte forhold, for å bestemme hvilke(n) metode(r) som er relativt best

WP1.2: De beste metodene vil bli utforsket for å definere forholdene der de fungerer best, når det gjelder fiskestatus og miljøforhold. 

WP2: Dette vil bli verifisert i kommersiell skala, der fisk vil bli vurdert før og etter ulike avlusingsbehandlinger på flere oppdrettsanlegg i produksjonsperioden i hele prosjektperioden. 

WP3: Implikasjonene av epigenetisk resistens i lus vil bli studert, for å gi innsikt i hvordan avlusingstrategier skal brukes for å minimere potensiell motstandsdyktighet hos lusen og maksimere effektivitet. 

WP4: Til slutt vil kunnskapen som genereres fra dette prosjektet og andre tilgjengelige data samles inn i anbefalinger for prosedyrer for beste praksis og valg av strategi.
​Prosjektresultater vil formidles så snart de er fullført og ferdig analysert, gjennom populærvitenskapelige nyhetsartikler publisert online i bransjekommunikasjon og nyhetsnettverk (f.eks. Norsk Fiskeoppdrett, kyst.no, Ilaks.no) og vitenskapelige nyhetskanaler (f.eks. forsking.no). Ved å dele resultater så snart de blir tilgjengelige, vil man sikre direkte og rask kommunikasjon til nærings- og dyrehelsepersonell, som er målgruppen. Prosjektresultatene vil også bli presentert på viktige arbeidsmøter (workshops) i bransjen og seminarer (f.eks. Forskningsrådsprogrammet Havbruk, Lusekonferansen til FHF, Teknas havbrukskonferanse) og vitenskapelige konferanser (f.eks. Aquaculture Europe). 

For å sikre et bredt lesertall vil rapporter og manuskripter bli publisert med åpen tilgang.​
keyboard_arrow_up