Til innholdet

Prosjektnummer

900436

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900436
Status: Avsluttet
Startdato: 22.02.2010
Sluttdato: 01.04.2010

Mekanisk fjerning av lakselus

Forsøket
En ejektorpumpe fra Flatsetsund Engineering AS ble benyttet til fjerning av lakselus ved 2 forsøk, 9. mars og 7. april 2010. Forsøkene ble gjort ved et kommersielt oppdrettsanlegg, med fisk med en snittvekt på 2,92 kg og vanntemperatur mellom 4 og 5 C. Fisk ble spylt med ulike trykk og med ulike kombinasjoner av utstyr. Det ble telt lus før behandling, rett etter behandling og ei uke etter behandling. Ved ett av forsøkene ble det også gjort registreringer av ytre skader og av håndteringsstress. Utløpsvann med avspylte lus ble filtrert, og oppsett og funksjon av filteret ble også evaluert.
 
Håndteringsstress og skader på fisken
Det ble ikke påvist stress ved registrering av muskel-pH og ved adferdsobservasjon under behandlingen. Ved uttak av fisk før og etter behandling for evaluering av ytre skader ble det funnet små forskjeller i forekomst av håndteringsrelaterte skader på behandlet fisk sammenlignet med ubehandlet kontrollfisk, og det er ikke mulig å si sikkert om det skyldes håndtering av fisken ved selve prøvetakingen, håndteringen ved avlusing eller andre forhold. Det ble ikke registrert økt dødelighet i observasjonsperioden på 2 uker etter gjennomføring av forsøk 1.

Fjerning av lus
Ved tilpasning og utvikling av lusespyleren ble det oppnådd 57 til 68 % effekt på kjønnsmodne og preadulte lusestadier. Vi ser dette som en metode med potensiale for videre forbedring og utvikling. Med ytterligere forbedringer kan dette bli et godt og kjemikaliefritt supplement til en strategi for kontroll med lakselus.

Noen tekniske utfordringer
• Det bør gjøres mer arbeid med utforming og innstilling av en eller flere spyledyser i tillegg til hovedkammeret.
• Montering av rist i inntakstuten og ekstra spyledyse kan ha innvirkning på anleggets kapasitet, dette bør også testes ut
• Montering og plassering av filterkassen bør videreutvikles, og filterstørrelse på 500 um bør testes ut.

Videre arbeid
• En forbedret lusespyler bør testes ut i storskala ved bruk på flere merder for å gi bedre kunnskap om metodens effekt.
• Håndteringsstress og ytre skader er viktig å følge opp også ved eventuell videre testing av dette utstyret, da nye tilpasninger og innstillinger også kan ha endret innflytelse på fiskevelferden. Det bør også benyttes en lengre observasjonstid etter behandling slik at eventuelle seinskader av håndteringen kan oppdages.
• Det bør også sørges for å sikre godt nok statistisk grunnlag for evaluering av lusetall før og etter behandling.
Lakselus er et betydelig og tiltakende problem for norsk oppdrettsnæring. Resistens mot flere av de kjemiske midlene som er i bruk til avlusing er et økende problem, og det er derfor nødvendig med gode komplementære kontrolltiltak som ikke er legemiddelbaserte. Mekanisk fjerning av lus ved spyling med vann er et slikt tiltak. Flatsetsund Enginering AS har laget en spyler som fjerner lus og deretter samler dem opp i et filtersystem. Salmar AS har allerede kjøpt et slikt system og ønsker gjennomført et prosjekt som dokumenterer effekten av metoden bedre enn den dokumentasjonen som er tilgjengelig i dag.
Å dokumentere avlusingseffekten av Flatsetsunds lusespyler. Innvirkning på fiskevelferd vil også bli vurdert. I den grad det er relevant, vil rapporten også nevne områder som trenger ytterligere utredning dersom effekten av spyleren er så god at man kan forvente at den blir brukt kommersielt.
Bekrefte eller avkrefte effekten av et lakselustiltak som ikke baserer seg på medikamenter. Dersom effekten er for dårlig, forhindrer man at ytterligere tid går tapt på utprøving. Dersom effekten er tilfredsstillende, kan systemet taes i bruk i større skala. Eventuelle andre utredningsbehov som blir identifisert i prosjektet kan vurderes iverksatt.
Prosjektet vil bestå av en avlusing med Flatsetsunds lusespyler. Det vil bli foretatt en nøye lusetelling både før og etter hver avlusing for å kunne estimere effekten av behandlingene. I tillegg vil man gå gjennom lusene som blir samlet opp etter spyling for å gruppere disse i utviklingsstadier. Disse tre tellingene vil samlet gi svar på hvilke stadier av lakselus som lar seg fjerne med denne teknikken.

Det dannes en prosjektgruppe med deltakelse fra Salmar AS, Havbrukstjenesten AS, SINTEF (Ulf Erikson) og Veterinærinstituttet (VI) (Arve Nilsen). Prosjektgruppen er ansvarlig for den helhetlige gjennomføringen av prosjektet.
Havbrukstjenesten AS er ansvarlig for telling av lus før og etter avlusing. Salmar AS er ansvarlig for gjennomføring av avlusingene, prosjektleder fra VI (Arve Nilsen) vil delta sammen med Ulf Erikson fra SINTEF.

SINTEF er ansvarlig for å gjennomføre observasjoner og prøvetaking for evaluering av prosessens innvirkning på fiskevelferd. SINTEF bidrar også ved utarbeidelsen av endelig rapport.

Veterinærinstituttet står for prosjektledelse, er ansvarlig for å gruppere oppsamlet lus etter utviklingsstadier, og for å utarbeide rapport når den praktiske delen av prosjektet er over.
Etter gjennomføring av den praktiske delen av prosjektet, vil Veterinærinstituttet skrive en rapport, i samarbeid med SINTEF og Havbrukstjenesten AS.

Rapport skal offentliggjøres og legges ut på nettsidene til FHF, Veterinærinstituttet, SINTEF, HI og VI.

Resultatene skal oppsummeres i en artikkel som skal kunne publiseres i Norsk Fiskeoppdrett, Norsk Veterinærtidsskrift og medlemsbladet Fiskehelse.
keyboard_arrow_up