Til innholdet

Prosjektnummer

901044

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901044
Status: Avsluttet
Startdato: 15.12.2014
Sluttdato: 01.10.2016

Telling av lakselus: Forbedret metodikk

Sammendrag fra prosjektets faglige sluttrapport
Pålitelige tall for antall lus på laks i merd er viktig for å kunne sette inn tiltak mot lakselus på riktig tidspunkt. Lokale lys- og værforhold kan påvirke telleresultatene ved merdkanten. I prosjektet ble det foretatt lusetellinger på tre lokaliteter på Nordmøre hver 14. dag i februar–april 2015. Det ble talt 20 fisk/merd i tre merder/lokalitet og telling.

Samme fisk ble talt på tre ulike måter:
1) standard telling på båt ved merden uten kunstig lys
2) i en lyskasse med to valgfrie bølgelengder og intensiteter
3) under lupelampe.

Det var ikke systematiske forskjeller i antall lus per fisk mellom de tre tellemetodene. Lysboksen ga dårlig arbeidsstilling, lyset ble oppfattet som ubehagelig, og lysintensiteten var for lav. Det er svært viktig at lus som faller av i bedøvelseskaret registreres og rapporteres. Manglende sammenheng mellom lysforhold og lusetall i dette forsøket samsvarer ikke med tellernes subjektive mening om hvor viktig lyset er for tellingen og tidligere funn hos Nofima.
Prosjektet har vist at dyktige lusetellere under normale forhold er i stand til å registrere det aller meste av lakselus ved telling, også uten bruk av spesialutstyr. Likevel er det viktig å være oppmerksom på at telling bør skje under gode lysforhold, eventuelt bruk av tilleggslys.

Prosjektet og artikler og foredrag om resultatene har også fått klart frem at det er viktig å ta hensyn til at en stor del av lakselusene kan falle av under bedøving. Ved å ta hensyn til lus som ligger igjen i tellekaret blir næringens vurdering av når og hvilke tiltak som bør settes inn for kontroll av lakselus mer presise, og vil mest sannsynlig også settes i verk tidligere.
Nøyaktig telling av lakselus er viktig for havbruksnæringen sitt arbeid med dokumentasjon og kontroll med lakselus. I forskningsprosjekt har det vist seg å være nødvendig å bruke ganske lang tid per fisk for å få pålitelige og nøyaktige tall for lus per fisk, spesielt når det skal telles lus på ulike stadier. Det er derfor stilt spørsmål ved kvaliteten på dagens rapporterte lusetall i næringen fordi det skal telles ofte og under ulike værforhold, og tellingene blir gjort av ulike personer. Syn og fargesyn kan ha betydning for tellingen. Det er derfor behov for å få sikrere anslag på faktisk antall lakselus i næringen.
• Å klarlegge om det er avvik mellom rapportert og faktisk antall lus per fisk av ulike stadium med dagens tellemetodikk.
• Å avdekke mulige årsaker til eventuelle avvik mellom rapportert og faktisk antall lus per fisk.
• Å utarbeide veileder for god praksis ved telling av lakselus.

Prosjektet fokuserer på telling av ulike stadier lus på laks som er hentet opp av vannet, dvs. ikke selve metoden for hvordan laks som det skal telles på fanges, selv om det også er utfordrende å få representativt utvalg fra store merder.
Nøyaktig telling av lakselus er viktig for havbruksnæringen sitt arbeid med dokumentasjon av lusestatus og tiltak mot lakselus. Et stort avvik mellom rapportert og faktisk gjennomsnittlig antall lus per fisk og anlegg vil gi et feil datagrunnlag, noe som gjør målrettede tiltak mot lus til rett tid vanskelig.

Nøyaktig telling av lus, spesielt de små stadiene, er også krevende når det utføres forsøk og storskalatester med nye tiltak mot lakselus. En bedre og mer nøyaktig tellemetodikk vil gi mye sikrere resultater av slike tester. 
I prosjektet skal det gjennomføres lusetellinger i tre merder i tre anlegg på Nordmøre i perioden februar–mars 2015. Personell på hvert anlegg skal telle lus etter standard prosedyre. Fisken som telles ved merdene skal drepes straks etter telling. Etter telling i én merd transporteres den døde fisken til et rom hvor en person fra Nofima med godt syn og god erfaring med å telle lus utfører en ny telling på de samme fiskene.

For å unngå at lus går fra en fisk til en annen må transporten skje i kasser med 1–2 (store) eller 3–4 (små) fisk per kasse. Hvite transportkasser skal benyttes slik at lus som har falt av fisken kan telles.

Telling på land skal skje under optimale lysforhold, under bordlupe, og uten tidspress. Philips vil utvikle en lyskilde som er egnet for telling av lakselus, både med hensyn til lysintensitet, bølgelengde og utforming.

I tillegg til andre parametere skal dato og tid på dagen, lysintensitet, og meteorologiske parametere registreres. Personer fra anlegget som teller lus skal ta en synstest for å sjekke fargesynet. 

Effekten av hver av disse variablene på avvik mellom rapportert og faktisk antall lus per fisk kan estimers ved hjelp av en lineær statistisk modell. De signifikante effektene kan da benyttes til å korrigere rapportert antall lus/fisk/merd til et faktisk antall lus/fisk/merd/anlegg. Fordi bruk av slike statistiske modeller krever et større antall data vil hovedmålet være å klargjøre eventuelle forskjeller mellom telling på merdkanten under ulike lysforhold, og telling under kontrollerte lysforhold på land.
Resultatene skal formidles i en sluttapport til FHF, en fagartikkel i Norsk Fiskeoppdrett og en vitenskapelig artikkel i et anerkjent internasjonalt tidsskrift med fagfellevurdering. I tillegg skal det utarbeides en enkel og praktisk rettledning for telling av lus under kommersielle forhold ute på anlegg. Dersom resultatene tilsier det skal det arrangeres en avsluttende samling og demonstrasjon i felt for interesserte brukere.
keyboard_arrow_up