Til innholdet

Prosjektnummer

900834

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900834
Status: Avsluttet
Startdato: 10.10.2012
Sluttdato: 31.12.2013

Luseskjørt: Dokumentasjon av praktisk bruk og nytteverdi

Lakselus er en stor utfordring for oppdrettsnæringen og resistensutvikling mot dagens legemidler fordrer at en langsiktig strategi for kontroll av lakselus inkluderer bruk av ikke medikamentelle tiltak.

Bruk av planktonduk som skjerming rundt oppdrettsmerder mot påslag av lakselus har i dette prosjektet blitt testet i felt. I prosjektet er det gjennomført bruk av 6 og 10 meter dype planktonduker i seks forsøksoppsett. I fem av forsøkene ble noen merder per lokalitet kledd med 6 og/eller 10 meters skjørt. I det sjette forsøksoppsettet ble alle merdene på en lokalitet kledd med 10 meter dype skjørt.

Miljø og helseparametere som oksygen, salinitet, dødelighet, vekst og sykdomsutbrudd er observert og sammenheng mellom bruk av planktonduk og påslag av lus i de 6 forsøkene er undersøkt ved regresjonsanalyse.

Resultatene viser at bruk av både 6 og 10 meter dype skjørt av planktonduk betydelig reduserer påslag av kopepoditter, med størst effekt av 10 meter dype skjørt. Det er imidlertid viktig å ta med seg at effekt av planktonduk sannsynligvis vil variere mellom lokaliteter og perioder av året. I denne feltutprøvingen har en ikke observert betydelig lave oksygennivåer eller en negativ helsemessig tilstand som følge av bruk av planktonduk, og de praktiske erfaringer har vært gode. Det anbefales imidlertid å sørge for god overvåkning av oksygennivå ved bruk av planktonduk, da det kan være ulike forhold ved ulike lokaliteter. Dette gjelder særlig ved bruk av planktonduk kombinert med stor fisk/høye biomasser.

God bruk av planktonduk kan effektivt bidra til å redusere smittepress på lokalitetsnivå, som vist gjennom bruk av skjørt på hele lokaliteten Storfjell i dette prosjektet. God bruk av planktonduk som en kontinuerlig skjerming mot smittsomme kopepoditter er et nytt verktøy mot lakselus.

Vitenskapelig publisering
​– Randi N. Grøntvedt, Anja B. Kristoffersen, and​​ Peder A. Jansen​, ‘​Reduced exposure of farmed salmon to salmon louse (Lepeophtheirus salmonis ​L.) infestation by use of plankton nets: Estimating the shielding effect’​​, Aquaculture, 495 (2018), 865–872. A full version of this artile is available from ScienceDirect’s site, here​.​
Et nylig avsluttet prosjekt kalt Bruk av “luseskjørt for å redusere påslag av lakselus Lepeophtheirus salmonis (Krøyer) på oppdrettslaks”, dokumenterte en ny metode for å forebygge bestanden og infeksjonsnivået av lakselus i den norske kystsone. Ved bruk av et 10 m dypt skjørt av planktonduk med en maskestørrelse på 350 um (milliontedels meter) rundt merdene, kunne en redusert den gjennomsnittlige infeksjonen av lakselus hos laks i oppdrett med en faktor på 4 over en testperiode på 7 måneder. Prosjektet var finansiert av og gjennomført ved Nordlaks Oppdrett AS.
 
Det er ønskelig å fremskaffe ytterligere data for å bidra til at systemet kan tas i bruk av oppdretts-/havbruksnæringen.
• Å fremskaffe tilstrekkelig med data for sertifisering og fullskala bruk av luseskjørtet, samt klarlegging av forskjellige modeller for bruk gjennom en produksjonssyklus.
• Å bygge opp tillit til bruk av luseskjørtet, slik at havbruksnæringen kan benytte denne nye teknologien i stor skala.
Luseskjørtet foreligger i dag som en prototype med god miljøprofil. Dersom havbruksnæringen tar denne nye teknologien i bruk, vil dette bety færre avlusninger og rensinger av notposer, som igjen fører til:
• redusert bruk av medikamenter til avlusning av fisk
• redusert risiko for utvikling av resistens
• redusert bruk av stoffer til impregnering av notposer
• bedre fiskevelferd
• redusert risiko for rømming, død og skader på fisken
 
I tillegg vil en på lenger sikt kunne forvente en redusert overføring av lus til villfisk, noe som ytterligere vil bidra positivt til havbruksnæringens omdømme når det gjelder bærekraftighet og miljøprofil. 

Den største umiddelbare drivkraften for å ta denne nye teknologien i bruk vilvære den økonomiske gevinsten som ligger for den enkelte oppdretter. Kostnader ved en enkelt avlusning (Alphamax, Betamax, Salmosan) kan anslås til kr. 500.000–700.000 per anlegg. Hvis et anlegg må avluse 3 ganger pr. år, som ikke er uvanlig i de sørlige delene av landet, og bruk av luseskjørt bare nødvendiggjør en avlusing per år, vil denne besparelsen kunne bli på mellom 1.5 og 2 millioner kr etter at årlige investeringskostnader og vedlikehold på luseskjørtene er fraregnet. I tillegg kommer at man kan få besparelser gjennom redusert dødelighet og økt fiskevelferd.
Målsetningen oppnås gjennom følgende aktiviteter:
1. Fremskaffe data til dimensjonering av luseskjørtet og anlegg til bruk i alle typer sjølokaliteter og anleggsutforminger.

2. Optimalisering av luseskjørtet gjennom uttesting av forskjellige høyder av skjørtet (10 m vs 6 m) ved eksponerte og beskyttede lokaliteter, herunder også en stegvis tilnærming til bruk av luseskjørt gjennom en hel produksjonssyklus.

3. Oppsummering og forslag til bruk av luseskjørt for å optimalisere økonomi, fiskevelferd og praktisk drift (håndtering, vask og vedlikehold).
Prosjektet vil kommunisere resultater fortløpende gjennom FHF og andre relevante nettverk i næringen, og utvalgte data vil bli publisert i internasjonale tidsskrifter.
keyboard_arrow_up