Til innholdet

Prosjektnummer

900709

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900709
Status: Avsluttet
Startdato: 01.12.2011
Sluttdato: 30.01.2014

Identifisering og sporing av rømt oppdrettslaks med sjeldne grunnstoffer

Det ble gjennomført uttesting av bakgrunnsnivåer av sjeldne jordelementer i skjell hos smolt fra oppdrett og testet ut brukeligheten av fem forskjellige sjeldne elementer til bruk i fôr hos ettårig smolt.

Målet var å finne ut om sjeldne jordelementer tilsatt i fôr kan benyttes til å spore laksen tilbake til det anlegg fisken kommer fra. Teknikken er enkel siden den kun forutsetter skraping av litt skjell fra fisken som så kan sendes inn for analyse.

Forundersøkelsen viste stor naturlig variasjon i bakgrunnsverdi for 17 forskjellige elementer analysert på null-årig smolt fra 6 forskjellige kommersielle anlegg langs hele norske-kysten.

Fôringsforsøk hvor kjent mengde av 5 forskjellige elementer ble gitt i fôr i en periode på 2 uker, viste signifikant høyere konsentrasjoner av disse elementene 2 til 4 måneder etter avsluttet forsøk, sammenlignet med fisk som ikke ble fôret på disse elementene.

Det ble beregnet forholdstall mellom elementer som naturlig finnes i fisk fra oppdrettsanlegg og da ble det avdekket forskjeller i bakgrunnsverdiene av de sjeldne jordelementene. Ved kun å benytte miljøbetingede bakgrunnsverdier på 10 laks pr lokalitet ble det demonstrert sikre forskjeller både mellom geografisk fjerne anlegg og nære anlegg.

Det er mulig å analysere for totalt 19 elementer i en og samme analyse, noe som åpner for flere hundre forskjellige forhold (ratioer). Slike analyser kan benyttes som et unikt “fingeravtrykk”, spesifikt for de individuelle anlegg.
Sjeldne jordelementer finnes i bein hos flere fiskearter, men i svært lave konsentrasjoner. De fleste av disse elementene er ikke-radioaktive, lett håndterbare og har blitt vist å ha lang retensjonstid i bein. Hensikten med dette prosjektet er å teste ut bruk av flere forskjellige av disse elementene tilsatt som markører til laksefôr.
1) Å dokumentere bakgrunnsnivå av sjeldne jordelementer i skjell og bein hos laksesmolt.
2) Å oppnå kunnskap om opptak og innleiring av flere sjeldne jordelementer fra fôr i skjell og bein hos laksesmolt.
3) Å oppnå kunnskap om effekt av forskjellige nivåer tilsatt i fôr, og grad av “utvasking” fra skjell, bein og ørestener (otolitter) over tid.
4) Å sammenligne denne merkingsmetoden med en metode hvor det benyttes injeksjon av en spesiell blanding av isotoper.
Hensikten med prosjektet er å utvikle en metode som både enkelt og billig kan skille oppdretts- og vill-laks, og samtidig kunne spore oppdrettslaksen tilbake til anlegg.
Prosjektet er organisert i 3 arbeidspakker:
 
AP1: bestemmelse av bakgrunnsnivåer av sjeldne jordelementer i smolt med forskjellig bakgrunn og satt ut ved forskjellige lokaliteter.
AP2: Uttesting av flere forskjellige elementer på 1-årig smolt i sjøvann. 
AP3: Merkestudium på 0-årig smolt med sammenligning av de to metodene som testes ut i dette prosjektet og i prosjektet “Sporing av rømt oppdrettslaks ved otolitt fingeravtrykk” (FHF-900710).
Det vil i løpet av prosjektet gis informasjon til styringsgruppen, FHF og også næringen om oppnådde resultater. Det vil skje gjennom styringsgruppemøter, rapporter og foredrag på seminar og lignende. I siste del / etterkant av prosjektet vil de oppnådde resultater bli publisert i internasjonale vitenskapelige tidsskrift.
keyboard_arrow_up