Til innholdet

Prosjektnummer

900707

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900707
Status: Avsluttet
Startdato: 01.01.2012
Sluttdato: 31.12.2012

Fysisk merking av oppdrettslaks

I dette prosjektet er forskjellige metoder for ytre merking av oppdrettslaks testet og evaluert. Ytre merking er nødvendig for sikker identifisering av rømt oppdrettslaks i felt. Det er viktig for i neste omgang å kunne spore laksen tilbake til anlegget den har rømt fra. Kravet til ytre merking er at merket skal kunne sees uten bruk av spesielle hjelpemidler.

Tre merkemetoder er testet:
1) Helt eller delvis (¾) fjerning av fettfinne
2) Frysemerking
3) Merking med visible implant-elastomer (VIE-merking)

Av disse metodene er det bare fullstendig fjerning av fettfinne som tilfredsstiller kravene til holdbarhet og lesbarhet. Fettfinnefjerning er også den billigste metoden og den som er enklest å automatisere. Fettfinnefjerning synes ikke å ha negativ effekt på fiskens vekst og helse, og det forventes heller ikke at fettfinnefjerning vil medføre negative reaksjoner av betydning i markedet.

Konklusjonen er at fettfinnefjerning er den merkemetoden som i størst grad tilfredsstiller kravene med hensyn på biologi, teknologi, fiskehelse-/velferd, økonomi og marked.
Rømt oppdrettslaks representerer et problem for både oppdrettsbransjen og miljøet. FHF har derfor utlyst midler (17/6‐2011) til identifisering og sporing av rømt oppdrettslaks, der utvikling av metoder for å kunne skille oppdrettslaks fra villaks på en sikker måte i felt er en viktig målsetning. Nofimas tilnærming er å evaluere eksisterende merkemetoder med henblikk på dette, og vurdere mulighetene for å utvikle / implementere effektive (automatiske) merkemetoder i norsk lakseoppdrett.

Prosjektet er i tråd med Nofimas målsetning om å være et anvendt forskningsinstitutt for norsk fiskeri‐ og oppdrettsnæring.

Å evaluere eksisterende merkemetoder med tanke på sikker identifisering av rømt oppdrettslaks.
Å evaluere muligheten for merking i stor skala.
Å vurdere kostnadene knyttet til forskjellige merkemetoder.
Å vurdere markedsreaksjoner på ulike merkemetoder.
Å gi råd om valg av merkemetode.

Prosjektet vil gi et bedre beslutningsgrunnlag for valg av merkemetode for oppdrettslaks, og bidra til at FHFs hovedmålsetning om identifisering av oppdrettslaks og sporing av rømt laks tilbake til opprinnelsesanlegget kan innfris. Det er godt samsvar mellom ressursbruk og arbeidsomfang i prosjektet.
Prosjektet inkluderer et eksperiment der de tre valgte merkemetodene (fettfinneklipping, frysemerking og VIE‐merking (visible implant elastomer-merking) blir testet på lakseyngel/presmolt. De forskjellige merkenes holdbarhet og lesbarhet blir undersøkt fire måneder etter merking. Merkemetodenes effekt på vekst og overlevelse blir også undersøkt.

Prosjektet inneholder videre en evaluering av de tekniske mulighetene for merking av laks i stor skala, herunder muligheten for automatisert merking som separat prosess eller i kombinasjon med vaksinering. Kostnadene ved de forskjellige merkemetodene vil bli vurdert, og det samme gjelder markedsreaksjoner på merkingen. Prosjektet vil ende opp med råd om valg av merkemetode, og hvordan merkingen kan implementeres i oppdrettsnæringen.

Prosjektet vil i sin helhet bli utført av forskere ved Nofima i Tromsø. Disse har nødvendig kompetanse til gjennomføring av prosjektet. Eksperimentet i prosjektet vil bli utført ved Havbruksstasjonen i Tromsø, som har alle nødvendige fasiliteter tilgjengelig.

Resultatene i prosjektet vil bli vurdert i sammenheng med resultatene fra merkeforsøk som gjøres på Veterinærinstituttet, der det fokuseres på helse‐ og velferdsmessige aspekter ved de forskjellige merkemetodene.

Det vil bli utnevnt en felles styringsgruppe på tre personer for dette prosjektet og Veterinærinstituttets prosjekt. Styringsgruppen, som vil bestå av personer fra oppdrettsnæringen, vil møte ved prosjektets start, midtpunkt og avslutning.
Det planlegges en artikkel i Norsk Fiskeoppdrett og en artikkel i en internasjonalt tidsskrift, samt presentasjon av resultatene i minst en nasjonal konferanse. Resultatene vil også bli formidlet via Nofimas og FHFs nettsider.
keyboard_arrow_up