Til innholdet

Prosjektnummer

901144

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901144
Status: Avsluttet
Startdato: 10.09.2015
Sluttdato: 01.06.2016

Identifisering av laks på individnivå: Fase 2

Sammendrag av resultater fra prosjektets faglige sluttrapport
Forsøk 1

Det ble etablert to databaser, en for PIT-tag og en for irisskanneren med samme ID på 104 fisker. Av disse ble to fisker ikke gjenkjent og 102 fikk rett ID. Det ble på bakgrunn av disse gode resultatene besluttet at prosjektet skulle gå videre og forsøk 2 skulle gjennomføres.

Forsøk 2
Databaser ble etablert i november 2015, og fisken skulle testes for rett ID gjennom smoltifiseringsprosessen. ID ble testet etter mørkefasen (lysstyringsperiode kort dag), etter kontinuerlig lys og etter seks uker i sjø. Test 1 (etter mørkefasen) viste rett ID på 81 % av fisken, feil ID på 15 % av fisken og usikker ID på 4 % av fisken. Test 2 og Test 3 ble gjennomførte med andre kamera enn det databasene var etablert med og kan derfor ikke vurderes.

Irisskanning har helt klart fordeler fremfor tradisjonell PIT-tag-merking som benyttes i mange forsøk med fisk i dag. Teknologiutviklingen i løpet av prosjektet bidro til at deler av forsøkene ikke ga gode resultater, men det vurderes likevel som så lovende at teknologileverandøren FridTech går videre med utvikling av metoden. Som metode for å redusere negativ påvirkning på forsøksfisk ser det ut til å være et nyttig potensiale, mens det er mer usikkert om næringen kan benytte metoden til å spore all oppdrettslaks.

Irisskanning er en metode som egner seg godt for biometrisk autentisering ettersom irisen er unik for hvert individ. Øyets iris har som oppgave å innsnevre og utvide vår pupille etter behov. Metoden går ut på å ta et bilde av iris med et spesielt kamera, med støtte fra egnet programvare. Irisskanningen er en automatisert metode som fanger opp individets unike biologiske data. Metoden er anerkjent som en biometrisk identifiseringsmetode som bl.a. brukes på flyplasser, av myndigheter, av banker, osv.
 
Det er tidligere i prosjektet “Identifisering av laks på individnivå: Forprosjekt” (FHF-901107) vist at irisskanning av laks ser ut til å ha potensiale som metode for individuell gjenkjenning av fiskene. Som et første steg i et konsept som demonstrerer holdbarhet (“proof of consept”) ble irisskanning versus pit-tag (elektronisk merke i bukhulen) testet i et forprosjekt ved Nofima (Nofima rapport K-23/2015). Konklusjonen fra forprosjektet var:

“Identifisering av laks på individnivå, brukt blant annet i forskning og i avlsarbeid, benytter i dag PIT-tag. Dette er små merker som injiseres i bukhulen. I dette forprosjektet ble irisskanning testet opp mot PIT-tag som metode for identifisering på individnivå. Totalt 100 fisk ble identifisert med både PIT-tag og irisskanning, dvs. samme løpenummer. I tillegg var åtte fisk PIT-tagget men uten ID i irisdatabasen. Fisk ble deretter testet for gjenkjenning med irisskanneren med fasit i PIT-tag. Med unntak av en fisk som en gang ble identifisert feil (annet individnummer oppgitt) ble fisken enten korrekt identifisert eller identifisert som ukjent. Forprosjektet kan derfor ikke sies å være en ubetinget suksess. Metoden vurderes allikevel som lovende siden det er flere klare forbedringer i utstyr og bruken av dette som foreligger. Rapporten tar for seg flere forbedringsfaktorer som må på plass i eventuelt videre arbeid med “proof of concept””.

Dette prosjektet er en videreføring og ledd i “proof of concept” før eventuell videre teknologiutvikling iverksettes.
Å teste om det er overenstemmelse mellom PIT-tag-ID og irisskan ID. Dokumentering av riktig ID vil være suksess. Det er også en delvis suksess om irisskanning ikke gir feil ID, men eventuelt ukjent ID.

Prosjektet er todelt. Det vil bli sendt inn en delrapport til FHF etter forsøk 1. Forsøk 2 vil ikke bli startet opp før aksept for oppstart fra FHF er mottatt.
Hvis metoden viser seg å gi sikker identifikasjon av fisk på individnivå vil den være et egnet verktøy for identifisering og sporing av rømt laks, identifisering av laks gjennom produksjonskjeden for optimalisering av drift, og som et direkte forskningsverktøy.
I denne prosjektbeskrivelsen inngår to forsøk i det videre arbeidet med et konsept som demonstrerer holdbarhet “proof of concept”.

Forsøk 1: Identifisering/gjenkjenning av fisk på individnivå
Dette er en repetisjon av forprosjektet hvor 100 PIT-tag-merkede fisk testes for gjenkjenning med irisskanner. Dette forsøket vil utføres med forbedret programvare utviklet av Frid Tech AS. Den nye programvaren skal ifølge Frid Tech ha bedre brukergrensesnitt og i forkant av selve testen skal det utvikles metode for standardisering av avlesning (avstand, vinkel, lys).

Forsøk 2: Testing av stabilitet i identifisering av laks på individnivå gjennom smoltifisering
PIT-tag-merket fisk vil bli skannet for samsvar mellom PIT-tag og irisskanning før, under og etter smoltifisering (4 testpunkt).
Resultatet fra forsøk 1 vil bli sendt til FHF i en delrapport. Denne skal godkjennes av FHF. Forsøk 2 vil ikke startes opp før det gis aksept fra FHF. Om Forsøk 2 ikke får startordre vil det bli skrevet rapport for forsøk 1.

Om oppstartordre blir gitt av FHF for Forsøk 2 vil resultatene fra begge forsøkene vil bli oppsummert og det vil bli skrevet en enkel rapport, og i henhold til FHFs prosjektrapportering innen to uker etter forsøksgjennomføringen.
 
I første omgang vil prosjektet og rapporten holdes konfidensiell, inntil eventuelle grep for kommersialisering er tatt.
keyboard_arrow_up